31982L0244Official Journal L 109 , 22/04/1982 P. 0031 - 0042
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0005
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0148
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0005
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 12 P. 0148


SMĚRNICE KOMISE

ze dne 17. března 1982,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/756/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(82/244/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel[1], naposledy pozměněnou směrnicí 80/1267/EHS[2] a aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 76/756/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel[3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 80/233/EHS[4], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě získaných zkušeností a s ohledem na technický pokrok lze nyní nejen doplnit určité požadavky a uvést je do souladu se skutečnými zkušebními podmínkami, ale také požadavky zpřísnit za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících ve vozidle i ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnic o odstraňování technických překážek obchodu v oblasti motorových vozidel technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 76/756/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. října 1982 nesmí žádný členský stát z důvodů týkajících se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, ať povinných nebo nepovinných, uvedených v bodech 1.5.7 až 1.5.20 přílohy I směrnice 76/756/EHS:

- odmítnout udělit EHS schválení typu nebo vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, ani

- zakázat první uvedení do provozu vozidla,

pokud montáž daných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na tomto typu vozidla nebo na tomto vozidle splňuje požadavky této směrnice.

2. Od 1. ledna 1983 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 poslední odrážce směrnice 70/156/EHS pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla, u nějž montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nesplňuje požadavky této směrnice.

3. Od 1. října 1984 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidla, pro která byl certifikát týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle článku 10 směrnice 70/156/EHS vydán po 1. říjnu 1979, pokud montáž těchto zařízení nesplňuje požadavky této směrnice.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. října 1982 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. března 1982.

Za Komisi

Karl-Heinz NARJES

člen Komise

PŘÍLOHA

ZMĚNY PŘÍLOHY SMĚRNICE 76/756/EHS

PŘÍLOHA I: MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

Bod 1.1 se nahrazuje tímto:

"1.1 Typ vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

"Typem vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci" se rozumějí vozidla, která se neliší v zásadních hlediscích uvedených v bodech 1.1.1 až 1.1.4.

Za "vozidla rozdílného typu" se nepovažují vozidla, která se liší ve smyslu bodů 1.1.1 až 1.1.4, avšak nikoliv tak, aby rozdíly byly spojeny se změnou druhu, počtu, umístění a geometrické viditelnosti světlometů nebo svítilen a sklonu potkávacího světla, které jsou předepsány pro uvažovaný typ vozidla, a dále vozidla, na kterých jsou nepovinné svítilny buď namontovány, nebo nejsou namontovány."

Za bod 1.1.2 se vkládají nové body, které znějí:

"1.1.3 systém korekce sklonu světlometu

1.1.4 systém zavěšení"

Bod 1.10.4 se nahrazuje tímto:

"1.10.4 bočních směrových svítilen, doplňkových obrysových svítilen, předních a zadních obrysových svítilen, parkovacích svítilen a odrazek."

Bod 2.2.4 se nahrazuje tímto:

"2.2.4 Schématem (schématy) vyznačujícím u každé jednotlivé svítilny svíticí plochu stanovenou v bodu 1.6, vztažné osy podle definice v bodu 1.7 a vztažný střed podle definice v bodu 1.8.

Tyto informace nejsou zapotřebí v případě svítilny zadní registrační tabulky (bod 1.5.14)."

Bod 4.2.6.1 se nahrazuje tímto:

"4.2.6.1 Po nastavení základního sklonu se svislý sklon potkávacího světla měří za statických podmínek při všech podmínkách zatížení stanovených v dodatku 1. Sklon musí být bez ručního seřizování zachován v rozmezí od -0,5 % do -2,5 %. Základní nastavení musí být od -1 % do -1,5 % při "nenaloženém vozidle" s jednou osobou na sedadle řidiče. Základní nastavení musí být pro každý typ vozidla stanoveno výrobcem a musí být zřetelně a nesmazatelně označeno na každém vozidle v blízkosti buď každého světlometu, nebo výrobního štítku výrobce značkou uvedenou v příloze 6."

Bod 4.2.6.2.2 se nahrazuje tímto:

"4.2.6.2.2 Zařízení, která jsou seřizována ručně, ať spojitě, či nespojitě, jsou přesto přípustná za předpokladu, že mají dorazovou polohu, v níž mohou být světlomety pomocí obvyklých seřizovacích šroubů vráceny do základního sklonu stanoveného v bodu 4.2.6.1. Tato ručně ovládaná zařízení musí být ovladatelná ze sedadla řidiče. Spojitě nastavitelná zařízení musí mít referenční značky udávající podmínky naložení, při nichž se vyžaduje seřízení potkávacího světla.

Počet poloh zařízení, která nejsou nastavitelná spojitě, musí být takový, aby se dalo počínaje základním nastavením sklonu od -1 % do -1,5 % zajistit splnění hodnot nastavení v rozsahu od -0,5 % do -2,5 % pro podmínky zatížení stanovené v dodatku 1. Také pro tato zařízení musí být v blízkosti ovládače jasně vyznačeny podmínky naložení, které vyžadují seřízení potkávacího světla (viz dodatek 7)."

Za bod 4.2.6.2.2 se vkládá nový bod, který zní:

"4.2.6.2.3 Změna sklonu potkávacího světla jako funkce naložení musí být měřena zkušebním postupem stanoveným v dodatku 5."

Bod 4.4.1 se nahrazuje tímto:

"4.4.1 Užití

Povinné u motorových vozidel.

Nepovinné u přípojných vozidel."

Bod 4.5.4.1 se mění takto:

"4.5.4.1 Na šířku

Okraj svíticí plochy, který je nejvzdálenější od střední podélné roviny vozidla, nesmí být dále než 400 mm od vnějšího obrysu vozidla.

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou svíticích ploch nesmí být menší než 600 mm. Jestliže svislá vzdálenost mezi zadní směrovou svítilnou a odpovídající zadní obrysovou svítilnou není větší než 300 mm, nesmí vzdálenost mezi vnějším obrysem vozidla a vnějším okrajem svíticí plochy zadní směrové svítilny překročit o více než 50 mm vzdálenost mezi vnějším obrysem vozidla a vnějším okrajem svíticí plochy odpovídající zadní obrysové svítilny."

Bod 4.5.5 se nahrazuje tímto:

"4.5.5 Geometrická viditelnost

Vodorovné úhly: viz dodatek 4.

Svislé úhly: 15° nad vodorovnou rovinu a 15° pod ni. Svislý úhel pod vodorovnou rovinu může být zmenšen na 5°, je-li svítilna umístěna nad vozovkou níže než 750 mm."

Bod 4.5.12 se nahrazuje tímto:

"4.5.12 Ostatní požadavky

Světlo musí být přerušované frekvencí (90 30) za minutu.

Po zapnutí spínače světelného signálu musí nejdéle do jedné sekundy následovat rozsvícení světla a nejdéle za jednu a půl sekundy první zhasnutí světla. Je-li motorové vozidlo zařízeno pro tažení přípojného vozidla, musí být spínač směrových svítilen tažného vozidla schopen spínat i směrové svítilny přípojného vozidla.

V případě poruchy jiné než zkrat u jedné směrové svítilny musí ostatní svítilny za této podmínky pokračovat v přerušovaném svícení, přičemž frekvence přerušování může být jiná, než je frekvence stanovená.

Svíticí plocha předních směrových svítilen nesmí být blíže než 40 mm od svíticí plochy potkávacích světlometů nebo případných předních mlhových světlometů. Menší vzdálenost je přípustná, pokud není svítivost ve vztažné ose směrové svítilny menší než 400 cd."

Bod 4.7.8 se nahrazuje tímto:

"4.7.8 Nesmí být sdružená s jinou svítilnou, pokud není zadní obrysová svítilna sloučená s brzdovou svítilnou a sdružená se svítilnou zadní registrační tabulky."

Bod 4.7.10 se nahrazuje tímto:

"4.7.10 Elektrické zapojení

Musí se rozsvítit, když je užita provozní brzda. Brzdové svítilny nemusí svítit, pokud je zařízení pro spouštění nebo vypínání motoru v poloze, která motoru neumožňuje provoz."

Bod 4.7.12 se zrušuje.

Za bod 4.8.8 se vkládá nový bod, který zní:

"4.8.8.1 Jsou-li zadní obrysové svítilny sloučené s brzdovými svítilnami, mohou se fotometrické vlastnosti svítilny zadní registrační tabulky měnit v době rozsvícení brzdových svítilen."

Bod 4.8.10 se nahrazuje tímto:

"4.8.10 Elektrické zapojení

Žádná zvláštní ustanovení."

Bod 4.8.11 se nahrazuje tímto:

"4.8.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný. Pokud je, musí jeho funkci plnit kontrolka požadovaná pro přední a zadní obrysové svítilny."

Bod 4.9.11 se nahrazuje tímto:

"4.9.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je povinná. Tato kontrolka nesmí svítit přerušovaně a není požadována, jestliže osvětlení přístrojů může být zapnuto pouze společně s předními obrysovými svítilnami."

Bod 4.10.11 se nahrazuje tímto:

"4.10.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je povinná. Musí být sdružena s kontrolkou předních obrysových svítilen."

Bod 4.11.4.1 se nahrazuje tímto:

"4.11.4.1 Na šířku

Pokud je namontována pouze jedna zadní mlhová svítilna, musí být vzhledem k střední podélné rovině vozidla umístěna na opačné straně, než je předepsaný provoz v zemi registrace; vztažný střed může být také umístěn ve střední podélné rovině vozidla."

Bod 4.11.10 se nahrazuje tímto:

"4.11.10 Elektrické zapojení

Zapojení musí být takové, aby zadní mlhová svítilna mohla svítit pouze tehdy, pokud jsou zapojeny potkávací nebo dálkové světlomety nebo přední mlhové světlomety nebo jejich kombinace. Zapojení musí být takové, aby zadní mlhová svítilna byla při zapnutí schopna pracovat společně s dálkovými světlomety, potkávacími světlomety a předními mlhovými světlomety.

Když je zadní mlhová svítilna zapojena, nesmí zapnutí spínače dálkového světla nebo potkávacího světla zhášet zadní mlhovou svítilnu.

Jsou-li namontovány přední mlhové světlomety, musí být možno vypnout zadní mlhovou svítilnu nezávisle na vypínači předních mlhových světlometů."

Bod 4.11.11 se nahrazuje tímto:

"4.11.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je povinná. Nezávislé a nepřerušované výstražné světlo."

Za bod 4.11.11 se vkládá nový bod, který zní:

"4.11.12 Jiné požadavky

Vzdálenost mezi zadní mlhovou svítilnou a každou z brzdových svítilen musí být větší než 100 mm."

Bod 4.12.10 se nahrazuje tímto:

"4.12.10 Elektrické zapojení

Zapojení musí umožnit, aby parkovací svítilna (svítilny) na téže straně vozidla byla rozsvícena nezávisle na kterékoli z ostatních svítilen.

Parkovací svítilna (svítilny) musí být schopna svítit i v případě, je-li zařízení pro spouštění nebo vypínání motoru v poloze, která znemožňuje provoz motoru."

Bod 4.12.11 se nahrazuje tímto:

"4.12.11 Sdělovač

Kontrolka zapojení obvodu je nepovinná. Je-li namontována, nesmí být možné ji zaměnit s kontrolkou předních a zadních obrysových svítilen."

Bod 4.13.7 se nahrazuje tímto:

"4.13.7 Může být skupinová s jinými svítilnami."

Bod 4.13.11 se nahrazuje tímto:

"4.13.11 Sdělovač

Sdělovač je nepovinný. Pokud je namontován, musí jeho funkci plnit kontrolka pro přední a zadní obrysové svítilny."

Bod 4.14.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.14.4.3 Na délku:

Na zádi vozidla."

Bod 4.15.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.15.4.3 Na délku:

Na zádi vozidla."

Bod 4.16.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.16.4.3 Na délku:

Na předku vozidla."

Bod 4.16.5 se nahrazuje tímto:

"4.16.5 Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel: 30° směrem dovnitř a 30° směrem ven.

Pokud není pro nastavitelnou oj možno splnit požadavek vnitřního úhlu 30°, může být tento úhel zmenšen na 10°.

Svislý úhel: 15° nad vodorovnou rovinu a 15°pod ni. Svislý úhel pod vodorovnou rovinu může být snížen na 5° v případě odrazky umístěné níže než 750 mm nad vozovkou."

Bod 4.17.4.3 se nahrazuje tímto:

"4.17.4.3 Na délku

Nejméně jedna odrazka musí být namontována ve střední třetině vozidla, přičemž odrazka umístěná nejdále vpředu nesmí být dále než 3 m od předku a u přívěsů se pro měření této vzdálenosti bere v úvahu délka oje.

Vzdálenost mezi dvěma sousedními odrazkami nesmí překročit 3 m.

Vzdálenost mezi nejzadnější odrazkou a zádí vozidla nesmí překročit 1 m.

Pro vozidla kategorie M1 však postačuje umístit jednu odrazku v první třetině a jednu odrazku v poslední třetině délky vozidla."

Za dodatek 4 se vkládají nové dodatky 5, 6 a 7, které znějí:

"Dodatek 5

Měření změny sklonu potkávacího světla v závislosti na naložení

l. OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento dodatek stanoví metodu pro měření změn sklonu potkávacího světla motorového vozidla vzhledem k základnímu sklonu, které jsou způsobeny změnami výšky vozidla v důsledku jeho naložení.

2. DEFINICE

2.1 Základní sklon

2.1.1 Stanovený základní sklon:

Hodnota základního sklonu potkávacího světla stanovená výrobcem vozidla a sloužící jako vztažná hodnota pro výpočet přípustných změn.

2.1.2 Měřené základní nastavení:

Střední hodnota sklonu potkávacího světla nebo sklonu vozidla měřená u vozidla při první podmínce naložení stanovené v dodatku 1 pro danou kategorii zkoušeného vozidla. Slouží jako vztažná hodnota k hodnocení změn sklonu světla při změně naložení.

2.2 Sklon potkávacího světla může být definován:

- buď úhlem v miliradiánech mezi směrem světla do charakteristického bodu na vodorovné části světelného rozhraní v rozložení světla světlometu a vodorovnou rovinou,

- nebo tangentou tohoto úhlu vyjádřenou v procentu sklonu, protože úhly jsou malé (pro tyto malé úhly se 1 % rovná 10 mrad).

Je-li sklon vyjadřován v procentech, může být vypočítán následujícím vztahem:

[pic]

kde

h1 je výška umístění výše zmíněného charakteristického bodu nad vozovkou v mm, měřeno na svislé stěně kolmé k podélné střední rovině vozidla a umístěné ve vodorovné vzdálenosti l,

h2 je výška umístění vztažného středu (který je uvažován jako výchozí pro charakteristický bod stanovený ve výšce h1) nad vozovkou v mm,

l je v milimetrech vyjádřená vzdálenost mezi stěnou a vztažným středem.

Záporné hodnoty označují sklon směrem dolů (viz obrázek 1).

Kladné hodnoty označují sklon směrem nahoru.

[insert Figure 1 from English original version]

Obrázek 1

Sklon potkávacího světla směrem dolů u vozidla kategorie M1

Poznámky:

1. Tento nákres představuje vozidlo kategorie M1, ale tento princip platí shodně pro vozidla ostatních kategorií.

2. Nemá-li vozidlo systém korekce sklonu světlometů, je změna sklonu potkávacího světla shodná se změnou sklonu vlastního vozidla.

3. PODMÍNKY MĚŘENÍ

3.1 Použije-li se vizuální kontrola rozložení světla na stěně nebo fotometrická metoda, musí se měřit v temném prostředí (např. v zatemněné místnosti) dostatečně rozměrném, aby vozidlo i stěna mohly být umístěny tak, jak to znázorňuje obrázek 1. Vzdálenost vztažných středů světlometů od stěny, označená l, musí být nejméně 10 m.

3.2 Základna, na které se měří, musí být co možno rovinná a vodorovná, aby bylo možno zajistit reprodukovatelnost měření sklonu potkávacího světla s přesností 0,5 mrad ( 0,05 % sklonu).

3.3 Je-li užita měřicí stěna, musí být její označení, umístění a orientace vzhledem k základně a střední podélné rovině vozidla takové, aby bylo možno zajistit reprodukovatelnost měření sklonu potkávacího světla s přesností 0,5 mrad (0,05 % sklonu).

3.4 Při měření musí být okolní teplota v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

4. PŘÍPRAVA VOZIDLA

4.1 Měří se na vozidle, které ujelo dráhu 1 000 km až 10 000 km, přednostně 5 000 km.

4.2 Pneumatiky musí být nahuštěny na tlak pro plné naložení podle údaje výrobce vozidla. Vozidlo musí být zcela naplněné (palivo, voda, olej) a musí být vystrojeno veškerou výbavou a nářadím podle údaje výrobce. Zcela naplněné palivem znamená, že nádrž nesmí obsahovat méně paliva, než činí 90 % jejího objemu podle údaje v informačním dokumentu, jehož vzor je uveden v příloze I směrnice 70/156/EHS.

4.3 Parkovací brzda vozidla musí být uvolněna a převodovka musí být v neutrálu.

4.4 Vozidlo musí být teplotně stabilizováno při teplotě stanovené v bodu 3.4 po dobu nejméně 8 hod.

4.5 Je-li užita fotometrická nebo vizuální metoda, mají být na zkoušeném vozidle přednostně namontovány světlomety s dobře vyjádřeným světelným rozhraním potkávacího světla, aby byla měření usnadněna.

Pro získání přesnějšího zjištění údajů mohou být užity jiné metody (např. odejmutí rozptylového skla světlometu).

5. POSTUP ZKOUŠKY

5.1 Obecně

Změna sklonu potkávacího světla nebo sklonu vozidla, což závisí na zvolené metodě, se musí odděleně měřit pro každou stranu vozidla. Výsledky naměřené za podmínek naložení podle dodatku 1 musí být jak pro levý, tak i pro pravý světlomet v mezích stanovených v bodu 5.5. Náklad musí být ukládán postupně, aniž by vozidlo bylo vystaveno nadměrným rázům.

5.2 Stanovení měřeného základního sklonu

Vozidlo musí být připraveno podle bodu 4 a naloženo podle dodatku 1 (první podmínka naložení pro danou kategorii vozidla).

Před každým měřením musí být vozidlo zhoupnuto podle bodu 5.4.

Měří se třikrát.

5.2.1 Pokud se výsledek žádného ze tří měření neliší od aritmetické střední hodnoty výsledků těchto měření o více než o 2 mrad (0,2 % ve sklonu), tvoří tato aritmetická střední hodnota konečný výsledek.

5.2.2 Pokud se výsledek některého měření liší od aritmetické střední hodnoty výsledků o více než 2 mrad (0,2 % ve sklonu), musí se dále měřit desetkrát a aritmetická střední hodnota výsledků těchto měření tvoří konečný výsledek.

5.3 Metody měření

Pro měření změn ve sklonu může být užita jakákoliv metoda za předpokladu, že měření jsou v přesnosti 0,2 mrad (0,02 % ve sklonu).

5.4 Zacházení s vozidlem v každém stavu naložení

Zavěšení náprav a kterákoli jiná část schopná ovlivnit sklon potkávacího světla musí být uvedeny do činnosti níže popsanými postupy.

Technické organizace a výrobci mohou však společně navrhovat jiné postupy (buď experimentální, nebo podložené výpočtem), zvláště pokud činí zkouška určité problémy, ovšem za předpokladu, že takové výpočty jsou zřejmě platné.

5.4.1 Vozidla kategorie M1 s konvenčním zavěšením náprav.

Vozidlo stojící na měřicí ploše a v případě potřeby s koly umístěnými na plovoucích plošinách (které musí být užity, pokud by jejich nepřítomnost zavinila taková omezení pohybu v závěsech, která by mohla ovlivnit výsledky měření) se plynule zhoupne nejméně ve třech úplných cyklech; v každém cyklu se stlačí napřed záď a pak předek vozidla.

Postup zhoupnutí musí končit úplným cyklem. Před měřením se vozidlo musí ponechat samovolně uklidnit. Místo užívání plovoucích plošin lze stejného účinku dosáhnout popojížděním vozidla zpět a vpřed v délce nejméně jedné otáčky kola.

5.4.2 Vozidla kategorií M2, M3 a N s konvenčním zavěšením náprav.

5.4.2.1 Není-li možno užít postup pro vozidla kategorie M1 podle bodu 5.4.1, může se užít metoda popsaná v bodech 5.4.2.2 a 5.4.2.3.

5.4.2.2 Zhoupne se nástavba vozidla stojícího na měřicí ploše s koly na základně tím, že se dočasně změní naložení.

5.4.2.3 Působí se vibrátorem na zavěšení náprav a na ostatní části, které mohou ovlivnit sklon potkávacího světla u vozidla stojícího na měřicí ploše s koly na základně. Lze působit vibrující plošinou, na které stojí kola.

5.4.3 Vozidla s nekonvenčním zavěšením náprav, u kterých musí být motor v provozu

Před měřením se vyčká, až vozidlo při běžícím motoru zaujme svoji konečnou výšku.

5.5 Měření

Změna sklonu potkávacího světla vzhledem k základnímu sklonu stanovenému podle bodu 5.2 se hodnotí pro každou z různých podmínek naložení.

Je-li vozidlo vybaveno ručně ovládaným systémem korekce sklonu světlometů, musí být tento systém nastaven do polohy stanovené pro dané podmínky naložení výrobcem (podle dodatku 1).

5.5.1 Ze začátku se pro každou podmínku naložení musí uskutečnit jedno měření. Požadavky jsou splněny, pokud pro každou podmínku naložení leží změna sklonu ve vypočítaných mezích (např. uvnitř rozdílu mezi stanoveným základním nastavením a dolní a horní mezní hodnotou stanovenou pro schválení) s odchylkou do 4 mrad (0,4 % sklonu).

5.5.2 Pokud výsledek (výsledky) kteréhokoli měření neleží v rozsahu dovolených odchylek uvedených v bodu 5.5.1 nebo pokud překračuje mezní hodnoty, provedou se další tři měření v podmínkách naložení odpovídajících tomuto výsledku podle bodu 5.5.3.

5.5.3 Pro každou shora uvedenou podmínku naložení:

5.5.3.1 Pokud se žádný ze tří výsledků měření neliší o více než 2 mrad (0,2 % ve sklonu) od aritmetické střední hodnoty výsledků, tvoří tato střední hodnota konečný výsledek.

5.5.3.2 Liší-li se výsledek kteréhokoli měření od aritmetické střední hodnoty výsledků o více než 2 mrad (0,2 % ve sklonu), provede se dalších deset měření a střední hodnota výsledků těchto měření tvoří konečný výsledek.

5.5.3.3 Je-li vozidlo vybaveno automatickým systémem korekce sklonu světlometů, který má z principu hysterezi, považují se za rozhodující hodnoty střední hodnoty horní a dolní části hysterezní smyčky.

Veškerá tato měření se provádějí podle bodů 5.5.3.1 a 5.5.3.2.

5.5.4 Požadavky jsou splněny, je-li za všech podmínek naložení změna mezi měřeným základním sklonem stanoveným podle bodu 5.2 a sklonem naměřeným za každé z podmínek naložení menší než hodnoty vypočtené v bodu 5.5.1 (bez bezpečnostních mezí).

5.5.5 Je-li překročena pouze jedna ze stanovených horních nebo dolních mezí změny, musí se výrobci umožnit, aby v mezích stanovených pro schválení typu volil odlišnou hodnotu stanoveného základního sklonu."

"Dodatek 6

Vyznačení stanoveného základního nastavení podle bodu 4.2.6.1 v příloze I

Příklad

[insert example from English original version]

Standardní značka pro ovládač potkávacího světlometu podle obrázku 3 v příloze II směrnice 78/316/EHS Hodnota stanoveného základního nastavení

Rozměr značky a znaků údaje je ponechán rozhodnutí výrobce."

"Dodatek 7

Ovládače korektoru sklonu světlometů podle bodu 4.2.6.2.2 přílohy I.

1. POŽADAVKY

1.1 Sklon potkávacího světla směrem dolů musí být ve všech případech zajišťován jedním z následujících způsobů:

a) pohybem ovládače dolů nebo vlevo;

b) otáčením ovládače proti směru pohybu hodinových ručiček;

c) stlačením tlačítka (dvojčinný ovládač).

Je-li pro seřizování světla užito více tlačítek, musí být tlačítko, kterým se nastavuje největší sklon dolů, namontováno vlevo nebo pod tlačítkem (tlačítky) pro ostatní polohy seřízení potkávacího světla.

Otočný ovládač namontovaný bočně nebo jen s viditelnou úsečí by měl vyhovět ovládacím principům uvedeným v písmenu a) nebo v písmeni c).

1.1.1 Takový ovládač musí být opatřen značkami, které zřetelně udávají pohyby odpovídající sklonu potkávacího světla dolů nebo nahoru.

1.2 Poloha "0" odpovídá základnímu sklonu podle bodu 4.2.6.1 přílohy I.

1.3 Poloha "0", která má být podle bodu 4.2.6.2.2 přílohy I "aretovanou polohou", nemusí být nezbytně na dorazu stupnice.

1.4 Značky na ovládačích musí být vysvětleny v příručce uživatele.

1.5 K identifikaci ovládačů smějí být užity pouze následující značky:

[figure] nebo [figure] a [figure]

Standardní značky potkávacího světlometu podle obrázku 3 v příloze II směrnice 78/316/EHS se šipkami, které udávají směr seřizování potkávacího světla.

2. PŘÍKLADY

Příklad 1:

[insert example from English original version]

Příklad 2:

[insert example from English original version]

Příklad 3:

[insert example from English original version]

PŘÍLOHA II.

Za bod 5.2 se vkládá nový bod, který zní:

"5.2.1 Korektor sklonu světlometu:ano/ne*".

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34.

[3] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 1.

[4] Úř. věst. L 51, 25.2.1980, s. 8.