EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1298

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1298 ze dne 13. července 2020, kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

C/2020/4721

OJ L 304, 18.9.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1298/oj

18.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1298

ze dne 13. července 2020,

kterým se mění příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie (1), a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/452 v čl. 8 odst. 3 stanoví, že k projektům nebo programům v zájmu Unie patří ty, které jsou v podstatné výši nebo z významné části financovány z prostředků Unie, nebo ty, na které se vztahuje právo Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů, jež jsou zásadní pro bezpečnost nebo veřejný pořádek.

(2)

Seznam projektů nebo programů v zájmu Unie zmíněných v 1. bodě odůvodnění je uveden v příloze nařízení (EU) 2019/452.

(3)

Komise zjistila, že existuje několik dalších projektů a programů v zájmu Unie, které jsou v podstatné výši nebo z významné části financovány z prostředků Unie nebo na které se vztahuje právo Unie týkající se kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů, jež jsou zásadní pro bezpečnost nebo veřejný pořádek, a které by proto měly být rovněž zahrnuty do výše uvedeného seznamu.

(4)

Je namístě výslovně zmínit partnerství v rámci programu Horizont 2020 v podobě účasti Unie na programech prováděných několika členskými státy, nástrojů, jako jsou společné podniky, nebo subjektů, jako je Evropský inovační a technologický institut. Tato partnerství hrají důležitou úlohu v činnostech EU zaměřených na řešení mimořádných situací, jako je např. pandemie COVID-19, jelikož podporují mimo jiné výzkum a inovace v oblasti veřejného zdraví, iniciativy ke zlepšení účinnosti, efektivnosti a kvality procesu vývoje léčiv a partnerství mezi soukromým sektorem a akademickou obcí s cílem zlepšit udržitelnost zdravotnických systémů.

(5)

Příloha nařízení (EU) 2019/452 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) 2019/452 se mění takto:

1)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Horizont 2020 včetně programů v oblasti výzkumu a vývoje podle článku 185 Smlouvy o fungování EU a společných podniků nebo jiných struktur zřízených podle článku 187 Smlouvy o fungování EU:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104), včetně činností týkajících se klíčových základních technologií, jako např. umělá inteligence, robotika, polovodiče a kybernetická bezpečnost.“

2)

Bod 8 se nahrazuje tímto:

„8.

Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO):

rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/340 ze dne 6. března 2018, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce (Úř. věst. L 65, 8.3.2018, s. 24);

rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1797 ze dne 19. listopadu 2018, kterým se mění a aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce (Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 18);

rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1909 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se mění a aktualizuje rozhodnutí (SZBP) 2018/340, kterým se stanoví seznam projektů, jež mají být rozvíjeny v rámci stálé strukturované spolupráce (Úř. věst. L 293, 14.11.2019, s. 113).“

3)

Doplňují se nové body 9, 10 a 11, které znějí:

„9.

Přípravná akce – Příprava nového programu EU GOVSATCOM:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména čl. 58 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

10.

Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, a zejména čl. 58 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

11.

Společný evropský podnik pro ITER:

rozhodnutí (Euratom) 2007/198 ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie po uplynutí lhůty pro podání námitek ze strany Evropského parlamentu nebo Rady, nebo poté, co Evropský parlament i Rada informují Komisi o tom, že námitky nevysloví, v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (EU) 2019/452.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 79I, 21.3.2019, s. 1.


Top