EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1056

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 15. července 2020 o elektronických informacích o nákladní dopravě (Text s významem pro EHP)

PE/27/2020/INIT

Úř. věst. L 249, 31.7.2020, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj

31.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/33


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1056

ze dne 15. července 2020

o elektronických informacích o nákladní dopravě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 a čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, (1)

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Efektivnost nákladní dopravy a logistiky je zásadní pro růst a konkurenceschopnost hospodářství Unie, fungování vnitřního trhu a sociální i hospodářskou soudržnost všech regionů Unie.

(2)

Účelem tohoto nařízení je podpořit digitalizaci nákladní dopravy a logistiky s cílem snížit administrativní náklady, zlepšit schopnosti příslušných orgánů v oblasti prosazování práva a zvýšit efektivnost a udržitelnost dopravy.

(3)

Přepravu zboží, včetně odpadu, doprovází velké množství informací, které jsou mezi podniky navzájem a mezi podniky a příslušnými orgány stále ještě vyměňovány v tištěné podobě. Používání dokladů v tištěné podobě představuje značnou administrativní zátěž pro provozovatele logistiky a vícenáklady pro provozovatele logistiky a související odvětví (například obchod a výrobu), zejména pro malé a střední podniky, a má nepříznivý dopad na životní prostředí.

(4)

Absence jednotného právního rámce na úrovni Unie, který by od příslušných orgánů vyžadoval, aby přijímaly v elektronické podobě příslušné informace o nákladní dopravě, jež požadují právní předpisy, je považována za hlavní důvod nedostatečného pokroku ke zjednodušení a větší efektivnosti výměny informací, kterou umožňují dostupné elektronické prostředky. Přijímání informací příslušnými orgány v elektronické podobě a se společnými specifikacemi by usnadnilo nejen komunikaci mezi příslušnými orgány a hospodářskými subjekty, ale nepřímo také rozvoj jednotné a zjednodušené elektronické komunikace mezi podniky v celé Unii. Vedlo by rovněž ke značným úsporám administrativních nákladů pro hospodářské subjekty, a zejména malé a střední podniky, které tvoří převážnou většinu dopravních a logistických společností v rámci Unie.

(5)

Některé oblasti dopravního práva Unie od příslušných orgánů vyžadují, aby přijímaly digitalizované informace, zdaleka se to však netýká všech příslušných právních aktů Unie. Mělo by být možné používat elektronické prostředky ke zpřístupnění regulačních informací o přepravě zboží příslušným orgánům na celém území Unie a pro všechny příslušné fáze přepravních operací prováděné v Unii. Tato možnost by se navíc měla vztahovat na všechny regulační informace na všechny druhy dopravy.

(6)

Od příslušných orgánů by se proto mělo požadovat, aby přijímaly informace zpřístupněné elektronicky, kdykoli mají hospodářské subjekty povinnost informace zpřístupnit coby důkaz splnění požadavků stanovených v právních aktech Unie, na které se vztahuje toto nařízení. Tento požadavek by se měl vztahovat rovněž na informace vyžádané orgány jako doplňující informace v souladu s ustanoveními uvedených právních aktů Unie, například v případě, že některé informace chybějí. Totéž by mělo platit v případě, kdy vnitrostátní právní předpisy vyžadují poskytnutí regulačních informací zcela či zčásti shodných s informacemi, jež se mají poskytovat podle právních aktů Unie spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení. Orgány by měly rovněž usilovat o to, aby v souvislosti s uvedenými informacemi komunikovaly s dotčenými hospodářskými subjekty elektronicky. Touto komunikací by však neměla být dotčena příslušná ustanovení právních aktů Unie ani vnitrostátních právních předpisů týkající se návazných opatření během kontrol regulačních informací nebo po nich. Povinnost příslušných orgánů přijímat informace zpřístupněné hospodářskými subjekty elektronicky by měla rovněž platit vždy, když ustanovení právních aktů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení požadují informace, na něž odkazují rovněž příslušné mezinárodní úmluvy, jako jsou úmluvy upravující mezinárodní přepravní smlouvy v rámci jednotlivých druhů dopravy, například Úmluva OSN o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), rezoluce IATA č. 672 o elektronickém leteckém nákladním listu, Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) a Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI).

(7)

Jelikož účelem tohoto nařízení je pouze usnadnit a podpořit poskytování informací mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány elektronickými prostředky, neměla by jím být dotčena ustanovení právních aktů Unie ani vnitrostátních právních předpisů, která určují obsah regulačních informací, a zejména by nemělo ukládat žádné další požadavky na regulační informace nebo jazykové požadavky. I když cílem tohoto nařízení je umožnit splnění požadavků na regulační informace elektronickými prostředky namísto prostředků tištěných, neměla by jím jinak být dotčeno právo dotčených hospodářských subjektů poskytovat tyto informace v papírové podobě, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních právních aktů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, ani by se jinak nemělo dotýkat příslušných požadavků Unie týkajících se dokumentů, které se mají používat pro strukturované předkládání příslušných informací. Tímto nařízením by neměla být dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (3) o procesních požadavcích na přepravu odpadu a ustanovení týkající se kontrol celními úřady. Tímto nařízením by rovněž neměla být dotčena ustanovení o povinnosti podávat zprávy, a to ani pokud jde o pravomoci celních nebo jiných orgánů, jak jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4) nebo v prováděcích aktech či aktech v přenesené pravomoci přijatých na jeho základě a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 (5).

(8)

Používání elektronických prostředků pro výměnu regulačních informací může snížit administrativní náklady pro hospodářské subjekty a zvýšit efektivnost příslušných orgánů. Hospodářské subjekty i příslušné orgány budou muset přijmout nezbytná opatření, včetně pořízení nezbytného vybavení, aby si mohly elektronicky vyměňovat regulační informace o nákladní dopravě (eFTI) ve strojově čitelném formátu prostřednictvím platforem založených na informačních a komunikačních technologiích (platformy eFTI). Dotčené hospodářské subjekty by však měly být nadále odpovědné za poskytování informací ve formátu čitelném pro člověka, kdykoli o to příslušné orgány výslovně požádají, aby tyto orgány mohly plnit své povinnosti v situacích, kdy není přístup k platformě eFTI k dispozici.

(9)

Aby bylo hospodářských subjektům umožněno poskytovat příslušné informace v elektronické podobě stejným způsobem ve všech členských státech, je nezbytné se opírat o společné specifikace, které by Komise měla přijmout ve formě aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů uvedených v tomto nařízení.

(10)

Společné specifikace týkající se definice a technických charakteristik prvků údajů by měly zajistit interoperabilitu údajů vytvořením jednotné ucelené sady údajů, která se použije pro elektronické předávání informací. Tato ucelená sada údajů by měla obsahovat všechny datové prvky odpovídající požadavkům na informace obsaženým v příslušných ustanoveních právních aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů, přičemž všechny datové prvky společné pro jednu nebo více dílčích sad mají být uvedeny pouze jednou.

(11)

Společné specifikace by měly rovněž stanovit společné postupy a podrobná pravidla pro přístup a zpracování těchto informací příslušnými orgány, včetně jakékoli související komunikace mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými subjekty, jako jsou žádosti o doplňující informace, které jsou pro příslušné orgány nezbytné k tomu, aby mohly vykonávat své příslušné pravomoci v oblasti prosazování předpisů v souladu s příslušnými ustanoveními právních aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů.

(12)

Při stanovení těchto společných specifikací by se mělo náležitě přihlížet k příslušným specifikacím výměny údajů stanoveným v odpovídajících právních aktech Unie a obsaženým v příslušných evropských a mezinárodních normách pro výměnu údajů, včetně norem týkajících se multimodální dopravy, jakož i k zásadám a doporučením stanoveným ve sdělení Komise ze dne 23. března 2017 nazvaném „Evropský rámec interoperability - strategie provádění“, které zajišťuje přístup k poskytování evropských digitálních veřejných služeb, na němž se členské státy společně dohodly. Měla by být rovněž věnována dostatečná pozornost tomu, aby tyto specifikace zůstaly technologicky neutrální a otevřené inovativním technologiím.

(13)

S cílem minimalizovat náklady jak pro hospodářské subjekty i příslušné orgány by mohlo být zváženo zřízení přístupových bodů pro příslušné orgány. Tyto přístupové body by pouze zajišťovaly zprostředkování mezi platformami eFTI a příslušnými orgány, a neměly by proto uchovávat ani zpracovávat údaje eFTI, k nimž zprostředkovávají přístup, s výjimkou metadat připojených ke zpracování údajů eFTI, jako jsou protokoly operací nezbytné pro účely sledování nebo statistické účely. Členské státy by se rovněž mohly dohodnout na vytvoření společných přístupových bodů pro své příslušné orgány.

(14)

Toto nařízení by mělo stanovit funkční požadavky použitelné na platformy eFTI, které by hospodářské subjekty měly používat ke zpřístupnění regulačních informací o nákladní dopravě v elektronické podobě příslušným orgánům, aby byly splněny podmínky pro povinné přijetí těchto informací příslušnými orgány, jak stanoví toto nařízení. Měly by být rovněž stanoveny požadavky pro třetí strany – poskytovatele služeb platforem (poskytovatele služeb eFTI). Tyto požadavky by měly zejména zajistit, aby všechny údaje eFTI bylo možné zpracovávat výhradně v souladu s komplexním systémem kontroly přístupu založeném na právech, který poskytuje přidělené funkce; aby všechny příslušné orgány mohly mít k uvedeným údajům okamžitý přístup v souladu s jejich příslušnými pravomocemi v oblasti prosazování předpisů; aby zpracovávání osobních údajů bylo možné provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6); a aby při zpracovávání citlivých obchodních informací mohla být zachovávána důvěrnost těchto informací.

(15)

Komise by měla přijmout specifikace týkající se funkčních požadavků pro platformy eFTI. Při přijímání těchto specifikací by měla Komise usilovat o to, aby zajistila interoperabilitu platforem eFTI a usnadnila tak výměnu údajů mezi těmito platformami a umožnila hospodářským subjektům, aby využívaly jakoukoli platformu dle svého výběru. S cílem usnadnit provádění a minimalizovat náklady by Komise měla rovněž zohlednit příslušná technická řešení a normy využívané v rámci stávajících systémů informačních a komunikačních technologií. Současně by Komise měla zajistit, aby uvedené specifikace zůstaly v co největší míře technologicky neutrální s cílem podpořit nepřetržité inovace a zamezit závislosti na určitých technologiích.

(16)

V zájmu vybudování důvěry příslušných orgánů i hospodářských subjektů v otázce splnění těchto funkčních požadavků ze strany platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI by členské státy měly zavést certifikační systém založený na akreditaci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (7). Za účelem využití výhod certifikace se poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, které jsou již používány, vybízejí, aby zajistili, že uvedené systémy splňují požadavky na platformy eFTI stanovené v tomto nařízení, a aby požádali o certifikaci. Certifikace informačních a komunikačních systémů by měla být provedena neprodleně.

(17)

Využívání platforem eFTI poskytuje hospodářským subjektům záruku, že jejich regulačních informace budou přijaty, a příslušným orgánům dává spolehlivý a bezpečný přístup k těmto informacím. Aniž je dotčena povinnost všech příslušných orgánů přijímat informace zpřístupněné prostřednictvím certifikované platformy eFTI v souladu s tímto nařízením, mělo by být nicméně nadále možné využívat jiné informační a komunikační systémy, pokud se tak členský stát rozhodne. Zároveň by toto nařízení nemělo bránit mezipodnikovému využívání platforem eFTI ani využívání dalším funkcí platforem eFTI za podmínky, že to nebude mít nepříznivý vliv na zpracování regulačních informací, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, v souladu s jeho požadavky.

(18)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro uplatňování povinnosti přijímat regulační informace zpřístupněné v elektronické podobě podle tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Prováděcí pravomoci by měly být Komisi svěřeny zejména s cílem stanovit společné postupy a podrobná pravidla pro příslušné orgány ohledně přístupu k regulačním informacím a jejich zpracování, pokud dotčené hospodářské subjekty zpřístupňují tyto informace elektronicky, a to včetně podrobných pravidel a technických specifikací, a stanovit podrobné specifikace pro uplatňování požadavků vztahujících se na platformy eFTI a poskytovatele služeb eFTI. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (8).

(19)

Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy I části A s cílem zohlednit veškeré akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty přijaté Komisí, které stanoví nové požadavky Unie na regulační informace v souvislosti s přepravou zboží, a změny přílohy I části B za účelem začlenění seznamů požadavků na regulační informace obsažených ve vnitrostátním právu, oznámených Komisi členskými státy v souladu s tímto nařízením, a za účelem začlenění veškerých nových ustanovení příslušných vnitrostátních právních předpisů, která zavádějí změny vnitrostátních požadavků na regulační informace nebo stanoví nové příslušné požadavky na regulační informace, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, oznámených Komisi členskými státy v souladu s tímto nařízením; a pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením společné sady údajů a dílčích sad údajů týkající se příslušných požadavků na regulační informace, na něž se vztahuje toto nařízení, a jejich změnami; a doplněním některých technických aspektů tohoto nařízení, zejména s ohledem na pravidla pro certifikaci platforem eFTI a užívání certifikační ochranné známky a na pravidla pro certifikaci poskytovatelů služeb eFTI. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (9).

Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Do vypracovávání a přípravy těchto aktů je rovněž důležité zapojit všechny příslušné zúčastněné strany v rámci příslušných fór, jako je skupina odborníků zřízená rozhodnutím Komise ze dne 13. září 2018, jímž se zřizuje Fórum pro digitální dopravu a logistiku.

(20)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajištění jednotného přístupu příslušných orgánů k přijímání informací o nákladní dopravě zpřístupněných elektronicky, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich vzhledem k potřebě stanovit společné požadavky může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(21)

Zpracování osobních údajů elektronickými prostředky vyžadované jako součást regulačních informací o nákladní dopravě by mělo být prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

(22)

Komise by měla provést hodnocení tohoto nařízení. Měly by být shromážděny informace za účelem získání podkladů pro toto hodnocení a posouzení toho, jak toto nařízení dosahuje cílů, které sleduje.

(23)

Účinné a efektivní prosazování příslušných předpisů vyžaduje, aby všechny příslušné orgány měly přímý přístup v reálném čase k příslušným regulačním informacím v elektronické podobě. Za tímto účelem a v souladu se zásadou „digitalizace jako standard“, jak je uvedena ve sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvaném „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy“, by se využívání elektronických prostředků mělo stát převládajícím způsobem výměny regulačních informací mezi hospodářskými subjekty a příslušnými orgány. Komise by proto měla posoudit možné iniciativy s cílem zavést povinnost, aby hospodářské subjekty používaly pro zpřístupňování regulačních informací příslušným orgánům elektronické prostředky. Komise by měla ve vhodných případech navrhnout odpovídající iniciativy, včetně případných změn tohoto nařízení a dalších příslušných právních aktů Unie. V zájmu zlepšení schopností orgánů v oblasti prosazování práva a v zájmu minimalizace nákladů pro hospodářské subjekty i příslušné orgány by Komise měla rovněž zvážit další opatření, jako je posílená interoperabilita informačních a komunikačních systémů a platforem používaných k zaznamenávání a zpracovávání regulačních informací, které jsou upraveny jinými právními předpisy Unie v oblasti dopravy, a společný přístupový bod k těmto systémům a platformám.

(24)

Toto nařízení nelze účinně uplatňovat dříve, než vstoupí v platnost akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty v něm stanovené. Z tohoto důvodu má Komise právní povinnost přijmout tyto akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty a měla by na nich okamžitě začít pracovat, aby se zajistilo včasné přijetí příslušných specifikací, a to pokud možno před uplynutím příslušných lhůt stanovených v tomto nařízení. Včasné přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů je zásadní pro to, aby členské státy a hospodářské subjekty měly dostatek času přijmout nezbytná opatření v souladu s tímto nařízením. Jednotlivé doby použitelnosti v tomto nařízení by proto měly být stanoveny odpovídajícím způsobem.

(25)

Obdobně by oznamovací povinnost členských států podle tohoto nařízení měla být splněna do jednoho roku ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, aby Komise mohla včas přijmout první akt v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení.

(26)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví právní rámec pro sdělování regulačních informací, které se týkají přepravy zboží na území Unie, mezi dotčenými hospodářskými subjekty a příslušnými orgány v elektronické podobě.

Za tímto účelem toto nařízení:

a)

stanoví podmínky, za nichž příslušné orgány musí přijmout regulační informace, zpřístupňované dotčenými hospodářskými subjekty v elektronické podobě;

b)

stanoví pravidla pro poskytování služeb souvisejících se zpřístupňováním regulačních informací dotčenými hospodářskými subjekty příslušným orgánům v elektronické podobě.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se použije na:

a)

požadavky na regulační informace stanovené v těchto ustanoveních:

i)

čl. 6 odst. 1 nařízení Rady EHS č. 11 (11);

ii)

článek 3 směrnice Rady 92/106/EHS (12);

iii)

čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (13);

iv)

čl. 16 písm. c) a čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 1013/2006; tímto nařízení nejsou dotčeny kontroly prováděné celními úřady, stanovené v příslušných ustanoveních právních aktů Unie;

v)

kapitola 5.4 části 5 přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uzavřené dne 30. září 1957 v Ženevě, jak je uvedena v příloze I oddílu I.1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (14); kapitola 5.4 části 5 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), obsažený v dodatku C COTIF, uzavřené dne 3. června 1999 ve Vilniusu, jak je uvedena v příloze II oddílu II.1 uvedené směrnice; a kapitola 5.4 části 5 řádu připojeného k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), uzavřené dne 26. května 2000 v Ženevě, jak je uvedena v příloze III oddílu III.1 uvedené směrnice;

b)

požadavky na regulační informace stanovené v aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých Komisí na základě právních aktů Unie uvedených v písmenu a) tohoto odstavce nebo na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (15) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (16). Tyto akty v přenesené pravomoci nebo prováděcí akty jsou uvedeny v příloze I části A tohoto nařízení;

c)

požadavky na regulační informace stanovené v ustanoveních vnitrostátních právních předpisů uvedených v příloze I části B tohoto nařízení.

2.   Členské státy oznámí Komisi do 21. srpna 2021 ustanovení vnitrostátních právních předpisů a odpovídající požadavky na regulační informace, které vyžadují poskytnutí informací zcela či zčásti shodných s informacemi, jež se mají poskytovat podle požadavků na regulační informace uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

V návaznosti na toto oznámení členské státy oznámí Komisi veškerá ustanovení vnitrostátních právních předpisů, jimiž se:

a)

mění požadavky na regulační informace stanovené ustanoveními vnitrostátních právních předpisů uvedenými v příloze I části B; nebo

b)

stanoví nové příslušné požadavky na regulační informace, které vyžadují poskytnutí informací zcela či zčásti shodných s informacemi, jež se mají poskytovat podle požadavků na regulační informace uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

Členské státy tato oznámení učiní do jednoho měsíce od přijetí takového ustanovení.

3.   Komise přijme v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění:

a)

část A přílohy I s cílem začlenit odkaz na požadavky na regulační informace uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku;

b)

část B přílohy I s cílem začlenit nebo vymazat odkazy na vnitrostátní právní předpisy a požadavky na regulační informace v souladu s oznámeními učiněnými podle odstavce 2 tohoto článku.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„regulačními informacemi“ informace předkládané v podobě dokumentu či nikoli, které se týkají přepravy zboží na území Unie, včetně zboží v tranzitu, jež musí dotčený hospodářský subjekt zpřístupnit v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 2 odst. 1, aby prokázal splnění příslušných požadavků obsažených v aktech stanovících uvedená ustanovení;

2)

„požadavkem na regulační informace“ požadavek poskytnutí regulačních informací;

3)

„příslušným orgánem“ orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který má pravomoc vykonávat úkoly podle právních aktů uvedených v čl. 2 odst. 1 a pro který je přístup k regulačním informacím nezbytný, jako je kontrola, prosazování, potvrzování nebo monitorování dodržování předpisů na území členského státu;

4)

„elektronickými informacemi o nákladní dopravě“ nebo „eFTI“ soubor prvků údajů zpracovaných elektronickými prostředky pro účely výměny regulačních informací mezi dotčenými hospodářskými subjekty a mezi dotčenými hospodářskými subjekty a příslušnými orgány;

5)

„dílčí sadou údajů eFTI“ sada strukturovaných prvků údajů odpovídajících regulačním informacím požadovaným podle určitého právního aktu Unie nebo vnitrostátního právního předpisu, uvedeného v čl. 2 odst. 1;

6)

„společnou sadou údajů eFTI“ komplexní sada strukturovaných prvků údajů odpovídajících všem dílčím sadám údajů eFTI, v níž jsou prvky údajů společné pro různé dílčí sady údajů eFTI zahrnuty pouze jednou;

7)

„prvkem údajů“ nejmenší jednotka informací, která má jedinečnou definici a přesné technické charakteristiky, jako je formát, délka a typ znaků;

8)

„zpracováním“ operace nebo soubor operací s elektronickými informacemi o nákladní dopravě, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění eFTI, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

9)

„protokolem operací“ automatizované zaznamenání elektronického zpracování eFTI;

10)

„platformou eFTI“ řešení založené na informačních a komunikačních technologiích, jako je operační systém, operační prostředí nebo databáze, určené k použití za účelem zpracování eFTI;

11)

„vývojářem platformy eFTI“ fyzická nebo právnická osoba, která vyvinula nebo získala platformu eFTI, ať už pro účely zpracování regulačních informací týkajících se její vlastní hospodářské činnosti, nebo pro uvedení této platformy na trh;

12)

„službou eFTI“ služba spočívající ve zpracování eFTI pomocí platformy eFTI, a to samostatně nebo v kombinaci s jinými řešeními využívajícími informační a komunikační technologie, včetně jiných platforem eFTI;

13)

„poskytovatelem služby eFTI“ fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy poskytuje službu eFTI dotčeným hospodářským subjektům;

14)

„dotčeným hospodářským subjektem“ provozovatel dopravy nebo logistiky nebo jiná fyzická či právnická osoba, která je odpovědná za zpřístupnění regulačních informací příslušným orgánům v souladu s příslušným požadavkem na regulační informace;

15)

„formátem čitelným pro člověka“ způsob znázornění údajů v elektronické podobě, který může fyzická osoba použít jako zdroj informací bez nutnosti jakéhokoliv dalšího zpracování;

16)

„strojově čitelným formátem“ způsob znázornění údajů v elektronické podobě, který lze použít k automatickému zpracování strojem;

17)

„subjektem posuzování shody“ subjekt posuzování shody ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, který je v souladu s uvedeným nařízením akreditován pro provádění posuzování shody platformy eFTI nebo poskytovatele služby eFTI;

18)

„přepravou“ přeprava stanoveného souboru zboží, včetně odpadu, mezi prvním místem vyzvednutí a konečným místem dodání za podmínek jediné smlouvy o přepravě nebo několika návazných smluv o přepravě, případně včetně převodu mezi různými druhy dopravy, bez ohledu na množství nebo počet přepravovaných kontejnerů, balení či kusů.

KAPITOLA II

REGULAČNÍ INFORMACE ZPŘÍSTUPNĚNÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Článek 4

Požadavky na dotčené hospodářské subjekty

1.   Pro účely čl. 5 odst. 1, 2 a 3 musí dotčené hospodářské subjekty splňovat požadavky stanovené v tomto článku.

2.   Pokud dotčené hospodářské subjekty zpřístupňují regulační informace příslušnému orgánu v elektronické podobě, činí tak na základě údajů zpracovaných certifikovanou platformou eFTI a případně certifikovaným poskytovatelem služby eFTI. Uvedené regulační informace zpřístupní dotčené hospodářské subjekty ve strojově čitelném formátu a na žádost příslušného orgánu také ve formátu čitelném pro člověka.

3.   Informace ve strojově čitelném formátu se zpřístupní pomocí ověřeného a zabezpečeného připojení ke zdroji údajů platformy eFTI. Dotčené hospodářské subjekty sdělí jedinečný elektronický identifikační odkaz uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. e), který umožní příslušnému orgánu jednoznačně identifikovat regulační informace týkající se přepravy.

4.   Informace ve formátu čitelném pro člověka, vyžádané příslušnými orgány se zpřístupní na místě na obrazovce elektronického zařízení vlastněného dotčeným hospodářským subjektem.

Článek 5

Požadavky na příslušné orgány

1.   Po uplynutí 30 měsíců ode dne vstupu prvního z aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů uvedených v článcích 7 a 8 v platnost příslušné orgány přijímají regulační informace zpřístupněné dotčenými hospodářskými subjekty v elektronické podobě v souladu s článkem 4, a to i v případě, že jsou tyto regulační informace vyžádány příslušnými orgány jako doplňující informace.

2.   Pokud dotčený hospodářský subjekt zpřístupnil v elektronické podobě v souladu s článkem 4 tohoto nařízení regulační informace požadované podle nařízení (ES) č. 1013/2006, dotčené příslušné orgány přijímají rovněž tyto regulační informace, a to bez nutnosti souhlasu podle čl. 26 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1013/2006.

3.   Pokud regulační informace vyžadované podle určitého právního aktu Unie nebo vnitrostátního právního předpisu uvedeného v čl. 2 odst. 1 zahrnují úřední validaci, například razítka nebo osvědčení, dotčený orgán tuto validaci poskytne v elektronické podobě v souladu s požadavky stanovenými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, uvedenými v článcích 7 a 8.

4.   Aby členské státy splnily požadavky stanovené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku, přijmou opatření, která všem jejich příslušným orgánům umožní přístup k regulačním informacím zpřístupněným dotčenými hospodářskými subjekty v souladu s článkem 4 a jejich zpracování. Tato opatření musí být v souladu s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, uvedenými v článcích 7 a 8.

Článek 6

Důvěrné obchodní informace

Příslušné orgány, poskytovatelé služeb eFTI a dotčené hospodářské subjekty přijmou opatření k zajištění důvěrnosti obchodních informací zpracovávaných a vyměňovaných v souladu s tímto nařízením a zajistí, aby přístup k těmto informacím a jejich zpracování byly možné pouze v oprávněných případech.

Článek 7

Společná sada údajů eFTI a dílčí sady údajů eFTI

1.   Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle článku 14 s cílem doplnit toto nařízení stanovením nebo pozměněním společné sady údajů eFTI a dílčích sad údajů eFTI v souvislosti s příslušnými požadavky na regulační informace uvedenými v čl. 2 odst. 1, včetně odpovídajících specifikací týkajících se definice a technických charakteristik pro každý prvek údajů zahrnutý do společné sady údajů eFTI a do dílčích sad údajů eFTI.

2.   Při přijímání aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1 Komise:

a)

zohlední příslušné mezinárodní úmluvy a právo Unie; a

b)

usiluje o zajištění interoperability společné sady údajů eFTI a dílčích sad údajů eFTI s příslušnými datovými modely akceptovanými na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie, a to včetně multimodálních datových modelů.

3.   První takový akt v přenesené pravomoci zahrnující všechny prvky uvedené v odstavci 1 se přijme do 21. února 2023.

Článek 8

Společné postupy a pravidla pro přístup

1.   Komise přijme prováděcí akt, jimiž stanoví společné postupy a podrobná pravidla, včetně společných technických specifikací, pro přístup příslušných orgánů k platformám eFTI, a to včetně postupů pro zpracování regulačních informací a pro komunikaci mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými subjekty v souvislosti s uvedenými informacemi.

2.   Při přijímání prováděcích aktů uvedených v odstavci 1 Komise usiluje o zvýšení účinnosti správních postupů a o minimalizaci nákladů na dodržování předpisů, a to jak pro dotčené hospodářské subjekty, tak pro příslušné orgány.

3.   Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. První takový prováděcí akt zahrnující všechny prvky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přijme do 21. února 2023.

KAPITOLA III

PLATFORMY eFTI A POSKYTOVATELÉ SLUŽEB eFTI

ODDÍL 1

Požadavky na platformy eFTI a poskytovatele služeb eFTI

Článek 9

Funkční požadavky na platformy eFTI

1.   Platformy eFTI používané pro zpracování regulačních informací poskytují funkce, které zajistí, aby:

a)

osobní údaje mohly být zpracovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679;

b)

obchodní údaje mohly být zpracovávány v souladu s článkem 6;

c)

příslušné orgány mohly přistupovat k údajům a zpracovávat je v souladu se specifikacemi přijatými prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů uvedených v článcích 7 a 8;

d)

dotčené hospodářské subjekty mohly poskytovat informace příslušným orgánům v souladu s článkem 4;

e)

mohl být vytvořen jedinečný elektronický identifikační odkaz propojující přepravu se souvisejícími prvky údajů eFTI, včetně strukturovaného odkazu na platformu eFTI, kde jsou údaje zpřístupněny, jako je jedinečný referenční identifikátor;

f)

údaje mohly být zpracovávány výhradně na základě povoleného a ověřeného přístupu;

g)

veškeré zpracování údajů bylo řádně zaznamenáváno v rámci protokolů operací s cílem umožnit přinejmenším identifikaci každé jednotlivé operace zpracování, fyzické či právnické osoby, která operaci provedla, a pořadí operací na každém jednotlivém prvku údajů; pokud operace zahrnuje změnu nebo výmaz stávajícího prvku údajů, původní prvek údajů se uchová;

h)

údaje mohly být archivovány a zůstávaly přístupné příslušným orgánům v souladu s příslušnými právními akty Unie a vnitrostátními právními předpisy stanovujícími příslušné požadavky na regulační informace;

i)

protokoly operací uvedené v písmenu g) tohoto odstavce jsou archivovány a zůstávají přístupné příslušným orgánům pro účely auditu po dobu stanovenou v příslušných právních aktech Unie a vnitrostátních právních předpisech, jimiž se stanoví požadavky na regulační informace, a pro účely monitorování po dobu stanovenou v článku 17;

j)

údaje jsou chráněny před zneužitím a krádeží;

k)

zpracovávané prvky údajů odpovídají společné sadě údajů eFTI a dílčím sadám údajů eFTI, jak jsou stanoveny akty v přenesené pravomoci uvedenými v článku 7, a mohou být zpracovány v kterémkoli z úředních jazyků Unie, jak je stanoveno v příslušných právních aktech Unie a vnitrostátních právních předpisech, jimiž se stanoví příslušné požadavky na regulační informace.

2.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví podrobné specifikace pro požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Při přijímání těchto specifikací Komise:

a)

usiluje o zajištění interoperability platforem eFTI;

b)

zohlední příslušná stávající technická řešení a normy;

c)

zajistí, aby tyto specifikace zůstaly v co největší míře technologicky neutrální.

První takový prováděcí akt zahrnující všechny prvky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přijme do 21. srpna 2023.

Článek 10

Požadavky na poskytovatele služeb eFTI

1.   Poskytovatelé služeb eFTI zajistí, aby:

a)

údaje byly zpracovávány pouze oprávněnými uživateli a v souladu s jasně definovanými a přidělenými práv ke zpracování v rámci platformy eFTI v souladu s příslušnými požadavky na regulační informace;

b)

údaje byly ukládány a přístupné v souladu s právními akty Unie a vnitrostátními právními předpisy, jimiž se stanoví příslušné požadavky na regulační informace;

c)

příslušné orgány měly bezplatný a okamžitý přístup k regulačním informacím týkajícím se nákladní přepravní operace zpracovávaným pomocí jejich platforem eFTI;

d)

údaje byly přiměřeně zabezpečené, a to i proti neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení či poškození.

2.   Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla pro požadavky uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. První takový prováděcí akt zahrnující všechny prvky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se přijme do 21. srpna 2023.

ODDÍL 2

Certifikace

Článek 11

Subjekty posuzování shody

1.   Subjekty posuzování shody jsou akreditovány v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 pro účely provádění certifikace platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI podle článků 12 a 13 tohoto nařízení.

2.   Pro účely akreditace splňují subjekty posuzování shody požadavky stanovené v příloze II. Vnitrostátní akreditační subjekty sdělí vnitrostátnímu orgánu určenému v souladu s odstavcem 3 tohoto článku adresu internetové stránky, na níž se zveřejňují informace o akreditovaných subjektech posuzování shody, včetně aktuálního seznamu těchto subjektů.

3.   Každý členský stát určí orgán, který vede aktualizovaný seznam akreditovaných subjektů posuzování shody, platforem eFTI a poskytovatelů služeb eFTI, jež jsou držiteli platné certifikace na základě informací poskytnutých v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 2. Tyto vnitrostátní určené orgány tento seznam veřejně zpřístupní na oficiálních internetových stránkách veřejné správy.

4.   K 31. březnu každého roku oznámí uvedené vnitrostátní určené orgány Komisi seznam uvedený v odstavci 3 společně s adresou internetových stránek, kde je seznam zveřejněn. Komise zveřejní tyto adresy internetových stránek na své oficiální internetové stránce.

Článek 12

Certifikace platforem eFTI

1.   Na žádost vývojáře platformy eFTI posoudí subjekt posuzování shody soulad platformy eFTI s požadavky stanovenými v čl. 9 odst. 1. V případě kladného posouzení vydá subjekt posuzování shody této platformě eFTI osvědčení o shodě. Je-li posouzení záporné, poskytne subjekt posuzování shody žadateli odůvodnění záporného posouzení.

2.   Každý subjekt posuzování shody vede aktualizovaný seznam platforem eFTI, které certifikoval a kterým certifikaci odebral nebo pozastavil. Tento seznam zveřejní na své internetové stránce a adresu této stránky sdělí vnitrostátnímu určenému orgánu uvedenému v čl. 11 odst. 3.

3.   Informace zpřístupněné příslušným orgánům pomocí certifikované platformy eFTI doprovází certifikační ochranná známka.

4.   Pokud jsou technické specifikace stanovené prováděcími akty uvedenými v čl. 9 odst. 2 revidovány, zažádá vývojář platformy eFTI o opětovné posouzení své certifikace.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení stanovením pravidel pro certifikaci platforem eFTI a pro používání certifikační ochranné známky, včetně pravidel pro obnovení, pozastavení či odnímání certifikace.

Článek 13

Certifikace poskytovatelů služeb eFTI

1.   Na žádost poskytovatele služeb eFTI posoudí subjekt posuzování shody soulad poskytovatele služeb eFTI s požadavky stanovenými v čl. 10 odst. 1. V případě kladného posouzení vydá subjekt posuzování shody tomuto poskytovateli služeb eFTI osvědčení o shodě. Je-li posouzení záporné, poskytne subjekt posuzování shody žadateli odůvodnění záporného posouzení.

2.   Každý subjekty posuzování shody vede aktualizovaný seznam poskytovatelů služeb eFTI, které certifikoval a kterým certifikaci odebral nebo pozastavil. Tento seznam zveřejní na své internetové stránce a adresu této stránky sdělí vnitrostátnímu určenému orgánu uvedenému v čl. 11 odst. 3.

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 14 akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení stanovením pravidel pro certifikaci poskytovatelů služeb eFTI, včetně pravidel pro obnovení, pozastavení či odnímání certifikace.

KAPITOLA IV

PŘENESENÍ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

Článek 14

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2 odst. 3, článku 7, čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. srpna 2020. Komise vyhotoví zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2 odst. 3, článku 7, čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2 odst. 3, článku 7, čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Přezkum

1.   Do 21. února 2029 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Komise posoudí rovněž možné iniciativy s cílem zejména:

a)

stanovit povinnost, aby hospodářské subjekty zpřístupňovaly orgánům regulační informace v elektronické podobě v souladu s tímto nařízením;

b)

zajistit další interoperabilitu a vzájemné propojení mezi prostředím eFTI a jednotlivými systémy a platformami informačních a komunikačních technologií používanými pro zaznamenávání a zpracovávání regulačních informací, které jsou upraveny jinými právními předpisy Unie v oblasti dopravy.

Tato posouzení zahrnou zejména změny tohoto nařízení a dalších příslušných právních aktů Unie a v příslušných případech se k nim připojí legislativní návrh.

2.   Členské státy poskytnou Komisi pro vypracování zprávy podle odstavce 1 tohoto článku nezbytné informace stanovené v článku 17.

Článek 17

Monitorování

Do 21. srpna 2027 a poté každých pět let sdělí členské státy Komisi na základě protokolů operací uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. g) a i) počet provedených přístupů příslušných orgánů k regulačním informacím zpřístupněným dotčenými hospodářskými subjekty v elektronické podobě v souladu s článkem 4 a počet zpracování těchto informací.

Tyto informace se poskytnou za každý rok spadající do období, o němž se podává zpráva.

Článek 18

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se od 21. srpna 2024.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4, článků 7 a 8, čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 265.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 7. dubna 2020 (Úř. věst. C 157, 8.5.2020, s. 1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 64).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Rada EHS: nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (Úř. věst. P 52, 16.8.1960, s. 1121).

(12)  Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72).


PŘÍLOHA I

REGULAČNÍ INFORMACE SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI TOHOTO NAŘÍZENÍ

ČÁST A – Požadavky na regulační informace uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b)

Seznam aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů podle čl. 2 odst. 1 písm. b):

1)

prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 (1), kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti: příloha, bod 6.3.2.6 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

ČÁST B – Vnitrostátní právní předpisy

Seznam ustanovení vnitrostátních právních předpisů vyžadujících poskytování informací, které jsou zcela nebo zčásti shodné s informacemi uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b):

[členský stát]

1)

Právní akt: [ustanovení]


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

1.   

Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátního práva členského státu a mít právní subjektivitu.

2.   

Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na organizaci nebo platformě eFTI či poskytovateli služeb platformy, které posuzuje.

Za tento subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu, které zastupují podniky zapojené do navrhování, výroby, dodávání, montáže, používání nebo údržby platformy eFTI nebo poskytovatele služeb platformy, jež tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

3.   

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody nesmí být konstruktéry, výrobci, dodavateli, osobami provádějícími instalaci, odběrateli, vlastníky, uživateli ani servisními osobami platformy eFTI ani poskytovatele služeb platformy, jež posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, nabízení na trhu, instalaci, používání ani údržbě platformy eFTI ani poskytovatele služeb platformy, a rovněž nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo bezúhonnost ve vztahu k činnostem v rámci posuzování shody, pro které jsou tyto osoby akreditovány. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekty posuzování shody musí zajistit, aby činnosti jejich poboček nebo subdodavatelů neohrozily důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost jejich činností posuzování shody.

4.   

Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální bezúhonnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

5.   

Subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny úkoly v rámci posuzování shody, které tomuto subjektu ukládají články 12 a 13 tohoto nařízení, ať již tyto úkoly provádí subjekt posuzování shody sám, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít k dispozici nezbytné:

a)

pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;

b)

popisy postupů, podle nichž se posuzování shody provádí, aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování;

c)

postupy pro provádění činností, jež řádně zohledňují velikost podniků, odvětví, v němž působí, jejich strukturu a míru složitosti dané technologie.

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody.

6.   

Pracovníci odpovědní za plnění činností posuzování shody musí mít:

a)

přiměřené technické a odborné vzdělání v oblasti všech činností spojených s posuzováním shody;

b)

uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c)

náležitou znalost požadavků stanovených v článcích 9 a 10 tohoto nařízení a porozumění těmto požadavkům;

d)

schopnost vypracovávat osvědčení o shodě, záznamy a zprávy prokazující, že posouzení byla provedena.

7.   

Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za vykonávání úkolů posuzování shody.

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody, kteří provádějí posuzování shody, nesmí záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.

8.   

Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

9.   

Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat profesní tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle článků 12 a 13 tohoto nařízení nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se tyto články provádějí, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Vlastnická práva jsou chráněna.

10.   

Subjekty posuzování shody se zúčastní příslušných normalizačních činností a příslušných regulačních činností, nebo zajistí, aby jejich pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody o nich byli informováni.


Top