EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1112

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1112 ze dne 20. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026,pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

ST/9125/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1112/oj

29.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1112

ze dne 20. července 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026,pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 397 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (2) obsahuje podrobná ustanovení pro zvláštní režimy pro osoby povinné k dani, které poskytují určité služby osobám nepovinným k dani.

(2)

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026 (3) mění uvedená ustanovení za účelem rozšíření oblasti působnosti stávajících zvláštních režimů a za účelem zavedení nového režimu k modernizaci právního rámce daně z přidané hodnoty (DPH) pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a spotřebiteli. Tyto změny mají být použitelné od 1. ledna 2021.

(3)

Dne 30. ledna 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření onemocnění COVID-19 za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dne 11. března 2020 prohlásila WHO šíření onemocnění COVID-19 za pandemii. Pandemie COVID-19 zasáhla všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že počet případů znepokojivě narůstá a že chybí okamžitě dostupné účinné prostředky na boj proti pandemii COVID-19, vyhlásila řada členských států nouzový stav.

(4)

Pandemie COVID-19 představuje neočekávanou a bezprecedentní mimořádnou událost, která hluboce zasáhla všechny členské státy a nutí je přijímat okamžitá opatření na vnitrostátní úrovni s cílem řešit probíhající krizi jako prioritu přerozdělením zdrojů vyhrazených pro jiné oblasti. V důsledku této krize mají některé členské státy problémy s tím dokončit vývoj informačních systémů nezbytných pro to, aby mohla být pravidla stanovená prováděcím nařízením (EU) 2019/2026 uplatňována od 1. ledna 2021. Některé členské státy a provozovatelé poštovních a kurýrních služeb proto požádali, aby byla data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2019/2026 odložena.

(5)

S ohledem na výzvy, kterým členské státy při řešení krize COVID-19 čelí, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musejí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny uplatňovat prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, je nezbytné odložit data použitelnosti uvedeného prováděcího nařízení o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

(6)

S ohledem na významný dopad narušení ekonomiky a na další možné problémy vyplývající z pandemie COVID-19 by Komise mohla v zájmu podpory správného a včasného uplatňování nových pravidel týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování úzce spolupracovat s dotčenými členskými státy s cílem monitorovat přizpůsobení vnitrostátních informačních systémů a v případě potřeby poskytnout technickou pomoc.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2026 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2026 se mění takto:

1)

V čl. 1 bodě 5 se nový čl. 61 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011nahrazuje tímto:

„1.   Změny číselných údajů obsažených v přiznání k dani týkajícím se období do druhého zdaňovacího období v roce 2021 včetně se po jeho podání provedou pouze formou změn tohoto přiznání k dani, a nikoli úpravami některého z následných přiznání k dani.

Změny číselných údajů obsažených v přiznání k dani týkajícím se období od třetího zdaňovacího období v roce 2021 se po jeho podání provedou pouze formou úprav některého následného přiznání k dani.“

2)

V článku 2 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Použije se ode dne 1. července 2021.

Členské státy však osobám povinným k dani a zprostředkovatelům jednajícím jejich jménem umožní poskytnout informace požadované podle článků 360, 369c nebo 369o směrnice 2006/112/ES za účelem registrace do zvláštních režimů od 1. dubna 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží (Úř. věst. L 313, 4.12.2019, s 14).


Top