EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0910

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

C/2020/4276

OJ L 208, 1.7.2020, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/910/oj

1.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/910

ze dne 30. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ničivý dopad probíhající pandemie COVID-19 na mezinárodní a evropské civilní letectví značně omezuje schopnost členských států a Evropské unie jako celku zachovat účinné a efektivní směřování dodávek na své území. Průběžné a nepřerušené služby v nákladní dopravě mají pro Unii zásadní strategický význam a hrají zásadní úlohu při zajišťování základního zboží, včetně léků, zdravotnického vybavení, dalších látek a komodit.

(2)

Režim Unie v oblasti bezpečnosti příchozího leteckého nákladu a pošty, jak je stanoven v bodě 6.8 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2), vyžaduje, aby letečtí dopravci přepravující náklad a poštu do Evropské unie byli každých pět let označeni za „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země“ (ACC3) a jejich poskytovatelé pozemních služeb každé tři roky za „schválené agenty třetí země ověřené z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (RA3) nebo „známé odesilatele z třetí země ověřené z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy“ (KC3).

(3)

Při ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy pro získání označení ACC3, RA3 a KC3 se jako součást postupu vyžaduje návštěva na místě provedená osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy v prostorách provozovatele, aby mohlo být potvrzeno účinné provádění opatření.

(4)

Během stávající pandemie COVID-19 je provádění návštěv na místě ve věci označování a opětovného označování leteckých dopravců a provozovatelů nákladní dopravy ve třetích zemích značně ovlivněno a/nebo ztíženo z objektivních důvodů, za něž tito dopravci či provozovatelé nenesou odpovědnost ani je nemohou ovlivnit.

(5)

U velkého počtu označení ACC3, RA3 a KC3 již skončila platnost nebo skončí v nadcházejících měsících, aniž by bylo možné provést potřebnou návštěvu na místě. Bez příslušného statusu Unie již tyto hospodářské subjekty nesmějí působit v bezpečném dodavatelském řetězci směrem do Unie, a v tomto krizovém období tak nelze zajistit nezbytný provoz.

(6)

Je třeba naléhavě přijmout opatření, která vytvoří vhodný právní základ pro zavedení alternativního a promptního postupu k ověřování hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci směrem do Unie, které jsou dotčeny současnou situací, z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 (3) a 2019/1583 (4), kterými se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, zavedla regulatorní požadavky použitelné ode dne 31. prosince 2020, pokud jde o ověřování spolehlivosti pracovníků v civilním letectví a kybernetickou bezpečnost. V důsledku omezení uložených v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohou úřady a hospodářské subjekty včas připravit provedení zmíněných požadavků, a je proto třeba odložit datum použitelnosti.

(8)

V bodě 12.4.2.2 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 je stanoveno, že platnost standardu 2 pro systémy detekce výbušnin (EDS) skončí dne 1. září 2020. V důsledku opatření uložených v souvislosti s pandemií COVID-19 má řada letišť v Unii natolik velké potíže s dokončením procesu instalace a aktivace zařízení standardu 3 EDS, že datum skončení platnosti je třeba odložit. Vzhledem k tomu, že zařízení EDS standardu 3 jsou z hlediska detekce výkonnější, a mohou tak přispět ke zvýšení bezpečnosti, počítají Komise a členské státy i nadále s tím, že se tuto technologii podaří zavést bez dalších zpoždění.

(9)

V bodě 12.6.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 je stanoveno, že příslušný orgán může povolit, aby zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD), které není v souladu s doplňkem 12-L, bylo i nadále používáno nejdéle do 1. července 2020. V důsledku opatření uložených v souvislosti s pandemií COVID-19 má řada letišť v Unii natolik velké potíže se zaváděním nového zařízení ETD, že výše uvedené datum je třeba odložit, aby se zabránilo právním důsledkům, avšak nevzniklo přitom nepřiměřené riziko pro ochranu letectví před protiprávními činy.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Vzhledem k tomu, že některým dopravcům s označením ACC3 a subjektům s označením RA3 a KC3 skončila platnost statusu Unie už během první fáze současné pandemie COVID-19 nebo v období bezprostředně před ní, když měl být zahájen a proveden příslušný postup ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy, mělo by mít toto nařízení zpětnou účinnost, aby se jím stanovená opatření mohla vztahovat rovněž na provozovatele, kterým platnost statusu již vypršela.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením neovlivňují oprávněné zájmy a práva ani neomezují očekávání jiných leteckých dopravců, provozovatelů, subjektů nebo států.

(13)

Aby měly členské státy právní základ k okamžitému zahájení alternativního a promptního postupu k ověřování a označování hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci směrem do Unie, který je nezbytný pro obnovení leteckého provozu do Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

V čl. 2 v druhé větě prováděcího nařízení (EU) 2019/103 se datum „31. prosince 2020“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“.

Článek 3

V 26. bodě přílohy prováděcího nařízení (EU) 2019/103 se data „31. prosincem 2020“ a „30. června 2023“ v bodě 11.1.12 nahrazují daty „31. prosincem 2021“ a „30. června 2024“.

Článek 4

V článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/1583 se datum „31. prosince 2020“ nahrazuje datem „31. prosince 2021“.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/103 ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy (Úř. věst. L 21, 24.1.2019, s. 13).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1583 ze dne 25. září 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, pokud jde o opatření o kybernetické bezpečnosti (Úř. věst. L 246, 26.9.2019, s. 15).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

1)

doplňují se body 6.8.1.7 až 6.8.1.9, které znějí:

„6.8.1.7

V období 1. dubna až 31. prosince 2020 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.2 a dočasně označit leteckého dopravce jako ACC3 v případě, že ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost leteckého dopravce. Na označení se vztahují tyto podmínky:

a)

letecký dopravce je v příslušné lokalitě třetí země držitelem aktivního statusu ACC3 nebo byl jeho držitelem, pokud však platnost tohoto statusu neuplynula před 1.únorem 2020;

b)

o nový status letecký dopravce žádá příslušný orgán uvedený v bodě 6.8.1.1 nebo orgán odpovědný za označení, jehož platnost má skončit, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo odpovědnost leteckého dopravce a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.2 nebo jejich splnění zdržují;

c)

letecký dopravce předloží svůj bezpečnostní program, jenž je relevantní a úplný z hlediska všech bodů uvedených v doplňku 6-G, nebo potvrdí, že stávající program je stále aktuální;

d)

letecký dopravce předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal status ACC3, který je platný nebo jehož platnost skončila;

e)

označení ACC3 podle tohoto bodu se leteckému dopravci uděluje na dobu nejvýše šesti měsíců od data současného nebo případně předchozího uplynutí platnosti;

f)

žádost, bezpečnostní program leteckého dopravce a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě.

6.8.1.8

Příslušný orgán se může s příslušným leteckým dopravcem dohodnout na odložení ročních ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.2.2 odst. 2 písm. d), a to tak, že je zařadí k letištím, která mají být podle harmonogramu leteckého dopravce ověřena během následujícího roku.

6.8.1.9

Po dobu dočasného označení podle bodu 6.8.1.7 provede příslušný orgán na letišti (letištích) členského státu příletu z lokality ACC3 alespoň tři kontroly dodržování předpisů, pokud jde o bezpečnostní kontroly, jež dopravci ACC3 a subjekty s označením RA3 a KC3 provádějí v rámci jeho dodavatelského řetězce. Jestliže dopravce ACC3 neprovozuje přímé lety do členského státu, který vydává označení, koordinují se kontroly dodržování předpisů s jiným členským státem, na jehož území dopravce ACC3 létá.“;

2)

doplňují se body 6.8.4.11 a 6.8.4.12, které znějí:

„6.8.4.11

V období od 1. dubna do 31. prosince 2020 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.5 a subjekt z třetí země dočasně označit jako RA3 nebo KC3 v případě, že ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost dotčeného subjektu. Na označení se vztahují tyto podmínky:

a)

dotčený subjekt je držitelem aktivního statusu RA3 nebo KC3 nebo byl jeho držitelem, pokud však platnost tohoto statusu neuplynula před 1. únorem 2020;

b)

o nový status dotčený subjekt žádá příslušný orgán, jenž v současnosti odpovídá za označení, jehož platnost má skončit nebo již skončila, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo odpovědnost dotčeného subjektu a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.5 nebo jejich splnění zdržují;

c)

dotčený subjekt předloží svůj bezpečnostní program, jenž je relevantní a úplný z hlediska jím vykonávané činnosti, nebo potvrdí, že stávající program je stále aktuální;

d)

dotčený subjekt předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal status RA3 nebo KC3, který je platný nebo jehož platnost skončila;

e)

označení RA3 nebo KC3 podle tohoto bodu se danému subjektu uděluje na dobu nejvýše šesti měsíců od data současného nebo případně předchozího uplynutí platnosti;

f)

žádost, bezpečnostní program dotčeného subjektu a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě.

6.8.4.12

Subjekty uvedené v bodě 6.8.4.8, jimž platnost statusu RA3 nebo KC3 skončila v období od 1. února 2020 do 31. března 2020 a u nichž nebylo možné z objektivních důvodů uvedených v bodě 6.8.4.11 provést postup ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.5 a následné označení ze strany příslušného orgánu podle bodu 6.8.4, mohou požádat Komisi o udělení dočasného označení za těchto podmínek:

a)

dotčený subjekt požádá Komisi o status RA3 nebo KC3, přičemž potvrdí existenci objektivních důvodů, které jsou mimo jeho odpovědnost a brání mu ve splnění požadavků bodu 6.8.5 nebo jejich splnění zdržují;

b)

dotčený subjekt předloží podepsané prohlášení, v němž potvrdí svůj závazek pokračovat v plném a účinném provádění bezpečnostních požadavků, na jejichž základě získal platný nebo již prošlý status RA3 nebo KC3, a že jeho bezpečnostní program je stále aktuální;

c)

žádost a prohlášení o závazku se předkládají buď písemně, nebo v elektronické podobě;

d)

označení RA3 nebo KC3 podle tohoto bodu se danému subjektu uděluje na dobu nejvýše šesti měsíců od data předchozího uplynutí platnosti.“;

3)

bod 11.1.2 se nahrazuje tímto:

„11.1.2

Osoby, které jsou přijímány k provádění detekčních kontrol, kontrol vstupu nebo jiných bezpečnostních kontrol jinde než ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo které budou odpovídat za jejich provádění, úspěšně absolvovaly ověření spolehlivosti.

Osoby, které absolvovaly ověření před nástupem do zaměstnání, podstoupí ověření spolehlivosti nejpozději do dne 30. června 2021.“;

4)

bod 12.4.2.2 se nahrazuje tímto:

„12.4.2.2

Platnost standardu 2 skončí dne 1. září 2021.“;

5)

bod 12.4.2.4 se nahrazuje tímto:

„12.4.2.4

Příslušný orgán informuje Komisi, pokud povolí, aby byl standard 2 EDS i nadále používán po 1. září 2021.“;

6)

bod 12.4.2.6 se nahrazuje tímto:

„12.4.2.6

Všechna zařízení EDS musí odpovídat standardu 3 nejpozději ode dne 1. září 2021, nepoužije-li se bod 12.4.2.3.“;

7)

bod 12.6.3 se nahrazuje tímto:

„12.6.3

Příslušný orgán může povolit, aby zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD), které využívá odběr vzorku částic a které bylo zavedeno před 1. červencem 2014 a nebylo osvědčeno v souladu s doplňkem 12-L, bylo používáno i nadále, a to nejdéle do 1. července 2021.“


Top