EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/781 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/781

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 21 odst. 9 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/797 byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 (2) s cílem dát členským státům možnost prodloužit lhůtu pro uvedení v účinnost vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s ustanoveními čl. 57 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(2)

Posuzování žádostí o povolení typu vozidla nebo o povolení k uvedení vozidla na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (3), na základě kterých měla být příslušná povolení vydána do 16. června 2020, se může v důsledku rozšíření nemoci COVID-19 opozdit. V členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, a v případech, kdy má být směrnice (EU) 2016/797 použitelná ode dne 16. června 2020, by vnitrostátní bezpečnostní orgán měl na žádost žadatele pokračovat v posuzování po tomto datu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl dokončit posuzování a vydat osvědčení do 30. října 2020.

(3)

S ohledem na členské státy, které oznámily Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797 svůj záměr prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu, by měla být použitelnost některých ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545 (4) odložena do 31. října 2020 a dotyčná ustanovení by se měla použít od uvedeného data. Přechodná ustanovení uvedená v prováděcím nařízení (EU) 2018/545 by rovněž měla být upravena.

(4)

Je možné, že žadatelé vypracovali žádosti v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/545 s ohledem na současnou lhůtu pro podání žádosti. Pro účely jak směrnice 2008/57/ES, tak směrnice (EU) 2016/797 mají být vozidla v souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu a příslušnými vnitrostátním předpisy a mají splňovat nezbytné požadavky. Žádosti vypracované v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/545 by měly zahrnovat všechny potřebné důkazy buď pro uvedení vozidel do provozu podle směrnice 2008/57/ES, nebo pro uvedení vozidel na trh podle směrnice 2016/797. Žadatelé by proto měli mít možnost předložit vnitrostátním bezpečnostním orgánům v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797, žádosti, které uvádějí seznam důkazů v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/545. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly tyto žádosti přijímat, aniž by požadovaly revidovanou žádost.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/545 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797.

(7)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/545 se mění takto:

1)

v článku 2 se bod 17 nahrazuje tímto:

„17)

„příslušným datem“16. červen 2019, ve vztahu k těm členským státům, které nepodaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice. Příslušným datem se rozumí 16. červen 2020, pokud jde o členské státy, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu, a které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797. Příslušným datem se rozumí 31. říjen 2020 ve vztahu k těm členským státům, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.“;

2)

článek 55 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 4, v těch členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a kde je směrnice (EU) 2016/797 použitelná ode dne 16. června 2020, pokračuje vnitrostátní bezpečnostní orgán na žádost žadatele v souladu se směrnicí 2008/57/ES v posuzování žádostí o povolení typu vozidla a/nebo o povolení k uvedení vozidla na trh po dni 16. června 2020 za předpokladu, že povolení typu vozidla a/nebo povolení vozidla vydá do 30. října 2020.

V případech, kdy vnitrostátní bezpečnostní orgán uzná, že nebude schopen vydat povolení typu vozidla a/nebo povolení vozidla do 30. října 2020, bezprostředně informuje žadatele a agenturu a použijí se odstavce 2 až 4. “;

b)

vkládá se nový odstavec 5a, který zní:

„5a.   Povolení vozidla a/nebo povolení typu vozidla vydané agenturou v období od 16. června 2020 do 30. října 2020 vyjímá síť nebo sítě v jakémkoliv členském státě, který učinil oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797. Vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které toto oznámení učinily:

a)

považují povolení typu vozidla vydané agenturou za rovnocenné povolení typů vozidel vydanému v souladu s článkem 26 směrnice 2008/57/ES a, pokud jde o daný typ vozidla, uplatňují čl. 26 odst. 3 směrnice 2008/57/ES;

b)

akceptují povolení vozidla vydané agenturou jako rovnocenné prvnímu povolení vydanému v souladu s články 22 nebo 24 směrnice 2008/57/ES a vydají dodatečné povolení v souladu s články 23 nebo 25 směrnice 2008/57/ES.“;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a v odstavcích 5 a 5a vnitrostátní bezpečnostní orgán spolupracuje a koordinuje své činnosti s agenturou s cílem posoudit prvky stanovené v čl. 21 odst. 5 písm. a) směrnice (EU) 2016/797.“;

d)

doplňuje se nový odstavec 7a, který zní:

„7a.   Nákladní vozy v souladu s bodem 7.1.2. přílohy nařízení (EU) č. 321/2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ a s povolením k uvedení vozidla na trh jsou v období od 16. června 2020 do 30. října 2020 členskými státy, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797, považovány za vozidla s povolením k uvedení do provozu pro účely směrnice 2008/57/ES.“;

e)

doplňuje se nový odstavec 8:

„8.   Ode dne 16. června 2020 do 30. října 2020 mohou žadatelé o povolení k uvedení vozidla do provozu nebo o povolení typu pro účely směrnice 2008/57/ES v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797, předložit vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu dokumentaci týkající se daného vozidla nebo typu vozidla vypracovanou v souladu s čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 a splňující požadavky přílohy I.

Žádosti o povolení k uvedení vozidla do provozu nebo o povolení typu v souladu s tímto nařízením přijímají vnitrostátní bezpečnostní orgány pro účely směrnice 2008/57/ES.“

3)

v článku 56 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.

Použije se ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797 a které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.

Ustanovení čl. 55 odst. 5a a čl. 55 odst. 7a se použijí ve všech členských státech ode dne 16. června 2020.

Ustanovení čl. 55 odst. 8 se použijí ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2a směrnice (EU) 2016/797.

Toto nařízení se použije se ve všech členských státech ode dne 31. října 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. Věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst L 191, 18.7.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66).


Top