EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/777 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu (Text s významem pro EHP)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/777

ze dne 12. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (1), a zejména na čl. 10 odst. 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/798 byla změněna směrnicí (EU) 2020/700 (2) s cílem dát členským státům možnost prodloužit lhůtu pro uvedení v účinnost vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s ustanoveními čl. 33 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798.

(2)

Posuzování žádostí o osvědčení o bezpečnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (3), na jejichž základě mělo být osvědčení vydáno do 16. června 2020, se může kvůli rozšíření onemocnění COVID-19 opozdit. V členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, a kde má být směrnice (EU) 2016/798 použitelná ode dne 16. června 2020, by měl vnitrostátní bezpečnostní orgán na žádost žadatele pokračovat v posuzování po tomto datu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán by měl dokončit posuzování a vydat osvědčení o bezpečnosti do 30. října 2020.

(3)

S ohledem na členské státy, které učinily oznámení Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798, by měla být použitelnost některých ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/763 (4) odložena do 31. října 2020. a dotyčná ustanovení by se měla použít od uvedeného data. Přechodná ustanovení uvedená v prováděcím nařízení (EU) 2018/763 by rovněž měla být upravena.

(4)

Je možné, že žadatelé vypracovali žádosti v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/763 s ohledem na současnou lhůtu pro podávání žádostí. Žádosti vypracované v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2018/763 by měly zahrnovat všechny důkazy nezbytné pro vydávání osvědčení o bezpečnosti železničních podniků buď podle směrnice 2004/49/ES, nebo směrnice (EU) 2016/798. Žadatelé by proto měli mít možnost předkládat vnitrostátním bezpečnostním orgánům v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798, žádosti, které uvádějí důkazy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/763. Vnitrostátní bezpečnostní orgány by měly tyto žádosti přijímat, aniž by požadovaly revidovanou žádost.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/763 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 28 odst. 1 směrnice (EU) 2016/798.

(7)

Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2018/763 se mění takto:

(1)

čl. 2 odst. 5 se nahrazuje tímto:

„ 5)

„příslušným datem“16. červen 2019 s ohledem na členské státy, které nepodaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice. Příslušným datem se rozumí 16. červen 2020, pokud jde o členské státy, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu, a které nepodaly oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice 2016/798. Příslušným datem se rozumí 31. říjen 2020, pokud jde o členské státy, které podaly agentuře a Komisi oznámení podle čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.“;

(2)

článek 15 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 4, v těch členských státech, které podaly oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 a kde má být směrnice (EU) 2016/798 použitelná od 16. června 2020, pokračuje vnitrostátní bezpečnostní orgán na žádost žadatele v posuzování žádostí o osvědčení o bezpečnosti v souladu se směrnicí 2004/49/ES i po 16. červnu 2020 za předpokladu, že osvědčení o bezpečnosti vydá do 30. října 2020.

V případech, kdy vnitrostátní bezpečnostní orgán uzná, že nebude schopen vydat osvědčení o bezpečnosti do 30. října 2020, okamžitě informuje žadatele a agenturu a použijí se odstavce 2 až 4.“;

b)

vkládá se nový odstavec 6a, který zní:

„6a.   Neomezuje-li se zamýšlená oblast provozu na jeden členský stát, vydá agentura v období od 16. června 2020 do 30. října 2020 jednotné osvědčení o bezpečnosti, které vyjímá síť nebo sítě v jakémkoliv členském státě, který podal oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798. Vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, které učinily toto oznámení:

a)

považují jednotné osvědčení o bezpečnosti vydané agenturou za rovnocenné části osvědčení o bezpečnosti vydané v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/49/ES;

b)

vydají od 16. června 2020 osvědčení o bezpečnosti v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2004/49/ES s dobou platnosti nepřesahující dobu platnosti jednotného osvědčení o bezpečnosti.“;

c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a v odstavcích 6 a 6a tohoto článku vnitrostátní bezpečnostní orgán spolupracuje a koordinuje své činnosti s agenturou s cílem provést posouzení prvků stanovených v čl. 10 odst. 3 písm. a) směrnice (EU) 2016/798. Agentura přitom uznává posouzení uvedené v čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/49/ES prováděné vnitrostátním bezpečnostním orgánem.“;

d)

doplňuje se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Od 16. června 2020 do 30. října 2020 mohou žadatelé o osvědčení o bezpečnosti pro účely směrnice 2004/49/ES v členských státech, které podaly oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798, podat vnitrostátním bezpečnostním orgánům žádost sestavenou v souladu s přílohou I.

Žádosti o osvědčení o bezpečnosti v souladu s tímto nařízením přijímají vnitrostátní bezpečnostní orgány uvedené v prvním pododstavci pro účely směrnice 2004/49/ES.“

(3)

článek 16 nařízení se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Zrušení

Nařízení (ES) č. 653/2007 se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2019.

Zůstává však do 15. června 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice ve vnitrostátním právu, a které nepodaly oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798.

Zůstává nadále až do 30. října 2020 v platnosti ve vztahu k členským státům, které podle čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798 agentuře a Komisi oznámily, že prodloužily lhůtu pro provedení uvedené směrnice.“;

(4)

v článku 17 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 16. června 2019 v členských státech, které neučinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798.

Použije se ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2016/798 a které neučinily oznámení agentuře a Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2a směrnice (EU) 2016/798.

Použije se ve všech členských státech ode dne 31. října 2020.

Ustanovení čl. 15 odst. 1, 2, 3 a 7 se však použijí ode dne 16. února 2019 a čl. 15 odst. 6 se použijí ode dne 16. června 2019 ve všech členských státech.

Ustanovení čl. 15 odst. 6a se ode dne 16. června 2020 použijí ve všech členských státech.

Ustanovení čl. 15 odst. 8 se použijí ode dne 16. června 2020 v členských státech, které učinily oznámení agentuře a Komisi podle čl. 57 odst. 2 směrnice (EU) 2016/797.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700 ze dne 25. května 2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 49).


Top