EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0745

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/745 ze dne 4. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (Text s významem pro EHP)

C/2020/3598

OJ L 176, 5.6.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/745/oj

5.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/745

ze dne 4. června 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 23, článek 31 a čl. 62 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření zavedená k zastavení pandemie COVID-19 závažným způsobem narušují schopnost členských států a odvětví letectví připravit se na uplatňování řady nedávno přijatých prováděcích nařízení v oblasti bezpečnosti letectví.

(2)

Omezení volného pohybu osob a změny v pracovních podmínkách a dostupnosti zaměstnanců v kombinaci s další pracovní zátěží, kterou od všech zúčastněných stran vyžaduje zvládání podstatných nepříznivých důsledků pandemie COVID-19, narušují přípravy na uplatňování uvedených prováděcích nařízení.

(3)

Nové požadavky na testování na přítomnost alkoholu, vzájemné podpůrné programy a psychologická posouzení, jak je zavádí nařízení Komise (EU) 2018/1042 (2), členské státy nemohou uplatňovat ve lhůtách stanovených v uvedeném nařízení, tedy od 14. srpna 2020, protože přijaly různá opatření omezující volný pohyb osob. Členské státy nejsou s to zajistit, aby posádky měly možnost plnit nové povinnosti zavedené nařízením (EU) 2018/1042, neboť by to mohlo bránit v dostupnosti posádek při opětovném zahájení letů v rámci zotavování z pandemie COVID-19. Datum použitelnosti těchto požadavků by proto mělo být odloženo o 6 měsíců, aby členské státy mohly zmírnit negativní dopad zpoždění při uvádění těchto opatření do praxe způsobeného pandemií COVID-19.

(4)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví Komisi potvrdila, že odklad uplatňování ustanovení 3. bodu odůvodnění je možný, aniž by měl nepříznivý dopad bezpečnost letectví, jelikož jde jen o velice omezené období a jelikož se v rámci zotavování z pandemie COVID-19 letový provoz pravděpodobně bude obnovovat pomalu a postupně, což povede k menší expozici rizikům zjištěným v oblasti testování na psychoaktivní látky a podpůrných psychologických programů.

(5)

S cílem poskytnout okamžitou úlevu vnitrostátním orgánům a všem zúčastněným stranám během pandemie COVID-19 a umožnit jim přizpůsobit své plány přípravy na odložené uplatňování dotčených ustanovení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (EU) 2018/1042 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Čl. 1 odst. 1 a 3 se však použijí od 14. února 2021 a bod 3 písm. f) a bod 6 písm. b) přílohy se použijí od 14. srpna 2018.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2018/1042 ze dne 23. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se zavedení podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti a pokud jde o vybavení nově vyrobených letounů s turbínovým pohonem s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší, které jsou schváleny k přepravě šesti až devíti cestujících na palubě, systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (Úř. věst. L 188, 25.7.2018, s. 3).


Top