EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0723

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/723 ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uznávání osvědčení pilotů vydaných třetí zemí a kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011

C/2020/1120

OJ L 170, 2.6.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/723/oj

2.6.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 170/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/723

ze dne 4. března 2020,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uznávání osvědčení pilotů vydaných třetí zemí a kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 68 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S přijetím nařízení (EU) 2018/1139, a zejména jeho článku 68, je nyní Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o uznávání osvědčení a dalších dokladů potvrzujících dodržování pravidel v oblasti civilního letectví vydaných podle právních předpisů třetí země a zajišťujících úroveň bezpečnosti, která je rovnocenná úrovni stanovené v nařízení (EU) 2018/1139.

(2)

Hlavním cílem tohoto nařízení je uvést stávající právní rámec do souladu s nařízením (EU) 2018/1139, a proto by měl být do aktu v přenesené pravomoci přesunut obsah článku 8, přílohy III a souvisejících ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) o uznávání osvědčení ze třetích zemí. Kromě toho by uvedená ustanovení měla nyní zahrnovat rovněž pravidla pro uznávání osvědčení na kluzáky a balony vydaných třetí zemí.

(3)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 uvádí seznam podmínek pro přijímání průkazů ze třetích zemí. Členské státy mohou v současné době za určitých podmínek uznat průkaz způsobilosti pilota vydaný třetí zemí, nebo může držitel takového průkazu způsobilosti třetí země získat zápočet při podání žádosti o průkaz způsobilosti podle nařízení (EU) č. 1178/2011. Tento zápočet se v současnosti určuje na základě doporučení schválené organizace pro výcvik.

(4)

Pravidla vztahující se na organizace pro výcvik, které poskytují výcvik pro účely získání některých průkazů způsobilosti neobchodního pilota a zvláštních kvalifikací byla zjednodušena a v souladu s nařízením Komise (EU) 2018/1119 byl zaveden pojem ohlášená organizace pro výcvik („DTO“) (3). Je proto třeba aktualizovat pravidla pro uznávání průkazů způsobilosti ze třetích zemí, aby ohlášené organizace pro výcvik mohly udělovat zápočty držitelům průkazů způsobilosti třetích zemí, kteří žádají o vydání průkazu způsobilosti podle právního rámce Unie.

(5)

Článek 8 nařízení (EU) č. 1178/2011 a příloha III uvedeného nařízení, které v současné době obsahují požadavky na uznávání průkazů způsobilosti ze třetích zemí, by proto měly být zrušeny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro uznávání průkazů způsobilosti pilota a příslušných kvalifikací, oprávnění nebo osvědčení, jakož i souvisejících osvědčení zdravotní způsobilosti vydaných v souladu s právními předpisy třetích zemí.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v nařízení (EU) č. 1178/2011, nařízení Komise (EU) 2018/395 (4) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1976 (5).

2.   Kromě toho se pro účely tohoto nařízení „výrobními lety“ rozumí lety uvedené v čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (6).

Článek 3

Uznávání průkazů způsobilosti ze třetích zemí

Aniž jsou dotčeny mezinárodní dohody uzavřené mezi Unií a třetí zemí v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139, mohou členské státy:

a)

v souladu s oddílem 2 tohoto nařízení uznat průkazy způsobilosti pilota a příslušné kvalifikace, oprávnění nebo osvědčení, jakož i související osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná podle právních předpisů třetích zemí;

b)

v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. 1178/2011, článkem 3a nařízení (EU) 2018/395 nebo případně článkem 3a prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 vydat rovnocenné průkazy způsobilosti žadatelům, kteří již jsou držiteli rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikace, oprávnění nebo osvědčení vydaných třetí zemí v souladu s přílohou 1 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu (dále jen „Chicagská úmluva“), pokud tito žadatelé splňují požadavky oddílu 3 a jsou zohledněny veškeré zápočty na základě doporučení schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik;

c)

u požadavků na absolvování výcvikového kurzu před provedením zkoušek z teoretických znalostí a zkoušky dovednosti provést v případě držitelů průkazu způsobilosti pilota letecké dopravy („ATPL“), který byl vydán třetí zemí nebo jejím jménem v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, plný zápočet, jestliže tito držitelé již splnili požadavky na praxi pro získání průkazu ATPL pro příslušnou kategorii letadla podle hlavy F přílohy I nařízení (EU) č. 1178/2011 a za předpokladu, že součástí průkazu třetí země je platná typová kvalifikace na letadlo, jež má být použito při zkoušce dovednosti pro účely získání průkazu ATPL;

d)

držitelům průkazů způsobilosti vydaných v souladu s nařízením (EU) č. 1178/2011 vydávat typové kvalifikace na letoun nebo vrtulník, které splňují požadavky stanovené třetí zemí na vydávání těchto kvalifikací; tyto kvalifikace jsou omezeny na letadla registrovaná v této třetí zemi, avšak toto omezení se nemusí uplatnit, jestliže pilot splňuje požadavky článku 10 tohoto nařízení.

ODDÍL 2

POTVRZENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI

Článek 4

Obecná ustanovení pro potvrzování platnosti průkazů způsobilosti

1.   Příslušný úřad členského státu může potvrdit průkaz způsobilosti pilota vydaný třetí zemí v souladu s požadavky přílohy 1 Chicagské úmluvy.

2.   Pro účely tohoto nařízení je příslušným úřadem členského státu:

a)

v případě pilotů, kteří mají bydliště na území Unie, příslušný úřad členského státu, v němž má pilot bydliště nebo je usazen;

b)

v případě pilotů, kteří nemají bydliště na území Unie, příslušný úřad členského státu, v němž má hlavní místo obchodní činnosti provozovatel, pro něhož létají nebo mají v úmyslu létat, nebo v jehož rejstříku je zapsáno letadlo, na němž létají nebo mají v úmyslu létat.

3.   Potvrzení platnosti průkazu způsobilosti se vydává na dobu nejvýše jednoho roku a oprávnění z něj plynoucí lze vykonávat pouze po dobu platnosti průkazu způsobilosti.

Příslušný úřad, který průkaz způsobilosti potvrdil, může platnost prodloužit pouze jednou, a to nejvýše o jeden rok, pokud pilot během doby platnosti požádal o průkaz způsobilosti v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo účastní-li se výcviku pro vydání takového průkazu způsobilosti. V tomto posledním případě se prodloužení vztahuje na dobu nezbytnou k vydání průkazu způsobilosti v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

4.   Držitelé průkazu způsobilosti potvrzeného členským státem vykonávají svá oprávnění v souladu s požadavky přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

Článek 5

Průkazy způsobilosti pilota pro obchodní leteckou dopravu a jiné profesionální činnosti

Aby mohl být potvrzen průkaz způsobilosti pilota pro obchodní leteckou dopravu a jiné profesionální činnosti, musí jeho držitelé za účelem udělení oprávnění případně splnit tyto požadavky:

a)

splnit formou zkoušky dovednosti požadavky na prodloužení platnosti uvedené v příloze I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 pro typovou nebo třídní kvalifikaci odpovídající oprávněním dle daného průkazu způsobilosti;

b)

prokázat znalost příslušných částí provozních požadavků a přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

c)

prokázat jazykové znalosti v souladu s článkem FCL.055 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

d)

být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy vydaného v souladu s přílohou IV (část MED) nařízení (EU) č. 1178/2011;

e)

v případě letounů splnit kromě požadavků uvedených v písmenech a) až d) rovněž požadavky na praxi stanovené v tabulce 1 přílohy tohoto nařízení;

f)

v případě vrtulníků splnit kromě požadavků uvedených v písmenech a) až d) rovněž požadavky na praxi stanovené v tabulce 2 přílohy tohoto nařízení.

Článek 6

Průkazy způsobilosti pilota pro neobchodní leteckou dopravu a přístrojovou kvalifikaci

K potvrzení průkazu způsobilosti soukromého pilota s přístrojovou kvalifikací nebo průkazů CPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací v případech, kdy má pilot v úmyslu vykonávat pouze oprávnění soukromého pilota, musí držitelé splnit tyto požadavky:

a)

absolvovat zkoušku dovednosti pro přístrojovou kvalifikaci a typovou nebo třídní kvalifikaci odpovídající oprávněním dle daného průkazu způsobilosti v souladu s dodatkem 7 a dodatkem 9 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

b)

prokázat znalost právních předpisů v oblasti letectví, leteckého meteorologického kódu, provedení letu a plánování (přístrojové kvalifikace) a lidské výkonnosti;

c)

prokázat jazykové znalosti v souladu s článkem FCL.055 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

d)

být alespoň držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

e)

mít minimální praxi alespoň 100 hodin doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla (PIC) v příslušné kategorii letadla.

Článek 7

Průkazy způsobilosti pilota pro neobchodní leteckou dopravu bez přístrojové kvalifikace

K potvrzení průkazu způsobilosti soukromého pilota nebo průkazů způsobilosti CPL a ATPL bez přístrojové kvalifikace v případech, kdy má pilot v úmyslu vykonávat pouze oprávnění soukromého pilota, musí držitelé splnit všechny tyto podmínky:

a)

prokázat znalost právních předpisů v oblasti letectví a lidské výkonnosti;

b)

absolvovat zkoušku dovednosti pro účely průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) podle článku FCL.235 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

c)

splnit příslušné požadavky hlavy H přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 pro vydání typové nebo třídní kvalifikace odpovídající oprávněním dle daného průkazu způsobilosti;

d)

být alespoň držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

e)

prokázat jazykové znalosti v souladu s článkem FCL.055 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

f)

mít minimální praxi alespoň 100 hodin ve funkci pilota v příslušné kategorii letadla.

Článek 8

Potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilota pro konkrétní úkoly s omezeným trváním

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozích článků, v případě výrobních letů může příslušný úřad členského státu uznat průkaz způsobilosti vydaný v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy třetí zemí na dobu maximálně 12 měsíců pro konkrétní úkoly s omezeným trváním, jako např. cvičné lety před prvním nástupem do služby, předvádění, technických přeletů nebo zkušebních letů, pokud žadatel splňuje tyto požadavky:

a)

je držitelem příslušného průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a příslušných kvalifikací nebo způsobilostí vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

b)

je v přímém nebo nepřímém pracovním poměru uzavřeném s výrobcem letadel nebo leteckým úřadem.

V tomto případě příslušný úřad s ohledem na úkoly stanovené tímto odstavcem omezí oprávnění držitele na výkon letového výcviku a zkoušek pro první vydání typových kvalifikací, dozor nad prvními lety pilotů provozovatele na trati, dodávkové nebo technické přelety, úvodní lety na trati, předváděcí nebo zkušební lety.

2.   Odchylně od článků 4 až 7 může příslušný úřad členského státu pro účely soutěžních letů nebo letů v rámci leteckých vystoupení s omezeným trváním potvrdit platnost průkazu způsobilosti vydaného třetí zemí, který držitele opravňuje k výkonu práv PPL podle přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, průkaz způsobilosti pilota balonů (BPL) podle přílohy III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 nebo průkaz způsobilosti pilota kluzáků (SPL) podle přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, jsou-li splněny všechny tyto požadavky:

a)

pořadatel soutěže nebo leteckých vystoupení před konáním akce příslušnému úřadu náležitě doloží, jakým způsobem zajistí, že pilot bude obeznámen s příslušnými bezpečnostními informacemi, a jakým způsobem budou řízena případná rizika, která jsou s těmito lety spojena;

b)

žadatel je držitelem příslušného průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a příslušných kvalifikací nebo způsobilostí vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy.

3.   Odchylně od článků 4 až 7 může příslušný úřad členského státu potvrdit průkaz způsobilosti, který je rovnocenný jednomu z průkazů způsobilosti uvedených v odstavci 2 a byl vydán v souladu s požadavky přílohy 1 Chicagské úmluvy třetí zemí na dobu maximálně 28 dnů v kalendářním roce pro konkrétní neobchodní úkoly, pokud žadatel splňuje všechny tyto požadavky:

a)

je držitelem příslušného průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti a příslušných kvalifikací nebo způsobilostí vydaných v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

b)

před provedením těchto konkrétních úkolů s omezeným trváním absolvoval alespoň jeden aklimatizační let s kvalifikovaným instruktorem.

ODDÍL 3

ZMĚNA PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI

Článek 9

Podmínky pro změnu průkazů způsobilosti

1.   Průkaz způsobilosti pro příslušnou kategorii letadla může příslušný úřad členského státu změnit na průkaz způsobilosti PPL v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 s jednopilotní třídní nebo typovou kvalifikací, BPL v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 nebo SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, jestliže byl původní průkaz způsobilosti vydán v souladu s požadavky přílohy 1 Chicagské úmluvy třetí zemí a jedná se o jeden z těchto průkazů způsobilosti:

a)

průkaz rovnocenný průkazům způsobilosti uvedeným v odstavci 1;

b)

průkaz CPL nebo ATPL.

2.   Držitel průkazu způsobilosti, který je předmětem změny, musí splňovat tyto minimální požadavky pro příslušnou kategorii letadla:

a)

vykonat písemnou zkoušku z právních předpisů v oblasti leteckého provozu a lidské výkonnosti;

b)

absolvovat zkoušku dovednosti PPL, BPL, případně SPL, v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, přílohou III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 nebo přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976;

c)

splňovat požadavky na vydání příslušné třídní nebo typové kvalifikace stanovené v hlavě H;

d)

být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti požadovaného přílohou IV a vydaného podle přílohy IV (část MED) nařízení (EU) č. 1178/2011;

e)

prokázat jazykové znalosti v souladu s článkem FCL.055 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

f)

absolvovat alespoň 100 hodin doby letu ve funkci pilota.

ODDÍL 4

UZNÁVÁNÍ TŘÍDNÍ A TYPOVÉ KVALIFIKACE

Článek 10

Podmínky pro uznání třídní a typové kvalifikace

Platná třídní nebo typová kvalifikace uvedená v průkazu způsobilosti vydaném třetí zemí může být uvedena v průkazu způsobilosti vydaném v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, jestliže žadatel:

a)

splňuje požadavky na praxi a náležitosti pro vydání platné typové nebo třídní kvalifikace v souladu s částí FCL;

b)

úspěšně absolvuje příslušné zkoušky dovednosti pro vydání platné typové nebo třídní kvalifikace v souladu s částí FCL;

c)

v současnosti létá;

d)

absolvoval alespoň:

i)

pro třídní kvalifikace pro letoun 100 hodin letové praxe ve funkci pilota na dané třídě letounů;

ii)

pro typové kvalifikace pro letoun 500 hodin letové praxe ve funkci pilota na daném typu letounů;

iii)

pro jednomotorové vrtulníky s maximální povolenou vzletovou hmotností 3 175 kg 100 hodin praxe ve funkci pilota na daném typu vrtulníků;

iv)

pro všechny ostatní vrtulníky 350 hodin letové praxe ve funkci pilota na daném typu.

Článek 11

Změny nařízení (EU) č. 1178/2011

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

a)

Článek 8 se zrušuje.

b)

Příloha III se zrušuje.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (Úř. věst. L 204, 13.8.2018, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Podmínky pro uznání průkazů způsobilosti vydaných třetími zeměmi nebo jménem třetích zemí

Tabulka 1

Požadavky na praxi – letouny

Průkaz způsobilosti

Celková praxe v letových hodinách

Oprávnění

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 jako PIC na vícepilotních letounech

Jako PIC na vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě

(a)

ATPL(A) nebo CPL(A)/IR (*1)

> 1 500 jako PIC nebo druhý pilot na vícepilotních letounech podle provozních požadavků

Jako druhý pilot na vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě

(b)

MPL

> 1 500 jako druhý pilot na vícepilotních letounech podle provozních požadavků

Jako druhý pilot na vícepilotních letounech v obchodní letecké dopravě

(ba)

CPL(A)/IR

> 1 000 jako PIC v obchodní letecké dopravě od získání přístrojové kvalifikace

Jako PIC na jednopilotních letounech v obchodní letecké dopravě

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 jako PIC nebo druhý pilot na jednopilotních letounech podle provozních požadavků

Jako druhý pilot na jednopilotních letounech v obchodní letecké dopravě podle provozních požadavků

(d)

ATPL(A), CPL(A)/IR, CPL(A)

> 700 na letounech, z toho 200 hodin ve funkci, pro kterou se žádá akceptace, a 50 hodin v této funkci za posledních 12 měsíců

Uplatnění oprávnění na letounech v jiném provozu než v rámci obchodní letecké dopravy

(e)

CPL(A)

> 1 500 jako PIC v obchodní letecké dopravě včetně 500 hodin provozu vodního letounu

Jako PIC na jednopilotních letounech v obchodní letecké dopravě

(f)


Tabulka 2

Požadavky na praxi - vrtulníky

Průkaz způsobilosti

Celková praxe v letových hodinách

Oprávnění

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) s platnou přístrojovou kvalifikací

> 1 000 jako PIC na vícepilotních vrtulnících

Jako PIC na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR i IFR

(a)

ATPL(H) bez oprávnění přístrojové kvalifikace

> 1 000 jako PIC na vícepilotních vrtulnících

Jako PIC na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR

(b)

ATPL(H) s platnou přístrojovou kvalifikací

> 1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

Jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR i IFR

(c)

ATPL(H) bez oprávnění přístrojové kvalifikace

> 1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

Jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě podle VFR

(d)

CPL(H)/IR (*2)

> 1 000 jako pilot na vícepilotních vrtulnících

Jako druhý pilot na vícepilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě

(e)

CPL(H)/IR

> 1 000 jako PIC v obchodní letecké dopravě od získání přístrojové kvalifikace

Jako PIC na jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě

(f)

ATPL(H) s oprávněním nebo bez oprávnění přístrojové kvalifikace, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 na vrtulnících jiných než vrtulnících certifikovaných podle norem CS-27/29 nebo rovnocenných předpisů, z toho 200 hodin ve funkci, pro kterou se žádá akceptace, a 50 hodin v této funkci za posledních 12 měsíců

Uplatnění oprávnění na vrtulnících v jiném provozu než v rámci obchodní letecké dopravy

(g)


(*1)  Držitelé průkazů CPL(A)/IR pro vícepilotní letouny musejí před akceptací prokázat úroveň znalostí ICAO ATPL(A).

(*2)  Držitelé průkazů způsobilosti CPL(H)/IR pro vícepilotní vrtulníky musejí před uznáním prokázat úroveň znalostí ATPL(H) ICAO.


Top