EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0359

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/359 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Text s významem pro EHP)

C/2020/1034

OJ L 67, 5.3.2020, p. 82–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/359/oj

5.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/82


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/359

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 23 a 27 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví požadavky na piloty zapojené do provozu letadel vymezených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139.

(2)

S ohledem na specifickou povahu vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek balonů a kluzáků by měly být stanoveny zvláštní požadavky na vydávání průkazů způsobilosti v samostatných nařízeních, a to v nařízení Komise (EU) 2018/395 (3) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1976 (4).

(3)

Zároveň by měly být zrušeny požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilotů balonů a kluzáků stanovené v příloze I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 a s ohledem na nové požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilotů balonů a kluzáků měly by být přezkoumány některé požadavky přílohy I (část FCL), které se týkají otázek souvisejících s různými kategoriemi, jako je například započítávání praxe či kvalifikace mezi průkazy způsobilosti pro balony nebo kluzáky a průkazy způsobilosti pro jiné kategorie letadel.

(4)

Požadavky přílohy IV (část MED), přílohy VI (část ARA), přílohy VII (část ORA) a přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 by se měly nadále vztahovat na vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek balonů a kluzáků.

(5)

V zájmu dalšího zlepšení letecké bezpečnosti by měli být piloti, kteří jsou činní v oblasti sportovního a rekreačního létání, nabádáni k tomu, aby si zajistili práva pro létání podle pravidel pro let podle přístrojů (dále jen „IFR“). Stávající pravidla týkající se práv udělených podle IFR by proto měla být upravena začleněním základní přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace BIR“) do přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011. Kvalifikace BIR by měla být speciálně přizpůsobená potřebám pilotů činných v oblasti sportovního a rekreačního létání, pokud jde o obsah jejich výcviku a rozsah jejich práv.

(6)

Začleněním kvalifikace BIR se stává nadbytečnou traťová přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace EIR“) v článku FCL.825 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, která by proto měla být zrušena. Stávající držitelé kvalifikace EIR by však měli mít právo nadále požívat svých práv a když budou usilovat o získání kvalifikace BIR, měli by obdržet zápočty ze své kvalifikace EIR. Dále v případech, kdy byl započatý výcvik pro získání kvalifikace EIR zahájen před datem použitelnosti tohoto nařízení, by mělo být možné v tomto výcviku pokračovat a dokončit jej jako výcvik pro získání kvalifikace BIR.

(7)

Technická aktualizace nařízení (EU) č. 1178/2011 by měla být provedena na základě získaných poznatků, zejména v oblasti navigace založené na výkonnosti (dále jen „PBN“), prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením (dále jen „UPRT“) a v oblasti kvalifikací instruktorů a examinátorů.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku č. 01/2019 (5) Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro:

a)

různé kvalifikace pro průkazy způsobilosti pilota, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti pilota, práva a povinnosti držitelů průkazů způsobilosti pilota, jakož i podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota;

b)

certifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytování leteckého výcviku či výcviku letové simulace nebo za posuzování dovedností pilotů;

c)

různá osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti, práva a povinnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti, jakož i podmínky pro změnu stávajících vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti na vzájemně uznávaná osvědčení zdravotní způsobilosti;

d)

certifikaci leteckých lékařů, jakož i podmínky, za nichž všeobecní lékaři mohou zastávat funkci leteckých lékařů;

e)

periodické prohlídky palubních průvodčích prováděné leteckými lékaři, jakož i kvalifikace osob, které jsou za tyto prohlídky odpovědné;

f)

podmínky pro vydávání osvědčení palubních průvodčích a pro zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení jejich platnosti, jakož i práva a povinnosti držitelů osvědčení palubních průvodčích;

g)

podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení organizací pro výcvik pilotů a leteckých zdravotních středisek podílejících se na kvalifikaci a leteckolékařských prohlídkách posádek v civilním letectví;

h)

požadavky na certifikaci zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a osvědčování organizací, které tato zařízení provozují a používají;

i)

požadavky na systémy správy a řízení, které musí splňovat členské státy, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“) a organizace v souvislosti s pravidly uvedenými v písmenech a) až h).

2.   Články 11b a 11c tohoto nařízení, jakož i příloha IV (část MED), příloha VI (část ARA), příloha VII (část ORA) a příloha VIII (část DTO) tohoto nařízení se použijí na průkazy způsobilosti pilotů balonů a kluzáků.“

2)

V článku 2 se bod 19 nahrazuje tímto:

„19)

„Letovým instruktorem“ se rozumí instruktor, který má práva zajišťovat výcvik na palubě letadla v souladu s hlavou J přílohy I (část FCL) tohoto nařízení, hlavou FI přílohy III (část BFCL) nařízení (EU) 2018/395 (*1), nebo hlavou FI přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 (*2);

(*1)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10)."

(*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).“"

3)

V čl. 4 odst. 8 se datum „8. dubna 2021“ nahrazuje datem „8. září 2021“.

4)

Vkládá se nový článek 4c, který zní:

„Článek 4c

Přechodná opatření pro držitele traťové přístrojové kvalifikace

1.   Až do 8. září 2022 včetně jsou držitelé traťové přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace EIR“) uvedené v článku FCL.825 přílohy I (část FCL) oprávněni:

a)

nadále vykonávat práva vyplývající z jejich kvalifikace EIR;

b)

získat prodloužení platnosti nebo obnovu své kvalifikace EIR v souladu s čl. FCL.825 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (*3);

c)

získat plný zápočet, pokud jde o požadavky na výcvik stanovené v čl. FCL.835 písm. c) bodě 2 podbodech i) a ii) přílohy I (část FCL), při podávání žádosti o vydání základní přístrojové kvalifikace (dále jen „kvalifikace BIR“) v souladu s článkem FCL.835 přílohy I (část FCL) a

d)

získat plný zápočet, jak je stanoveno pro držitele kvalifikace EIR v příloze I (část FCL).

2.   Od 8. září 2021 lze pokračovat ve výcvikovém kurzu pro získání kvalifikace EIR podle odstavce 1, který byl zahájen před tímto datem, přičemž takový výcvikový kurz se považuje za výcvikový kurz pro získání kvalifikace BIR. Schválená organizace pro výcvik odpovědná za výcvikový kurz pro získání kvalifikace BIR určí na základě hodnocení žadatele, jaká část výcviku pro získání kvalifikace EIR se započte pro účely vydání kvalifikace BIR.

3.   Žadatelům o kvalifikaci BIR, kteří jsou držiteli kvalifikace EIR nebo složili zkoušku z teoretických znalostí pro získání kvalifikace EIR podle čl. FCL.825 písm. d) před 8. zářím 2021, se plně započte kvalifikace do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání kvalifikace BIR.

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 4. března 2020, (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).“"

5)

Článek 11c se nahrazuje tímto:

„Článek 11c

Přechodná opatření

Členské státy:

a)

nejpozději do 8. dubna 2021 převedou agentuře EASA veškeré záznamy související s dohledem nad organizacemi, které poskytují výcvik potřebný k získání průkazů způsobilosti pilota v souladu s nařízením (EU) 2018/395 a prováděcím nařízením (EU) 2018/1976 a pro které je EASA příslušným úřadem v souladu s článkem 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady nařízení (EU) 2018/1139 (*4);

b)

v koordinaci s agenturou EASA uzavřou procesy osvědčování zahájené před 8. dubna 2020 a vydají osvědčení, na jehož základě agentura EASA přebírá ve vztahu k organizacím, které jsou držiteli osvědčení, veškeré odpovědnosti příslušného úřadu.

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).“"

6)

V článku 12 se zrušuje odstavec 2a.

7)

V čl. 12 odst. 4 se datum „20. června 2020“ nahrazuje datem „20. června 2021“.

8)

Příloha I (část FCL) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

9)

Příloha IV (část MED) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

10)

Příloha VI (část ARA) se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

11)

Příloha VII (část ORA) se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

12)

Příloha VIII (část DTO) se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 8. dubna 2020.

3.   Odchylně od odstavce 2 se následující ustanovení použijí ode dne 8. září 2021:

a)

bod 1 písm. e), bod 4 písm. b), body 5 až 7, 32 a 34, bod 36 písm. d), bod 40 písm. a), body 41, 42, 44, 46 až 48, bod 52 písm. f), bod 53 písm. a) až c), e) a f), body 54 a 55, bod 56 písm. a) až c) a bod 57 přílohy I;

b)

písm. b) přílohy II;

c)

bod 10 písm. d) podbod ii) přílohy III.

4.   Odchylně od odstavce 2 se čl. 1 bod 7 a bod 49, bod 53 písm. d), bod 58 písm. b), d) a e) přílohy I použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla provozu kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (Úř. věst. L 326, 20.12.2018, s. 64).

(5)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Snadnější přístup pilotů všeobecného letectví k letům IFR a revizi požadavků týkajících se vydávání průkazů způsobilosti pilotů balonů a kluzáků) (stanovisko č. 01/2019 (A) a (B), 19.2.2019), k dispozici na adrese: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


PŘÍLOHA I

Příloha I (část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Článek FCL.010 se mění takto:

a)

definice pojmu „vzducholoď“ se nahrazuje tímto:

„„Vzducholodí“ se rozumí letadlo lehčí než vzduch s pohonem, s výjimkou horkovzdušných vzducholodí, které se v souladu s čl. 2 bodem 7 nařízení Komise (EU) 2018/395 považují za balony.“;

b)

definice pojmu „doba letu“ se nahrazuje tímto:

„„Dobou letu“ se rozumí:

 

u letounů, turistických motorových kluzáků a letadel s pohonem vztlaku celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu;

 

u vrtulníků celková doba od okamžiku, kdy se listy rotoru vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a listy rotoru se zastaví;

 

u vzducholodí celková doba od okamžiku, kdy je vzducholoď uvolněna od stožáru s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposledy zastaví na konci tohoto letu a je upevněna ke stožáru.“;

c)

definice pojmu „motorový kluzák“ se nahrazuje tímto:

„„Motorovým kluzákem“ se rozumí kluzák vybavený jedním nebo více motory, který má s nepracujícím(i) motorem (motory) charakteristiky kluzáku.“;

d)

definice pojmu „turistický motorový kluzák (TMG)“ se nahrazuje tímto:

„„Turistickým motorovým kluzákem (TMG)“ se rozumí zvláštní třída motorových kluzáků, která je vybavena pevně zastavěným motorem a vrtulí, které nelze zatahovat, není-li po procesu certifikace v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 stanoveno jinak. Musí být schopen vzletu a stoupání pomocí vlastního motorového pohonu v souladu se svou letovou příručkou.“;

e)

vkládají se nové definice, které znějí:

i)

„„Letem na trati podle IFR“ se rozumí fáze letu IFR, která následuje po ukončení postupu pro odlet podle IFR a končí při zahájení postupu pro přiblížení podle IFR.“ a

ii)

„„Letem podle přístrojů při omezeném počtu přístrojů“ se rozumí přístup k interpretaci letové polohy za pomoci záložních přístrojů v důsledku ztráty hlavního referenčního systému pro určování letové polohy a kurzu.“;

f)

zrušují se tyto definice:

 

definice pojmů „třída balónu“ a

 

„skupina balónů“.

2)

Článek FCL.015 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Žádost o vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací a osvědčení, jakož i o jakoukoli jejich změnu, se podávají příslušnému úřadu formou a způsobem, který tento úřad stanoví. K žádosti musí být přiloženy doklady potvrzující, že žadatel splňuje požadavky pro vydání, prodloužení platnosti či obnovu průkazu způsobilosti nebo osvědčení a souvisejících kvalifikací nebo doložek stanovených v této příloze (část FCL) a v příloze IV (část MED).“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Omezení nebo rozšíření práv udělených průkazem způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčením musí být v průkazu způsobilosti nebo osvědčení potvrzeno příslušným úřadem, není-li v této příloze uvedeno jinak.“;

c)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Držitel průkazu způsobilosti předkládá žádosti v souladu s písmenem a) příslušnému úřadu určenému členským státem, v němž byl vydán jeho průkaz způsobilosti v souladu s touto přílohou (část FCL), popřípadě přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“;

d)

doplňují se nová písmena e) a f), která znějí:

„e)

Držitel průkazu způsobilosti, který byl vydán v souladu s touto přílohou (část FCL), může požádat příslušný úřad určený jiným členským státem o změnu příslušného úřadu pro všechny průkazy způsobilosti specifikované v písmenu d), jichž je držitelem.

f)

Žadatel požádá o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení nejpozději do šesti měsíců poté, co úspěšně absolvoval zkoušku dovedností nebo prošel hodnocením odborné způsobilosti.“;

3)

V článku FCL.020 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dosáhnout minimálního věku 16 let.“;

4)

Čl. FCL.025 písm. c) bod 1 se mění takto:

a)

podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

v případě vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel nebo průkazu způsobilosti soukromého pilota po dobu 24 měsíců;“

b)

podbody ii) a iii) se nahrazují tímto:

„ii)

v případě vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota nebo přístrojové kvalifikace (IR) po dobu 36 měsíců;

iii)

v případě vydání základní přístrojové kvalifikace (BIR) po neomezenou dobu.

Období uvedená v podbodech i) a ii) se počítají ode dne, kdy pilot úspěšně vykonal zkoušku z teoretických znalostí v souladu s písm. b) bodem 2.“

5)

V článku FCL.030 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Pro účely vydání kvalifikace BIR musí žadatel o zkoušku dovedností nejprve absolvovat všechny moduly výcviku a musí být ke zkoušce dovedností doporučen schválenou organizací pro výcvik. Jeho záznamy o výcviku dá schválená organizace pro výcvik k dispozici examinátorovi.“

6)

V článku FCL.035 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Započtení teoretických znalostí

1)

Žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti dopravního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na teoretické znalosti platných pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti obchodního pilota a – s výjimkou vrtulníků – přístrojové kvalifikace (IR) a základní přístrojové kvalifikace (BIR) pro stejnou kategorii letadla.

2)

Žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti obchodního pilota, se tyto teoretické znalosti započtou do požadavků na teoretické znalosti:

i)

platných pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel ve stejné kategorii letadla;

ii)

platných pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota ve stejné kategorii letadla a

iii)

z předmětu „komunikace“ potřebné pro získání kvalifikace BIR. Tento zápočet zahrnuje část IFR předmětu „komunikace“ pouze tehdy, pokud byl tento předmět dokončen v souladu s článkem FCL.310, jak je použitelný od 20. prosince 2019.

3)

Držitelům kvalifikace IR nebo žadatelům, kteří složili příslušnou zkoušku z teoretických znalostí přístrojů pro určitou kategorii letadla, se tato zkouška započte do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání:

i)

kvalifikace R pro jinou kategorii letadla a

ii)

kvalifikace BIR.

4)

Držitelům průkazu způsobilosti pilota se započte výuka teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí do požadavků na získání průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla v souladu s dodatkem 1 k této části. Zápočet se rovněž vztahuje na žadatele o průkaz způsobilosti pilota, kteří již úspěšně složili zkoušky z teoretických znalostí pro vydání tohoto průkazu způsobilosti pro jinou kategorii letadla, pokud je zkouška z teoretických znalostí stále platná s ohledem na dobu platnosti stanovenou v čl. FCL.025 písm. c).

5)

Odchylně od ustanovení písm. b) bodu 3 se držitelům kvalifikace IR(A), kteří absolvovali modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) založený na kvalifikovanosti, tento kurz plně započte do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí pro získání IR pro jinou kategorii letadla pouze v případě, že absolvovali i výuku teoretických znalostí a zkoušku z teoretických znalostí v části IFR kurzu požadovaného v souladu s čl. FCL.720.A písm. b) bodem 2 podbodem i).“;

7)

Článek FCL.055 se mění takto:

a)

v písmenu d) se úvodní text nahrazuje tímto:

„d)

Specifické požadavky pro držitele přístrojové kvalifikace (IR). Odchylně od ustanovení předcházejících odstavců musí držitelé kvalifikace IR prokázat schopnost používat anglický jazyk na odpovídající úrovni způsobilosti podle definice uvedené v dodatku 2 k této příloze.“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Prokázání jazykových znalostí a používání anglického jazyka u držitelů kvalifikace IR se provádí hodnotící metodou, kterou stanoví příslušný úřad.“

8)

Článek FCL.060 se mění takto:

a)

písmeno a) se zrušuje;

b)

v písmenu b) se úvodní text nahrazuje tímto:

„b)

Letouny, vrtulníky, letadla s pohonem vztlaku a vzducholodě. Pilot nesmí provozovat letadlo v obchodní letecké dopravě ani provozovat letadlo k přepravě cestujících:“.

9)

Článek FCL.065 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Věk 65 let. Držitelé průkazu způsobilosti pilota, kteří dosáhli věku 65 let, nesmí vykonávat funkci pilota letadla v obchodní letecké dopravě.“;

b)

písmeno c) se zrušuje.

10)

Článek FCL.100 se nahrazuje tímto:

FCL.100 LAPL – minimální věk

Žadatelům o průkaz LAPL pro letouny a vrtulníky musí být alespoň 17 let.“

11)

Článek FCL.120 se nahrazuje tímto:

FCL.120 LAPL – zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz LAPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

a)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie,

komunikace a

navigace;

b)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu a

obecné znalosti o letadlech.“

12)

V článku FCL.110.A se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG. Žadatelé o průkaz LAPL(A), kteří jsou držiteli průkazu SPL s právy pro lety s TMG, musí po udělení práv pro TMG absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 21 hodinám v TMG a splňovat požadavky čl. FCL.135.A písm. a) o letounech.“

13)

V článku FCL.135.A se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Žadatelé o rozšíření práv udělených průkazem LAPL(A) na TMG, kteří jsou rovněž držiteli průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG, získají plný zápočet do požadavků uvedených v písmenu a).“

14)

V hlavě B se zrušují oddíly 4 a 5.

15)

Název hlavy C se nahrazuje tímto:

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO PILOTA (PPL)“.

16)

Článek FCL.200 se nahrazuje tímto:

FCL.200 Minimální věk

Žadatelé o průkaz PPL musí dosáhnout alespoň 17 let věku.“

17)

V bodě FCL.210 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Žadatelé o průkaz PPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik.

b)

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům uděleným průkazem PPL, o která se žádá.“

18)

Článek FCL.215 se nahrazuje tímto:

FCL.215 Zkouška z teoretických znalostí

Žadatelé o průkaz PPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

a)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie,

komunikace a

navigace;

b)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu a

obecné znalosti o letadlech.“

19)

Článek FCL.235 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Žadatelé o průkaz PPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat svou schopnost zastávat funkci velitele letadla v příslušné kategorii letadel a znalost příslušných postupů a manévrů s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům.“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Žadatelé o zkoušky dovednosti musí absolvovat letový výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, která se má použít při zkoušce dovednosti.“

20)

V článku FCL.210.A se písmeno c) mění takto:

a)

úvodní text se nahrazuje tímto:

„c)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG. Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu SPL s právy pro lety s TMG, musí absolvovat:“;

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

dobu odletu odpovídající alespoň 24 hodinám v TMG po udělení práv pro TMG a“;

21)

V článku FCL.210.As se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu BPL vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a kteří jsou kvalifikováni pro horkovzdušné vzducholodě, se do praxe započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla na takových vzducholodích, a to až do výše pěti hodin.“

22)

V hlavě C se zrušují oddíly 5 a 6.

23)

Článek FCL.600 se nahrazuje tímto:

FCL.600 IR — Obecné

Vyjma situací stanovených v článku FCL.835 mohou provoz podle IFR v letounu, ve vrtulníku, na vzducholodi nebo v letadle s pohonem vztlaku vykonávat pouze držitelé průkazu PPL, CPL, MPL a ATPL s přístrojovou kvalifikací (IR) odpovídající kategorii letadla, nebo – pokud IR odpovídající kategorii letadla není k dispozici – pouze osoby podstupující zkoušku dovednosti nebo výcvik ve dvojím řízení.“

24)

V článku FCL.620 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Žadatelům, kteří absolvovali zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny v jednopilotním vícemotorovém letounu, pro nějž se vyžaduje třídní kvalifikace, bude vydána i přístrojová kvalifikace pro jednomotorové letouny pro třídní nebo typové kvalifikace pro jednomotorové letouny, jichž jsou držiteli.“

25)

V článku FCL.700 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Držitelé průkazu způsobilosti pilota smějí pracovat jako piloti letadla, pouze pokud mají platnou a odpovídající třídní nebo typovou kvalifikaci, ledaže by platila některá z těchto podmínek:

1)

vykonávají práva udělená průkazem LAPL;

2)

podstupují zkoušku dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace;

3)

podstupují letový výcvik;

4)

jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820.“

26)

V článku FCL.725 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

Žadatelé o třídní kvalifikaci pro TMG, kteří jsou rovněž držiteli průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, včetně práv pro lety s TMG, získají plný zápočet do požadavků uvedených v písmenech a), b) a c).“

27)

Článek FCL.740.A se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4)

Pokud je pilot držitelem kvalifikace BIR nebo kvalifikace IR(A), může být prodloužení její platnosti provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti třídní nebo typové kvalifikace.“;

b)

v písmenu b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

Třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny a třídní kvalifikace pro TMG. Za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové pístové letouny nebo třídní kvalifikace pro TMG musí žadatelé:“;

c)

v písmenu b) se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5)

Přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny může být provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti kvalifikace BIR v souladu s bodem FCL.835 písm. g) bodem 8.“

28)

Článek FCL.800 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Držitelé průkazu způsobilosti pilota s právy pro lety s letouny nebo s TMG mohou provádět akrobatické lety pouze v případě, že jsou držiteli kvalifikace pro akrobatické lety v souladu s tímto článkem.“;

b)

v písmenu b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo v TMG;“

c)

v písmenu b) bodě 2 se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

alespoň pět hodin akrobatického výcviku v letounech nebo v TMG s motorovým pohonem.“;

d)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Práva udělená kvalifikací pro akrobatické lety jsou omezena na akrobatické lety buď v letounech, nebo v TMG s motorovým pohonem, a to v závislosti na tom, na jakém letadle byly splněny požadavky písm. b) bodu 1 a bodu 2 podbodu ii). Toto omezení se na žádost zruší, pokud pilot úspěšně absolvoval alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení v letounech nebo v TMG s motorovým pohonem zahrnující kompletní osnovu akrobatického výcviku.“;

e)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety, kteří jsou rovněž držiteli třídní kvalifikace pro TMG, jakož i pokročilých práv pro akrobacii pro kluzáky s právy uvedenými v čl. SFCL.200 písm. d) přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976:

1)

jsou zproštěni od povinného omezení jejich kvalifikace pro akrobatické lety na letouny, jak je stanoveno v písmenu c), pokud splňují požadavky písm. b) bodu 1 a bodu 2 podbodu ii) v letounech, nebo

2)

získají plný zápočet pro účely požadavků uvedených v písmenu b) za účelem vydání kvalifikace pro akrobatické lety s omezením na TMG s motorovým pohonem. Toto omezení se na žádost zruší, pokud pilot absolvoval výcvik uvedený v písmenu c).“

29)

Článek FCL.805 se mění takto:

a)

v písmenu b) bodě 2 se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

s výjimkou držitelů průkazu SPL v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, pět seznamovacích letů v kluzáku spuštěném pomocí letadla.“;

b)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

Žadatelům o kvalifikaci pro vlečení kluzáků nebo transparentů s TMG v souladu s tímto článkem se plně započte kvalifikace do požadavků uvedených v písmenu b), nebo případně v písmenu c), pokud jsou držiteli kvalifikace pro vlečení kluzáků nebo transparentů v souladu s čl. SFCL.205 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, nebo pokud splnili všechny požadavky pro vydání uvedené kvalifikace.“

30)

Článek FCL.810 se mění takto:

a)

písmeno a) se mění takto:

i)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

Žadatelé musí absolvovat výcvikový kurz během nejvýše šesti měsíců v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, aby mohli vykonávat práva udělená průkazem LAPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci. Kurz musí zahrnovat:“;

ii)

doplňuje se nový bod 4, který zní:

„4)

Žadatelům o kvalifikaci pro let letounem v noci nebo let s TGM v noci v souladu s tímto bodem se plně započte kvalifikace do požadavků uvedených v bodech 1 a 2, pokud jsou držiteli kvalifikace pro let s TGM v noci v souladu s článkem SFCL.210 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 nebo pokud splnili všechny požadavky pro vydání uvedené kvalifikace.“;

b)

písmeno c) se zrušuje.

31)

V čl. FCL.815 písm. a) se úvodní text nahrazuje tímto:

„a)

Práva. Držitel kvalifikace pro let v horském terénu má práva k provádění letů s letouny nebo TMG se vzletem z povrchu a přistáním na povrchu, který příslušné úřady určené členskými státy označily za povrch, jenž tuto kvalifikaci vyžaduje.

Držitelé průkazu LAPL nebo PPL s právy pro lety s letouny nebo s TMG mohou získat první kvalifikaci pro let v horském terénu buď pro:“.

32)

Článek FCL.825 se zrušuje.

33)

Článek FCL.830 se zrušuje.

34)

Doplňuje se nový článek FCL.835, který zní:

FCL.835 Základní přístrojová kvalifikace (BIR)

a)

Práva a podmínky

1)

Držitel kvalifikace BIR má právo provádět lety podle IFR na jednopilotních letounech, pro které má třídní kvalifikaci, s výjimkou letounů s vysokou výkonností a variant letounů, pokud je podle údajů provozní vhodnosti požadována kvalifikace IR.

2)

Práva udělená kvalifikací BIR smí být vykonávána pouze v souladu s článkem FCL.205.A.

3)

Práva udělená kvalifikací BIR mohou být vykonána v noci pouze v případě, že pilot je držitelem kvalifikace pro let v noci v souladu s článkem FCL.810.

4)

Práva udělená kvalifikací BIR pro vícemotorové letouny platí i pro jednomotorové letouny, pro něž je pilot držitelem platné třídní kvalifikace pro jednomotorové letouny.

5)

Výkon práv udělených kvalifikací BIR podléhá všem těmto podmínkám:

i)

výška rozhodnutí (DH) nebo minimální výška pro klesání (MDH) používané v rámci letištních provozních minim musí být nejméně o 200 ft vyšší než hodnota, která by jinak byla vypočtena podle článku „NCO.OP.110 Provozní minima letiště – letouny a vrtulníky“ a článku „NCO.OP.111 Provozní minima letiště – provoz NPA, APV, CAT I“ přílohy VII nařízení (EU) č. 965/2012, a

ii)

dohlednost používaná v rámci letištních provozních minim nesmí být menší než 1 500 m;

iii)

velitel letadla nezahájí let podle IFR ani nezahájí přechod z VFR na IFR, pokud:

A)

na letišti odletu není dohlednost alespoň 1 500 m a výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy nečiní alespoň 600 ft, ani se nepoužije zveřejněný minimální práh pro přiblížení okruhem platný pro danou kategorii letounů, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, a

B)

na letišti určení a na kterémkoli požadovaném náhradním letišti dostupné platné meteorologické informace nenaznačují, že v době počínající 1 hodinu před předpokládanou dobou příletu a končící 1 hodinu po předpokládané době příletu nebo v době od skutečného času odletu až po 1 hodinu po předpokládané době příletu, je-li tato doba kratší, bude dohlednost činit alespoň 1 500 m a výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy alespoň 600 ft, nebo se použije zveřejněný minimální práh pro přiblížení okruhem platný pro danou kategorii letounů, nebo hodnota DH/MDH zvýšená o 200 ft v souladu s podbodem i), podle toho, která hodnota je vyšší.

b)

Předpoklady. Žadatelé o kvalifikaci BIR musí být držiteli alespoň průkazu PPL(A).

c)

Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci BIR musí ve schválené organizaci pro výcvik absolvovat:

1)

výuku teoretických znalostí v souladu s čl. FCL.615 písm. a) a

2)

letový výcvik, který je tvořen těmito moduly výcviku v letu podle přístrojů:

i)

modul 1 – modul základního letového výcviku letových dovedností ovládání letu výhradně podle přístrojů;

ii)

modul 2 – modul praktického letového výcviku postupů odletu, vyčkávání, 2D přiblížení a 3D přiblížení podle IFR;

iii)

modul 3 – modul praktického letového výcviku postupů pro let na trati podle IFR a

iv)

modul 4 – je-li žádáno o kvalifikaci BIR pro vícemotorové letouny, musí modul praktického letového výcviku pro let s jedním nepracujícím motorem zahrnovat postup přiblížení podle přístrojů s asymetrickým tahem a postup pro nezdařené přiblížení a

3)

letový výcvik, který splňuje tyto požadavky:

i)

Modul uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě i) musí být absolvován jako první. Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 podbodech ii) a iii) a případně v podbodě iv) mohou být absolvovány v pořadí zvoleném žadatelem.

ii)

Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 mohou být absolvovány v letounech, v zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), nebo kombinací obou způsobů. V každém případě musí žadatel absolvovat výcvik v letounu, který má být použit pro zkoušku dovednosti.

iii)

Moduly uvedené v písm. c) bodě 2 podbodech i), ii) a iv) mohou být zahájeny mimo schválenou organizaci pro výcvik, avšak musí být ve schválené organizaci pro výcvik dokončeny. Modul uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě iii) může být absolvován mimo schválenou organizaci pro výcvik.

iv)

Před zahájením modulu uvedeného v písm. c) bodě 2 podbodě iv) musí pilot, který není držitelem třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorové letouny, absolvovat výcvik s vícemotorovým letounem uvedený v hlavě H této přílohy (část FCL).

d)

Teoretické znalosti. Před vykonáním zkoušky dovednosti musí žadatelé prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům, a to prostřednictvím zkoušek z předmětů uvedených v čl. FCL.615 písm. b). Zkouška z teoretických znalostí se skládá z jedné písemné zkoušky za každý z modulů, které jsou uvedeny v písm. c) bodě 2 podbodech i), ii) a iii).

e)

Zkouška dovednosti. Po skončení výcvikového kurzu uvedeného v písmenu c) musí žadatelé absolvovat zkoušku dovednosti v letounu v souladu s dodatkem 7 k této příloze. Pro získání kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny musí být zkouška dovednosti absolvována ve vícemotorovém letounu. Pro získání kvalifikace BIR pro jednomotorové letouny musí být zkouška dovednosti absolvována v jednomotorovém letounu. Vícemotorové letouny v tažně-tlačném uspořádání se pro účely tohoto písmene považují za letouny jednomotorové.

f)

Odchylně od písmene d) musí držitelé kvalifikace BIR pro jednomotorové letouny, kteří mají i třídní kvalifikaci pro vícemotorové letouny a usilují o získání první kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny, absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik zahrnující výcvik uvedený v písm. c) bodě 2 podbodě iv) a složit zkoušku dovednosti uvedenou v písmenu e).

g)

Platnost, prodloužení platnosti a obnova

1)

Kvalifikace BIR platí jeden rok.

2)

Žadatelé o prodloužení platnosti kvalifikace BIR musí:

i)

během tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti kvalifikace projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této části nebo

ii)

během doby platnosti kvalifikace BIR absolvovat 6 hodin letu podle IFR ve funkci PIC včetně tří postupů přiblížení podle přístrojů a cvičný let v trvání alespoň jedné hodiny s instruktorem, který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání kvalifikace BIR.

3)

Při každém druhém následujícím prodloužení platnosti musí držitel kvalifikace BIR absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s bodem 2 podbodem i) v letounu.

4)

Jestliže se pilot rozhodne splnit požadavky na prodloužení platnosti uvedené v písm. g) bodě 2 podbodě i) dříve, než je ve zmíněném podbodě stanoveno, začne nová doba platnosti datem přezkoušení odborné způsobilosti.

5)

Žadatelé, kteří před skončením platnosti kvalifikace BIR neprojdou příslušnými částmi přezkoušení odborné způsobilosti pro získání kvalifikace BIR, nesmějí vykonávat práva udělená kvalifikací BIR, dokud přezkoušením odborné způsobilosti úspěšně neprojdou.

6)

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti kvalifikace BIR, musí:

i)

je-li to nezbytné pro dosažení úrovně potřebné odborné způsobilosti, absolvovat udržovací výcvik, jejž poskytne schválená organizace pro výcvik, nebo – pokud platnost kvalifikace BIR skončila před třemi lety nebo méně než třemi lety – instruktor, který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání kvalifikace BIR, a

ii)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v letounu.

7)

V případě kvalifikace BIR pro vícemotorové letouny musí být přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy a letový výcvik požadovaný v písm. g) bodě 2 podbodě ii) absolvovány ve vícemotorovém letounu.

8)

Přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy kvalifikace BIR může být provedeno v kombinaci s přezkoušením odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti nebo obnovy třídní kvalifikace pro jednopilotní letouny, na nichž lze vykonávat práva udělená kvalifikací BIR v souladu s čl. FCL.835 písm. a) bodem 1.

h)

Žadatelům o kvalifikaci BIR, kteří jsou držiteli průkazů PPL nebo CPL vydaných v souladu s přílohou I (část FCL) a platné přístrojové kvalifikace IR(A) vydané třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, mohou být tyto průkazy a tato kvalifikace plně započteny do výcvikového kurzu uvedeného v písm. c) bodě 2. Aby byla žadateli vydána kvalifikace BIR, žadatel musí:

1)

úspěšně absolvovat zkoušku dovednosti podle písmene e);

2)

během ústní zkoušky dovednosti examinátorovi prokázat získanou přiměřenou úroveň teoretických znalostí právních předpisů v oblasti letectví, meteorologie a plánování a provedení letu a

3)

mít praxi alespoň 25 hodin doby letu podle IFR ve funkci velitele letadla v letounech.

j)

Držitel kvalifikace IR získá plný zápočet do požadavku uvedeného v písm. c) bodě 2.“

35)

V čl. FCL.915 se písm. c) bod 1 nahrazuje tímto:

„c)

Zápočet do dalších osvědčení instruktora a pro účely prodloužení platnosti:

1)

Pedagogické dovednosti mohou být plně započteny:

i)

držitelům osvědčení instruktora, kteří žádají o další osvědčení instruktora, a

ii)

žadatelům o osvědčení instruktora, kteří jsou již držiteli osvědčení instruktora vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

36)

Článek FCL.905.FI se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

průkazu PPL a LAPL příslušné kategorie letadla;“

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností;“

c)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

kvalifikace pro vlečení nebo akrobatické lety za předpokladu, že tato práva instruktor FI má a že prokázal schopnost poskytovat výcvik pro uvedené kvalifikace instruktorovi FI kvalifikovanému v souladu s písmenem j);“

d)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

kvalifikace BIR nebo IR pro příslušnou kategorii letadla za předpokladu, že instruktor FI splní tyto podmínky:

1)

absolvoval jako pilot-žák výcvikový kurz IRI a prošel hodnocením odborné způsobilosti pro osvědčení IRI;

2)

splňuje požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v případě vícemotorových letounů a požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) bodu 1 a FCL.915.TRI písm. d) bodu 2 v případě vícemotorových vrtulníků;

Kromě podmínek bodů 1 a 2:

3)

pokud během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik poskytuje instruktor FI výcvik v zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) nebo provádí dohled nad cvičnými lety velitele letadla-žáka, které probíhají podle pravidel IFR, musí mít instruktor FI absolvováno nejméně 50 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace BIR nebo IR, z nichž nejvýše 10 hodin může připadat na pozemní přístrojovou dobu na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

4)

pokud instruktor FI poskytuje výcvik v letadle, musí mít absolvováno nejméně 200 hodin doby letu podle IFR, z nichž nejvýše 50 hodin může připadat na pozemní přístrojovou dobu na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II.“;

e)

v písmenu j) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

absolvoval alespoň 500 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla;“.

37)

Článek FCL.910.FI se mění takto:

a)

písmeno a) se mění takto:

i)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

pro vydání průkazu PPL a LAPL;“

ii)

bod 3) se nahrazuje tímto:

„3)

u třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní jednomotorová letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností;“

b)

v písmenu c) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

v případě instruktora FI(As) patnáct hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku zahrnujícího kompletní osnovu výcviku pro vydání průkazu PPL(As).“

38)

V článku FCL.915.FI se zrušují písmena e) a f).

39)

V článku FCL.930.FI se písmeno b) mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)

alespoň 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku;“

b)

bod 3 se mění takto:

i)

podbod ii) se nahrazuje tímto:

„ii)

v případě instruktora FI(As) alespoň dvacet hodin letového výcviku, z nichž patnáct hodin tvoří letový výcvik ve dvojím řízení.“;

ii)

podbody iii), iv) a v) se zrušují;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4)

Žadatelům o osvědčení FI pro jinou kategorii letadla, kteří jsou nebo byli držiteli osvědčení FI(A), (H) nebo (As), se započte 55 hodin do požadavku uvedeného v písm. b) bodě 2.“

40)

V článku FCL.940.FI se písmeno a) mění takto:

a)

v bodě 1 podbodě i) se písm. A) nahrazuje tímto:

„A)

v případě osvědčení FI(A) a FI(H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadel jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání kvalifikace BIR a kvalifikace IR, musí deset z těchto 50 hodin tvořit letový výcvik pro získání kvalifikace BIR nebo IR a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;“

b)

v bodě 1 podbodě i) se zrušují písmena C) a D);

c)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)

Alespoň při každém druhém prodloužení platnosti osvědčení FI(A) nebo FI(H) nebo při každém třetím prodloužení platnosti osvědčení FI(As) musí držitel příslušného osvědčení FI projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.“

41)

V článku FCL.905.TRI se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

prodloužení platnosti a obnovu kvalifikace IR, pokud je instruktor TRI držitelem platné kvalifikace IR;“.

42)

V článku FCL.905.IRI se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Instruktoři pro přístrojovou kvalifikaci (IRI) mají práva k poskytování výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikace BIR a kvalifikace IR pro příslušnou kategorii letadla.“

43)

Článek FCL.915.IRI se nahrazuje tímto:

FCL.915.IRI

Žadatelé o osvědčení IRI musí splnit tyto podmínky:

a)

v případě osvědčení IRI(A):

1)

aby mohli poskytovat výcvik na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik, musí absolvovat nejméně 200 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace BIR nebo IR, z nichž alespoň 50 hodin musí být absolvováno v letounech;

2)

aby mohli poskytovat výcvik v letounu, musí absolvovat nejméně 800 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 400 hodin musí být absolvováno v letounech;

3)

aby mohli žádat o osvědčení IRI(A) pro vícemotorové letouny, musí splňovat požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a) a článků FCL.930.CRI a FCL.935;

b)

v případě osvědčení IRI(H):

1)

aby mohli poskytovat výcvik na zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) během schváleného výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik, musí absolvovat nejméně 125 hodin doby letu podle IFR po vydání kvalifikace IR, z nichž alespoň 65 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů ve vrtulnících;

2)

aby mohli poskytovat výcvik ve vrtulníku, musí absolvovat nejméně 500 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 250 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů ve vrtulnících, a

3)

aby mohli žádat o osvědčení IR(H) pro vícemotorové vrtulníky, musí splňovat požadavky čl. FCL.905.FI písm. h) bodu 2;

c)

žadatelé o osvědčení IRI(As) musí absolvovat nejméně 300 hodin doby letu podle IFR, z nichž alespoň 100 hodin musí připadnout na dobu letu podle přístrojů na vzducholodích.“

44)

V čl. FCL.905.STI písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikace BIR a kvalifikace IR a třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností.“

45)

V článku FCL.1005.FE se zrušují písmena d) a e).

46)

V čl. FCL.1005.TRE písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu typových kvalifikací a kvalifikací IR;“.

47)

V čl. FCL.1005.CRE písm. b) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4)

prodloužení platnosti a obnovu kvalifikací BIR, jestliže examinátor CRE absolvoval:

i)

dobu letu odpovídající 1 500 hodinám ve funkci pilota letounů a

ii)

dobu letu podle IFR odpovídající 450 hodinám a“;

48)

Článek FCL.1005.IRE se nahrazuje tímto:

FCL.1005.IRE IRE – práva

Držitelé osvědčení examinátora pro přístrojovou kvalifikaci (osvědčení IRE) mají práva k provádění zkoušek dovednosti pro vydávání kvalifikací BIR a kvalifikací IR a přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu kvalifikací BIR a kvalifikací IR.“

49)

V článku FCL.1010.SFE se písmeno a) bodu 1 a bodu 2mění takto:

„a)

SFE(A)

Žadatelé o osvědčení SFE(A) musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

v případě vícepilotních letounů:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(A) a typové kvalifikace;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušný typ letounu a

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota vícepilotních letounů;

2)

v případě jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu CPL(A) nebo ATPL(A) a typové kvalifikace;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušnou třídu nebo typ letounu a

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota jednopilotních letounů.“

50)

V článku FCL.1005.FIE se písmeno c) mění takto:

„c)

FIE(As). Examinátor FIE na vzducholodích má práva provádět hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora pro vzducholodě, jestliže je držitelem příslušného osvědčení instruktora.“

51)

V článku FCL.1010.FIE se zrušují písmena d) a e).

52)

Dodatek 1 se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

LAPL a PPL“;

b)

body 1.1 a 1.2 se nahrazují tímto:

„1.1.

Pro účely vydání průkazu LAPL se držiteli průkazu LAPL pro jinou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.120 písm. a).

1.2.

Pro účely vydání průkazu LAPL nebo PPL se držitelům průkazu PPL, CPL nebo ATPL pro jinou kategorii letadla do požadavků na teoretické znalosti započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. a). Tento zápočet platí i pro žadatele o průkaz LAPL nebo PPL, kteří jsou držiteli průkazu BPL vydaného v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, s výjimkou předmětu „navigace“, který se nezapočte.“;

c)

bod 1.2a se zrušuje;

d)

bod 1.3 se nahrazuje tímto:

„1.3.

Pro účely vydání průkazu PPL se držiteli průkazu LAPL pro stejnou kategorii letadla plně započte výcvik do požadavků na výuku teoretických znalostí a zkoušky z teoretických znalostí.“;

e)

bod 1.4 se nahrazuje tímto:

„1.4.

Odchylně od bodu 1.2, držitel průkazu SPL vydaného v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976 s právy pro lety s TMG musí pro vydání průkazu LAPL(A) prokázat, že má odpovídající teoretické znalosti pro třídu jednomotorových pístových pozemních letounů v souladu s čl. FCL.135.A písm. a) bodem 2.“;

f)

bod 4.1 se nahrazuje tímto:

„4.1.

Žadateli o kvalifikaci IR nebo BIR, který složil příslušné zkoušky z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL pro stejnou kategorii letadla, se tyto zkoušky započtou do požadavků na teoretické znalosti z těchto předmětů:

lidská výkonnost,

meteorologie.“

53)

Dodatek 3 se mění takto:

a)

v části A bodě 9 písm. f) bodě 3 se pododstavec za podbodem ii) nahrazuje tímto:

„Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou.“;

b)

v části C bodě 8 písm. e) bodě 2 se pododstavec za podbodem ii) nahrazuje tímto:

„Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou; a“;

c)

v části D bodě 8 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

deset hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I, FTD 2, FNPT II nebo FFS. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou;“.

d)

v části E bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

absolvovat dobu letu odpovídající 150 hodinám; včetně 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst jako doba letu odpovídající 150 hodinám v letounech v kterémkoli z těchto případů:

1)

20 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(H);

2)

50 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(H);

3)

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4)

20 hodin na vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5)

50 hodin na vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As).“;

e)

v části E se bod 9 nahrazuje tímto:

„9.

Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(A), se tato kvalifikace započte do požadavků na dobu přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(H), se započte nejvýše pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení, přičemž přinejmenším pět hodin přístrojového výcviku ve dvojím řízení musí být absolvováno v letounu. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku.“;

f)

v části E bodě 12 se písm. c) nahrazuje tímto:

„c)

deset hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I, FNPT II nebo FFS. Žadatelům, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou;“.

54)

V dodatku 6 se část A mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Žadatelé o modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) musí být držiteli průkazu PPL(A) nebo CPL(A). Žadatelé o modul procedurálního letu podle přístrojů, kteří nejsou držiteli průkazu CPL(A), musí být držiteli kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů.“;

b)

bod 10.1 se nahrazuje tímto:

„10.1.

Držitelům průkazu CPL (A), kvalifikace BIR nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů se započte nejvýše na 10 hodin do celkového objemu výcviku požadovaného v bodech 7 nebo 8 výše.“

55)

V dodatku 6 se část Aa mění takto:

a)

body 9 a 10 se označují jako body 11 a 12;

b)

vkládají se nové body 9 a 10, které znějí:

„9.

Žadatelům o modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) založený na kvalifikovanosti, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR v souladu s článkem FCL.835 a kteří absolvovali nejméně 10 hodin doby letu podle přístrojů ve výcviku ve schválené organizaci pro výcvik, mohou být tato kvalifikace a výcvik započteny do výcvikového kurzu uvedeného v bodě 4 za předpokladu, že veškerá témata týkající se přístrojové kvalifikace založené na kvalifikovanosti byla zahrnuta v rámci daného výcviku pro získání kvalifikace BIR a byla posouzena schválenou organizací pro výcvik, která zajišťuje modulový kurz výcviku v létání založený na kvalifikovanosti.

10.

Žadatelé o modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) založený na kvalifikovanosti, kteří jsou držiteli kvalifikace BIR a mají praxi alespoň 50 hodin doby letu podle IFR ve funkci velitele letadla v letounech, musí:

a)

u schválené organizace pro výcvik:

i)

být posouzeni tak, že mají přijatelnou úroveň teoretických znalostí týkajících se přístrojové kvalifikace založené na kvalifikovanosti;

ii)

absolvovat odpovídající letový výcvik za účelem rozšíření práv podle IFR v souladu s čl. FCL.605.IR písm. a);

b)

po splnění požadavků podle písmene a)

i)

úspěšně vykonat zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) v souladu s dodatkem 7;

ii)

během ústní zkoušky dovednosti examinátorovi prokázat získanou přiměřenou úroveň teoretických znalostí právních předpisů v oblasti letectví, meteorologie a plánování a provedení letu.“

56)

Dodatek 7 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje slovy „Zkouška dovednosti pro získání kvalifikace BIR a kvalifikace IR“;

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Žadatelé absolvují výcvik ve stejné třídě nebo typu letadla, které má být použito při zkoušce a které musí být pro účely výcviku a zkoušek odpovídajícím způsobem vybaveno.“;

c)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.

Žadatelé examinátorovi popíší prováděné kontroly a povinnosti, včetně identifikace radiových zařízení. Kontroly se provádějí v souladu se schváleným seznamem kontrol povinných úkonů pro letadlo, v němž se zkouška koná. Během předletové přípravy na zkoušku musí žadatelé určit nastavení výkonu a rychlosti. Žadatelé vypočítají údaje o výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání v souladu s provozní příručkou nebo letovou příručkou k použitému letadlu.“;

d)

v bodě 11 se znění poznámky pod čarou (++) na konci tabulky s nadpisem „Letouny“ nahrazuje tímto:

„(++)

K získání práv pro PBN musí jedno přiblížení buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5 být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno ve vhodně vybaveném zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).“

e)

v bodě 11 se znění poznámky pod čarou (+) na konci tabulky s nadpisem „Vrtulníky“ nahrazuje tímto:

„(+)

K získání práv pro PBN musí jedno přiblížení buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5 být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno ve vhodně vybaveném zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).“

57)

Nadpis dodatku 9 se nahrazuje těmito slovy „Výcvik, zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro MPL, ATPL, typové a třídní kvalifikace a přezkoušení odborné způsobilosti pro kvalifikace BIR a IR“.

58)

Dodatek 9 se mění takto:

a)

v části B bodě 5 se písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

K získání nebo zachování práv pro PBN musí jedno přiblížení být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno ve vhodně vybaveném zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).

Odchylně od výše uvedeného pododstavce v případech, kdy přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti práv pro PBN nezahrnuje postup RNP APCH, nesmí práva pilota pro PBN zahrnovat RNP APCH. Omezení se zruší, pokud pilot absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti včetně postupu RNP APCH.“;

b)

v části B bodě 6 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Je-li ve sloupci týkajícím se zkoušky dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti uvedeno písmeno „M“, označuje to povinný obrat/postup nebo možnost volby, kde je uveden více než jeden obrat/postup.“;

c)

v části B bodě 6 se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

K získání nebo zachování práv pro PBN musí jedno přiblížení být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno ve vhodně vybaveném zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).

Odchylně od výše uvedeného pododstavce v případech, kdy přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti práv pro PBN nezahrnuje postup RNP APCH, nesmí práva pilota pro PBN zahrnovat RNP APCH. Omezení se zruší, pokud pilot absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti včetně postupu RNP APCH.“;

d)

v části B bodě 6 se řádek týkající se obratu/postupu 3.8.3.4 v tabulce za písmenem j) nahrazuje tímto:

„3.8.3.4*

S ručním řízením, se simulací jednoho nepracujícího motoru během konečného přiblížení buď až do dosednutí, nebo během celého postupu nezdařeného přiblížení (podle situace), počínaje:

i)

okamžikem před průletem ve výšce 1 000 ft nad úrovní letiště a

ii)

okamžikem po průletu ve výšce 1 000 ft nad úrovní letiště.

Na letounech, které nejsou certifikovány jako letouny v kategorii dopravní (JAR/FAR 25) nebo jako letouny v kategorii sběrné dopravy (SFAR 23), se musí přiblížení se simulovanou poruchou motoru a následující průlet zahájit ve spojení s postupem 2D přiblížení v souladu s obratem/postupem 3.8.4. Průlet se musí zahajovat po dosažení vyhlášené bezpečné výšky/nadmořské výšky nad překážkami (OCH/A); avšak ne později než po dosažení MDH/A 500 ft nad úrovní výšky prahu dráhy nad mořem. Na letounech, které mají stejnou výkonnost jako letoun kategorie dopravní s ohledem na vzletovou hmotnost a hustotní výšku, smí instruktor simulovat poruchu motoru v souladu s obratem/postupem 3.8.3.4.

P --->

--->

 

M“

 

e)

v části B bodě 6 se v tabulce za písmenem j) zrušuje řádek týkající se obratu/postupu 3.8.3.5;

f)

v části C se vkládá nový bod 8a, který zní:

„8a)

K získání nebo zachování práv pro PBN musí jedno přiblížení být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno ve vhodně vybaveném zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD).

Odchylně od výše uvedeného pododstavce v případech, kdy přezkoušení odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti práv pro PBN nezahrnuje postup RNP APCH, nesmí práva pilota pro PBN zahrnovat RNP APCH. Omezení se zruší, pokud pilot absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti včetně postupu RNP APCH.“


PŘÍLOHA II

Článek MED.A.030 přílohy IV (část MED) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Při výkonu práv udělených:

1)

průkazem způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkazem způsobilosti pilota balonů (BPL) vydaným v souladu s přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo průkazem způsobilosti pilota kluzáků (SPL) vydaným v souladu s přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL;

2)

průkazem způsobilosti soukromého pilota (PPL) musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

3)

průkazem BPL za účelem:

i)

obchodní přepravy osob balonem, musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

ii)

obchodní letecké dopravy jiné než obchodní přeprava osob balonem, s více než čtyřmi osobami na palubě letadla, musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

4)

průkazem SPL pro účely obchodní letecké dopravy kluzákem jiné, než která je specifikována v čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, musí být pilot držitelem alespoň platného osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy;

5)

průkazem způsobilosti obchodního pilota (CPL), průkazem způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce (MPL) nebo průkazem způsobilosti dopravního pilota (ATPL) musí být pilot držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy.“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Jestliže se do průkazu PPL doplňuje přístrojová kvalifikace nebo základní přístrojová kvalifikace, musí držitel průkazu způsobilosti podstoupit prohlídky pomocí tónové audiometrie čistými tóny v souladu s četností a normami požadovanými pro držitele osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy.“


PŘÍLOHA III

Příloha VI (část ARA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

V článku ARA.GEN.220 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad vede a aktualizuje seznam všech osvědčení organizací, osvědčení způsobilosti FSTD a průkazů způsobilosti, osvědčení a atestací, které personálu vydal, prohlášení ohlášených organizací pro výcvik, jež obdržel, a programů výcviku ohlášených organizací pro výcvik, u nichž ověřil či schválil soulad s přílohou I (část FCL), přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

2)

Článek ARA.GEN.350 se mění takto:

a)

v písmenu da) se návětí nahrazuje tímto:

„da)

Odchylně od písmen a) až d), získá-li v případě DTO příslušný úřad v rámci dozoru nebo jiným způsobem důkazy naznačující, že DTO nesplňuje základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139, požadavky stanovené v příloze I (část FCL) a v příloze VIII (část DTO) tohoto nařízení nebo požadavky stanovené v příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a v příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, tento příslušný úřad:“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Aniž jsou dotčena jakákoli další donucovací opatření, v případě, že orgán některého členského státu postupující podle čl. ARA.GEN.300 písm. d) zjistí jakýkoli případ nesplnění základních požadavků stanovených v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139, požadavků stanovených v příloze I (část FCL), příloze VII (část ORA) a příloze VIII (část DTO) tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura nebo která tomuto úřadu nebo agentuře předložila prohlášení, informuje o tomto nesplnění požadavků onen příslušný úřad.“

3)

V článku ARA.GEN.360 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Po obdržení žádosti držitele průkazu způsobilosti o změnu příslušného úřadu podle čl. FCL.015 písm. e) přílohy I (část FCL), čl. BFCL.015 písm. f) přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo čl. SFCL.015 písm. f) přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 musí přijímající příslušný úřad bez zbytečného odkladu požádat příslušný úřad držitele průkazu způsobilosti, aby neprodleně převedl vše následující:

1)

ověření průkazu způsobilosti;

2)

kopie lékařských záznamů držitele průkazu způsobilosti, které tento příslušný úřad vede v souladu s články ARA.GEN.220 a ARA.MED.150. Lékařské záznamy se převedou v souladu s přílohou IV (část MED) čl. MED.A.015 a zahrnují přehled relevantní anamnézy žadatele ověřené a podepsané posudkovým lékařem.“

4)

V článku ARA.FCL.200 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

Instruktoři pro osvědčení FI(B) nebo FI(S): Příslušný úřad vypracuje vhodné postupy pro provádění cvičných letů pod dozorem specifikovaných v:

1)

čl. BFCL.315 písm. a) bodě 5 podbodě ii) a čl. BFCL.360 písm. a) bodě 2 přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a

2)

čl. SFCL.315 písm. a) bodě 7 podbodě ii) a čl. SFCL.360 písm. a) bodě 2 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

5)

V čl. ARA.FCL.250 písm. a) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

držitel průkazu způsobilosti již nesplňuje příslušné požadavky stanovené v příloze I (část FCL), příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976;“.

6)

V článku ARA.FCL.300 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušný úřad zavede nezbytná opatření a stanoví nezbytné postupy, aby žadatelům umožnil složit zkoušky teoretických znalostí v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v příloze I (část FCL), příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 nebo příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

7)

Za článek ARA.ATO.105 se vkládá nový článek ARA.ATO.110, který zní:

ARA.ATO.110 Schválení seznamu minimálního vybavení

Pokud příslušný úřad obdrží žádost o schválení seznamu minimálního vybavení podle článku ORO.MLR.105 přílohy III (část ORO) a článku NCC.GEN.101 přílohy VI (část NCC) nařízení (EU) č. 965/2012, postupuje v souladu s článkem ARO.OPS.205 přílohy II (část ARO) uvedeného nařízení.“

8)

V článku ARA.DTO.100 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pokud prohlášení neobsahuje požadované informace nebo obsahuje informace, které svědčí o nesplnění základních požadavků stanovených v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139, požadavků stanovených v příloze I (část FCL) a v příloze VIII (část DTO) tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a v příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, postupuje příslušný úřad v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da).“

9)

V článku ARA.DTO.110 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Po obdržení programu výcviku ohlášené organizace pro výcvik a případných změn tohoto programu, které jsou příslušnému úřadu oznámeny v souladu s čl. DTO.GEN.115 písm. c) přílohy VIII (část DTO), nebo žádosti o schválení programu výcviku DTO, která mu byla předložena v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c) této přílohy, příslušný úřad ověří soulad těchto programů výcviku s požadavky přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, případně přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

10)

Dodatek I se mění takto:

a)

uvozující věta za nadpisem „Průkaz způsobilosti člena letové posádky“ se nahrazuje tímto:

„Průkaz způsobilosti člena letové posádky vydaný členským státem v souladu s přílohou I (část FCL), přílohou III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohou III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 musí splňovat tyto specifikace:“;

b)

v písmenu b) bodě 1 se podbod III) nahrazuje tímto:

„III)

pořadové číslo průkazu způsobilosti začínající kódem státu vydávajícího průkaz způsobilosti podle nomenklatury OSN, za nímž podle dané situace následuje „FCL“, „BFCL“, nebo „SFCL“ a kód sestávající z arabských číslic a/nebo písmen latinské abecedy;“

c)

v písmenu a) bodě 2 se podbod XII) nahrazuje tímto:

„XII)

kvalifikace, osvědčení a v případě balonů a kluzáků práva: osvědčení třídy, typová osvědčení, osvědčení instruktora atd., případně s datem skončení platnosti. Práva týkající se radiotelefonní komunikace (R/T) mohou být uvedena v průkazu způsobilosti nebo na zvláštním osvědčení;“

d)

za písmenem c) se vzor průkazu s nadpisem „Titulní strana“ (formulář 141 EASA 2. vydání) mění takto:

i)

slova „Vydaný v souladu s částí FCL“ se nahrazují tímto:

„Vydaný v souladu s částí FCL/částí BFCL/částí SFCL (nehodící se škrtněte)“;

ii)

slova „Tento průkaz způsobilosti je v souladu se standardy ICAO, vyjma práv spojených s LAPL a EIR“ se nahrazují tímto:

„Tento průkaz způsobilosti je v souladu se standardy ICAO, s výjimkou práv spojených s LAPL a BIR, nebo je-li přiloženo osvědčení zdravotní způsobilosti pro průkaz LAPL“;

e)

ve vzoru průkazu za nadpisem „Strana 2“ se věta „Pořadové číslo průkazu způsobilosti začíná vždy kódem státu vydávajícího průkaz způsobilosti podle nomenklatury OSN, za nímž následuje „FCL.“ „ (poznámka týkající se kolonky III – Číslo průkazu způsobilosti) nahrazuje tímto:

„Pořadové číslo průkazu způsobilosti začíná vždy kódem státu vydávajícího průkaz způsobilosti podle nomenklatury OSN, za nímž podle dané situace následuje „FCL.“, „BFCL.“, nebo „SFCL.““;

f)

vzor průkazu se za nadpisem „Strana 3“ se mění takto:

i)

věta „Použijí se zkratky stanovené v části FCL (např. PPL(H), ATPL(A) atd.).“ (text týkající se kolonky II – Název průkazu způsobilosti, datum jeho prvního vydání a kód země) se nahrazuje tímto:

„Použijí se zkratky stanovené v části FCL (např. PPL(H), ATPL(A) atd.), části BFCL a části SFCL.“;

ii)

za větu „V případě LAPL: LAPL není vydán v souladu se standardy ICAO.“ (text týkající se kolonky XIII – Poznámky) se doplňuje nový text, který zní:

„V případě SPL, s výjimkou případů uvedených v čl. 3b odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976: Práva pro akrobatické létání a létání s kluzáky v oblačnosti, jakož i pro způsoby vypouštění, se vykonávají v souladu s články SFCL.155, SFCL.200, nebo případně SFCL.215 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

11)

Dodatek III se nahrazuje tímto:

OSVĚDČENÍ PRO SCHVÁLENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (ATO)

Evropská unie *

Příslušný úřad

OSVĚDČENÍ SCHVÁLENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK

[ČÍSLO/OZNAČENÍ OSVĚDČENÍ]

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 [a nařízením Komise (EU) 2018/395/prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1976 (UPRAVTE DLE POTŘEBY)] a po splnění podmínek stanovených níže [příslušný úřad] osvědčuje

[NÁZEV ORGANIZACE PRO VÝCVIK]

[ADRESA ORGANIZACE PRO VÝCVIK]

jako organizaci pro výcvik osvědčenou v souladu s požadavky části ORA, která je oprávněna poskytovat výcvikové kurzy podle ustanovení části FCL/výcvikové kurzy podle ustanovení části BFCL/výcvikové kurzy podle ustanovení části SFCL [UPRAVTE DLE POTŘEBY], včetně používání zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jak je uvedeno v přiloženém oprávnění k poskytování výcvikových kurzů.

PODMÍNKY:

Toto osvědčení se vztahuje výlučně na práva a poskytování výcvikových kurzů, včetně používání zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), v rozsahu uvedeném v přiloženém oprávnění k poskytování výcvikových kurzů.

Toto osvědčení platí pouze za předpokladu, že schválená organizace vyhovuje požadavkům části ORA, části FCL, části BFCL a části SFCL [UPRAVTE DLE POTŘEBY] a dalším platným právním předpisům.

Za podmínky plnění výše uvedených podmínek zůstává toto osvědčení platné, pokud se jej držitel dříve nevzdá, není nahrazeno, omezeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Datum vydání:

Podpis:

[Příslušný úřad]

*

Slova „Evropská unie“ škrtněte v případě států, které nejsou členy EU.

Formulář EASA č. 143, 2. vydání – strana 1/2.

OSVĚDČENÍ SCHVÁLENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK

SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Příloha osvědčení schválené organizace pro výcvik č.:

[ČÍSLO/OZNAČENÍ OSVĚDČENÍ]

[NÁZEV ORGANIZACE PRO VÝCVIK]

je oprávněna poskytovat a vést následující výcvikové kurzy podle ustanovení části FCL/části BFCL/části SFCL [UPRAVTE DLE POTŘEBY] a využívat následujících zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD):

Výcvikový kurz

Používaná zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), včetně příslušného písmenného kódu  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto schválení výcvikových kurzů je platné:

a)

pokud se jej držitel dříve nevzdá, není nahrazeno, omezeno, pozastaveno nebo zrušeno a

b)

pokud jsou veškeré činnosti prováděny v souladu s požadavky části ORA, části FCL/části BFCL/části SFCL [UPRAVTE DLE POTŘEBY] a dalších platných právních předpisů a v příslušných případech též v souladu s postupy, které na základě požadavku části ORA stanoví ve své dokumentaci dotyčná organizace.

Datum vydání:

Podpis: [Příslušný úřad]

Za členský stát/agenturu EASA

Formulář EASA č. 143, 2. vydání – strana 2/2.“

12)

Dodatek VIII se nahrazuje tímto:

Schválení programu výcviku

vydané ohlášené organizaci pro výcvik (DTO)

Evropská unie (*)

Příslušný úřad

Vydávající orgán:

Název DTO:

Referenční číslo DTO:

 

Schválený(é) program(y) výcviku:

Standardizace examinátorů – FE(S), FE(B) (**)

Udržovací kurz pro examinátory – FE(S), FE(B) (**)

Ref. č. dokumentu:

Poznámky:

Výše uvedený program/uvedené programy výcviku byl(y) ověřen(y) výše uvedeným příslušným úřadem, který shledal, že splňuje/splňují požadavky přílohy I (část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.

Datum vydání:

Podpis: [příslušný úřad]

(*)

Slova „Evropská unie“ škrtněte v případě států, které nejsou členy EU.

(**)

Upravte dle potřeby.

Formulář XXX EASA, 2. vydání – strana 1/1.“


(1)  uvedeného v osvědčení způsobilosti


PŘÍLOHA III

Příloha VII (část ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Článek ORA.ATO.110 se mění takto:

a)

v písmenu b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

zajištění toho, že poskytovaný výcvik je v souladu s ustanoveními přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo případně přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 a v případě výcviku zkušebního létání rovněž za zajištění toho, že byly uplatněny příslušné požadavky přílohy I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012 a vytvořen program výcviku;“

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Letoví instruktoři a instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace musí mít kvalifikace vyhovující požadavkům přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 a odpovídající typu výcviku, který provádějí.“

2)

V článku ORA.ATO.125 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Program výcviku musí splňovat požadavky přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo případně přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 a v případě výcviku zkušebního létání rovněž příslušné požadavky přílohy I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.“


PŘÍLOHA V

Příloha VIII (část DTO) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Článek DTO.GEN.110 se mění takto:

a)

v písmenu a) se body 3 a 4 nahrazují tímto:

„3)

pro kluzáky, v souladu s požadavky přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu SPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu SPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření práv na kluzáky nebo TMG v souladu s článkem SFCL.150;

d)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro další způsoby vypouštění v souladu s článkem SFCL.155;

e)

výcvik směřující k získání dodatečných kvalifikací a práv: základní i pokročilá práva pro akrobacii, kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů, kvalifikace pro let s TMG v noci a práva pro létání s kluzáky v oblačnosti;

f)

výcvik směřující k získání osvědčení letového instruktora pro kluzáky FI(S);

g)

udržovací kurz pro FI(S);

(4)

pro balony, v souladu s požadavky přílohy III (část BFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu BPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu BPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření tříd nebo skupin v souladu s článkem BFCL.150;

d)

výcvik směřující k získání dodatečných kvalifikací: kvalifikace pro upoutaný let s horkovzdušným balonem, pro let v noci a pro obchodní leteckou dopravu;

g)

výcvik směřující k získání osvědčení letového instruktora pro balony FI(B);

h)

udržovací kurz pro FI(B).“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Ohlášená organizace pro výcvik je oprávněna poskytovat rovněž kurzy pro examinátory uvedené v článku BFCL.430 a čl. BFCL.460 písm. b) bodě 1 přílohy III nařízení Komise (EU) 2018/395, které jsou určeny pro FE(B), a kurzy pro examinátory uvedené v článku SFCL.430 a čl. SFCL.460 písm. b) bodě 1 přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976, které jsou určeny pro FE(S), za předpokladu, že DTO předložila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115 a příslušný úřad schválil výcvikový program v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c).“

2)

V čl. DTO.GEN.115 písm. a) se bod 8 nahrazuje tímto:

„8)

sdělení potvrzující, že DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139, požadavky přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení a požadavky přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“

3)

Článek DTO.GEN.210 se mění takto:

a)

v písmenu a) bodě 2 se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

souladu poskytovaného výcviku s požadavky přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohy III (část SFCL) nařízení Komise (EU) 2018/1976 a s programem výcviku DTO;“

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Letoví instruktoři a instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace musí mít kvalifikace vyhovující požadavkům přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 a odpovídající typu výcviku, který provádějí.“

4)

Článek DTO.GEN.230 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Programy výcviku musí splňovat požadavky přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo případně přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

DTO je oprávněna poskytovat výcvik uvedený v čl. DTO.GEN.110 písm. b) pouze v případě, že program výcviku pro dotyčný kurz a jakékoli jeho změny byly vydány příslušným úřadem na základě předložení žádosti DTO spolu se schválením podle článku ARA.DTO.110 potvrzujícím, že program výcviku a jeho případné změny splňují požadavky přílohy I (část FCL), přílohy III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395, nebo případně přílohy III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976. DTO požádá o udělení takového oprávnění na základě předložení svého prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115.“

5)

V dodatku 1 se bod 9 formuláře prohlášení nahrazuje tímto:

„9.

Prohlášení

Ohlášená organizace pro výcvik vypracovala bezpečnostní politiku v souladu s přílohou VIII (část DTO) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, a zejména v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) bodem 1 podbodem ii) uvedené přílohy, a bude tuto politiku uplatňovat v rámci všech výcvikových činnosti, na něž se toto prohlášení vztahuje.

DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139, požadavky stanovené v příloze I (část FCL) a v příloze VIII (část DTO) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a požadavky stanovené v příloze III (část BFCL) nařízení Komise (EU) 2018/395 a v příloze III (část SFCL) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976.

Potvrzujeme, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení, včetně jeho příloh (použijí-li se), jsou úplné a správné.

Jméno, datum a podpis zástupce DTO

Jméno, datum a podpis vedoucího výcviku DTO“


Top