EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0111

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

C/2020/22

OJ L 21, 27.1.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/111/oj

27.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/111

ze dne 13. ledna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (2) doplňuje společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení (ES) č. 300/2008.

(2)

Nařízení (ES) č. 272/2009 ukládá Komisi, aby uznávala rovnocennost bezpečnostních norem třetích zemí v souladu s kritérii stanovenými v části E přílohy uvedeného nařízení.

(3)

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (3) uvádí seznam třetích zemí uznaných jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám.

(4)

Komise ověřila, že Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě, splňuje kritéria stanovená v části E přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009.

(5)

Komise ověřila, že stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště, splňuje kritéria stanovená v části E přílohy nařízení (ES) č. 272/2009 týkající se bezpečnosti letadel a detekční kontroly cestujících a kabinových zavazadel.

(6)

Podrobná opatření pro provádění společných základních norem podle nařízení (ES) č. 300/2008 zahrnují postupy pro schvalování a používání bezpečnostního vybavení v oblasti civilního letectví.

(7)

Opatření přijatá s cílem zajistit, aby bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví splňovalo požadované normy výkonnosti, by mělo být harmonizováno tak, aby bylo zajištěno co nejlepší provádění společných základních norem v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

(8)

Komise uznává společný postup hodnocení Evropské konference pro civilní letectví jako povinnou podmínku pro schválení bezpečnostního vybavení v oblasti civilního letectví. Pro bezpečnostní vybavení, které bylo podrobeno tomuto postupu, by proto měl být přínosem systém EU pro schvalování sestávající z vizuálního označení známkou a jeho vložení do konsolidované databáze Unie umožňující okamžité zavedení bezpečnostního vybavení v oblasti civilního letectví v celé Unii.

(9)

Vzhledem k tomu, že konečné schválení vybavení pro civilní letectví bude uděleno přijetím právního aktu, měly by instalace a používání takového bezpečnostního vybavení být až do konečného schválení právně přípustné se statusem „známka EU dosud neudělena“.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Bod 1 písm. b) a bod 2 písm. b) přílohy tohoto nařízení se však použijí ode dne 1. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

1)

seznam v doplňku 3-B kapitoly 3 se mění takto:

a)

za položku týkající se Černé Hory se vkládá nová položka, která zní:

„Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě“;

b)

za položku týkající se Singapuru se vkládá nová položka, která zní:

„Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště“;

2)

seznam v doplňku 4-B kapitoly 4 se mění takto:

a)

za položku týkající se Černé Hory se vkládá nová položka, která zní:

„Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě“;

b)

za položku týkající se Singapuru se vkládá nová položka, která zní:

„Stát Izrael, pokud jde o Ben Gurionovo mezinárodní letiště“;

3)

v seznamu v doplňku 5-A kapitoly 5 se za položku týkající se Černé Hory vkládá nová položka, která zní:

„Republika Srbsko, pokud jde o letiště Nikoly Tesly v Bělehradě“;

4)

v seznamu v doplňku 6-F kapitoly 6 se za položku týkající se Černé Hory vkládá nová položka, která zní:

„Republika Srbsko“;

5)

v kapitole 12 se oddíl 12.0 nahrazuje tímto:

„12.0   OBECNÁ USTANOVENÍ A SCHVÁLENÍ BEZPEČNOSTNÍHO VYBAVENÍ

12.0.1   Obecná ustanovení

12.0.1.1

Orgán, provozovatel nebo subjekt používající vybavení za účelem provádění opatření, za něž odpovídá v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy podle článku 10 nařízení (ES) č. 300/2008, zajistí, aby toto vybavení odpovídalo normám uvedeným v této kapitole.

Skutečnosti uvedené v této kapitole a označené podle rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/444 (*1) jako utajované zpřístupní příslušný orgán výrobcům v případě potřeby.

12.0.1.2

U každého bezpečnostního vybavení je nutno provádět pravidelné zkoušky.

12.0.1.3

Výrobce vybavení dá k dispozici provozní koncepci a vybavení se musí hodnotit a používat v souladu s touto koncepcí.

12.0.1.4

Je-li kombinováno několik druhů bezpečnostních vybavení, musí každý z nich splňovat definované specifikace a standardy stanovené v této kapitole, a to při použití jak samostatně, tak v kombinaci jako systém.

12.0.1.5

Vybavení musí být umístěno, nainstalováno a udržováno v souladu s požadavky výrobce vybavení.

12.0.2   Schválení bezpečnostního vybavení

12.0.2.1

Aniž je dotčen bod 12.0.5, mohou být po 1. říjnu 2020 tato bezpečnostní vybavení instalována pouze tehdy, pokud bylo uděleno označení „známka EU“ nebo pokud byl udělen status označení „známka EU dosud neudělena“, jak je uvedeno v bodech 12.0.2.5 a 12.0.2.6:

a)

průchozí detektor kovů (WTMD);

b)

systémy detekce výbušnin (EDS);

c)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

d)

zařízení systémů pro detekci kapalných výbušnin (LEDS);

e)

zařízení pro detekci kovů (MDE);

f)

bezpečnostní skenery;

g)

zařízení pro skenování obuvi; a

h)

zařízení pro detekci výbušných par (EVD).

12.0.2.2

Komise schválí bezpečnostní vybavení uvedená v bodě 12.0.2.1 a udělí označení „známka EU“.

12.0.2.3

Označení „známka EU“ lze udělit pouze bezpečnostnímu vybavení, které bylo vyzkoušeno zkušebními středisky, u nichž za opatření pro kontrolu kvality v souladu se společným postupem hodnocení Evropské konference pro civilní letectví, zodpovídá příslušný orgán.

12.0.2.4

Komise může bezpečnostnímu vybavení udělit označení „známka EU“ až po obdržení zkušebních protokolů pro dotčené vybavení nebo protokolů úrovně 2 společného postupu hodnocení Evropské konference pro civilní letectví.

Komise si může vyžádat další informace týkající se zkušebních protokolů.

12.0.2.5

Komise může udělit označení „známka EU“ bezpečnostnímu vybavení, které bylo potvrzeno společným postupem hodnocení Evropské konference pro civilní letectví. Toto vybavení je automaticky způsobilé pro označení „známka EU“ a do konečného schválení obdrží dočasný status označení „známka EU dosud neudělena“.

Bezpečnostní vybavení se statusem označení „známka EU dosud neudělena“ je povoleno pro instalaci a použití.

12.0.3   Označení „známka EU“ a databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení

12.0.3.1

Bezpečnostní vybavení uvedené v bodě 12.0.2.1, pro které bylo uděleno označení „známka EU“, se vloží do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“.

12.0.3.2

Označení „známka EU“ výrobci umístí na bezpečnostní vybavení schválené Komisí a toto označení bude viditelné na jedné straně.

12.0.3.3

Vybavení s označením „známka EU“ se instaluje s verzemi hardwaru a softwaru, které odpovídají jeho popisu v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“.

12.0.3.4

Aniž jsou dotčeny body 12.0.4 a 12.0.5, bezpečnostní vybavení s označením „známka EU“ podléhá vzájemnému uznávání a je uznáváno pro dostupnost, zavádění a používání ve všech členských státech.

12.0.3.5

Komise udržuje „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“.

12.0.3.6

Položka v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“ obsahuje tyto informace:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor;

b)

název výrobce;

c)

název označení;

d)

podrobnou konfiguraci alespoň s:

i)

verzí hardwaru;

ii)

detekčním algoritmem;

iii)

v případě potřeby verzí systémového softwaru;

iv)

v případě potřeby verzí doplňujícího hardwaru a

v)

v případě potřeby verzí provozní koncepce;

e)

splněnou normu;

f)

status vybavení, přičemž se uvede jedna z následujících položek:

i)

„známka EU“;

ii)

„známka EU dosud neudělena“;

iii)

„známka EU pozastavena“;

iv)

„známka EU odňata“;

v)

„známka EU zastaralá“;

g)

datum vydání statusu vybavení.

12.0.4   Pozastavení a odnětí označení „známka EU“

12.0.4.1

Na žádost členských států nebo z vlastního podnětu může Komise bez předchozího oznámení pozastavit označení bezpečnostního vybavení „známka EU“ a „známka EU dosud neudělena“, jakmile obdrží informace o tom, že vybavení nesplňuje normu, pro kterou bylo schváleno. Komise přitom aktualizuje status v „databázi Unie pro bezpečnost dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“.

12.0.4.2

Bezpečnostní vybavení, jehož označení „známka EU“ nebo „známka EU dosud neudělena“ bylo pozastaveno, již nelze zavádět a již nainstalované kusy musí být provozovány s doplněním vhodných kompenzačních opatření.

12.0.4.3

Na žádost členských států nebo z vlastního podnětu může Komise odejmout označení bezpečnostního vybavení „známka EU“ a „známka EU dosud neudělena“, jakmile již není přesvědčena, že uvedené bezpečnostní vybavení splňuje normu, pro niž bylo schváleno.

12.0.4.4

Bezpečnostní vybavení, jehož označení „známka EU“ a „známka EU dosud neudělena“ bylo staženo nebo zastaralo, již nelze dále provozovat od data vydání statusu zaznamenaného v „databázi Unie pro bezpečnost dodavatelského řetězce – bezpečnostní vybavení“.

12.0.4.5

Komise může označení „známka EU“ nebo „známka EU dosud neudělena“ obnovit, jakmile obdrží informace o tom, že vybavení opět splňuje normu, pro niž bylo schváleno.

12.0.5   Přísnější opatření týkající se bezpečnostního vybavení a vnitrostátní schválení

12.0.5.1

Členské státy se mohou odchýlit od zásady vzájemného uznávání, přičemž mohou uplatňovat přísnější opatření týkající se bezpečnostního vybavení. Členské státy oznámí Komisi tato opatření, svá schválení bezpečnostního vybavení a kroky přijaté k zajištění toho, aby bezpečnostní vybavení, které schvalují, splňovalo normy stanovené v této kapitole.

12.0.5.2

Členské státy se mohou odchýlit od zásady vzájemného uznávání, přičemž mohou použít vlastní vnitrostátní mechanismus schválení bezpečnostního vybavení. Oznámí Komisi tento mechanismus, svá schválení vybavení a další kroky přijaté k zajištění toho, aby bezpečnostní vybavení splňovalo normy stanovené v této kapitole.

12.0.5.3

Bezpečnostní vybavení schválené na vnitrostátní úrovni na základě bodu 12.0.5.1 nebo 12.0.5.2 nesmí obdržet označení „známka EU“.

(*1)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).“."

6)

v kapitole 12 se doplňuje nový doplněk 12-N, který zní:

„DOPLNĚK 12-N

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon SED jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

7)

v kapitole 12 se doplňuje nový doplněk 12-O, který zní:

„DOPLNĚK 12-O

Podrobná ustanovení týkající se požadavků na výkon EVD jsou obsažena v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“.


(*1)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).“.“


Top