EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1744

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1744 ze dne 17. září 2019 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu a o zrušení nařízení (EU) č. 164/2010

C/2019/6537

OJ L 273, 25.10.2019, p. 1–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1744/oj

25.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 273/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1744

ze dne 17. září 2019

o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu a o zrušení nařízení (EU) č. 164/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu by měl přispět k bezpečnosti a účinnosti vnitrozemské plavby umožněním elektronické výměny údajů za účelem podávání zpráv příslušným orgánům a mezi těmito orgány a usnadnit elektronickou výměnu údajů mezi účastníky vnitrozemské vodní dopravy. Systém elektronických zpráv by měl napomoci tomu, aby se zamezilo vícečetnému podávání zpráv se stejnými údaji příslušným orgánům a dalším stranám v přepravním řetězci.

(2)

Pro rozvoj harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS) stanovených ve směrnici 2005/44/ES je nezbytné stanovit technické specifikace, mimo jiné též v oblasti systému elektronických zpráv pro plavbu.

(3)

V technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro plavbu stanovených v nařízení Komise (EU) č. 164/2010 (2) jsou upřesněny zprávy, datové položky, kódy a odkazy, které mají být použity v systému elektronických zpráv a které mají umožnit specifické služby a funkce RIS v souladu se směrnicí 2005/44/ES.

(4)

Technické specifikace pro systém elektronických zpráv pro plavbu by měly zohledňovat technologický pokrok a zkušenosti získané při jejich používání, včetně zavedení povinných požadavků na elektronické zprávy pro velké řeky v Evropě. Z tohoto důvodu by technické specifikace definované v nařízení (EU) č. 164/2010 měly být přezkoumány a vyjasněny.

(5)

Revidované technické specifikace by měly náležitě zohlednit nejnovější mezinárodně přijaté normy, pokyny a zkušenosti získané při jejich používání, např. příslušné normy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Ústřední komise pro plavbu na Rýně (CCNR) a dalších mezinárodních subjektů. Navíc by měla být zohledněna zvláštní ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2032 (4).

(6)

Revidované technické specifikace by měly náležitě zohlednit požadavek na slučitelnost s jinými druhy dopravy, zejména s námořní dopravou. Toho by mělo být dosaženo využíváním mezinárodně standardizovaných zpráv o hlášení, uznávaných seznamů kódů a klasifikací a navazujících pokynů definovaných skupinou PROTECT (5).

(7)

Podle čl. 12 odst. 2 směrnice 2005/44/ES by technické specifikace měly vstoupit v platnost ihned po jejich zveřejnění a členské státy by měly tyto specifikace uplatňovat nejpozději 30 měsíců po jejich vstupu v platnost.

(8)

S ohledem na rozsah požadovaných změn by nařízení (EU) č. 164/2010 mělo být zrušeno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 11 směrnice 2005/44/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické specifikace pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 164/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se nejpozději 30 měsíců po vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 164/2010 ze dne 25. ledna 2010 o technických specifikacích pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 57, 6.3.2010, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2032 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel (Úř. věst. L 332, 28.12.2018, s. 1).

(5)  PROTECT: organizace sdružující evropské námořní přístavy, které vyvinuly společné prováděcí pokyny pro standardní zprávy (www.protect-group.org).


PŘÍLOHA

OBSAH

1.

ČÁST I: UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚCÍCH POKYNŮ PRO ZPRÁVY 3

1.1

Úvod 3

1.2

Struktura zprávy UN/EDIFACT 4

1.3

Úvod k typům zpráv 4

1.3.1

ERINOT 4

1.3.2

PAXLST 5

1.3.3

ERIRSP 5

1.3.4

BERMAN 5

2.

ČÁST II: KÓDY A ODKAZY 5

2.1

Úvod 5

2.2

Definice 5

2.3

Klasifikace a popisy kódů 7

2.3.1

Typ plavidla a konvoje (doporučení OSN č. 28) 8

2.3.2

Identifikační číslo lodi podle IMO (IMO) 9

2.3.3

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (Unique European vessel identification number, ENI) 10

2.3.4

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS), včetně kombinované nomenklatury 12

2.3.5

Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy (NST) 13

2.3.6

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG) 14

2.3.7

Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADN) 15

2.3.8

Kód země podle OSN 17

2.3.9

Kód lokality podle OSN (UN/LOCODE) 19

2.3.10

Kód úseku plavební dráhy 20

2.3.11

Kód terminálu 21

2.3.12

Kód rozměrů a typu kontejneru 23

2.3.13

Identifikační kód kontejneru 24

2.3.14

Typ obalu 25

2.3.15

Manipulační pokyny 26

2.3.16

Účel zastávky 27

2.3.17

Povaha nákladu 29

2.4

Kódy lokality 30

2.5.

Seznam zkratek 30

Dodatky: Prováděcí pokyny pro zprávy

Dodatek 1

Hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) – ERINOT 33

1.   ČÁST I: UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚCÍCH POKYNŮ PRO ZPRÁVY

1.1   Úvod

Tyto technické specifikace definují strukturu čtyř zpráv pro systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu na základě struktury zpráv podle pravidel OSN pro elektronickou výměnu dat ve správě, obchodu a dopravě (UN/EDIFACT) (1), které byly v případě potřeby upraveny pro účely vnitrozemské plavby.

V případě, že je systém elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu požadován národním nebo mezinárodním právem, uplatní se tyto technické specifikace.

Přesné použití zpráv, datových prvků a kódů je definováno v dodatcích (prováděcích pokynech pro zprávy), aby se zajistilo obecné porozumění a používání těchto zpráv.

Jedná se o tyto zprávy:

1.

Zpráva obsahující hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) – ERINOT

2.

Zpráva obsahující seznam cestujících a seznam posádky (PAXLST)

3.

Zpráva o odpovědi a přijetí (APERAK) ERINOT – ERIRSP

4.

Zpráva obsahující hlášení pro přístav o vedení kotviště (BERMAN)

Kromě standardů UN/EDIFACT je další možností pro sdílení informací použití technologie XML.

1.2   Struktura zprávy UN/EDIFACT

Struktura zprávy vychází z ISO 9735.

Zprávy UN/EDIFACT jsou tvořeny segmenty. Strukturu zprávy popisuje diagram větvení zobrazující polohu a vzájemné vztahy segmentů a skupin segmentů.

Pro každý segment jsou definovány datové prvky: některé datové prvky se kombinují do složených datových prvků. Segment a datový prvek v segmentu je buď povinný, nebo podmíněný. Povinné segmenty a/nebo datové prvky obsahují důležitá data pro přijímací aplikaci a musejí být naplněny platnými daty.

Každá zpráva začíná dvěma nebo třemi segmenty, „záhlavím výměny“ (UNB) a „záhlavím zprávy“ (UNH). V případě potřeby se jako první segment, jenž definuje, které soubory znaků se použijí ve zprávě, používá také „posloupnost funkčních znaků“ (UNA). Každá zpráva je zakončena segmenty „závěr zprávy“ (UNT) a „závěr výměny“ (UNZ). Tak je každá zpráva obsažena v jedné výměně a výměna obsahuje pouze jedinou zprávu.

1.3   Úvod k typům zpráv

Jak je uvedeno v bodě 1.1, existují čtyři typy zpráv:

1.

Zpráva o hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) — ERINOT

2.

Zpráva obsahující seznam cestujících a seznam posádky (PAXLST)

3.

Zpráva o odpovědi a přijetí (APERAK) ERINOT — ERIRSP

4.

Zpráva obsahující hlášení pro přístav o vedení kotviště (BERMAN)

Zprávy mohou navíc plnit tyto funkce:

nová zpráva (identifikátor „9“),

změna zprávy (identifikátor „5“),

zrušení zprávy (identifikátor „1“),

konec plavby (identifikátor „22“),

přerušení plavby (identifikátor „150“),

opětovné zahájení plavby (identifikátor „151“).

1.3.1   ERINOT

Zpráva o hlášení ERI (ERINOT) se použije pro hlášení informací souvisejících s plavbou a informací o nebezpečném a jiném než nebezpečném nákladu přepravovaném na palubě plavidel plujících na vnitrozemských vodních cestách. Zpráva ERINOT je specifické použití zprávy UN/EDIFACT „International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)“. Pro data a kódy obsažené v aplikacích zpráv založených na těchto specifikacích zpráv byl využit sborník UN Directory D98B.

Zprávy ERINOT zahrnují následující typy:

hlášení o přepravě z plavidla určené orgánu (identifikátor „VES“), posílané z lodi na břeh,

hlášení o přepravě od přepravce určené orgánu (identifikátor „CAR“), posílané ze břehu na břeh,

hlášení o průjezdu (identifikátor „PAS“), posílané od orgánu k orgánu.

1.3.2   PAXLST

Zpráva PAXLST vychází ze zprávy PAXLST podle UN/EDIFACT. Použije se při výměně dat při vnitrozemské plavbě mezi kapitánem/vůdcem plavidla nebo přepravcem a určenými orgány, jako jsou celní úřad, imigrační úřad, policie nebo terminály spadající do působnosti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code ve smyslu definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 (2).

Zpráva se také použije k přenosu dat o cestujících/posádce od určeného orgánu v zemi odplutí k příslušným orgánům v zemi připlutí dopravního prostředku.

1.3.3   ERIRSP

Zpráva o odpovědi ERI (ERIRSP) vychází ze zprávy UN/EDIFACT APERAK. Může ji vygenerovat systém určeného orgánu. Odpověď na „změnu“ nebo „zrušení“ obsahuje informace o tom, zda přijímací systém zpracoval „změnu“ nebo „zrušení“, nebo ne.

1.3.4   BERMAN

Zpráva Berth Management (BERMAN) kombinuje hlášení před připlutím a všeobecné prohlášení do jediného hlášení, které vychází ze zprávy BERMAN ze sborníku UN/EDIFACT D04B directory.

Zprávu BERMAN posílají plavidla plující na vnitrozemských vodních trasách před připlutím do kotviště nebo přístavu nebo před odplutím z kotviště nebo přístavu a poskytuje informace o času připlutí a službách požadovaných k zajištění rychlé manipulace, na podporu postupů a k usnadnění řízení.

2.   ČÁST II: KÓDY A ODKAZY

2.1   Úvod

Kódy a odkazy, jak jsou definovány v této části, se používají v systému elektronických zpráv pro vnitrozemskou plavbu. Použitím kódů a odkazů se zajišťuje jednoznačnost, eliminuje případný špatný výklad a usnadňuje překlad zpráv do jiných jazyků.

Proto je použití kódů a odkazů povinné u datových prvků označených v prováděcích pokynech pro zprávy. Tyto kódy a odkazy jsou rovněž přístupné elektronicky v Evropském systému pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaném Komisí.

Tyto kódy a odkazy se používají ve všech případech, kdy jsou vyměňována data mezi různými počítačovými aplikacemi a mezi stranami používajícími různé jazyky, a to i u typů zpráv, které nespadají do působnosti této přílohy.

2.2   Definice

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice.

Agentem“ se rozumí jakákoli osoba pověřená nebo oprávněná k jednání nebo dodávání informací jménem provozovatele plavidla (dopravce).

Nákladním člunem se rozumí plavidlo, které nemá vlastní pohon.

Modrými kužely se rozumí signály, které vnitrozemská plavidla provádějící přepravní operace zahrnující nebezpečné látky, musí nést podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), konkrétně jeden, dva nebo tři modré kužely za dne a jedno, dvě nebo tři modrá světla v noci.

Přepravcem nebo dopravcem se rozumí osoba odpovědná za přepravu zboží, zajišťovanou buď přímo touto osobou, nebo třetím subjektem.

Nákladem se rozumí zboží, komodity, předměty a výrobky přepravované na lodi. Loď tedy veze náklad sestávající z jedné či více zásilek (včetně nezbytného zařízení), z nichž každá sestává z jedné či více položek zboží.

Kódem se rozumí řetězec znaků používaných jako zkrácený prostředek při a) záznamu nebo označování informací; b) k zastupování nebo identifikování informací pomocí konkrétní znakové formy, kterou dokáže rozpoznat počítač.

Společným přístupovým odkazem se rozumí společný klíč, kterým lze propojit všechny následně převedené údaje se stejnou obchodní transakcí nebo souborem (datový prvek 0068 TDED). Společný přístupový odkaz se považuje za společný jmenovatel (3) propojující elektronické zprávy a jinou komunikaci mající stejný cíl a charakteristiky prostřednictvím jedinečného čísla dokumentů.

Zásilkou se rozumí samostatný identifikovatelný počet věcí přepravovaných od jednoho odesílatele (přístav nakládky) k jednomu příjemci (přístav vykládky) a identifikovaný a specifikovaný v jednom jednotném přepravním dokladu. Kontejner jakožto zařízení lze v tomto kontextu považovat za samostatnou identifikovatelnou obalovou jednotku, pro kterou je vedeno oddělené účetnictví, a jako takový je považován za samostatnou zásilku.

Příjemcem se rozumí subjekt uvedený v přepravním dokladu, kterému má být doručeno zboží, náklad nebo kontejnery.

Odesílatelem se rozumí obchodník, který uzavřel smlouvu, jehož jménem nebo za něhož byla uzavřena smlouva o přepravě zboží s přepravcem nebo jiným subjektem, který zboží skutečně dodá příjemci, jehož jménem nebo za něhož je zboží skutečně dodáno příjemci v souvislosti se smlouvou o přepravě (Synonyma: zasílatel, odesílatel nákladu).

Kontejnerem se rozumí položka zařízení pro účely přepravy s těmito charakteristikami:

1.

je trvalé povahy, a tudíž dostatečně pevný, aby mohl být opětovně používán;

2.

je speciálně konstruován k usnadnění přepravy zboží jedním nebo více druhy dopravy a dopravními prostředky;

3.

je vybaven prostředky pro okamžitou manipulaci, zejména při překládce z jednoho druhu dopravy na jiný;

4.

je konstruován pro snadnou nakládku a vykládku.

Pojem kontejner nezahrnuje vozidla, ani obvyklé obaly.

Nebezpečnou věcí se rozumí následující kategorie uvedené v odpovídajících mezinárodních aktech ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES (4):

věci zařazené v předpisu UNDG,

věci zařazené v předpisu ADN,

věci zařazené v předpisu IMDG,

nebezpečné kapalné látky uvedené v předpisu IBC,

zkapalněné plyny uvedené v předpisu IGC,

pevné látky zmíněné v dodatku B předpisu BC.

Datovým prvkem se rozumí jednotka dat, která je v určitém kontextu považována za nedělitelnou a pro kterou byla stanovena identifikace a popis a vyjádřena hodnota.

Hrubou nosností (DWT) se rozumí maximální výtlak lodi po odečtení hmotnosti lodi.

Tunou výtlaku se rozumí jednotka udávající výtlak lodi odpovídající 35 ft3; to odpovídá přibližně objemu dlouhé tuny (1 016,06 kg) mořské vody.

Číslem EDI se rozumí elektronická adresa odesílatele nebo příjemce zprávy (např. odesílatele a příjemce nákladu). Může se jednat o e-mailovou adresu, dohodnutý identifikátor nebo např. číslo evropského sdružení pro číslování zboží (číslo EAN).

Elektronickou výměnou dat (EDI) se rozumí přenos strukturovaných dat podle dohodnutých standardů z aplikací v počítači jednoho subjektu do aplikací v počítači jiného subjektu elektronickými prostředky.

Zbožím se rozumí movité věci, předměty nebo komodity.

Položkou zboží se rozumí celý náklad (zásilka) nebo jeho část obdržený od odesílatele, včetně veškerého obalového materiálu, jako jsou palety, dodaného odesílatelem.

Hrubou prostorností (GRT) se rozumí míra celkové velikosti plavidla stanovená v souladu s ustanoveními mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí, obvykle vyjádřená v registrovaných tunách.

Hrubou hmotností se rozumí hmotnost zboží včetně obalů, avšak bez zařízení náležejícího přepravci, vyjádřená v celých kilogramech.

Prováděcími pokyny pro zprávy se rozumí příručka, ve které je podrobně popsáno, jak bude provedena konkrétní standardní zpráva a které segmenty, datové prvky, kódy a odkazy budou použity a jak.

Lokalitou se rozumí jakékoli místo se zeměpisným označením, například přístav, terminál vnitrozemské nákladní dopravy, letiště, kontejnerové překladiště, terminál nebo jiné místo, kde může probíhat celní odbavení nebo pravidelný příjem nebo dodávání zboží, s trvalým vybavením používaným pro pohyb zboží v souvislosti s mezinárodním obchodem nebo přepravou a používaným často pro tyto účely. Lokalita by jako taková měla být uznána příslušným vnitrostátním orgánem.

Dopravním prostředkem se rozumí typ vozidla používaného při přepravě zboží, například nákladní člun, kamion, plavidlo nebo vlak.

Metrickou tunou se rozumí hmotnostní jednotka odpovídající 1 000 kg.

Druhem dopravy se rozumí způsob dopravy použitý k přepravě zboží např. po železnici, po silnici, po moři, po vnitrozemských vodních cestách.

Příštím přístavem zastávky se rozumí místo (přístav zastávky), kam loď připluje následně po vykonání plavby. Tento pojem používá pouze velitel pro označení následujícího příslušného orgánu v souladu s platnými předpisy.

Bodem průjezdu se rozumí definované rozlišitelné místo, které slouží k vymezení úseků plavby plavidla a kterým se započíná určitá činnost. Může mít formu virtuální přímky vedoucí z jedné strany plavební dráhy na druhou kolmé k ose plavební dráhy.

Přístavem zastávky se rozumí místo, kde plavidlo skutečně spustí kotvu, kotví nebo jinak po určitou dobu zastaví, aby vykonalo nezbytné operace související s lodí, nákladem nebo posádkou.

Kvalifikátorem se rozumí datový prvek, jehož hodnota je vyjádřena jako kód, který dává konkrétní význam funkci jiného datovému prvku nebo segmentu.

Referenčním číslem se rozumí číslo, které slouží k uvedení odkazu nebo vztahu nebo případně omezení.

Registrovanou tunou se rozumí jednotka udávající vnitřní kapacitu lodi odpovídající 100 krychlových stop (2,8317 m3).

Segmentem se rozumí předem definovaný a určený soubor funkčně souvisejících hodnot datových prvků, které jsou identifikovány svými sekvenčními pozicemi v souboru. Segment začíná návěštím segmentu a končí koncovým znakem segmentu. Může se jednat o služební segment nebo o uživatelský datový segment.

Kódem segmentu se rozumí kód, který jedinečně identifikuje každý segment a je uveden ve sborníku segmentů.

Velitelem plavidla se rozumí osoba na palubě lodi, jež jí velí a má oprávnění podniknout všechna rozhodnutí týkající se plavby a správy lodi. (Synonyma: kapitán, vůdce plavidla, velitel lodi).

Návěštím se rozumí jedinečný identifikátor segmentu nebo datového prvku.

Hlášením o přepravě se rozumí oznámení zamýšlené cesty lodi příslušnému orgánu.

UN/EDIFACT se rozumí pravidla OSN pro výměnu elektronických dat pro správu, obchod a dopravu. Tvoří je soubor norem, sborníků a pokynů pro elektronickou výměnu strukturovaných dat, především těch, která se vztahují k obchodu se zbožím nebo službami mezi nezávislými počítačovými informačními systémy. Tato pravidla jsou doporučena v rámci OSN, schvalována a zveřejňována EHK OSN ve sborníku UN Trade Data Interchange Directory (UNTDID) a jsou udržována podle dohodnutých postupů.

Vnitrozemskými službami provozu plavidel (VTS) se rozumí služby definované v bodě 2.5 přílohy nařízení Komise (ES) č. 414/2007 (5).

Plavbou se rozumí cesta plavidla mezi přístavem (přístavy) nakládky a prvním přístavem vyložení zásilky.

2.3   Klasifikace a popisy kódů

U zpráv pro vnitrozemskou plavbu se použijí následující klasifikace:

1.

Typ plavidla a konvoje (doporučení OSN č. 28)

2.

Identifikační číslo lodi podle IMO (IMO)

3.

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (Unique European vessel identification number, ENI)

4.

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS), včetně kombinované nomenklatury

5.

Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy (NST)

6.

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG)

7.

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

8.

Kód země podle OSN

9.

Kód lokality podle OSN (UN/LOCODE)

10.

Kód úseku plavební dráhy

11.

Kód terminálu

12.

Kód rozměrů a typu kontejneru

13.

Identifikační kód kontejneru

14.

Kód pro typ obalu

15.

Manipulační pokyny

16.

Účel zastávky

17.

Povaha nákladu

V následujících bodech jsou uvedeny podrobnosti a poznámky k použití těchto kódů při vnitrozemské plavbě a uživatelské pokyny.

2.3.1   Typ plavidla a konvoje (doporučení OSN č. 28)

CELÝ NÁZEV

Kódy pro typy dopravních prostředků

Příloha 2 kapitola 2.5: Vnitrozemská vodní doprava

ZKRATKA

Doporučení OSN č. 28

AUTOR DOKUMENTU

UNECE/CEFACT http://www.unece.org/cefact

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení OSN č. 28, ECE/Trade/276; 2001/23

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

březen 2001

ZMĚNA

UN/CEFACT 2010 nebo nejnovější

STRUKTURA

4místný alfanumerický kód:

 

1 místo: „1“ pro námořní plavbu, „8“ pro „vnitrozemskou plavbu“

 

2 místa pro plavidlo nebo konvoj

 

1 místo pro dílčí dělení

STRUČNÝ POPIS

Toto doporučení zavádí společný číselník pro identifikaci typu dopravního prostředku. Má význam především pro dopravní organizace a poskytovatele, celní správu a jiné orgány, statistické úřady, dopravce, odesílatele, příjemce a další subjekty zapojené do přepravy,

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Doporučení OSN č. 19

DOSTUPNOST

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí (EK)

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

EHK OSN

POZNÁMKY

Hlavní soubor hodnot kódů spravuje mezinárodní orgán (EHK OSN). Aby se zajistila harmonizace, lze použít ve všech aplikacích RIS jediný soubor kódových hodnot zastupující také další typy plavidel.


Příklad

 

8010

Motorová nákladní loď (vnitrozemská)

1500

Plavidlo pro běžný náklad (námořní)

Použití v prováděcích pokynech

TDT/C228/8179 (konvoj)

 

EQD(B)/C224/8155 (plavidlo)

2.3.2   Identifikační číslo lodi podle IMO (IMO)

CELÝ NÁZEV

Identifikační číslo lodi podle IMO

ZKRATKA

Číslo IMO

AUTOR DOKUMENTU

Mezinárodní námořní organizace/Lloyds

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Usnesení IMO A.600(15), SOLAS kapitola XI, nařízení 3

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

ZMĚNA

Aktualizováno denně

STRUKTURA

Číslo Lloyd’s Register of Shipping (LR) (sedmimístné)

STRUČNÝ POPIS

Usnesení IMO má za cíl přidělit každé lodi trvalé číslo pro účely identifikace.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

POUŽITÍ

Pro námořní lodě

DOSTUPNOST

www.ships-register.com

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

United Kingdom


Příklad

 

Plavidlo dwt 2774

Danchem East 9031624

Použití v prováděcích pokynech

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.3.3   Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (Unique European vessel identification number, ENI)

CELÝ NÁZEV

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

ZKRATKA

ENI

AUTOR DOKUMENTU

Evropská unie

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (6) (článek 18, článek 2.18 přílohy V)

SOUČASNÝ STAV

DATUM ZAVEDENÍ

OMEZENÍ FUNKČNOSTI

ZMĚNA

Průběžně

STRUKTURA

8místné číslo

STRUČNÝ POPIS

Jednotná evropská plavební identifikace nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla má za cíl přidělit každému plavidlu trvalé číslo pro účely identifikace.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Číslo IMO

POUŽITÍ

V systému elektronických zpráv pro plavbu, při sledování polohy a pohybu a certifikaci plavidel u vnitrozemských plavidel

DOSTUPNOST

a)

Registr vedou příslušné orgány. Přístup bude udělen příslušným orgánům jiných členských států.

b)

Evropská databáze plavidel

c)

Smluvní státy Mannheimské úmluvy a jiné subjekty podle administrativních dohod

JAZYKY

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

Členské státy Evropské unie a smluvní státy Mannheimské úmluvy

POZNÁMKA

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla ENI tvoří osm arabských číslic. První tři místa jsou kód přidělujícího příslušného orgánu. Dalších pět míst tvoří pořadové číslo.


Příklad

 

12345678

 

Použití v prováděcích pokynech

TDT, EQD (V1 and V2-V15)

CNI/GID and

CNI/GID/DGS, Tag 1311

2.3.4   Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS), včetně kombinované nomenklatury

CELÝ NÁZEV

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží

ZKRATKA

HS; harmonizovaný systém

AUTOR DOKUMENTU

Světová celní organizace

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

1. ledna 2007

ZMĚNA

V zásadě revidován každých pět let. Používá se poslední verze.

STRUKTURA

7 466 čísel, uspořádaných do čtyř hierarchických úrovní

 

Úroveň 1: třídy kódované římskými číslicemi (I až XXI)

 

Úroveň 2: kapitoly označené dvojmístnými číselnými kódy

 

Úroveň 3: čísla označená čtyřmístnými číselnými kódy

 

Úroveň 4: položky označené šestimístným číselným kódem

STRUČNÝ POPIS

Úmluva o HS je klasifikace zboží podle kritérií založených na surovině a fázi výroby komodit. HS je ústřední platformou celého procesu harmonizace mezinárodní ekonomické klasifikace a společně ho řídí Statistický úřad OSN a Eurostat. Jeho položky a podpoložky jsou základní pojmy, podle nichž se identifikuje průmyslové zboží při klasifikacích výrobků. Cíle: harmonizovat a) externí obchodní klasifikace, aby se zaručil přímý soulad; a b) externí obchodní statistiky zemí a zaručit, že budou mezinárodně srovnatelné.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Harmonizovaný systém: úplná shoda na šestimístné úrovni; Kombinovaná nomenklatura (KN)

 

NST na trojmístné úrovni

POUŽITÍ

Výrobky

DOSTUPNOST

Světová celní organizace

Rue de l’Industrie, 26–39

1040 Brussels

BELGIUM

www.wcoomd.org

Rada pro celní spolupráci, Brusel

JAZYKY

Všechny úřední jazyky Evropské unie

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

Podsoubor kódů používaných pro elektronické zprávy bude udržován prostřednictvím odborné skupiny ERI.

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

POZNÁMKY

Klasifikace HS je dále rozdělena na úrovni Evropské unie do klasifikace označované jako kombinovaná nomenklatura (KN).


Příklad

 

730110

Štětovnice ze železa nebo oceli

310210

Minerální nebo chemická hnojiva, síran amonný

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.3.5   Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy (NST)

CELÝ NÁZEV

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport/Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy/revidovaná

ZKRATKA

NST 2007

AUTOR DOKUMENTU

Evropská komise (Statistický úřad/Eurostat)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 (7)

SOUČASNÝ STAV

DATUM ZAVEDENÍ

1. ledna 2007

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky. Používá se poslední verze.

STRUKTURA

2místný NST 2007

Úroveň 1: 2místné dílčí dělení CPA

STRUČNÝ POPIS

Klasifikace komodit pro dopravní statistiku v Evropě (CSTE)

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží

Kombinovaná nomenklatura (KN)

POUŽITÍ

Výrobky

DOSTUPNOST

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NST_2007&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Všechny úřední jazyky Evropské unie

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

Statistical Office of the European Communities (Eurostat)

Unit C2 Bâtiment BECH A3/112

2920 Luxembourg, LUXEMBOURG

POZNÁMKY

2.3.6   Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG)

CELÝ NÁZEV

Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí

ZKRATKA

Předpis IMDG

AUTOR DOKUMENTU

Mezinárodní námořní organizace IMO

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

18. května 1965

ZMĚNA

1. ledna 2001 (30. změna) přibližně každé dva roky

STRUKTURA

2místný číselný kód:

1místná číslice pro třídu

1místná číslice pro kolonku

STRUČNÝ POPIS

Předpisem IMDG se řídí převážná většina přepravy nebezpečných materiálů po vodě. Předpis je doporučován k přijetí vládám jako základ vnitrostátních předpisů v souvislosti s úmluvou SOLAS

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Předpis vychází z doporučení OSN k přepravě nebezpečných věcí (UNDG)

POUŽITÍ

Námořní přeprava nebezpečných a škodlivých věcí

DOSTUPNOST

www.imo.org

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí (zahrnuto v tabulce ADN)

JAZYKY

Nizozemština, angličtina, francouzština, němčina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

International Maritime Organization

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

UNITED KINGDOM

POZNÁMKY

Kód IMO lze použít ve vnitrozemské dopravě, protože je často již znám; pokud je to nutné, vloží se kód ADN/R odpovídající kódu IMDG.


Příklad

 

32

Hořlavá kapalina blíže nespecifikovaná (ethanol)

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.3.7   Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADN)

CELÝ NÁZEV

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

ZKRATKA

ADN

AUTOR DOKUMENTU

Evropská hospodářská komise OSN

(anglické, francouzské a ruské znění ADN)

Ústřední komise pro plavbu na Rýnu (německé znění ADN)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (8)

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

Použitelné

ZMĚNA

Pravidelně každé dva roky, jak je uvedeno

STRUKTURA

Pro zboží na plavidle pro suchý náklad:

Číslo OSN

Název látky (podle tabulky A části 3 ADN)

Třída

Klasifikační kód nebezpečnosti

Obalová skupina

Identifikační návěští nebezpečí (štítek)

 

Pro zboží na cisternových plavidlech:

Číslo OSN

Název látky (podle tabulky C části 3 ADN)

Třída

Obalová skupina

STRUČNÝ POPIS

ADN, Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, která nahradí různé regionální dohody.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ADN, ADR, RID

POUŽITÍ

Přeprava nebezpečných věcí ve vnitrozemské plavbě

DOSTUPNOST

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html

www.ccr-zkr.org

http://www.danubecommission.org/

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Angličtina, francouzština, němčina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

UN Economic Commission for Europe, Palais des Nations, CH–1211 Geneva 10, SWITZERLAND

Central Commission for the Navigation of the Rhine, 2, Place de la Republique, 67082 Strasbourg Cedex, FRANCE

POZNÁMKY

Ustanovení Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) platí na všech evropských vodních cestách (včetně Rýna a Dunaje). Vydání ADR/RID/ADN z roku 2017 je harmonizováno s 20. revidovaným vydáním vzorových předpisů OSN a vstoupilo v platnost 1. ledna 2017.


Příklad

 

pro plavidlo pro suchý náklad:

pro cisternové plavidlo:

1203; benzin; 3; F1; III; 3

1203; benzin; 3; III;

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.3.8   Kód země podle OSN

CELÝ NÁZEV

Mezinárodní norma o kódech pro názvy zemí

ZKRATKA

ISO 3166-1

AUTOR DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení OSN č. 3 (Kódy pro názvy zemí)

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

1974

ZMĚNA

Podle ISO 3166-1

STRUKTURA

Dvojpísmenný kód (má se používat obecně)

Trojmístný číselný kód (alternativně)

STRUČNÝ POPIS

ISO stanovuje pro každou uvedenou zemi jedinečný dvojpísmenný kód a trojmístný číselný kód, který má sloužit jako alternativa pro všechny aplikace, u nichž není možné používat písmena.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UN/LOCODE

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokality v kapitole 2.4 této přílohy.

DOSTUPNOST

EHK OSN

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

http://www.unece.org/cefact

POZNÁMKY

Kombinace písmenného kódu země s kódem lokality viz kapitola 2.4 této přílohy


Příklad

 

BE

Belgie

Použití v prováděcích pokynech

Zpráva ERINOT:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

Zpráva ERIRSP

 

NAD(1)/3207

2.3.9   Kód lokality podle OSN (UN/LOCODE)

CELÝ NÁZEV

Kód OSN pro obchodní a dopravní lokality

ZKRATKA

UN/LOCODE

AUTOR DOKUMENTU

UNECE/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Doporučení EHK OSN č. 16

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

1980

ZMĚNA

2018-2 (prosinec 2018)

STRUKTURA

Kód země (dva písmenné znaky) podle ISO 3166-1, za kterým následuje mezera a třípísmenný kód názvu místa (5 míst)

Název místa (a …29)

Podkolonka ISO 3166-2, volitelné (a..3)

Funkce, povinná (an..5)

Poznámky, volitelné (an..45)

Zeměpisné souřadnice (000N 0000 W, 000 S 00000 E)

STRUČNÝ POPIS

OSN doporučuje pětipísmenný kód pro zkracování jmen zájmových lokalit pro mezinárodní obchod, například přístavů, letišť, vnitrozemských nákladních terminálů a dalších lokalit, kde může docházet k proclívání zboží, a jejichž jména je nutno uvést jednoznačně v datové výměně mezi účastníky mezinárodního obchodu.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

Kód země podle OSN

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokality v kapitole 2.4 této přílohy.

DOSTUPNOST

http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

EHK OSN

POZNÁMKY

Viz též kapitola 2.4 této přílohy.


Příklad

 

BEBRU

Belgie, Brusel

Použití v prováděcích pokynech

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2)/C517/3225

2.3.10   Kód úseku plavební dráhy

CELÝ NÁZEV

Kód úseku plavební dráhy

ZKRATKA

 

AUTOR DOKUMENTU

Vnitrostátní správy vodních cest

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

ZMĚNA

STRUKTURA

5místný číselný kód

STRUČNÝ POPIS

Síť vodních cest je rozdělena do úseků. Těmi mohou být celé řeky a průplavy přes několik 100 km nebo menší úseky. Umístění lokality uvnitř úseku může být uvedeno podle hektometrů nebo podle jména (kódu) terminálu nebo bodu průjezdu.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UN/LOCODE

POUŽITÍ

Číslování vodních cest ve vnitrostátní síti. Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokality v kapitole 2.4 této přílohy.

DOSTUPNOST

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

Vnitrostátní správy vodních cest

POZNÁMKY

Viz též kapitola 2.4 této přílohy.


Příklad

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas at Dordrecht

Použití v prováděcích pokynech

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Viz:

Viz tento dokument a prováděcí pokyny

 

Definice revidovaného kódu lokalit a terminálů

Poznámka 1:

Pokud není k dispozici žádný kód plavební dráhy, vyplní se pole nulami.

Poznámka 2:

Viz též kapitola 2.4 této přílohy

2.3.11   Kód terminálu

CELÝ NÁZEV

Kód terminálu

ZKRATKA

AUTOR

Vnitrostátní orgány říční správy nebo uživatelské skupiny

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Verze 2, duben 2000

DATUM ZAVEDENÍ

ZMĚNA

Pravidelně

STRUKTURA

Typ terminálu (1místný číselný kód) číslo terminálu (5místný alfanumerický kód)

STRUČNÝ POPIS

Další specifikace lokality terminálu v rámci lokality přístavu v zemi

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

UN/LOCODE

POUŽITÍ

Tento kód se používá jako jeden prvek v kombinovaném kódu lokality v kapitole 2.4 této přílohy.

DOSTUPNOST

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

National administrations of waterways or respective user communities

POZNÁMKY

Je nanejvýš důležité provádět údržbu kódů tak, aby se dosáhlo maximální stability a sourodosti a zajistilo se tak, že kromě přidání a vynechání nebudou potřeba žádné změny.

Viz též kapitola 2.4 této přílohy


Příklad

 

LEUVE

Leuvehaven v Rotterdamu, NL

Použití v prováděcích pokynech

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Viz:

Prováděcí pokyny a tento dokument

 

Definice revidovaného kódu lokalit a terminálů

Poznámka 1:

Pokud není k dispozici žádný kód terminálu, vyplní se pole nulami.

Poznámka 2:

Každý vnitrostátní orgán RIS bude odpovídat za svá data.

2.3.12   Kód rozměrů a typu kontejneru

CELÝ NÁZEV

Kontejnery – Kódování, identifikace a značení

ZKRATKA

AUTOR DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ISO 6346 kapitola 4 a přílohy D a E

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

ZMĚNA

3. vydání 1. prosince 1995

STRUKTURA

Rozměry kontejneru: dva alfanumerické znaky (první pro délku, druhý pro kombinaci výšky a šířky)

 

Typ kontejneru: dva alfanumerické znaky

STRUČNÝ POPIS

Kódy rozměrů a typu zavedeny pro každý druh kontejneru

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ISO 6346 kódování, identifikace a značení

POUŽITÍ

Pokaždé, je-li znám a uveden v obchodní výměně informací.

DOSTUPNOST

www.iso.ch/iso/en

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

POZNÁMKY

Kódy rozměrů a typu jsou zobrazovány na kontejnerech a jako takové je lze použít v systému elektronických zpráv, kdykoli jsou k dispozici z jiných vyměňovaných informací, např. při rezervaci. Kódy rozměrů a typu musí být použity jako celek, tj. informace nesmí být rozdělena do částí (ISO 6346:1995).


Příklad rozměrů

 

42

Délka: 40 ft; výška: 8 ft 6 in; šířka: 8 ft

Příklad typu

 

GP

univerzální kontejner

BU

kontejner pro suché sypké materiály

Použití v prováděcích pokynech

případně EQD segment

2.3.13   Identifikační kód kontejneru

CELÝ NÁZEV

Kontejnery – Kódování, identifikace a značení

ZKRATKA

AUTOR DOKUMENTU

Mezinárodní organizace pro normalizaci

PRÁVNÍ ZÁKLAD

ISO 6346 kapitola 3 příloha A

SOUČASNÝ STAV

Zaveden po celém světě na všech nákladních kontejnerech

DATUM ZAVEDENÍ

1995

ZMĚNA

STRUKTURA

Kód vlastníka: tři písmena

 

Identifikátor kategorie zařízení: jedno písmeno

 

Sériové číslo: šest číslic

 

Kontrolní číslice: jedna číslice

STRUČNÝ POPIS

Identifikační systém je určen pro všeobecné použití, například pro dokumentaci, řízení a komunikaci (včetně automatizovaných systémů zpracování dat), a rovněž slouží pro jeho zobrazení na kontejnerech.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323

POUŽITÍ

DOSTUPNOST

www.iso.ch/iso/en

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, 75017 Paris, France, http://www.bic-code.org/

POZNÁMKY


Příklad

 

KNLU4713308

NEDLLOYD námořní nákladní kontejner se sériovým číslem 471330 (8 je kontrolní číslice)

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.3.14   Typ obalu

CELÝ NÁZEV

Kódy typů obalů a obalových materiálů

ZKRATKA

Doporučení EHK OSN č. 21

AUTOR DOKUMENTU

UN/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

Srpen 1994 (ECE/TRADE/195)

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2002/24

STRUKTURA

2místná alfanumerická kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

 

2místný číselný popis kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číselných kódů k popisu vzhledu zboží předloženého k přepravě, aby se usnadnila identifikace, záznamy, manipulace a zavádění manipulačních tarifů.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

POUŽITÍ

DOSTUPNOST

www.unece.org/cefact

Evropský systém pro správu referenčních údajů (ERDMS) provozovaný Evropskou komisí

JAZYKY

Angličtina, francouzština, němčina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

POZNÁMKY

V této normě se číselná kódová hodnota nepoužívá.


Příklad

 

BG

Pytel

BX

Bedna

Použití v prováděcích pokynech

CNI/GID/C213/7065

2.3.15   Manipulační pokyny

CELÝ NÁZEV

Popisný kód manipulačních pokynů

ZKRATKA

UN/EDIFACT datový prvek 4079

AUTOR DOKUMENTU

UN/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

Zobrazení: an..3

 

Název kódové hodnoty

 

Popis hodnoty pomocí 3místného písmenného kódu

STRUČNÝ POPIS

Systém písmenného kódu k popisu manipulačních pokynů pro úkoly prováděné v přístavu, aby se usnadnila manipulace s plavidlem a zavedly manipulační tarify.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

POUŽITÍ

Zprávy UN/EDIFACT

DOSTUPNOST

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

POZNÁMKY

V této normě se číselná kódová hodnota nepoužívá.


Příklad

 

LOA

Nakládka

DIS

Vykládka

RES

Přerovnání

Použití v prováděcích pokynech

LOC/HAN/C524/4079

2.3.16   Účel zastávky

CELÝ NÁZEV

Kód pro popis účelu zastávky dopravního prostředku

ZKRATKA

POC C525

AUTOR DOKUMENTU

UN/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

Zobrazení an..3

 

2znaková číselná kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číselných kódů k popisu účelu zastávky plavidla, aby se usnadnila identifikace a záznamy.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

HAN

POUŽITÍ

Zprávy EDIFACT

DOSTUPNOST

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

POZNÁMKY

V této normě se používá číselná kódová hodnota.


Příklad

 

1

Operace s nákladem

23

Likvidace odpadu

Použití v prováděcích pokynech

TSR/POC/C525/8025

2.3.17   Povaha nákladu

CELÝ NÁZEV

Kód pro klasifikaci typu nákladu

ZKRATKA

UN/EDIFACT 7085 Typ nákladu

AUTOR DOKUMENTU

UN/CEFACT

PRÁVNÍ ZÁKLAD

SOUČASNÝ STAV

Použitelné

DATUM ZAVEDENÍ

25. července 2005

ZMĚNA

Trade/CEFACT/2005

STRUKTURA

an..3

 

2místná číselná kódová hodnota

 

Název kódové hodnoty

 

2místný číselný popis kódové hodnoty

STRUČNÝ POPIS

Systém číselných kódů k upřesnění klasifikace typu přepravovaného nákladu, aby se usnadnila identifikace, záznamy, manipulace a zavádění tarifů.

SOUVISEJÍCÍ KLASIFIKACE

HAN

POUŽITÍ

Zprávy EDIFACT

DOSTUPNOST

www.unece.org/cefact

JAZYKY

Angličtina

ADRESA ODPOVĚDNÉ AGENTURY

POZNÁMKY

V těchto technických specifikacích se používá číselná kódová hodnota.


Příklad

 

5

Jiný nekontejnerizovaný

30

Volně ložený náklad

Použití v prováděcích pokynech

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.4   Kódy lokality

Kód lokality podle ISRS je definován v prováděcím nařízení (EU) 2018/2032.

2.5   Seznam zkratek

Zkratky

Popis

ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí)

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BERMAN

Berth Management (Vedení kotviště) (zpráva EDI)

CCNR

Central Commission for the Navigation of the Rhine (Ústřední komise pro plavbu na Rýně)

DWT

Dead Weight (Nosnost lodi)

EDI

Electronic Data Interchange (Elektronická výměna dat)

ENI

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

ERDMS

European Reference Data Management Service (Evropský systém pro správu referenčních údajů)

ERI

Electronic Reporting International (Mezinárodní systém elektronických zpráv)

ERINOT

Hlášení ERI (zpráva)

ERIRSP

Odpověď ERI (zpráva)

ETA

Estimated Time of Arrival (Předpokládaný čas připlutí)

ETD

Estimated Time of Departure (Předpokládaný čas odplutí)

Kód HS

Harmonised Commodity Description and Coding System of WCO (Harmonizovaný systém popisu a kódování zboží WCO)

IFTDGN

International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (Mezinárodní hlášení o zasílání a přepravě nebezpečných věcí) (zpráva)

IMDG

International Maritime Dangerous Goods Code (Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí) (číslo)

IMO

International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace)

IMO-FAL

Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic (Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy), z roku 1965, se změnami

ISO

International Standardisation Organisation (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

ISPS

International Ship and Port facility Security (Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení) (kód)

LOCODE

Kód lokality pro přístavy a překladiště podle EHK OSN

NST 2007

Standard Goods Classification for Transport Statistics (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku dopravy) (pro použití od roku 2007)

PAXLST

Seznam cestujících (zpráva)

PROTECT

Mezinárodní organizace severoevropských přístavů zabývající se prováděním zprávy o nebezpečných věcech

RID

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)

RIS

River Information Services (Říční informační služby)

SOLAS

Safety of Lives At Sea IMO Convention (Úmluva IMO o bezpečnosti lidského života na moři)

TARIC

Integrovaný sazebník Evropských společenství

UN/CEFACT

UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Centrum OSN pro usnadňování obchodu a elektronické podnikání)

EHK OSN

United Nations Economic Commission for Europe (Evropská hospodářská komise OSN)

UN/EDIFACT

Electronic data interchange for administration, commerce and transport (Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu)

UN/LOCODE

Kód lokality podle OSN

UNDG

(Číslo) OSN pro nebezpečné věci

UNTDID

United Nations Trade Data Interchange Directory (Sborník OSN pro výměnu dat v obchodě)

URL

Uniform Resource Allocator (Jednotný lokátor zdrojů) (internetová adresa)

VTM

Vessel Traffic Management (Řízení provozu plavidel)

WCO

Světová celní organizace

XML

Extended Markup Language (Rozšířený značkovací jazyk)


(1)  Zkratky použité v této příloze jsou vysvětleny v seznamu v bodě 2.5.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (Úř. věst. L 129, 29.4.2004, s. 6).

(3)  Společným jmenovatelem se rozumí atribut, který je společný pro všechny prvky kategorie.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 95/64/ES, nařízení Rady (ES) č. 1172/98 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006, pokud jde o stanovení NST 2007 jakožto jediné klasifikace pro přepravované zboží/věci v některých druzích dopravy (Úř. věst. L 290, 8.11.2007, s. 14).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).

Dodatek 1

Hlášení (nebezpečných) věcí (IFTDGN) – ERINOT

1.   ZPRÁVA O HLÁŠENÍ ERI

Zpráva o hlášení ERI (ERINOT) je specifické použití zprávy „International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)“ podle UN/EDIFACT v podobě, v jaké byla vyvinuta v rámci organizace PROTECT. Zpráva ERINOT vychází ze sborníku EDIFACT directory 98.B a verze Protect version 1.0.

Tabulka segmentů zprávy ERINOT je popsána v kapitole 1.4. Diagram větvení zprávy ERINOT je popsán v kapitole 1.5.

Aby se zajistilo použití zprávy také za zvláštních okolností jako v případě konvoje lodí, byly u segmentů RFF ve skupině TDT zavedeny některé další kvalifikátory.

1.1   Oblast použití

Zprávu o hlášení ERI (ERINOT) používají vůdci plavidel a jejich jménem dopravci a agenti pro hlášení nebezpečného a jiného než nebezpečného nákladu přepravovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách.

Zpráva umožňuje na základě EDI provést tyto požadavky na podávání zpráv:

platné policejní předpisy na úrovni členských států, nebo na místní úrovni (např. specifické požadavky v konkrétních přístavech),

požadavky na hlášení stanovené říčními komisemi (např. CCNR na Rýnu),

hlášení týkající se zboží pro statistické účely (na úrovni členských států nebo Eurostat).

1.2   Zásady

Zpráva ERINOT je specifické standardní uplatnění a použití zprávy „International Forwarding and Transport Dangerous Goods Notification (IFTDGN)“ podle UN/EDIFACT v podobě, v jaké byla vyvinuta v rámci organizace PROTECT sdružující námořní přístavy.

Tyto prováděcí pokyny pro standardní zprávy uznává Mezinárodní námořní organizace pro hlášení nebezpečných věcí orgánům. Zprávu odesílá subjekt odpověděný za hlášení „nebezpečných věcí“ orgánu provádějícímu kontrolu souladu s právními požadavky. Zpráva informuje o tom, že je nebezpečná věc nakládána, vykládána nebo se přepravuje v souvislosti s dopravním prostředkem.

Pokud je hlášení povinné, a jeli to technicky proveditelné, musí být zpráva o hlášení ERI sestavena a odeslána příslušnému orgánu každé vnitrozemské vodní dopravy.

Všechna plavidla se nicméně vyzývají, aby svá hlášení podávala elektronicky, kdykoli je to možné. Aby se docílilo předpokládaného omezení postupů, lze toto provádět prostřednictvím Single Window (1), je-li k dispozici.

Zprávu o hlášení založenou na této standardní zprávě lze popsat takto:

„Zpráva o hlášení ERI (Electronic Reporting International)“ zahrnující následující typy:

hlášení o přepravě z plavidla určené orgánu, posílané z lodi na břeh,

hlášení o přepravě od přepravce určené orgánu, posílané ze břehu na břeh,

hlášení o průjezdu, posílané od orgánu k orgánu.

1.3   Seznam segmentů (abecední pořadí podle návěští)

BGM

Beginning of message

CNI

Consignment information

COM

Communication contact

CTA

Contact information

DGS

Dangerous goods

DTM

Date/time/period

EQD

Equipment details

FTX

Free text

GID

Goods item details

HAN

Handling instructions

LOC

Place/location identification

MEA

Measurements

NAD

Name and address

RFF

Reference

SGP

Split goods placement

TDT

Details of transport

UNH

Message header

UNT

Message trailer

1.4   Tabulka segmentů

[S] Status, [R] Recurrence, [M] Mandatory, [C] Conditional, [D] Dependent on business rules

Pos

Tag

Name

S

R

0010

UNH

Message header

M

1

0020

BGM

Beginning of message

M

1

0040

FTX

Free text

C

3

0050

HAN

Handling instructions

D [1]

1

 

 

 

 

 

0060

 

Segment Group 1

C

3

0070

REF

Reference

M

1

 

 

 

 

 

0090

 

Segment Group 2

M

1

0100

TDT

Details of transport

M

1

0110

RFF

Reference

M

9

0120

LOC

Place/location identification

M

9

0130

DTM

Date/time/period

M

2

 

 

 

 

 

0140

 

Segment Group 3

M

2

0150

NAD

Name and address

M

1

 

 

 

 

 

0160

 

Segment Group 4

C

1

0170

CTA

Contact information

M

1

0180

COM

Communication contact

C

4

 

 

 

 

 

0190

 

Segment Group 5

M

99

0200

EQD

Equipment details

M

1

0210

MEA

Measurements

M

5

 

 

 

 

 

0220

 

Segment Group 6

M

999

0230

CNI

Consignment information

M

1

0240

HAN

Handling instructions

D [1]

1

0250

DTM

Date/time/period

C

2

0260

LOC

Place/location identification

C

2

 

 

 

 

 

0300

 

Segment Group 8

C

2

0310

NAD

Name and address

M

1

 

 

 

 

 

0360

 

Segment Group 10

M

99

0370

GID

Goods item details

M

1

0380

FTX

Free text

C

2

 

 

 

 

 

0400

 

Segment Group 11

C

99

0410

SGP

Split goods placement

M

1

0420

MEA

Measurements

M

1

 

 

 

 

 

0430

 

Segment Group 12

M

1

0440

DGS

Dangerous goods

M

1

0450

FTX

Free text

D[5]

7

4600

MEA

Measurements

M

1

4700

LOC

Place/location identification

C

0

0480

RFF

Reference

C

0

 

 

 

 

 

0490

 

Segment Group 13

C

99

0500

SGP

Split goods placement

M

1

0510

LOC

Place/location identification

C

1

0520

MEA

Measurements

D[6]

2

0530

UNT

Message trailer

M

1


Obchodní pravidla

D[1]

Segment HAN se musí vyskytnout jednou, buď v údajích o plavbě plavidla, na úrovni zprávy, nebo v údajích o nákladu.

D[5]

Je-li to povinné na základě platných policejních předpisů, poskytne se tento údaj v souladu s policejními předpisy a poté v souladu s ADN.

D[6]

Zpráva musí obsahovat alespoň jeden segment MEA.

V případě přepravy kapalného nákladu se použije MEA s kvalifikátorem účelu měření objemu „VOL“.

V případě kontejnerové přepravy se použije MEA s kvalifikátorem účelu měření hmotnosti „WT“.

V případě cisternového kontejneru jsou vyžadovány oba kvalifikátory účelu měření.

D[USE 1]

Je-li kód XXXXX, tento datový prvek se vyplní.

D[USE 2]

Jsou-li přepravovány kontejnery, tyto údaje se poskytnou.

D[USE 3]

Kód HS má přednost.

D[USE 4]

Je-li znám typ kontejneru, tyto údaje se uvedou.

D[USE 5]

Je-li to povinné na základě platných policejních předpisů, poskytne se tento údaj v souladu s policejními předpisy a poté v souladu s ADN.

D[USE 6]

Segment HAN musí být přítomný alespoň jednou.

D[USE 7]

Uvede se ověřená hrubá hmotnost dopravního zařízení nebo odhadovaná hrubá hmotnost.

1.5   Diagram větvení (Zpráva o hlášení ERI)

Image 1 Image 2

2.   STRUKTURA ZPRÁVY ERINOT

Tabulka 1 vymezuje strukturu segmentů a datových prvků ve zprávě o hlášení ERI.

Tabulka 1: Zpráva o hlášení ERI ERINOT

Skupina segmentů

Segment

Složený datový prvek (C)

Datový prvek

NÁVĚŠTÍ

Úroveň

Status

Formát

Název

Popis

Kvalifikátory v uvozovkách

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

INTERCHANGE HEADER

 

 

S001

 

M

 

SYNTAX IDENTIFIER

 

 

0001

 

M

a4

Syntax identifier

Kontrolní agentura „UNOA“ úroveň A

 

0002

 

M

n1

Syntax version number

„2“

 

S002

 

M

 

INTERCHANGE SENDER

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Sender identification

Číslo schránky nebo jedinečné jméno nebo jedinečný identifikátor centra RIS nebo dopravního stanoviště

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Není k dispozici

 

0008

 

C

an..14

Address for reverse routing

Není k dispozici

 

S003

 

M

 

INTERCHANGE RECIPIENT

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Recipient identification

Číslo schránky nebo jedinečné jméno nebo jedinečný identifikátor centra RIS nebo dopravního stanoviště

 

0007

 

C

an..4

Partner identification code qualifier

Není k dispozici

 

0014

 

C

an..14

Routing address

Není k dispozici

 

S004

 

M

 

DATE/TIME OF PREPARATION

 

 

0017

 

M

n6

Date

Datum generování, RRMMDD

 

0019

 

M

n4

Time

Čas generování, HHMM

 

0020

 

M

an..14

Interchange control reference

Prvních 14 míst referenčního čísla zprávy

 

S005

 

 

 

RECIPIENTS REFERENCE, PASSWORD

Není k dispozici

 

0022

 

 

an..14

Recipient’s reference/password

Není k dispozici

 

0025

 

 

an2

Recipient’s reference, password qualifier

Není k dispozici

 

0026

 

 

an..14

Application reference

Není k dispozici

 

0029

 

 

a1

Processing priority code

Není k dispozici

 

0031

 

C

n1

Acknowledgement request

„1“ = Odesílatel požaduje potvrzení, tj. segmenty UNB a UNZ obdrženy a identifikovány

 

0032

 

 

an..35

Communications agreement id

Není k dispozici

 

0035

 

C

n1

Test indicator

„1“ = Výměna se týká zkušební zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

MESSAGE HEADER

Identifikace, specifikace a záhlaví zprávy

 

0062

 

M

an..14

Message reference number

Prvních 14 míst referenčního čísla zprávy

 

S009

 

M

 

MESSAGE IDENTIFIER

 

 

0065

 

M

an..6

Message type

„IFTDGN“, typ zprávy

 

0052

 

M

an..3

Message version number

„D“

 

0054

 

M

an..3

Message release number

„98B“

 

0051

 

M

an..2

Controlling agency

„UN“

 

0057

 

M

an..6

Association assigned code

„ERI13“, ERI verze 1.3

 

0068

 

O

an..35

Common access reference

Tento jedinečný referenční kód má mít u stejné plavby pro všechny zprávy společného jmenovatele

 

S010

 

 

 

STATUS OF THE TRANSFER

Není k dispozici

 

0070

 

 

n..2

Sequence of transfers

Není k dispozici

 

0073

 

 

a1

First and last transfer

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BEGINNING OF MESSAGE

Identifikace typu a funkce zprávy

 

C002

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE NAME

 

 

1001

 

M

an..3

Document/message name code

Typ zprávy:

„VES“ – zpráva z plavidla určená orgánu RIS

„CAR“ – zpráva od přepravce určená orgánu RIS

„PAS“ – zpráva o průjezdu od orgánu RIS určená jinému orgánu RIS (také viz část 0)

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

1000

 

 

an..35

Document/message name

Není k dispozici

 

C106

 

M

 

DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Document identifier

Referenční číslo zprávy. Toto číslo musí být pokud možno jedinečné jak u odesílatele, tak u příjemce. Při obdržení zprávy a následném předání dalšímu příjemci se použije referenční číslo původní zprávy. Přechodný systém v tomto případě negeneruje jiné referenční číslo zprávy.

 

1056

 

 

an..9

Version

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

1225

 

M

an..3

Message function code

Funkce zprávy:

„1“ = zpráva o zrušení

„9“ = nová zpráva (původní)

„5“ = zpráva o změně

„22“ = konečné předání (konec plavby)

„150“ = přerušení plavby

„151“ = opětovné zahájení plavby

 

4343

 

C

an..3

Response type code

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

0

C

 

FREE TEXT

Ohlášení počtu osob na palubě a počtu modrých kuželů

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„SAF“ pro bezpečnostní vysvětlení

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Není k dispozici

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

Text

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Free text

Celkový počet osob na palubě

(Není-li celkový počet osob znám nebo udán, vyplní se v tomto poli „9999“).

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Free text

„0“, „1“, „2“, „3“ pro počet kuželů (vnitrozemské plavidlo)

„B“ pro červený signalizační praporek (námořní plavidlo)

„V“ pro zvláštní povolení

Poznámka: Je-li jako počet kuželů uvedena „0“, znamená to, že systém jako výsledek vypočítal nula modrých kuželů, je-li pole ponecháno prázdné, znamená to, že data nejsou k dispozici.

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Free text

Počet cestujících

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Není k dispozici

 

4440

 

 

an.. 70

Free text

Není k dispozici

 

3453

 

 

an.. 3

Language, coded

Není k dispozici

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

0

C

 

FREE TEXT

Uvádí, zda příjemce může informace ve zprávě poskytnout dalším orgánům.

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACK“ pro „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ nebo „Důvěrnou povahu“

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Není k dispozici

 

C107

 

 

 

TEXT REFERENCE

 

 

4441

 

 

an..17

Free text identification

Není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

C108

 

M

 

TEXT LITERAL

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Free text

„Y“ = Ano, „N“ = Ne

 

4440

 

 

an..70

Free text

Není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

Není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

Není k dispozici

 

4440

 

 

an..70

Free text

Není k dispozici

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

Není k dispozici

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (3)

0

C

 

FREE TEXT

Důvod zrušení

 

4451

 

M

an..3

Text subject code qualifier

„ACD“ důvod zrušení

 

4453

 

 

an..3

Free text function code

Není k dispozici

 

C107

 

M

 

TEXT REFERENCE

Identifikace textu

 

4441

 

M

an..17

Free text identification

„CAM“ chyba v hlášení

„CAO“ doprava neproběhne

„CAV“ změnil se hlavní cíl dopravy

„CHD“ změnil se čas

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

C108

 

M

 

 

Text

 

4440

 

M

an..70

Free text

Volný popis důvodu

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

4440

 

C

an..70

Free text

Volný text pro další vysvětlení

 

3453

 

 

an..3

Language, coded

Není k dispozici

 

4447

 

 

an..3

Text formatting, coded

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN (1)

0

D[6]

 

 

 

 

C524

 

M

 

HANDLING INSTRUCTIONS

 

 

4079

 

M

an..3

Handling instructions, coded

Základní „T“

T = Tranzit

LLO = Nakládka

LDI = Vykládka

TSP = Tranzit ve stejném přístavu

 

1131

 

 

 

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

 

Code list responsible agency, coded

Není k dispozici

 

4078

 

 

 

Handling instructions

Není k dispozici

 

C218

 

 

 

HAZARDOUS MATERIAL

Není k dispozici

 

7419

 

 

 

Hazardous material class code, identification

Není k dispozici

 

1131

 

 

 

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

 

Code list responsible agency, coded

Není k dispozici

 

7418

 

 

 

Hazardous material class

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

NST 1

RFF (1)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na zprávu, kterou aktuální zpráva nahrazuje. Odkaz je povinný, pokud jde o zprávu o změně nebo zrušení.

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ACW“ pro referenční číslo předchozí zprávy

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Reference number

Referenční číslo zprávy z BGM, návěští 1004 zprávy, kterou tato zpráva nahrazuje.

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1

RFF (2)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na přepravní doklad

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„FF“ pro „referenční číslo přepravce nákladu“

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Referenční číslo přepravního dokladu

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

GRP 1

RFF (3)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na zkušební scénář

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„ADD“ pro zkušební číslo

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Identifikace zkušebního scénáře, kterou by přijímající subjekt měl znát.

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

GRP 2

TDT

1

M

 

DETAILS OF TRANSPORT

Specifikace dopravního prostředku, pojmenování plavidla v konvoji (jedno plavidlo bez nákladního člunu je v tomto kontextu také konvoj).

 

8051

 

M

an..3

Transport stage code qualifier

„20“ pro hlavní přepravu

 

8028

 

C

an..17

Conveyance reference number

Číslo plavby definované odesílatelem zprávy

 

C220

 

M

 

MODE OF TRANSPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mode of transport, coded

„8“ pro vnitrozemskou vodní dopravu, „1“ pro námořní dopravu (viz doporučení EHK OSN č. 19)

 

8066

 

 

an..17

Mode of transport

Není k dispozici

 

C228

 

M

 

TRANSPORT MEANS

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Type of means of transport identification, convoy type

Kód pro dopravní prostředky typu loď a konvoj z doporučení UN/CEFACT č. 28, viz příloha část II, kapitola 2.3.1

 

8178

 

 

an..17

Type of means of transport

Není k dispozici

 

C040

 

 

 

CARRIER

Není k dispozici

 

3127

 

 

an..17

Carrier identification

Není k dispozici

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3128

 

 

an..35

Carrier name

Není k dispozici

 

8101

 

 

an..3

Transit direction, coded

Není k dispozici

 

C401

 

 

 

EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION

 

 

8457

 

 

an..3

Excess transportation reason

Není k dispozici

 

8459

 

 

an..3

Excess transportation responsibility

Není k dispozici

 

7130

 

 

an..17

Customer authorization number

Není k dispozici

 

C222

 

M

 

TRANSPORT IDENTIFICATION

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. of means of transport identification

Číslo plavidla: 7 míst pro označení podle IMO nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI)

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„IMO“ pro číslo IMO, viz příloha část II, kapitola 2.3.2

„ENI“ pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla, viz příloha část II, kapitola 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

8212

 

M

an..35

Id. of the means of transport

Jméno lodi: jestliže má název více než 35 míst, jméno plavidla se zkrátí.

 

8453

 

M

an..3

Nationality of means of transport

Dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1, viz příloha část II, kapitola 2.3.8. Pokud není státní příslušnost dopravního prostředku známa, použije se trojmístný kód příslušného orgánu, který vydal evropské identifikační číslo plavidla.

 

8281

 

 

an..3

Transport ownership

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

1

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, délka

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„LEN“ = Délka

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Reference number

Celková délka konvoje v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

1

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, šířka

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„WID“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Celková šířka konvoje v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

1

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, ponor

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„DRA“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Ponor konvoje v centimetrech

(Nelze-li tyto údaje z důvodů zákonných omezení poskytnout, uvede se v tomto poli hodnota „9999“).

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

1

C

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, výška

 

C506

 

M

 

REFERENCE

 

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„HGT“

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Reference number

Výška konvoje nad čárou ponoru v centimetrech

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

1

M

 

REFERENCE

Rozměry dopravy, prostornost

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„TON“

 

1154

 

M

an..35

(n..6)

Reference number

Maximální nosnost konvoje v metrických tunách

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

1

C

 

REFERENCE

Odkaz na vnitrostátní plavbu, Belgie, Francie, Německo

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„GNB“ = Belgie

„GNF“= Francie

„GNG“ = Německo

„GN1“ = vyhrazeno

 

1154

 

M

an..35

Reference number

Odkaz státních orgánů Belgie

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

1

C

 

REFERENCE

LNG indikátor instalace

 

C506

 

M

 

REFERENCE

Odkaz

 

1153

 

M

an..3

Reference qualifier

„LNG“

 

1154

 

M

an..35

(an1)

Reference number

„Y“ = Ano

 

1156

 

 

an..6

Line number

Není k dispozici

 

4000

 

 

an..35

Reference version number

Není k dispozici

 

1060

 

 

an..6

Revision number

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

1

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Přístav vyplutí, přístav, kde začíná přeprava

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„5“ místo vyplutí

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení č. 16), viz příloha část II, kapitola 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Celý název lokality přístavu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kód terminálu, viz příloha část II, kapitola 2.3.11

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3222

 

D [Use 1]

an..70

Related place/location one

Celý název terminálu

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz příloha část II, kapitola 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Bod průjezdu, kterým loď již proplula. Tento segment a segment TDT/DTM(2) s kvalifikátorem 186 jsou povinné pro zprávy o průjezdu.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„172“ pro bod průjezdu

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení č. 16) pro bod průjezdu (plavební komora, most, dopravní centrum), viz

příloha část II, kapitola 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Celý název bodu průjezdu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kód bodu průjezdu

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Není k dispozici

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz příloha část II, kapitola 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (3)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Příští bod průjezdu

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„61“ pro příští přístav zastávky

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení č. 16) pro bod průjezdu (plavební komora, most, středisko VTS), viz příloha část II, kapitola 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Celý název bodu průjezdu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

Related place/location one identification

Kód bodu průjezdu

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3222

 

 

an..70

Related place/location one

Není k dispozici

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz příloha část II, kapitola 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (4..8)

1

C

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Další budoucí body průjezdu (informace o plánované trase). Může být uvedeno maximálně pět mezilehlých bodů na trase. Pořadí průjezdu musí být ve zprávě zachováno.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„92“ pro směrování

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení č. 16) pro bod průjezdu (plavební komora, most, dopravní centrum), viz příloha část II, kapitola 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3224

 

C

an..17

Place/location

Celý název bodu průjezdu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kód bodu průjezdu

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3222

 

C

an..70

Passage datetime

RRMMDDHHMM jako „201“ v DTM 2379

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz příloha část II, kapitola 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (9)

1

M

 

PLACE/LOCATION IDENTIFICATION

Přístav určení. Jde o první přístav, kam přeprava směřuje.

 

3227

 

M

an..3

Place/location qualifier

„153“ pro místo zastávky

 

C517

 

M

 

LOCATION IDENTIFICATION

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Place/location identification

Kód lokality podle EHK OSN (doporučení č. 16) pro přístav, viz příloha část II, kapitola 2.3.9

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an 3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Place/location

Celý název lokality přístavu

 

C519

 

C

 

RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Related place/location one identification

Kód terminálu, viz příloha část II, kapitola 2.3.11

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3222

 

D [Use 1]

an..70

Related place/location one

Celý název terminálu

 

C553

 

C

 

RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Related place/location two identification

Kód úseku plavební dráhy, viz příloha část II, kapitola 2.3.10

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Related place/location two

Hektometr úseku plavební dráhy

 

5479

 

 

an..3

Relation

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(1)

DTM (1)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Čas odplutí (předpokládaný)

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

„133“ pro datum/čas odplutí, předpokládaný

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Hodnota času odplutí

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

„201“ pro RRMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(2)

DTM (2)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Čas průjezdu podle záznamu v dopravním centru

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

„186“ pro čas odplutí, skutečný

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Hodnota času průjezdu: RRMMDDHHMM

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

„201“ pro RRMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT/LOC(9)

DTM (3)

2

C

 

DATE/TIME/PERIOD

Předpokládaný čas připlutí do přístavu určení

 

C507

 

M

 

DATE/TIME/PERIOD

 

 

2005

 

M

an..3

Date or time or period function code qualifier

„132“ pro čas připlutí, předpokládaný

 

2380

 

M

an..35

Date or time period value

Hodnota času připlutí: RRMMDDHHMM

 

2379

 

M

an..3

Date or time or period format code

„201“ pro RRMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

GRP 3

NAD (1)

1

M

 

NAME and ADDRESS

Jméno a adresa odesílatele zprávy

 

3035

 

M

an..3

Party function code qualifier

„MS“ pro odesílatele zprávy

 

C082

 

C

 

PARTY IDENTIFICATION DETAILS

 

 

3039

 

M

an..35

Party identification

Identifikační kód. Pro hlášení pro přístav v Rotterdamu je tento prvek povinný. ERI vyplní tento prvek údajem „900000000“.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

C058

 

 

 

NAME AND ADDRESS

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

C080

 

M

 

PARTY NAME

 

 

3036

 

M

an..35

Party name

Jméno odesílatele

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3045

 

 

an..3

Party name format, coded

Není k dispozici

 

C059

 

C

 

STREET

 

 

3042

 

M

an..35

Street and number/PO box

Ulice a číslo nebo poštovní přihrádka

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3164

 

C

an..35

City name

Město

 

3229

 

 

an..9

Country sub-entity identification

Není k dispozici

 

3251

 

C

an..9

Postcode identification

Poštovní směrovací číslo

 

3207

 

C

an..3

Country

Dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1, viz příloha část II, kapitola 2.3.8

 

 

 

 

 

 

 

GRP 4

NAD

CTA

2

C

 

CONTACT INFORMATION

Kontaktní údaje odesílatele

 

3139

 

 

an..3

Contact function

Není k dispozici

 

C056

 

M

 

DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS

 

 

3413

 

 

an..17

Department or employee identification

Není k dispozici

 

3412

 

M

an..35

Department or employee

„ERI“, fiktivní hodnota

 

 

 

 

 

 

 

NAD/CTA

COM

2

C

 

COMMUNICATION CONTACT

Údaje o komunikačním kontaktu odesílatele (max. 4 krát)

 

C076

 

M

 

COMMUNICATION CONTACT

 

 

3148

 

M

an..70

Communication number

Komunikační číslo

 

3155

 

M

an..3

Communication channel qualifier

„TE“ pro telefonní číslo

„FX“ pro faxové číslo

„EM“ pro e-mailovou adresu

„EI“ pro číslo schránky EDI

(Uvedení čísla EDI nebo e-mailové adresy je u NAD 1 povinné, pokud je ve formuláři zprávy ERIRSP požadována odpověď. Pokud odpověď požadována není, číslo EDI a e-mailová adresa se nepoužijí).

 

 

 

 

 

 

 

NAD

NAD (2)

1

C

 

NAME and ADDRESS

Jméno a adresa agenta/příjemce faktury

 

3035

 

M

an..3

Party function code qualifier

„CG“ pro adresu agenta/příjemce faktury (pro VNF je tento segment povinný)

 

C082

 

C

 

PARTY IDENTIFICATION DETAILS

 

 

3039

 

M

an..35

Party identification

Identifikační kód. Pro hlášení pro přístav v Rotterdamu je tento prvek povinný. ERI vyplní tento prvek údajem „900000000“.

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

C058

 

 

 

NAME AND ADDRESS

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

3124

 

 

an..35

Name and address line

Není k dispozici

 

C080

 

M

 

PARTY NAME

 

 

3036

 

M

an..35

Party name

Jméno odesílatele

 

3036

 

C

an..35

(an..25)

Invoice number

Číslo faktury agenta/příjemce faktury

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3036

 

 

an..35

Party name

Není k dispozici

 

3045

 

 

an..3

Party name format, coded

Není k dispozici

 

C059

 

C

 

STREET

Ulice

 

3042

 

M

an..35

Street and number/PO box

Adresa (jméno ulice + číslo nebo číslo poštovní přihrádky)

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3042

 

 

an..35

Street and number/PO box

Není k dispozici

 

3164

 

C

an..35

City name

Město

 

3229

 

 

an..9

Country sub-entity identification

Není k dispozici

 

3251

 

C

an..9

Postcode identification

Poštovní směrovací číslo

 

3207

 

C

an..3

Country

Dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1, viz příloha část II, kapitola 2.3.8

 

 

 

 

 

 

 

GRP 5

EQD(1)

1

M

 

EQUIPMENT DETAILS

Specifikace PLAVIDEL v konvoji (pro každé plavidlo 1 segment, také hlavní plavidlo), hnané plavidlo

 

8053

 

M

an..3

Equipment type code qualifier

„BRY“ pro plavidlo zapojené do pohánění

 

C237

 

M

 

EQUIPMENT IDENTIFICATION

 

 

8260

 

M

an..17

(an7..8)

Equipment identification number

Číslo plavidla: 7 míst pro označení podle IMO nebo 8 míst pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI)

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„IMO“ pro číslo IMO, viz příloha část II, kapitola 2.3.2

„ENI“ pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla, viz příloha část II, kapitola 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3207

 

 

an..3

Country

Není k dispozici

 

C224

 

M

 

EQUIPMENT SIZE AND TYPE

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Equipment size and type identification, vessel type

Kód pro dopravní prostředky typu loď a konvoj z doporučení UN/CEFACT č. 28, viz příloha část II, kapitola 2.3.1

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

8154

 

M

an..35

Equipment size and type

Jméno plavidla; jestliže má název více než 35 míst, jméno plavidla se zkrátí.

 

8077

 

 

an..3

Equipment supplier

Není k dispozici

 

8249

 

 

an..3

Equipment status

Není k dispozici

 

8169

 

 

an..3

Full/empty indicator

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

EQD

EQD (V)

(2 - 15)

1

C

 

EQUIPMENT DETAILS

Specifikace PLAVIDEL v konvoji (pro každé plavidlo 1 segment, také hlavní plavidlo)

nehnaná plavidla

 

8053

 

M

an..3

Equipment type code qualifier

„BRN“ pro plavidlo nezapojené do pohánění

 

C237

 

M

 

EQUIPMENT IDENTIFICATION

 

 

8260

 

M

an..17

(an7..8)

Equipment identification number

Číslo plavidla: 7 míst pro označení podle IMO, 8 míst pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla

 

1131

 

M

an..3

Code list qualifier

„IMO“ pro číslo IMO, viz příloha část II, kapitola 2.3.2

„ENI“ pro jednotné evropské identifikační číslo plavidla, viz příloha část II, kapitola 2.3.3

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

3207

 

 

an..3

Country

Není k dispozici

 

C224

 

M

 

EQUIPMENT SIZE AND TYPE

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Equipment size and type identification, vessel type

Kód pro dopravní prostředky typu loď a konvoj z doporučení UN/CEFACT č. 28, viz příloha část II, kapitola 2.3.1

 

1131

 

 

an..3

Code list qualifier

Není k dispozici

 

3055

 

 

an..3

Code list responsible agency

Není k dispozici

 

8154

 

M

an..35

Equipment size and type

Jméno plavidla; jestliže má název více než 35 míst, jméno plavidla se zkrátí.

 

8077

 

 

an..3

Equipment supplier

Není k dispozici

 

8249

 

 

an..3

Equipment status

Není k dispozici

 

8169

 

 

an..3

Full/empty indicator

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (1)

1

M

 

MEASUREMENTS

Délka plavidla

 

6311

 

M

an..3

Measurement purpose qualifier

„DIM“ pro rozměr

 

C502

 

 

 

MEASUREMENT DETAILS

 

 

6313

 

M

an..3

Property measured

„LEN“ pro délku

 

6321

 

 

an..3

Measurement significance

Není k dispozici

 

6155

 

 

an..17

Measurement attribute identification

Není k dispozici

 

6154

 

 

an..70

Measurement attribute

Není k dispozici

 

C174

 

M

 

VALUE/RANGE

 

 

6411

 

M

an..3

Measurement unit qualifier

„CMT“ pro centimetr (doporučení EHK OSN č. 20 příloha 3, společný kód)

 

6314

 

M

an..18

(n5)

Measurement value

Délka

 

6162

 

 

n..18

Range minimum

Není k dispozici

 

6152

 

 

n..18

Range maximum

Není k dispozici

 

6432

 

 

n..2

Significant digits

Není k dispozici

 

7383

 

 

an..3

Surface/layer indicator

Není k dispozici

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (2)

1

M

 

MEASUREMENTS

Šířka plavidla

 

6311

 

M

an..3

Measurement purpose code qualifier

„DIM“ pro rozměr

 

C502

 

 

 

MEASUREMENT DETAILS

 

 

6313

 

M

an..3

Property measured

„WID“ pro šířku

 

6321

 

 

an..3

Measurement significance

Není k dispozici

 

6155

 

 

an..17

Measurement attribute identification

Není k dispozici

 

6154

 

 

an..70

Measurement attribute

Není k dispozici

 

C174

 

M

 

VALUE/RANGE

 

 

6411

 

M

an..3

Measurement unit qualifier

„CMT“ pro centimetr (doporučení EHK OSN č. 20 příloha 3, společný kód)

 

6314

 

M

an..18

(n4)

Measurement value

Šířka

 

6162

 

 

n..18

Range minimum

Není k dispozici

 

6152

 

 

n..18

Range maximum

Není k dispozici

 

6432

 

 

n..2

Significant digits

Není k dispozici

 

7383

 

 

an..3

Surface/layer indicator

Není k dispozici