EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1747

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1747 ze dne 15. října 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na určité průkazy způsobilosti a osvědčení členů letové posádky, pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady (Text s významem pro EHP)

C/2019/7325

OJ L 268, 22.10.2019, p. 23–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1747/oj

22.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1747

ze dne 15. října 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požadavky na určité průkazy způsobilosti a osvědčení členů letové posádky, pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 27 odst. 1 a čl. 62 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví podrobná pravidla upravující technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví.

(2)

Při provádění nařízení (EU) č. 1178/2011 se ukázalo, že určité požadavky obsahují redakční chyby či nejasnosti. Řada lhůt nebo ustanovení, jež byly původně začleněny, aby členským státům poskytly dostatek času ke sladění vnitrostátních předpisů s nařízením (EU) č. 1178/2011, byla kromě toho zrušena. To vedlo k problémům s prováděním a jasností pravidel Unie. Tyto požadavky je třeba objasnit a opravit. Měly by být zavedeny nové definice, které zajistí jednotné uplatňování pojmů.

(3)

Za účelem zlepšení proporcionality a transparentnosti regulačního systému pro všeobecné letectví je třeba pozměnit pravidla vztahující se na piloty lehkých letadel, soukromé piloty, piloty kluzáků a piloty balónů, aby se zajistilo rozšíření práv a aby byl upřesněn obsah výcviku a zkoušek. V rámci zajištění rozšíření práv by měly být upřesněny kvalifikace pro vodní letouny, požadavky na rozlétanost, požadavky zkoušek z teoretických znalostí a požadavky na započtení.

(4)

Požadavky na přístrojovou kvalifikaci pro letouny a vrtulníky je třeba pozměnit za účelem objasnění teoretických znalostí a poskytování letového výcviku a požadavků na prodloužení platnosti a obnovu.

(5)

Je třeba pozměnit požadavky na třídní a typovou kvalifikaci, aby byla objasněna a zajištěna soudržnost, pokud jde o jednotlivé verze, platnost a obnovu. Navíc jsou zapotřebí změny k vyjasnění požadavků na kvalifikace pro akrobatické lety, kvalifikace pro vlečení kluzáků a transparentů, kvalifikace pro let v noci a kvalifikace pro let v horském terénu.

(6)

Při uplatňování pravidel se ukázalo, že některé požadavky vztahující se na instruktory a examinátory jsou nejasné. Proto je třeba pozměnit požadavky na instruktory, pokud jde o osvědčení, předpoklady, hodnocení odborné způsobilosti, platnost, práva a podmínky, obsah výcvikových kurzů, prodloužení platnosti a obnovu. Pokud jde o examinátory, měly by být pozměněny požadavky na examinátory, co se týče osvědčení, standardizace, předpokladů, hodnocení odborné způsobilosti, platnosti, práv a podmínek, prodloužení platnosti a obnovy.

(7)

Nařízení (EU) 2018/1139 poskytuje možnost uznání výcviku a zkušeností získaných v letadlech, na která se nevztahuje nařízení (EU) 2018/1139 (příloha I „Letadla podle čl. 2 odst. 3 písm. d)“), pro účely získání průkazu způsobilosti podle části FCL. Z tohoto důvodu je třeba pozměnit příslušná pravidla pro organizace pro výcvik a příslušné úřady, aby bylo toto uznávání umožněno.

(8)

Uplatňování pravidel týkajících se ohlášených organizací pro výcvik (3) poukázalo na potřebu vyjasnit použitelná pravidla, aby byl nad těmito organizacemi zajištěn účinný regulační dohled. Je třeba pozměnit požadavky, aby se zajistilo, že možnost výcviku v ohlášené organizaci pro výcvik bude povolena pouze tehdy, nachází-li se daná organizace na území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy členské státy odpovědné.

(9)

Při uplatňování pravidel týkajících se možnosti převádět průkazy způsobilosti podle části FCL a související osvědčení zdravotní způsobilosti se ukázalo, že je nutné vyjasnit povinnosti zúčastněných příslušných úřadů a načasování převodu odpovědnosti za dohled. Z tohoto důvodu je třeba příslušná pravidla pozměnit.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením byla navržena ve stanovisku č. 05/2017, které vydala Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 a v souvislosti s následnými odbornými diskusemi.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 1 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)   různá osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydávání, zachování, změny, omezování, pozastavení nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti, výsadní práva a povinnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti;“

2)

v článku 2 se zrušují body 4, 9, 10 a 13;

3)

v článku 4 se zrušuje odstavec 1;

4)

v článku 4 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Bez ohledu na odstavec 3 se držitelům osvědčení instruktora pro třídní kvalifikaci či osvědčení examinátora, kteří mají výsadní práva pro jednopilotní složitá letadla s vysokým výkonem, tato výsadní práva změní na osvědčení instruktora pro typovou kvalifikaci či osvědčení examinátora pro jednopilotní letouny.“;

5)

článek 5 se zrušuje;

6)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti podle části FCL v souladu s přílohou I, udělí se za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu se společnými leteckými předpisy a postupy pod regulačním dohledem členského státu doporučeného v souvislosti s příslušnými společnými leteckými předpisy k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů plný zápočet za předpokladu, že výcvik a zkoušení byly dokončeny nejpozději do 8. dubna 2016 a průkaz způsobilosti podle části FCL by byl vydán nejpozději do 1. dubna 2020.“;

7)

článek 10a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

‘1.   Organizace mají v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik pro piloty zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139 pouze v případě, že obdržely od příslušného úřadu schválení potvrzující, že splňují základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

Organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě, však mají s ohledem na čl. 24 odst. 6 nařízení (EU) 2018/1139 právo zajišťovat výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 přílohy VIII tohoto nařízení bez takového schválení na území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, pokud příslušnému úřadu předložily prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 uvedené přílohy a pokud – požaduje-li to čl. DTO.GEN.230 písm. c) uvedené přílohy – příslušný úřad výcvikový program schválil. ’;

b)

odstavce 2, 3 a 4 se zrušují;

8)

v článku 10b se zrušují odstavce 2 a 3;

9)

v článku 10c se zrušují odstavce 2 a 3;

10)

v článku 11 se zrušuje odstavec 2;

11)

v článku 11a se zrušují odstavce 2 a 3;

12)

v článku 12 se zrušují odstavce 1b, 2, 3, 5 a 6;

13)

v článku 12 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Pokud členský stát využije požadavky odstavců 2a a 4, oznámí to Komisi a agentuře. V oznámení popíše důvody této odchylky, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.“;

14)

příloha I (část FCL), příloha VI (část ARA) a příloha VIII (část DTO) se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 57, 58, 59 a 66 přílohy tohoto nařízení se však použijí ode dne 21. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (Úř. věst. L 204, 13.8.2018, s. 13).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 1178/2011 (část FCL) se mění takto:

(1)

článek FCL.010 se mění takto:

a)

za definici „provozu s úhlovými odchylkami“ se vkládá tato definice:

„„Hodnocením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností, znalostí a postoje pro první vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora nebo examinátora.“;

b)

za definici „trenažéru letových a navigačních postupů“ se vkládá tato definice:

„„Letem s orientací výhradně podle přístrojů“ se rozumí to, že piloti řídí letadlo bez jakýchkoli vnějších vizuálních orientačních bodů v simulovaných nebo skutečných meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů.“;

c)

za definici „provozu s lineárními odchylkami“ se vkládá tato definice:

„„Traťovým letem pod dozorem“ (LIFUS) se rozumí traťový let po schváleném výcvikovém kurzu pro získání typové kvalifikace s nulovou dobou letu nebo traťový let požadovaný ve zprávě o údajích o provozní vhodnosti.“;

d)

za definici „noci“ se vkládá tato definice:

„„Údaji o provozní vhodnosti“ (OSD) se rozumí údaje o provozní vhodnosti vypracované v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

e)

za definici „typu letadla“ se vkládá tato definice:

„„Seznamem zápisů typové kvalifikace a potvrzení průkazu způsobilosti“ se rozumí seznam zveřejněný agenturou, který vychází z výsledku hodnocení údajů o provozní vhodnosti a obsahuje třídy letounů a typy letadel pro účely udělování průkazů způsobilosti členům letové posádky.“;

f)

definice „noci“ se nahrazuje tímto:

„„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný takový časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad.“;

g)

definice „jiných výcvikových zařízení (OTD)“ se nahrazuje tímto:

„„jinými výcvikovými zařízeními (OTD)“ se rozumí výcvikové prostředky jiné, než jsou zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), které jsou prostředky výcviku tam, kde není nutné úplné prostředí pilotní kabiny.“;

h)

definice „přezkoušení odborné způsobilosti“ se nahrazuje tímto:

„„přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovedností k prodloužení platnosti nebo k obnově kvalifikací či práv, včetně požadované ústní zkoušky.“;

(2)

článek FCL.025 se mění takto:

a)

písm. a) odst. 1) se nahrazuje tímto:

„1)

Žadatelé vykonávají celý soubor zkoušek z teoretických znalostí stanovených pro konkrétní průkaz způsobilosti nebo kvalifikaci v rámci odpovědnosti příslušného úřadu stejného členského státu.“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Kritéria úspěšnosti

1)

V písemné zkoušce z teoretických znalostí uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá alespoň 75 % bodů. Neuplatňuje se systém trestných bodů.

2)

Není-li v této části stanoveno jinak, žadatel úspěšně vykoná požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání příslušného průkazu způsobilosti pilota nebo kvalifikace v případě, že uspěje u všech požadovaných písemných zkoušek z teoretických znalostí ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se pokusil o vykonání první zkoušky.

3)

Pokud žadatel o zkoušku z teoretických znalostí pro průkaz ATPL nebo o vydání průkazu způsobilosti obchodního pilota (CPL), přístrojové kvalifikace (IR) nebo traťové přístrojové kvalifikace (EIR) neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech zkoušek buď ani na šestý pokus, nebo ve lhůtě stanovené v písm. b) odst. 2), musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

4)

Pokud žadatelé o vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL), průkazu způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkazu způsobilosti pilota balónů (BPL) neuspějí u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspějí u všech zkoušek ve lhůtě stanovené v písm. b) odst. 2), musí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí vykonat znovu.

5)

Dříve než se žadatelé zkoušek z teoretických znalostí opět zúčastní, musí podstoupit další výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatelů.“;

3)

článek FCL.040 se nahrazuje tímto:

FCL.040 Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti

Vykonávání práv udělených průkazem způsobilosti závisí na platnosti kvalifikací v něm uvedených a případně na platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti, jež odpovídá vykonávaným právům.“;

4)

článek FCL.055 se nahrazuje tímto:

FCL.055 Jazykové znalosti

a)

Obecné. Piloti letounů, vrtulníků, letadel s pohonem vztlaku a vzducholodí, u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň způsobilosti a datum platnosti a tato doložka musí být získána v souladu s postupem zavedeným příslušným úřadem. Minimální přijatelná úroveň způsobilosti je provozní úroveň (úroveň 4) v souladu s dodatkem 2 této přílohy.

b)

Žadatel o jazykovou doložku musí v souladu s dodatkem 2 k této příloze prokázat posuzovateli osvědčenému příslušným úřadem, případně orgánu pro jazykové zkoušky schválenému příslušným úřadem, alespoň provozní úroveň jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost:

1)

efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku;

2)

přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech;

3)

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4)

úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen, a

5)

používat dialekt či přízvuk srozumitelný letecké veřejnosti.

c)

S výjimkou pilotů, kteří prokázali jazykové znalosti na odborné úrovni (úroveň 6) podle dodatku 2 k této příloze, se přezkoušení znalostí pro získání jazykové doložky provádí:

1)

každé čtyři roky, pokud byla prokázána provozní úroveň jazykových znalostí (úroveň 4), nebo

2)

každých šest let, pokud byla prokázána rozšířená úroveň jazykových znalostí (úroveň 5).

d)

Specifické požadavky pro držitele přístrojové kvalifikace (IR) nebo traťové přístrojové kvalifikace (EIR). Aniž jsou dotčena ustanovení předcházejících odstavců, držitelé přístrojové kvalifikace nebo traťové přístrojové kvalifikace musí prokázat schopnost používat anglický jazyk na odpovídající úrovni způsobilosti podle definice uvedené v dodatku 2 k této příloze.

e)

Prokázání jazykových znalostí a schopnost používat anglický jazyk u držitelů přístrojové kvalifikace nebo traťové přístrojové kvalifikace se provádí hodnotící metodou, kterou stanoví jakýkoli příslušný úřad.“;

5)

v článku FCL.060 písm. c) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2)

Pokud pilot nesplňuje požadavek uvedený v odstavci 1, musí vykonat cvičný let s instruktorem kvalifikovaným v souladu s hlavou J k poskytování výcviku pro daný typ letadla. Cvičný let se vykoná v letadle nebo na FFS příslušného typu letadla, a to alespoň v rozsahu požadavků stanovených v písm. b) odst. 1) a 2) a před tím, než pilot vykoná svá práva.

6)

v článku FCL.115 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Pokud jde o výcvik za účelem získání třídního práva pro jednomotorové pístové vodní letouny, zohlední se prvky bodu 7 (Třídní kvalifikace – vodní letouny) oddílu B (Specifické požadavky pro kategorii letounů) dodatku 9 k této příloze.“;

7)

článek FCL.120 se nahrazuje tímto:

FCL.120 LAPL – zkouška z teoretických znalostí

a)

Žadatelé o průkaz LAPL(A) a LAPL(H) musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví a postupy řízení letového provozu (ATC),

lidská výkonnost,

meteorologie,

komunikace,

navigace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadle.

b)

Žadatelé o průkaz LAPL(B) a LAPL(S) musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví a postupy řízení letového provozu (ATC),

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.“;

8)

článek FCL.105.A se nahrazuje tímto:

FCL.105.A LAPL(A) – práva a podmínky

a)

Práva

Držitel průkazu LAPL pro letouny má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech (SEP(land)), jednomotorových pístových vodních letounech (SEP(sea)) nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.

b)

Podmínky

1)

Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvovali dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo TMG.

2)

Držitelé průkazu LAPL(A), kteří předtím byli držiteli průkazu ATPL(A), MPL(A), CPL(A) nebo PPL(A), jsou osvobozeni od požadavku stanoveného v písm. b) odst. 1).“;

9)

v článku FCL.135.A se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pokud chce pilot rozšířit svá práva na jinou verzi v rámci jedné třídy, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je potvrdí podpisem.“;

10)

článek FCL.140.A se nahrazuje tímto:

FCL.140.A LAPL(A) – požadavky na rozlétanost

a)

Držitelé průkazu LAPL(A) mohou vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti pouze za předpokladu, že během posledních dvou let splnili jako piloti letounů nebo TMG kterékoli z následujících podmínek:

1)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně:

dvanácti vzletů a přistání;

udržovacího výcviku v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;

2)

prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro vydání průkazu LAPL(A) s examinátorem. Program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(A);

b)

Pokud držitelé průkazu LAPL(A) disponují právem k provozování jednomotorových pístových pozemních letounů a jednomotorových pístových vodních letounů, mohou splňovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 1) v jedné z obou tříd nebo v jejich kombinaci, která platí pro obě práva. Za tímto účelem musí v každé třídě absolvovat požadovanou dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině a šest z požadovaných dvanácti vzletů a přistání.“;

(11)

článek FCL.140.H se nahrazuje tímto:

FCL.140.H LAPL(H) – požadavky na rozlétanost

Držitelé průkazu LAPL(H) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti v konkrétním typu pouze za předpokladu, že v uplynulých dvanácti měsících:

a)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň šesti hodinám ve funkci velitele letadla ve vrtulnících tohoto typu nebo lety ve dvojím řízení nebo samostatné lety pod dozorem instruktora, a to včetně šesti vzletů, přiblížení a přistání, a absolvovali udržovací výcvik v délce alespoň jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem;

b)

prošli přezkoušením odborné způsobilosti s examinátorem v konkrétním typu před obnovením výkonu práv udělených jejich průkazem způsobilosti. Tento program přezkoušení odborné způsobilosti je založen na zkoušce dovednosti pro vydání průkazu LAPL(H).“;

(12)

článek FCL.215 se nahrazuje tímto:

FCL.215 Zkouška z teoretických znalostí

a)

Žadatelé o průkaz PPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace a

navigace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu a

obecné znalosti o letadle.

b)

Žadatelé o průkaz BPL nebo SPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

právní předpisy v oblasti letectví,

lidská výkonnost,

meteorologie a

komunikace.

2)

specifické předměty týkající se různých kategorií letadel:

letové zásady,

provozní postupy,

provedení a plánování letu,

obecné znalosti o letadlech a

navigace.“;

(13)

v článku FCL.205.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Držitelé průkazu PPL(A) mají práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech nebo TMG v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(A).“;

(14)

v článku FCL.205.H se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Držitel průkazu PPL(H) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve vrtulnících v neobchodním provozu a k výkonu všech práv držitelů průkazu LAPL(H).“;

(15)

článek FCL.625 IR se nahrazuje tímto:

FCL.625 IR – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a)

Platnost

Přístrojová kvalifikace platí jeden rok.

b)

Prodloužení platnosti

1)

Platnost přístrojové kvalifikace (IR) se prodlužuje do tří měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti při dodržení kritérií pro prodloužení platnosti pro příslušnou kategorii letadla.

2)

Jestliže se žadatelé rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v odstavci 1), nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

3)

Žadatelé, kteří neprojdou příslušným oddílem přezkoušení odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace před skončením platnosti přístrojové kvalifikace, smějí vykonávat práva udělená přístrojovou kvalifikací pouze tehdy, pokud úspěšně projdou přezkoušením odborné způsobilosti pro získání přístrojové kvalifikace.

c)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit svá práva po skončení platnosti přístrojové kvalifikace, musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

musí absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, považuje-li jej tato organizace za nezbytný k dosažení úrovně odborné způsobilosti nutné k absolvování přístrojové části zkoušky dovednosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

musí projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze v příslušné kategorii letadla;

3)

musí být držitelem třídní nebo typové kvalifikace, není-li v této příloze uvedeno jinak.

d)

Pokud platnost přístrojové kvalifikace nebyla prodloužena ani obnovena za posledních sedm let, musí žadatelé o tuto kvalifikaci opět vykonat zkoušku z teoretických znalostí a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace.

e)

Držitelé platné přístrojové kvalifikace uvedené na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy jsou při prodloužení doby platnosti práv udělených přístrojovou kvalifikací, jež jsou uvedena v průkazech způsobilosti vydaných v souladu s touto přílohou, zproštěni povinnosti splnit požadavky uvedené v písm. c) odst. 1) a písm. d).

f)

Přezkoušení odborné způsobilosti uvedené v písm. c) odst. 2) a písm. e) může být kombinováno s přezkoušením odborné způsobilosti provedeným pro účely obnovy příslušné třídní nebo typové kvalifikace.“;

(16)

v článku FCL.625.A se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Prodloužení platnosti.

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(A), musí:

1)

být držiteli třídní nebo typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné třídní nebo typové kvalifikace;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace;

3)

není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti třídní nebo typové kvalifikace:

i)

u jednopilotních letounů absolvovat oddíl 3b a ty části oddílu 1, které odpovídají zamýšlenému letu v rámci přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

ii)

u vícemotorových letounů absolvovat oddíl 6 přezkoušení odborné způsobilosti pro jednopilotní letouny v souladu s dodatkem 9 k této příloze výhradně podle přístrojů.

4)

Při prodloužení platnosti v souladu s odstavcem 2) mohou být použity FNPT II nebo FFS představující příslušnou třídu nebo typ letounu, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(A) provádí v letounu.“;

(17)

článek FCL.625.H se nahrazuje tímto:

FCL.625.H IR(H) – prodloužení platnosti

a)

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost přístrojové kvalifikace IR(H), musí:

1)

být držiteli typové kvalifikace, není-li prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s obnovou příslušné typové kvalifikace;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku, pokud je prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace kombinováno s prodloužením platnosti typové kvalifikace;

3)

pokud se prodloužení platnosti této kvalifikace nekombinuje s prodloužením platnosti typové kvalifikace, musí absolvovat oddíl 5 a příslušné části oddílu 1 přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušný typ vrtulníku.

b)

Při přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s písm. a) odst. 3) mohou být použity FTD 2/3 nebo FFS představující příslušný typ vrtulníku, pokud se alespoň každé druhé přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti přístrojové kvalifikace IR(H) provádí ve vrtulníku.

c)

Vzájemné zápočty se udělují v souladu s dodatkem 8 k této příloze.“;

(18)

článek FCL.710 se nahrazuje tímto:

FCL.710 Třídní a typová kvalifikace – verze

a)

Pokud piloti chtějí rozšířit svá práva na jinou verzi letadla v rámci jedné třídní nebo typové kvalifikace, musí absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. V případě verzí v rámci třídní nebo typové kvalifikace musí rozdílový nebo seznamovací výcvik v relevantních případech zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní vhodnosti.

b)

Rozdílový výcvik provádí kterýkoli z těchto subjektů:

1)

schválená organizace pro výcvik;

2)

ohlášená organizace pro výcvik v případě letadel uvedených v písm. a) odst. 1) písm. c) a písm. a) odst. 2) písm. c) článku DTO.GEN.110 přílohy VIII;

3)

držitel osvědčení leteckého provozovatele (AOC), který má schválený program rozdílového výcviku pro příslušnou třídu nebo typ.

c)

Bez ohledu na požadavek uvedený v písmenu b) může rozdílový výcvik pro TMG, jednomotorové pístové letouny (SEP), jednomotorové turbínové letouny (SET) a vícemotorové pístové letouny (MEP) provádět náležitě kvalifikovaný instruktor, pokud není v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

d)

Pokud piloti nelétali v dané verzi během dvou let po výcviku uvedeném v písmenu b), musí absolvovat další rozdílový výcvik nebo přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi, s výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací SEP a TMG.

e)

Údaje o rozdílovém výcviku nebo o přezkoušení odborné způsobilosti v této verzi se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor, případně examinátor, je potvrdí podpisem.“;

(19)

v čl. FCL.725 písm. b) se doplňuje nový odstavec 5), který zní:

„5)

U jednopilotních jednomotorových a jednopilotních vícemotorových vodních letounů musí zkouška proběhnout písemnou formou a zahrnovat alespoň 30 otázek s výběrem odpovědí.“;

(20)

článek FCL.740 se nahrazuje tímto:

FCL.740 Platnost a obnova třídní a typové kvalifikace

a)

Platnost

Třídní a typová kvalifikace platí jeden rok, s výjimkou třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny, která platí dva roky, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak. Jestliže se piloti rozhodnou splnit požadavky na prodloužení platnosti dříve, než je stanoveno v článcích FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL a FCL.740.As, nová doba platnosti začne datem přezkoušení odborné způsobilosti.

b)

Obnova

Pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace musí žadatel splnit všechny tyto podmínky:

1)

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

před přezkoušením odborné způsobilosti uvedeným v odstavci 1) absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, považuje-li jej tato organizace za nezbytný k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušné třídy nebo typu letadla, vyjma případů, kdy má platnou kvalifikaci pro stejnou třídu nebo typ letadla uvedenou na průkazu způsobilosti pilota vydaném třetí zemí v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy a kdy je oprávněn k vykonávání práv vyplývajících z této kvalifikace. Žadatel může podstoupit výcvik:

i)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII;

ii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG.

3)

Aniž jsou dotčena písm. b) odst. 1) a písm. b) odst. 2), piloti, kteří jsou držiteli kvalifikace pro zkušební létání vydané v souladu s článkem FCL.820 a kteří se podílejí na zkušebních letech v rámci vývoje, osvědčování nebo výroby určitého typu letadla a absolvovali buď celkovou dobu letu odpovídající 50 hodinám, nebo dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla během zkušebních letů v uvedeném typu během roku před datem podání žádosti, mají právo požádat o prodloužení platnosti nebo obnovu příslušné typové kvalifikace.“;

(21)

v článku FCL.805 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Práva udělená kvalifikací pro vlečení kluzáků a transparentů jsou omezena na letouny nebo TMG podle toho, ve kterém letadle byl proveden letový výcvik. Práva udělená pro vlečení transparentů jsou omezena na způsob vlečení používaný pro letový výcvik. Práva jsou rozšířena v případě, že pilot úspěšně absolvuje alespoň tři lety v rámci výcviku ve dvojím řízení obsahující kompletní osnovu výcviku buď ve vlečení pro příslušnou kategorii letadla nebo pro vlečení transparentů.“;

(22)

v článku FCL.810 se úvodní věta v písm. a) odst. 1) nahrazuje tímto:

„1)

Žadatelé musí absolvovat výcvikový kurz během nejvýše šesti měsíců v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, aby mohli vykonávat práva udělená průkazem LAPL, SPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci. Tento kurz musí zahrnovat:“;

(23)

v článku FCL.815 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost kvalifikace pro let v horském terénu, musí:

1)

absolvovat v předcházejících dvou letech alespoň šest přistání na povrchu označeném za povrch, který vyžaduje kvalifikaci pro let v horském terénu;

2)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s požadavky uvedenými v písmenu c).“;

(24)

v článku FCL.900 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Výcvik poskytovaný mimo území členských států

1)

Odchylně od písmene a) v případě letového výcviku poskytovaného během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení instruktora žadatelům, kteří:

i)

mají průkaz způsobilosti pilota, který splňuje všechna tato kritéria:

A)

je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

B)

jedná se přinejmenším o průkaz CPL v příslušné kategorii letadla s příslušnou kvalifikací či osvědčením;

ii)

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení instruktora;

iii)

prokáží příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva na poskytování výcviku v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení je omezeno na poskytování letového výcviku během výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou, který splňuje všechny tyto podmínky:

i)

je poskytován mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy;

ii)

je poskytován pilotům-žákům, kteří mají dostatečnou znalost jazyka letového výcviku.“;

(25)

v článku FCL.935 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

S výjimkou instruktorů pro součinnost vícečlenné posádky (MCCI), instruktorů syntetického výcviku (STI), instruktorů pro kvalifikaci pro let v horském terénu (MI) a instruktorů pro zkušební lety (FTI) musí žadatel o osvědčení instruktora projít hodnocením odborné způsobilosti v příslušné kategorii letadel, v příslušné třídě či typu nebo na vhodném FSTD s cílem prokázat examinátorovi kvalifikovanému v souladu s hlavou K této přílohy schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání příslušného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení.“;

(26)

článek FCL.940 se nahrazuje tímto:

FCL.940 Platnost osvědčení instruktora

S výjimkou MI, a aniž jsou dotčeny čl. FCL.900 písm. b) odst. 1) a čl. FCL.915 písm. e) odst. 2), je osvědčení instruktora platné tři roky.“;

(27)

článek FCL.905.FI se nahrazuje tímto:

„FCL.905.FI Práva a podmínky

Letový instruktor (FI) má práva k provádění letového výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu:

a)

průkazu PPL, SPL, BPL a LAPL příslušné kategorie letadel;

b)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letadla, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností; rozšíření tříd a skupin pro balóny a rozlétaností pro třídu kluzáků;

c)

třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud letoví instruktoři splňují kterékoli z těchto podmínek:

1)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2)

splnili všechny tyto podmínky:

i)

nalétali alespoň 500 hodin jako piloti při vícepilotních letech v letounech;

ii)

absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

d)

typových kvalifikací pro jednopilotní nebo vícepilotní vzducholodě;

e)

průkazu CPL v příslušné kategorii letadel, pokud letoví instruktoři absolvují alespoň 200 hodin letového výcviku v této kategorii;

f)

kvalifikace pro let v noci, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

jsou kvalifikováni pro let v noci v příslušné kategorii letadel;

2)

prokázali schopnost poskytovat výcvik v noci letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

3)

splní požadavek na praxi v letu v noci stanovený v čl. FCL.060 písm. b) odst. 2);

g)

kvalifikací pro vlečení, pro akrobatické lety nebo v případě FI(S) pro létání v oblačnosti za předpokladu, že tato práva letoví instruktoři mají a že prokázali schopnost poskytovat výcvik pro uvedené kvalifikace letovému instruktorovi kvalifikovanému v souladu s písmenem j);

h)

traťových přístrojových kvalifikací nebo přístrojových kvalifikací v příslušné kategorii letadel, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

absolvovali dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 200 hodinám, z nichž může nejvýše 50 hodin tvořit pozemní přístrojová doba na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II;

2)

dokončili jako piloti-žáci výcvikový kurz IRI a prošili hodnocením odborné způsobilosti pro osvědčení IRI;

3)

splní požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935 v případě vícemotorových letounů a požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a FCL.915.TRI písm. d) odst. 2) v případě vícemotorových vrtulníků;

i)

třídních nebo typových kvalifikací pro jednopilotní vícemotorové letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, pokud splní tyto podmínky:

1)

pokud jde o letouny, splní požadavky čl. FCL.915.CRI písm. a), FCL.930.CRI a FCL.935;

2)

pokud jde o vrtulníky, splní požadavky čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 1) a čl. FCL.915.TRI písm. d) odst. 2);

j)

osvědčení FI, IRI, CRI, STI nebo MI za předpokladu, že splní všechny tyto podmínky:

1)

absolvovali alespoň 50 hodin nebo 150 vypuštění v rámci letového výcviku v kluzácích v případě FI(S), alespoň 50 hodin nebo 50 vzletů v rámci letového výcviku v balónech v případě FI(B) a 500 hodin v rámci letového výcviku v odpovídající kategorii letadel ve všech ostatních případech;

2)

prošli hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 v příslušné kategorii letadla s cílem prokázat před examinátorem letových instruktorů (FIE) schopnost poskytovat výcvik pro získání příslušného osvědčení;

k)

průkazu MPL, pokud letoví instruktoři splní všechny tyto podmínky:

1)

pro hlavní letovou fázi výcviku absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota letounu, včetně alespoň 200 hodin letového výcviku;

2)

pro základní fázi výcviku:

i)

jsou držiteli přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny a mají práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace;

ii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve vícečlenném provozu;

3)

v případě, že letový instruktor je již kvalifikován k poskytování výcviku v integrovaných kurzech pro získání průkazu ATP(A) nebo CPL(A)/IR, může být požadavek uvedený v odst. 2) bodě ii) nahrazen absolvováním strukturovaného výcvikového kurzu, který zahrnuje:

i)

kvalifikaci MCC;

ii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 3 kurzu pro získání průkazu MPL;

iii)

účast na pěti lekcích letového výcviku ve fázi 4 kurzu pro získání průkazu MPL;

iv)

účast na pěti opakovacích lekcích traťově orientovaného letového výcviku provozovatele;

v)

náplň kurzu MCCI.

V tomto případě provedou letoví instruktoři svých prvních pět instruktorských lekcí pod dozorem instruktora TRI(A), MCCI(A) nebo SFI(A) kvalifikovaného pro letový výcvik pro získání průkazu MPL.“;

(28)

článek FCL.915.FI se mění takto:

a)

v písm. b) odst. 2) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

s výjimkou instruktora FI(A), který poskytuje pouze výcvik pro získání průkazu LAPL(A), projít zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL, a“;

b)

v písmenu c) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2)

je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a projde zkouškou z teoretických znalostí pro získání průkazu CPL, kterou lze vykonat bez absolvování výcvikového kurzu teoretických znalostí pro získání průkazu CPL a která neplatí pro vydání průkazu CPL;“;

(29)

v článku FCL.930.FI se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Žadatelé o osvědčení FI, kteří jsou nebo byli držiteli jakéhokoli jiného osvědčení instruktora vydaného v souladu s touto přílohou, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písm. b) odst. 1).“;

(30)

článek FCL.940.FI se nahrazuje tímto:

„FCL.940.FI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

1)

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení FI, musí splnit alespoň dva ze tří následujících požadavků před skončením platnosti osvědčení FI:

i)

absolvovat:

A)

v případě FI(A) a FI(H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadel jako instruktoři FI, TRI, CRI, IRI či MI nebo jako examinátoři. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí alespoň deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

B)

v případě FI(As) alespoň 20 hodin letového výcviku ve vzducholodích jako instruktoři FI či IRI nebo jako examinátoři. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI;

C)

v případě FI(S) alespoň 60 vzletů nebo 30 hodin letového výcviku v kluzácích, motorových kluzácích nebo TMG jako letoví instruktoři nebo examinátoři;

D)

v případě FI(B) alespoň šest hodin letového výcviku v balónech jako letoví instruktoři nebo examinátoři;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu. Instruktoři FI(B) a FI(S) mohou tento udržovací výcvik instruktora absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik;

iii)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení FI.

2)

Alespoň při každém druhém prodloužení platnosti osvědčení FI(A) nebo FI(H) nebo při každém třetím prodloužení platnosti osvědčení FI(As), FI(S) a FI(B) musí držitel příslušného osvědčení FI projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b)

Obnova.

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí žadatelé během 12 měsíců před datem žádosti o obnovu absolvovat udržovací výcvik instruktora jako letoví instruktoři ve schválené organizaci pro výcvik nebo u příslušného úřadu nebo v případě FI(B) či FI(S) ve schválené organizaci pro výcvik, v ohlášené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu a musí absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.“;

(31)

v článku FCL.905.TRI se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

vydávání osvědčení TRI nebo SFI, pokud držitel splňuje všechny tyto podmínky:

1)

má praxi alespoň 50 hodin jako instruktor TRI nebo SFI v souladu s tímto nařízením nebo nařízením Komise (EU) č. 965/2012;

2)

absolvoval osnovu letového výcviku příslušné části výcvikového kurzu instruktora TRI v souladu s čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 3) ke spokojenosti vedoucího výcviku ze schválené organizace pro výcvik a

c)

v případě instruktora TRI pro jednopilotní letouny:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatel usiluje o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktora TRI(SPA) mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud instruktor TRI splňuje kteroukoli z těchto podmínek:

i)

je nebo byl držitelem osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

ii)

nalétal alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvoval výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI.

2)

kurz pro získání průkazu MPL v základní fázi, pokud jsou práva žadatele rozšířena na vícepilotní provoz a pokud žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).“;

(32)

článek FCL.910.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.910.TRI Omezená práva

a)

Obecné. Pokud je výcvik instruktora TRI prováděn pouze na FSTD, práva instruktora TRI jsou omezena na výcvik na FSTD. Toto omezení však zahrnuje následující práva provádět v letadlech:

1)

LIFUS, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě i);

2)

výcvik přistání, pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v čl. FCL.930.TRI písm. a) odst. 4) bodě ii), nebo

3)

cvičný let uvedený v čl. FCL.060 písm. c) odst. 2), pokud výcvikový kurz instruktora TRI zahrnuje výcvik uvedený v písm. a) odst. 1) a písm. a) odst. 2).

Omezení na FSTD se odstraní, pokud instruktoři TRI absolvují hodnocení odborné způsobilosti v letadle.

b)

Instruktoři TRI pro letouny a letadla s pohonem vztlaku – TRI(A) a TRI(PL). Práva instruktora TRI jsou omezena na typ letounu nebo letadla s pohonem vztlaku, ve kterém byl prováděn výcvik a hodnocení odborné způsobilosti. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, pak pokud instruktoři TRI chtějí svá práva rozšířit na další typy, musí:

1)

absolvovat během dvanácti měsíců před podáním žádosti alespoň patnáct traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše sedm úseků absolvováno na FSTD;

2)

absolvovat příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

3)

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

c)

Instruktoři TRI pro vrtulníky – TRI(H).

1)

Práva instruktorů TRI(H) jsou omezena na typ vrtulníku, ve kterém bylo provedeno hodnocení odborné způsobilosti pro získání osvědčení TRI. Není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak, jsou práva instruktorů TRI rozšířena na další typy, pokud tito instruktoři:

i)

absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku kurzu instruktora TRI;

ii)

absolvují během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 10 hodin na příslušném typu vrtulníku, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3, a

iii)

projdou příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 s cílem prokázat před examinátorem FIE nebo TRE kvalifikovaným v souladu s hlavou K této přílohy svou schopnost vyučovat piloty na úrovni potřebné k vydání typové kvalifikace, včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí.

Pokud instruktoři TRI absolvují příslušné části technického výcviku a části letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI, jejich práva budou rozšířena na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.

2)

Za účelem rozšíření práv instruktora TRI(H) z jednopilotních na vícepilotní pro stejný typ vrtulníku musí držitel absolvovat na tomto typu vrtulníku alespoň 100 hodin ve vícepilotním provozu.

d)

Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, držitelé osvědčení TRI, kteří získali typovou kvalifikaci v souladu s čl. FCL.725 písm. e), mají nárok na rozšíření svých práv instruktora TRI o tento nový typ letadla.“;

(33)

v čl. FCL.915.TRI písm. c) se odstavec 1) nahrazuje tímto:

„c)

v případě osvědčení TRI(SPA):

1)

absolvovat během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti alespoň 30 traťových úseků, včetně vzletů a přistání, ve funkci velitele letadla v příslušném typu letounu, z nichž nejvýše patnáct úseků může být absolvováno na FSTD představujícím daný typ, a“;

(34)

článek FCL.930.TRI se mění takto:

a)

v písmenu a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Výcvikový kurz instruktora TRI musí být proveden v letadle pouze tehdy, pokud není k dispozici žádné FSTD, a musí zahrnovat:“;

b)

v písmenu a) se odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3)

pět hodin letového výcviku v příslušném letadle nebo na FSTD představujícím toto letadlo v případě jednopilotních letadel a deset hodin v případě vícepilotních letadel nebo FSTD představujícího toto letadlo;“;

c)

vkládá se nový odstavec 4:

„4)

následující příslušný výcvik:

i)

doplňkový zvláštní výcvik před provedením LIFUS;

ii)

doplňkový zvláštní výcvik před provedením výcviku přistání. Tento výcvik na FSTD musí zahrnovat výcvik nouzových postupů souvisejících s daným letadlem.“;

(35)

článek FCL.935.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.935.TRI Hodnocení odborné způsobilosti

a)

Hodnocení odborné způsobilosti pro TRI(MPA) a TRI(PL) musí být provedeno na FFS. Jestliže není k dispozici žádný FFS, použije se letadlo.

b)

Hodnocení odborné způsobilosti pro instruktora TRI pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností a vrtulníky musí být provedeno jedním z těchto způsobů:

1)

na FFS, který je k dispozici;

2)

pokud není k dispozici žádný FFS, v kombinaci FSTD a letadla;

3)

pokud není k dispozici žádné FSTD, v letadle.“;

(36)

článek FCL.940.TRI se nahrazuje tímto:

FCL.940.TRI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

1)

Letouny

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(A) musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i)

provést jednu z následujících částí kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace nebo opakovacího výcvikového kurzu: lekci na simulátoru v délce alespoň tří hodin nebo jednu letovou úlohu v délce alespoň jedné hodiny zahrnující alespoň dva vzlety a přistání;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(A) ve schválené organizaci pro výcvik;

iii)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935. Žadatelé, kteří splňují čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), se považují za vyhovující tomuto požadavku.

2)

Vrtulníky a letadla s pohonem vztlaku

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení TRI(H) nebo TRI(PL) musí žadatelé v době platnosti osvědčení TRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

i)

absolvovat alespoň 50 hodin letového výcviku v každém typu letadla, k němuž mají práva k poskytování výcviku, nebo na FSTD představujícím tyto typy, z nichž alespoň patnáct hodin musí být absolvováno během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení TRI. V případě osvědčení TRI(PL) musí být tyto hodiny absolvovány ve funkci instruktora (TRI) či examinátora typové kvalifikace (TRE) nebo instruktora (SFI) či examinátora syntetického létání (SFE). V případě osvědčení TRI(H) se pro tento účel zohlední čas nalétaný ve funkci instruktora FI, instruktora nástrojové kvalifikace (IRI), instruktora syntetického výcviku (STI) nebo jakéhokoli druhu examinátora;

ii)

absolvovat udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI(H), případně TRI(PL), ve schválené organizaci pro výcvik;

iii)

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935, čl. FCL.910.TRI písm. b) odst. 3), případně čl. FCL.910.TRI písm. c) odst. 3).

3)

Držitelé osvědčení TRI musí za účelem alespoň každého druhého prodloužení jeho platnosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

4)

Pokud je instruktor TRI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla prodlužuje platnost osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

5)

Zvláštní požadavky na prodloužení platnosti osvědčení TRI(H)

Instruktoři TRI(H), kteří jsou držiteli osvědčení FI(H) v příslušném typu, se považují za vyhovující požadavkům uvedeným v písmenu a). V tomto případě je osvědčení TRI(H) platné do skončení platnosti osvědčení FI(H).

b)

Obnova

Za účelem obnovy platnosti osvědčení TRI, musí žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 a absolvovat:

1)

u letounů:

i)

alespoň 30 traťových úseků včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše patnáct úseků absolvováno na FFS;

ii)

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

2)

u vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku:

i)

dobu letu odpovídající alespoň deseti hodinám včetně vzletů a přistání na příslušném typu letadla, z nichž může být nejvýše pět hodin absolvováno na FFS nebo FTD 2/3;

ii)

udržovací výcvik instruktora jako instruktor TRI ve schválené organizaci pro výcvik, který musí obsahovat příslušné prvky výcvikového kurzu instruktora TRI.

3)

Pokud jsou žadatelé držiteli osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů letadla obnovuje osvědčení TRI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.“;

(37)

v článku FCL.905.CRI se za písmeno b) vkládá následující písmeno ba):

„ba)

Instruktoři CRI mají práva k poskytování výcviku pro získání třídních a typových kvalifikací pro jednopilotní letouny, s výjimkou jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností, při vícepilotních letech, pokud instruktoři CRI splňují kterékoli z těchto podmínek:

1)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

2)

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI.“;

(38)

v čl. FCL.930.CRI písm. a) se odst. 3) nahrazuje tímto:

„3)

pět hodin letového výcviku ve vícemotorových letounech či na FSTD představujícím danou třídu nebo typ letounu, a to včetně alespoň tří hodin v letounu, nebo alespoň tři hodiny letového výcviku v jednomotorových letounech poskytnuté instruktorem FI(A) kvalifikovaným v souladu s čl. FCL.905.FI písm. j).“;

(39)

článek FCL.940.CRI se nahrazuje tímto:

FCL.940.CRI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení CRI musí žadatelé v době platnosti osvědčení CRI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1)

nalétat alespoň deset hodin letového výcviku jako instruktor CRI. Pokud jsou žadatelé držiteli práv instruktora CRI pro jednomotorové i vícemotorové letouny, musí být těchto deset hodin letového výcviku rovnoměrně rozděleno mezi jednomotorové a vícemotorové letouny;

2)

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

3)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935 pro vícemotorové, případně jednomotorové letouny.

b)

Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení CRI musí jeho držitelé splnit požadavek písm. a) odst. 3).

c)

Obnova

V případě skončení platnosti osvědčení CRI bude tato platnost obnovena, pokud žadatelé během dvanácti měsíců před podáním žádosti o obnovu:

1)

absolvují udržovací výcvik jako instruktoři CRI ve schválené organizaci pro výcvik nebo v rámci příslušného úřadu;

2)

absolvují hodnocení odborné způsobilosti požadované článkem FCL.935.“;

(40)

v čl. FCL.915.IRI písm. b) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

v případě žadatelů o osvědčení IRI(H) pro vícemotorové vrtulníky splňovat požadavky čl. FCL.905.FI písm. h) odst. 3) bodu ii);“

(41)

v čl. FCL.930.IRI písm. a) odst. 3) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

v případě instruktora IRI(H) alespoň deset hodin letového výcviku ve vrtulníku, na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II/III. V případě žadatelů, kteří jsou držiteli osvědčení FI(H), může být počet těchto hodin snížen na alespoň pět;“

(42)

článek FCL.905.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.905.SFI Práva a podmínky

a)

Instruktoři SFI mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1)

prodloužení platnosti a obnovu přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla;

2)

vydávání přístrojové kvalifikace za předpokladu, že jsou nebo byli držiteli přístrojové kvalifikace v příslušné kategorii letadla a absolvovali výcvikový kurz instruktora IRI.

b)

Instruktoři SFI pro jednopilotní letouny mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností, pokud žadatelé usilují o práva pro činnost v jednopilotním provozu.

Práva instruktorů SFI pro jednopilotní letouny mohou být rozšířena na letový výcvik pro typové kvalifikace pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností ve vícepilotním provozu, pokud tito instruktoři splňují kteroukoli z těchto podmínek:

i)

jsou nebo byli držiteli osvědčení TRI pro vícepilotní letouny;

ii)

nalétali alespoň 500 hodin v letounech při vícepilotních letech a absolvovali výcvikový kurz instruktora MCCI v souladu s článkem FCL.930.MCCI;

2)

výcvikové kurzy pro získání průkazu MCC a MPL v základní fázi, pokud jsou práva instruktorů SFI(SPA) rozšířena na vícepilotní provoz v souladu s odstavcem 1).

c)

Instruktoři SFI pro vícepilotní letouny mají práva k poskytování letového výcviku v rámci příslušné kategorie letadla pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vícepilotní letouny, a pokud žadatelé usilují o práva pro činnost ve vícepilotním provozu, pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností;

2)

výcvikový kurz MCC;

3)

kurz pro získání průkazu MPL v základní, středně pokročilé a pokročilé fázi, přičemž pro základní fázi je podmínkou, že žadatel je nebo byl držitelem osvědčení FI(A) nebo IRI(A).

d)

Instruktoři SFI pro vrtulníky mají práva k poskytování výcviku syntetického létání pro:

1)

vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky;

2)

výcvik MCC, pokud mají instruktoři SFI práva k poskytování výcviku pro vícepilotní vrtulníky.“;

(43)

článek FCL.910.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.910.SFI Omezená práva

Práva instruktorů SFI jsou omezena na FTD 2/3 nebo FFS typu letadla, ve kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora SFI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy stejné kategorie letadla, pokud držitelé osvědčení:

a)

absolvovali simulátorovou náplň příslušného kurzu pro získání typové kvalifikace;

b)

absolvovali příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI;

c)

provedli v rámci kompletního kurzu pro získání typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku souvisejícího s povinnostmi instruktora SFI v odpovídajícím typu letadla, a to pod dozorem a ke spokojenosti examinátora TRE nebo SFE, který je k tomuto účelu kvalifikován.

Pokud instruktor SFI absolvuje příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného kurzu instruktora TRI pro daný typ, jeho práva se rozšíří na další verze v souladu s údaji o provozní vhodnosti.“;

(44)

v čl. FCL.930.SFI písm. a) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

příslušné části technického výcviku a náplň týkající se FSTD v rámci osnovy letového výcviku příslušného výcvikového kurzu instruktora TRI.“;

(45)

článek FCL.940.SFI se nahrazuje tímto:

FCL.940.SFI Prodloužení platnosti a obnova

a)

Prodloužení platnosti

Za účelem prodloužení platnosti osvědčení SFI musí žadatelé před skončením platnosti osvědčení SFI splnit alespoň dva ze tří níže uvedených požadavků:

1)

absolvovat alespoň 50 hodin jako instruktoři nebo examinátoři na FSTD, z toho alespoň patnáct hodin během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení SFI;

2)

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

3)

projít příslušnými oddíly hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

b)

Kromě toho musí žadatelé absolvovat na FFS přezkoušení odborné způsobilosti k vydávání typové kvalifikace pro konkrétní typy letadla, na které se vztahují jeho práva.

c)

Za účelem alespoň každého druhého prodloužení platnosti osvědčení SFI musí jeho držitelé splňovat požadavek písm. a) odst. 3).

d)

Pokud je instruktor SFI držitelem osvědčení pro více než jeden typ letadla v rámci téže kategorie, hodnocení odborné způsobilosti absolvované v jednom z těchto typů prodlužuje platnost osvědčení SFI i pro ostatní typy v rámci téže kategorie letadla, není-li v údajích o provozní vhodnosti stanoveno jinak.

e)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení SFI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu splnit všechny tyto podmínky:

1)

absolvovat udržovací výcvik instruktora SFI ve schválené organizaci pro výcvik;

2)

projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935;

3)

absolvovat na FSTD zkoušku dovednosti pro vydávání typových kvalifikací pro konkrétní typy, pro něž mají být jejich práva obnovena.“;

(46)

článek FCL.910.STI se nahrazuje tímto:

FCL.910.STI Omezená práva

Práva instruktorů STI jsou omezena na FSTD, na kterém byl prováděn výcvikový kurz instruktora STI.

Práva mohou být rozšířena na jiná FSTD představující další typy letadel, pokud držitelé osvědčení během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti:

a)

absolvovali náplň týkající se FSTD kurzu instruktora CRI nebo TRI ve třídě nebo typu letadla, pro které usilují o získání práv instruktora;

b)

absolvovali na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušný oddíl přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

c)

provedli v rámci kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI(A), IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora FIE v příslušné kategorii letadel.“;

(47)

článek FCL.915.STI se nahrazuje tímto:

FCL.915.STI Předpoklady

a)

Žadatelé o vydání osvědčení STI musí:

1)

být v současnosti nebo během tří let před podáním žádosti držitelem průkazu způsobilosti pilota a práv k poskytování výcviku, jež odpovídají kurzům, v nichž má být výcvik poskytován;

2)

absolvovat na FSTD příslušné přezkoušení odborné způsobilosti pro třídní nebo typovou kvalifikaci během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.

Žadatelé o vydání osvědčení STI(A), kteří hodlají provádět výcvik výhradně na BITD, absolvují pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

b)

Kromě požadavků stanovených v písmenu a) žadatelé o vydání osvědčení STI(H) musí absolvovat dobu letu odpovídající alespoň jedné hodině ve funkci pozorovatele v pilotní kabině příslušného typu vrtulníku během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti.“;

(48)

článek FCL.940.STI se nahrazuje tímto:

FCL.940.STI Prodloužení platnosti a obnova osvědčení STI

a)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li žadatelé prodloužit platnost osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení STI splnit všechny tyto podmínky:

1)

provést alespoň tři hodiny letového výcviku na FSTD v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace;

2)

absolvovat na FSTD, na kterém se výcvik provádí, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktorů STI(A), kteří provádějí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A).

b)

Obnova

Chtějí-li žadatelé obnovit osvědčení STI, musí během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o obnovu:

1)

absolvovat udržovací výcvik jako instruktor STI ve schválené organizaci pro výcvik;

2)

absolvovat na FSTD, na kterém se má výcvik provádět, příslušné oddíly přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze pro příslušnou třídu nebo typ letadla.

V případě instruktora STI(A), který provádí výcvik výhradně na BITD, zahrnuje přezkoušení odborné způsobilosti pouze úlohy odpovídající zkoušce dovednosti pro vydání průkazu PPL(A);

3)

provést v příslušné kategorii letadel v rámci kompletního kurzu pro získání průkazu CPL, přístrojové kvalifikace, průkazu PPL nebo kurzu pro získání třídní nebo typové kvalifikace alespoň tři hodiny letového výcviku pod dozorem instruktora FI, CRI, IRI nebo TRI, kterého pro tento účel jmenuje schválená organizace pro výcvik, přičemž alespoň jedna hodina letového výcviku musí být vykonána pod dozorem examinátora letových instruktorů (FIE).“;

(49)

článek FCL.1000 se nahrazuje tímto:

FCL.1000 Osvědčení examinátora

a)

Obecné

Držitelé osvědčení examinátora musí:

1)

není-li v této příloze stanoveno jinak, být držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, a mít právo k poskytování výcviku pro jejich získání;

2)

být kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti prováděných v letadle.

b)

Zvláštní podmínky:

1)

Příslušný úřad může vydat zvláštní osvědčení udílející práva k provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti, pokud není možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými v této hlavě v důsledku zavedení:

i)

nového letadla do členského státu nebo letového parku provozovatele nebo

ii)

nových výcvikových kurzů v této příloze.

Toto osvědčení je omezeno na zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti potřebná k zavedení nového typu letadla nebo nového výcvikového kurzu a jeho platnost nesmí v žádném případě přesáhnout dobu jednoho roku.

2)

Držitelé osvědčení vydaných v souladu s písm. b) odst. 1), kteří chtějí požádat o vydání osvědčení examinátora, musí splňovat předpoklady a požadavky pro prodloužení platnosti stanovené pro danou kategorii osvědčení examinátora.

3)

V případě, že kvalifikovaný examinátor není k dispozici, mohou příslušné úřady v jednotlivých případech inspektorům či examinátorům, kteří příslušné požadavky na instruktory a na třídní či typovou kvalifikaci stanovené v písmenu a) nesplňují, povolit provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti.

c)

Zkouška provedená mimo území členských států:

1)

Odchylně od písmene a) v případě zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti poskytovaných mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení examinátora žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud tito žadatelé:

i)

jsou držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení alespoň rovnocenného průkazu způsobilosti, kvalifikaci nebo osvědčení, pro které jsou oprávněni provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, avšak přinejmenším průkazu CPL;

ii)

jsou kvalifikovaní k výkonu funkce velitele letadla během zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti prováděných v letadle;

iii)

splňují požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení examinátora a

iii)

prokážou příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, aby mohl vykonávat examinátorská práva v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení uvedené v odstavci 1 je omezeno na provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii)

piloty, kteří mají dostatečnou znalost jazyka zkoušky/přezkoušení.“;

(50)

článek FCL.1005 se nahrazuje tímto:

FCL.1005 Omezení práv v případě právně zaručených zájmů

Examinátoři nesmí provádět:

a)

zkoušky dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterým poskytli více než 25 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, a

b)

zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, pokud se domnívají, že by mohla být narušena jejich objektivita.“;

(51)

článek FCL.1025 se nahrazuje tímto:

FCL.1025 Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení examinátora

a)

Platnost

Osvědčení examinátora je platné po dobu tří let.

b)

Prodloužení platnosti

Chtějí-li držitelé prodloužit platnost osvědčení examinátora, musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

před skončením platnosti osvědčení absolvují alespoň šest zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti;

2)

během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících datu skončení platnosti osvědčení absolvují udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Examinátor, který je držitelem osvědčení vztahujícího se na kluzáky a balony, během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení absolvuje udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem;

3)

jedna ze zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti vykonaných v souladu s odstavcem 1 musí být provedena během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících dni skončení platnosti osvědčení examinátora a musí být:

i)

posouzena inspektorem příslušného úřadu nebo služebně starším examinátorem, kterého k tomu zvláště pověří příslušný úřad odpovědný za osvědčení examinátora, nebo

ii)

v souladu s požadavky uvedenými v článku FCL.1020.

Jsou-li žadatelé o prodloužení platnosti držiteli práv pro více než jednu kategorii examinátora, může být prodloužena platnost všech práv examinátora, jestliže splňují požadavky uvedené v písm. b) odst. 1) a 2) a článku FCL.1020 pro jednu z kategorií osvědčení examinátora, jichž jsou držiteli, se souhlasem příslušného úřadu.

c)

Obnova

Jestliže platnost osvědčení skončí, musí před obnovením výkonu práv žadatelé během dvanácti měsíců bezprostředně předcházejících podání žádosti o obnovu vyhovět požadavkům písm. b) odst. 2) a článku FCL.1020.

d)

Platnost osvědčení examinátora může být prodloužena nebo obnovena pouze tehdy, prokážou-li žadatelé trvalý soulad s požadavky uvedenými v článcích FCL.1010 a FCL.1030.“;

(52)

článek FCL.1005.TRE se mění takto:

a)

v písmenu a) se odstavec 5) nahrazuje tímto:

„5)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI nebo SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

b)

v písmenu b) se odstavec 4) nahrazuje tímto:

„4)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení TRI(H) nebo SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor TRE a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

(53)

v článku FCL.1005.CRE se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přezkoušení odborné způsobilosti pro:

1)

prodloužení platnosti a obnovu třídní a typové kvalifikace;

2)

prodloužení platnosti přístrojových kvalifikací, pokud absolvoval alespoň 1 500 hodin jako pilot letounu a dobu letu podle IFR odpovídající alespoň 450 hodinám;

3)

obnovu přístrojových kvalifikací, pokud splňuje požadavky stanovené v čl. FCL.1010.IRE písm. a), a

4)

prodloužení platnosti a obnovu traťových přístrojových kvalifikací, jestliže absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota letounu a splňuje požadavky uvedené v čl. FCL.1010.IRE písm. a) odst. 2).“;

(54)

v článku FCL.1010.CRE se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

být držitelem osvědčení CRI nebo FI s právy na poskytování výcviku pro příslušnou třídu nebo typ;“;

(55)

článek FCL.1010.IRE se nahrazuje tímto:

FCL.1010.IRE Předpoklady

a)

IRE(A)

Žadatelé o osvědčení IRE pro letouny musí být držiteli osvědčení IRI(A) nebo FI(A) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(A) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota letounů a

2)

dobu letu podle IFR odpovídající 450 hodinám, z níž 250 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

b)

IRE(H)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vrtulníky musí být držiteli osvědčení IRI(H) nebo FI(H) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(H) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 2 000 hodinám ve funkci pilota vrtulníků a

2)

dobu letu podle přístrojů odpovídající 300 hodinám ve vrtulnících, z níž 200 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.

c)

IRE(As)

Žadatelé o osvědčení IRE pro vzducholodě musí být držiteli osvědčení IRI(As) nebo FI(As) s právem vést výcvik pro získání osvědčení IR(As) a musí absolvovat:

1)

dobu letu odpovídající 500 hodinám ve funkci pilota na vzducholodích a

2)

dobu letu podle přístrojů odpovídající 100 hodinám na vzducholodích, z níž 50 hodin musí být uskutečněno ve funkci instruktora.“;

(56)

článek FCL.1005.SFE se nahrazuje tímto:

FCL.1005.SFE Práva a podmínky

a)

Osvědčení SFE pro letouny (SFE(A) a SFE pro letadla s pohonem vztlaku (SFE(PL))

Examinátoři SFE pro letouny nebo letadla s pohonem vztlaku mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 5) na použitelném FSTD:

1)

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu typových kvalifikací pro letouny, případně letadla s pohonem vztlaku;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(A);

4)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu MPL, pokud splní požadavky stanovené v článku FCL.925, a

5)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI pro příslušnou kategorii letadla, jestliže má examinátor alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(A) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).

b)

Instruktor SFE pro vrtulníky (SFE(H))

Examinátoři SFE(H) mají práva provádět na FFS nebo v případě hodnocení uvedených v odstavci 4) na použitelném FSTD:

1)

zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti a obnovu typových kvalifikací;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení platnosti a obnovu přístrojových kvalifikací, pokud se tato přezkoušení kombinují s prodloužením platnosti nebo obnovou typové kvalifikace, za předpokladu, že během posledního roku předcházejícího přezkoušení odborné způsobilosti examinátoři SFE prošli přezkoušením odborné způsobilosti pro daný typ letadla, a to včetně přístrojové kvalifikace;

3)

zkoušky dovednosti pro vydání průkazu ATPL(H) a

4)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení SFI(H), jestliže examinátor završil alespoň tři roky praxe jako examinátor SFE(H) a podstoupil zvláštní výcvik pro hodnocení odborné způsobilosti v souladu s čl. FCL.1015 písm. b).“;

(57)

článek FCL.1010.SFE se nahrazuje tímto:

FCL.1010.SFE Předpoklady

a)

SFE(A)

Žadatelé o osvědčení SFE(A) musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

v případě vícepilotních letounů:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(A) a typové kvalifikace pro příslušný typ letounu;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušný typ letounu a

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 500 hodinám ve funkci pilota vícepilotních letounů;

2)

v případě jednopilotních složitých letounů s vysokou výkonností:

i)

jsou nebo byli držiteli průkazu CPL(A) nebo ATPL(A) a typové kvalifikace pro příslušný typ letounu;

ii)

jsou držiteli osvědčení SFI(A) pro příslušnou třídu nebo typ letounu;

iii)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 500 hodinám ve funkci pilota jednopilotních letounů;

3)

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(A) či SFI(A) na příslušném typu.

b)

SFE(H)

Žadatelé o osvědčení SFE(H) musí splnit všechny tyto podmínky:

1)

jsou nebo byli držiteli průkazu ATPL(H) a typové kvalifikace pro příslušný typ vrtulníku;

2)

jsou držiteli osvědčení SFI(H) pro příslušný typ vrtulníku;

3)

absolvovali dobu letu odpovídající alespoň 1 000 hodinám ve funkci pilota vícepilotních vrtulníků;

4)

pro první vydání osvědčení SFE absolvovali alespoň 50 hodin výcviku syntetického létání jako instruktor TRI(H) či SFI(H) v příslušném typu.“;

(58)

v dodatku 1 se body 1.1 a 1.2 nahrazují tímto:

„1.1.

Pro účely vydání průkazu LAPL se držiteli průkazu LAPL pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v článku FCL.120. Předmět „navigace“ však bude započten pouze v případě držitele průkazu LAPL(A), který požádá o vydání průkazu LAPL(H), nebo držitel průkazu LAPL(H), který požádá o vydání průkazu LAPL(A).

1.2.

Pro účely vydání průkazu LAPL(A), LAPL(H) nebo PPL se držitelům průkazu PPL, CPL nebo ATPL pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. a) odst. 1).“;

(59)

do dodatku 1 se vkládá nový bod 1.2a, který zní:

„1.2a

Pro účely vydání průkazu LAPL(B), LAPL(S), BPL nebo SPL se držitelům průkazu pro jinou kategorii letadla plně započtou teoretické znalosti z obecných předmětů stanovených v čl. FCL.215 písm. b) odst. 1).“;

(60)

v dodatku 3 části A bodě 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin.“;

(61)

v dodatku 3 části C bodě 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin;“;

(62)

v dodatku 3 části D bodě 8 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

70 hodin ve funkci velitele letadla, z nichž může být až 55 hodin ve funkci velitele letadla-žáka.“;

(63)

v dodatku 3 části E bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

absolvovat dobu letu odpovídající 150 hodinám.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla v letounech se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst jako doba letu odpovídající 150 hodinám v letounech v kterémkoli z těchto případů:

1)

20 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(H);

2)

50 hodin ve vrtulnících, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(H);

3)

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4)

20 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5)

50 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As).“;

(64)

v dodatku 3 části K bodě 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

absolvovat dobu letu odpovídající 155 hodinám, zahrnující alespoň 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících, z nichž deset hodin musí připadnout na navigační let.

Kromě požadavku na 50 hodin ve funkci velitele letadla ve vrtulnících se mohou hodiny strávené ve funkci velitele letadla v jiných kategoriích letadel započíst do doby letu odpovídající 155 hodinám ve vrtulnících v kterémkoli z těchto případů:

1)

20 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(A);

2)

50 hodin v letounech, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(A);

3)

10 hodin v TMG nebo kluzácích;

4)

20 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu PPL(As);

5)

50 hodin ve vzducholodích, pokud jsou žadatelé držiteli průkazu CPL(As);“;

(65)

v dodatku 7 se tabulka OBSAH ZKOUŠKY týkající se kategorie letounů nahrazuje touto tabulkou:

Letouny

ODDÍL 1 – PŘEDLETOVÉ POSTUPY A ODLET

Na všechny oddíly se vztahuje použití seznamu kontrol povinných úkonů, pilotní dovednost, postupy ochrany proti námraze/odmrazování atd.

a

Použití letové příručky (nebo rovnocenného dokumentu), zvláště výpočet výkonnosti letadla, hmotnost a vyvážení

b

Použití dokumentace letových provozních služeb, meteorologické dokumentace

c

Příprava letového plánu ATC, letového plánu IFR/letového deníku

d

Identifikace požadovaných navigačních zařízení při postupech pro odlet, přílet a přiblížení

e

Předletová prohlídka

f

Meteorologická minima

g

Pojíždění

h

Odlet podle PBN (je-li použitelné):

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem odletových tratí.

i

Příprava před vzletem, vzlet

j (°)

Přechod na let podle přístrojů

k (°)

Postupy pro odlet podle přístrojů, včetně odletů podle PBN, a nastavení výškoměru

l (°)

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 2 – OBECNÉ OVLÁDÁNÍ LETADLA (°)

a

Řízení letounu výhradně podle přístrojů zahrnující: vodorovný let při různých rychlostech, vyvážení

b

Stoupavé a klesavé zatáčky se standardní úhlovou rychlostí

c

Vybírání z nezvyklých letových poloh, včetně zatáček se stálým náklonem 45° a ostrých klesavých zatáček

d (*1)

Vybrání z blížícího se přetažení při vodorovném letu, ve stoupavých/klesavých zatáčkách a v přistávací konfiguraci

e

Simulované snížení počtu přístrojů na přístrojové desce: stabilizované stoupání nebo klesání, ploché zatáčky se standardní úhlovou rychlostí do určitých kurzů, vybírání z nezvyklých poloh

ODDÍL 3 – TRAŤOVÉ POSTUPY IFR (°)

a

Sledování tratě, včetně nalétnutí, např. NDB, VOR, nebo tratě mezi traťovými body

b

Použití navigačního systému nebo radiových prostředků

c

Vodorovný let, udržování kurzu, nadmořské výšky a letové rychlosti, nastavení výkonu, technika vyvážení

d

Nastavení výškoměru

e

Měření času a oprava ETA (vyčkávání po trati – je-li požadováno)

f

Sledování postupu letu, letového deníku, využití paliva, řízení systémů

g

Postupy ochrany proti námraze, v případě potřeby simulované

h

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 3a – POSTUPY PRO PŘÍLET

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků a případně identifikace zařízení

b

Postupy pro přílet, kontroly výškoměru

c

Případná omezení nadmořské výšky a rychlosti

d

Případný přílet podle PBN:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem příletových tratí.

ODDÍL 4 (°) – 3D Provoz (+)

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků

Kontrola úhlu vertikální dráhy

V případě RNP APCH:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem přiblížení.

b

Příprava na přiblížení a přistání, zahrnující úkony před klesáním/přiblížením/přistáním, včetně identifikace zařízení

c (+)

Vyčkávací postup

d

Dodržení vyhlášeného postupu přiblížení

e

Časový rozpočet přiblížení

f

Udržování nadmořské výšky, rychlosti, kurzu (ustálené přiblížení)

g (+)

Průlet

h (+)

Postup nezdařeného přiblížení/přistání

i

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 5 (°) – 2D PROVOZ (++)

a

Nastavení a kontrola navigačních prostředků

V případě RNP APCH:

– zkontrolovat, zda byly do navigačního systému uloženy správné postupy, a – provést křížovou kontrolu mezi navigačním systémem a schématem přiblížení.

b

Příprava na přiblížení a přistání, zahrnující úkony před klesáním/přiblížením/přistáním, včetně identifikace zařízení

c (+)

Vyčkávací postup

d

Dodržení vyhlášeného postupu přiblížení

e

Časový rozpočet přiblížení

f

Udržování nadmořské výšky/vzdálenosti od MAPT, rychlosti, kurzu (ustálené přiblížení), Fix postupného klesání (SDF), je-li použitelné

g (+)

Průlet

h (+)

Postup nezdařeného přiblížení/přistání

i

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

ODDÍL 6 – LET S JEDNÍM NEPRACUJÍCÍM MOTOREM (pouze vícemotorové letouny)  (°)

a

Simulovaná porucha motoru po vzletu nebo při průletu

b

Přiblížení, průlet a procedurální nezdařené přiblížení s jedním nepracujícím motorem

c

Přiblížení a přistání s jedním nepracujícím motorem

d

Dodržování spojení s ATC, radiotelefonní (R/T) postupy

(66)

dodatek 8 se nahrazuje tímto:

„DODATEK 8

Vzájemné započtení přístrojové kvalifikace v rámci přezkoušení odborné způsobilosti pro získání typové nebo třídní kvalifikace

A.   Letouny

Zápočty se udělují, pouze pokud držitelé prodlužují platnost práv udělených přístrojovou kvalifikací pro jednopilotní jednomotorové, případně jednopilotní vícemotorové letouny, nebo tato práva obnovují.

Je-li provedena zkouška dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti zahrnující přístrojovou kvalifikaci a držitelé mají platnou:

Zápočet přístrojové kvalifikace je platný při přezkoušení odborné způsobilosti pro získání:

typovou kvalifikaci MPA;

typovou kvalifikaci pro jednopilotní složité letouny s vysokou výkonností

třídní kvalifikace SE (*2) a

typové kvalifikace SE (*2) a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, pouze zápočty za oddíl 3B přezkoušení odborné způsobilosti v dodatku 9 bodu B.5

třídní nebo typovou kvalifikaci SP ME pro letouny, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, pro jednopilotní provoz

třídní kvalifikace SE a

typové kvalifikace SE a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností

třídní nebo typovou kvalifikaci SP ME pro letouny, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností, omezenou na vícepilotní provoz

třídní kvalifikace SE (*2) a

typové kvalifikace SE (*2) a

třídní nebo typové kvalifikace SP ME, s výjimkou typové kvalifikace pro složité letouny s vysokou výkonností*.

třídní nebo typovou kvalifikaci SP SE pro letouny

třídní kvalifikace SE a

typové kvalifikace SE

B.   Vrtulníky

Zápočty se udělují, pouze pokud držitelé prodlužují platnost práv udělených přístrojovou kvalifikací pro jednomotorové, případně jednopilotní vícemotorové letouny.

Je-li provedena zkouška dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti zahrnující přístrojovou kvalifikaci

a držitelé mají platnou:

Zápočet přístrojové kvalifikace je platný při

přezkoušení odborné způsobilosti pro získání:

typovou kvalifikaci pro vícepilotní vrtulníky (MPH)

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP ME pro jednopilotní provoz

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP ME omezenou na vícepilotní provoz

typové kvalifikace SE (*3) a

typové kvalifikace SP ME (*3).

typovou kvalifikaci SP SE pro jednopilotní provoz

typové kvalifikace SP SE pro jednopilotní provoz

(67)

v dodatku 9 se oddíl B mění takto:

a)

v bodě 5 písm. k) se tabulka nahrazuje touto tabulkou:

 

„1)

2)

3)

4)

5)

Druh provozu

jednopilotní (SP)

vícepilotní (MP)

SP → MP (první)

MP → SP (první)

SP + MP

 

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik

Zkoušky/přezkušování

Výcvik, zkoušky a přezkušování (jednomotorové letouny)

Výcvik, zkoušky a přezkušování (vícemotorové letouny)

Jednomotorové letouny

Vícemotorové letouny

První vydání

SP se složitou konstrukcí

Oddíly

1–6

1–7

Oddíly

1–6

1–6

Oddíly 1–7

Oddíly

1–6

MCC

CRM

Lidské faktory

TEM

Oddíl 7

Oddíly

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

 

 

Prodloužení platnosti

SP se složitou konstrukcí

neuvedeno

neuvedeno

Oddíly

1–6

1–6

neuvedeno

Oddíly

1–6

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

MPO:

oddíly 1–7 (výcvik)

oddíly 1–6 (přezkušování)

SPO:

1.6, oddíl 6 a případně jedno přiblížení z oddílu 3.B

Obnova

SP se složitou konstrukcí

FCL.740

Oddíly

1–6

1–6

FCL.740

Oddíly

1–6

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti

Výcvik: FCL.740

Přezkušování: jako při prodloužení platnosti“

b)

v tabulce za bodem 5 písm. l) se řádek pro úlohu 7.2.2 nahrazuje tímto řádkem:

„7.2.2

Tyto úlohy obnovování kontroly nad řízením:

vybrání ze stoupavého letu v různých úhlech příčného náklonu a

vybrání při klesavém letu v různých úhlech příčného náklonu

P

X

(pro tuto úlohu se nepoužije letoun)“

 

 

 

Příloha VI (část ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(68)

v čl. ARA.GEN.220 písm. a) se nahrazují odstavce 11 a 12 a vkládá se nový odstavec 13, které znějí:

„11)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření;

12)

uplatňování opatření pro zvýšení pružnosti v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2018/1139 a

13)

procesu hodnocení a schvalování letadel uvedený v čl. ORA.ATO.135 písm. a) a čl. DTO.GEN.240 písm. a).“;

(69)

vkládá se nový článek ARA.GEN.360, který zní:

„ARA.GEN.360 Změna příslušného úřadu

a)

Po obdržení žádosti držitele průkazu o změnu příslušného úřadu podle přílohy I (část FCL) čl. FCL.015 písm. d) musí přijímající příslušný úřad bez zbytečného odkladu požádat příslušný úřad držitele průkazu, aby neprodleně převedl vše následující:

1)

ověření průkazu způsobilosti;

2)

kopie lékařských záznamů držitele průkazu, které tento příslušný úřad vede v souladu s články ARA.GEN.220 a ARA.MED.150. Lékařské záznamy jsou převedeny v souladu s přílohou IV (část MED) čl. MED.A.015 a zahrnují přehled relevantní anamnézy žadatele ověřené a podepsané posudkovým lékařem.

b)

Převádějící příslušný úřad si ponechává původní záznamy týkající se průkazu způsobilosti a zdravotního stavu držitele průkazu v souladu s články ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 a ARA.MED.150.

c)

Příslušný úřad vydá bez zbytečného prodlení nový průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti, pokud obdržel veškeré dokumenty uvedené v písmenu a) a zpracoval je. Po opětovném vydání průkazu způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti přijímající příslušný úřad okamžitě požádá držitele průkazu, aby průkaz způsobilosti vydaný předávajícím příslušným úřadem a související osvědčení zdravotní způsobilosti odevzdal.

d)

Jakmile přijímající příslušný úřad opětovně vydá průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti držiteli průkazu a držitel průkazu odevzdá průkaz způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti v souladu s písmenem c), přijímající příslušný úřad ihned uvědomí předávající příslušný úřad. Dokud předávající příslušný úřad neobdrží toto oznámení, je i nadále odpovědný za průkaz způsobilosti a osvědčení lékařské způsobilosti původně vydané tomuto držiteli průkazu.“.

Příloha VII (část ORA) nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

(70)

v článku ORA.ATO.135 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Schválená organizace pro výcvik využívá adekvátní park cvičných letadel či FSTD, jež jsou vhodně vybavená pro potřeby poskytovaných výcvikových kurzů. Tento park letadel se skládá z letadel, která vyhovují požadavkům stanoveným v nařízení (EU) 2018/1139. Letadla, která spadají pod písmena a), b), c) nebo d) přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, mohou být využívána v rámci výcviku, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

1)

příslušný úřad během procesu hodnocení potvrdil úroveň bezpečnosti srovnatelnou s úrovní stanovenou všemi základními požadavky uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;

2)

příslušný úřad schválil využívání těchto letadel v rámci výcviku ve schválené organizaci pro výcvik.“.

Příloha VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 (část DTO) se mění takto:

(71)

v článku DTO.GEN.240 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Ohlášená organizace pro výcvik využívá adekvátní park cvičných letadel či zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jež jsou vhodně vybavená pro potřeby poskytovaného výcvikového kurzu. Tento park letadel se skládá z letadel, která vyhovují požadavkům stanoveným v nařízení (EU) 2018/1139. Letadla, která spadají pod písmena a), b), c) nebo d) přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, mohou být využívána v rámci výcviku, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

1)

příslušný úřad během procesu hodnocení potvrdil úroveň bezpečnosti srovnatelnou s úrovní stanovenou všemi základními požadavky uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;

2)

příslušný úřad schválil využívání těchto letadel v rámci výcviku v ohlášené organizaci pro výcvik.“.


(°)  Je třeba provést s orientací výhradně podle přístrojů.

(*1)  Lze provést na FFS, FTD 2/3 nebo FNPT II.

(+)  Lze provést buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5.

(++)  K získání nebo zachování práv pro PBN musí jedno přiblížení buď v oddíle 4, nebo v oddíle 5 být RNP APCH. Pokud RNP APCH není proveditelné, musí být vykonáno na vhodně vybaveném FSTD.“;

(*2)  Za předpokladu, že žadatelé za předchozích dvanáct měsíců absolvovali alespoň tři odlety a přiblížení podle IFR při výkonu práv pro PBN, včetně alespoň jednoho přiblížení RNP APCH, v letounu třídy SP nebo v typu letounu v jednopilotním provozu, nebo pokud v případě jiných vícemotorových letounů než složitých letounů s vysokou výkonností úspěšně složili oddíl 6 zkoušky dovednosti pro jiné letouny SP než složité letouny s vysokou výkonností řízené s orientací výhradně podle přístrojů v jednopilotním provozu.

(*3)  Za předpokladu, že za předchozích dvanáct měsíců byly provedeny alespoň tři odlety a přiblížení podle IFR při výkonu práv pro PBN, včetně jednoho přiblížení RNP APCH (mohlo by se jednat o přiblížení v bodu v prostoru), ve vrtulníku typu SP v jednopilotním provozu.“;


Top