EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1383

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Text s významem pro EHP.)

C/2019/5021

OJ L 228, 4.9.2019, p. 1–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1383/oj

4.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1383

ze dne 8. července 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 a čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2) obsahuje pravidla týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti některých letadel. V zájmu proporcionality je nezbytné tato pravidla upravit, a to zavedením zjednodušených požadavků odpovídajících nižším rizikům spojeným s lehkými letadly používanými ve všeobecném letectví, která nejsou uvedena v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3). Za tímto účelem by měl být zaveden nový soubor požadavků zajišťujících letovou způsobilost takových letadel. Tyto požadavky by měly být méně přísné než stávající požadavky v rámci programů údržby letadel, kontrol letové způsobilosti a odkladu závad. Pokud by se takové požadavky na údržbu vztahovaly na jiná než složitá motorová letadla, vlastníkovi takového letadla by nemělo být bráněno v tom, aby úkoly údržby smluvně svěřil organizaci údržby schválené podle přílohy II (část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014.

(2)

Pro letadla jiná než složitá motorová letadla neuvedená v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, by měl být zaveden nový soubor pravidel, který by umožnil větší flexibilitu, pokud jde o vymezení a provádění programu údržby letadla. V důsledku toho by mělo být zavedeno nové oprávnění organizace s méně přísnými požadavky a kombinovanými právy pro údržbu, řízení zachování letové způsobilosti, kontroly letové způsobilosti a povolení k letu.

(3)

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (4) musí mít držitelé osvědčení leteckého provozovatele v současnosti zaveden systém řízení, který zahrnuje řízení bezpečnostního rizika jejich činností. Jednou z takových činností je řízení zachování letové způsobilosti jejich letadlového parku, které provádí jejich vlastní organizace k řízení zachování letové způsobilosti, schválená v souladu s hlavou G přílohy I nařízení (EU) č. 1321/2014. Hlava G přílohy I však v současnosti neobsahuje žádné požadavky na řízení bezpečnostního rizika v rámci organizace k řízení zachování letové způsobilosti. Proto by měl být zaveden systém řízení organizací k řízení zachování letové způsobilosti pro organizace, které řídí zachování letové způsobilosti letadel používaných držiteli osvědčení leteckého provozovatele. Tento systém řízení by se měl vztahovat na všechny organizace k řízení zachování letové způsobilosti, které řídí zachování letové způsobilosti.

(4)

Organizacím, které se podílejí na zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků, by mělo být poskytnuto dostatečné přechodné období, aby mohly zajistit soulad s novými pravidly a postupy, které zavádí toto nařízení.

(5)

Aby byla pro letadla jiná než složitá motorová letadla neuvedená v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, zajištěna přiměřená pravidla, zásady řízení bezpečnosti by se neměly vztahovat na organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy.

(6)

Kromě toho je vhodné sladit požadavky na příslušné úřady s vývojem koncepcí řízení bezpečnosti Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zejména pokud jde o zavádění systému řízení úřadů, provádění státního programu bezpečnosti a zajištění koordinace mezi úřady.

(7)

Nesprávné posouzení letové způsobilosti letadla z důvodu neúplných záznamů o zachování letové způsobilosti může představovat riziko pro bezpečnost letu. Proto by měla být změněna stávající pravidla týkající se záznamů o zachování letové způsobilosti.

(8)

Měly by být opraveny některé redakční chyby vedoucí k obtížnému výkladu některých ustanovení přílohy III nařízení (EU) č. 1321/2014.

(9)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením se zakládají na stanoviscích č. 5/2016 (5), č. 6/2016 (6) a č. 13/2016 (7) vydaných Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (8).

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Požadavky na zachování letové způsobilosti

1.   Zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. a) a letadlových celků určených k zástavbě do těchto letadel se zajišťuje v souladu s požadavky přílohy I (část M), s výjimkou letadel uvedených v odst. 2 prvním pododstavci, na něž se vztahují požadavky přílohy Vb (část ML).

2.   Požadavky přílohy Vb (část ML) se vztahují na tato letadla jiná než složitá motorová letadla:

a)

letouny s maximální vzletovou hmotností rovnou 2 730 kg nebo menší;

b)

rotorová letadla s maximální vzletovou hmotností 1 200 kg nebo menší, certifikovaná pro maximálně 4 osoby na palubě;

c)

jiná letadla ELA2.

Pokud je v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, uvedeno letadlo uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c), použijí se požadavky přílohy I (část M).

3.   Aby letadlo uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. a), b) a c) mohlo být uvedeno v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce, který je držitelem licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, musí splňovat všechny tyto požadavky:

a)

jeho program údržby schválil příslušný úřad v souladu s bodem M.A.302 přílohy I (část M);

b)

řádná údržba požadovaná programem údržby podle písmene a) byla provedena a osvědčena v souladu s body 145.A.48 a 145.A.50 přílohy II (část 145);

c)

kontrola letové způsobilosti byla provedena a nové osvědčení kontroly letové způsobilosti bylo vydáno v souladu s bodem M.A.901 přílohy I (část M).

4.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se zachování letové způsobilosti letadla uvedeného v čl. 1 písm. a), kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě zvláštních dohod o zachování letové způsobilosti, jak je vymezuje povolení k letu vydané v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (*1).

5.   Programy údržby letadel uvedených v čl. 1 písm. a), které jsou v souladu s požadavky uvedenými v bodě M.A.302 přílohy I (část M) použitelnými před dnem 20. srpna 2019, se považují za splňující požadavky uvedené v bodě M.A.302 přílohy I (část M), respektive v bodě ML.A.302 přílohy Vb (část ML) v souladu s odstavci 1 a 2.

6.   Provozovatelé zajistí zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) a letadlových celků určených k zástavbě do těchto letadel v souladu s požadavky přílohy Va (část T).

7.   Zachování letové způsobilosti letounů s maximální osvědčenou vzletovou rychlostí 5 700 kg nebo nižší, které jsou vybaveny několika turbovrtulovými motory, se zajišťuje v souladu s požadavky použitelnými na jiná než složitá motorová letadla, jak je uvedeno v bodech M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 a M.A.803 přílohy I (část M), v bodě 145.A.30 přílohy II (část 145), v bodech 66.A.5, 66.A.30 a 66.A.70 a dodatcích V a VI přílohy III (část 66), v bodě CAMO.A.315 přílohy Vc (část CAMO) a v bodě CAO.A.010 a dodatku I přílohy Vd (část CAO) v rozsahu, v jakém jsou použitelné na jiná než složitá motorová letadla.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).“;"

2)

článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Schvalování organizací podílejících se na zachování letové způsobilosti

1.   Organizacím podílejícím se na zachování letové způsobilosti letadel a letadlových částí k zástavbě do těchto letadel, včetně údržby, vydává oprávnění na jejich žádost příslušný úřad v souladu s požadavky přílohy II (část 145), přílohy Vc (část CAMO) nebo přílohy Vd (část CAO), podle toho, které jsou pro příslušné organizace použitelné.

2.   Odchylně od odstavce 1 může do dne 20. srpna 2020 organizacím na jejich žádost oprávnění vydat příslušný úřad v souladu s požadavky hlavy F a G přílohy I (část M). Tato oprávnění jsou platná do dne 20. srpna 2021.

3.   Oprávnění k údržbě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s certifikační specifikací JAR-145 uvedenou v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (*2) a platná před dnem 29. listopadu 2003 se považují za vydaná v souladu s požadavky přílohy II (část 145) tohoto nařízení.

4.   Organizacím, které jsou držiteli platného oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145), vydá příslušný úřad na jejich žádost formulář 3-CAO uvedený v dodatku 1 přílohy Vd (část CAO).

Práva takové organizace podle oprávnění vydaného v souladu přílohou Vd (část CAO) jsou shodná s právy podle oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145). Tato práva však nepřesahují práva organizace podle oddílu A přílohy Vd (část CAO).

Organizace může napravit jakákoli zjištění nesouladu s přílohou Vd (část CAO) do dne 20. srpna 2021. Nejsou-li po tomto datu tato zjištění napravena, oprávnění se zruší.

Do doby, než organizace dosáhne souladu s přílohou Vd (část CAO), nebo do dne 20. srpna 2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve, je osvědčena a dozorována v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo případně přílohou II (část 145).

5.   Platná oprávnění organizací k řízení zachování letové způsobilosti vydaná v souladu s hlavou G přílohy I (část M) se považují za vydaná v souladu s přílohou Vc (část CAMO).

Organizace může napravit jakákoli zjištění nesouladu s přílohou Vc (část CAMO) do dne 20. srpna 2021

Pokud organizace do tohoto data zjištění napraví, příslušný úřad jí vydá nové osvědčení o oprávnění na formuláři 14 v souladu s přílohou Vc (část CAMO). Nejsou-li tato zjištění napravena po tomto datu, oprávnění se zruší.

Do doby, než organizace dosáhne souladu s přílohou Vc (část CAMO), nebo do dne 20. srpna 2021, podle toho, která skutečnost nastane dříve, je osvědčena a dozorována v souladu s hlavou G přílohy I (část M).

6.   Osvědčení o uvolnění do provozu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná přede dnem 28. října 2008 organizací údržby oprávněnou v souladu s požadavky stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, kde je tato organizace usazena, jiným než složitým motorovým letadlům, která nejsou používána v obchodní letecké dopravě, včetně veškerých letadlových částí určených k instalaci do těchto letadel, se považují za vydaná v souladu s body M.A.801 a M.A.802 přílohy I (část M) a bodem 145.A.50 přílohy II (část 145).

(*2)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).“;"

3)

v článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s požadavky přílohy III (část 66), až na případy stanovené v bodech M.A.606 písm. h), M.A.607 písm. b), M.A.801 písm. d) a M.A.803 přílohy I (část M), v bodech ML.A.801 písm. c) a ML.A.803 přílohy Vb (část ML), v bodech CAO.A.035 písm. d) a CAO.A.040 písm. b) přílohy Vd (část CAO) a v bodě 145.A.30 písm. j) a dodatku IV přílohy II (část 145).“;

4)

vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Příslušné úřady

1.   Pokud členský stát určí jako příslušný úřad s nezbytnými pravomocemi a přidělenou odpovědností za osvědčování osob a organizací podléhajících tomuto nařízení a za dozor nad nimi více než jeden subjekt, musí být splněny tyto požadavky:

a)

jsou jednoznačně vymezeny pravomoci každého příslušného úřadu z hlediska odpovědnosti a zeměpisného omezení;

b)

mezi těmito úřady je zřízena koordinace s cílem zajistit účinné osvědčování organizací a osob podléhajících tomuto nařízení a dohled nad nimi v rámci jejich příslušné odpovědnosti.

2.   Členské státy zajistí, aby personál jejich příslušných úřadů nevykonával činnosti spojené s osvědčováním a dozorem, pokud skutečnosti nasvědčují tomu, že by to mohlo přímo nebo nepřímo vést ke střetu zájmů, zejména zájmů rodinných nebo finančních.

3.   Tam, kde je nutné provést úkony osvědčování nebo dozoru podle tohoto nařízení, příslušné úřady jsou oprávněny:

a)

kontrolovat záznamy, údaje, postupy a jakýkoli jiný materiál, který je relevantní pro plnění úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dozorem;

b)

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

c)

žádat od jakéhokoli pracovníka těchto organizací na místě ústní vysvětlení;

d)

vstupovat do relevantních prostor, provozních lokalit nebo dopravních prostředků vlastněných nebo používaných těmito osobami;

e)

vykonávat audity, šetření, posouzení, prohlídky, včetně neohlášených prohlídek, v těchto organizacích;

f)

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.

4.   Pravomoci podle odstavce 3 jsou vykonávány v souladu s právními předpisy příslušného členského státu.“;

5)

článek 9 se zrušuje;

6)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

7)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

8)

příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

9)

příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

10)

příloha Va se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

11)

text uvedený v příloze VI tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vb;

12)

text uvedený v příloze VII tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vc;

13)

text uvedený v příloze VIII tohoto nařízení se vkládá jako příloha Vd.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 20. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(5)  Stanovisko č. 5/2016: Pracovní skupina pro přezkum části M pro všeobecné letectví.

(6)  Stanovisko č. 6/2016: Začlenění požadavků systému řízení bezpečnosti (SMS) do nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 – SMS v části M.

(7)  Stanovisko č. 13/2016: Technické záznamy.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

(1)

Obsah se mění takto:

„OBSAH

M.1

ODDÍL A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A – OBECNĚ

M.A.101

Rozsah

HLAVA B – ODPOVĚDNOST

M.A.201

Odpovědnost

M.A.202

Hlášení událostí

HLAVA C – ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.301

Úkoly zachování letové způsobilosti

M.A.302

Program údržby letadla

M.A.303

Příkazy k zachování letové způsobilosti

M.A.304

Údaje pro modifikace a opravy

M.A.305

Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

M.A.306

Systém technického deníku letadla

M.A.307

Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

HLAVA D – NORMY ÚDRŽBY

M.A.401

Údaje pro údržbu

M.A.402

Provádění údržby

M.A.403

Závady letadel

HLAVA E – LETADLOVÉ CELKY

M.A.501

Klasifikace a zástavba

M.A.502

Údržba letadlových celků

M.A.503

Části s omezenou životností a celky s řízenou životností

M.A.504

Oddělení letadlových celků

HLAVA F – ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.A.601

Rozsah

M.A.602

Žádost

M.A.603

Rozsah oprávnění

M.A.604

Příručka organizace údržby

M.A.605

Provozní prostory

M.A.606

Požadavky na personál

M.A.607

Osvědčující personál a personál kontroly letové způsobilosti

M.A.608

Letadlové celky, vybavení a nářadí

M.A.609

Údaje pro údržbu

M.A.610

Zakázky údržby

M.A.611

Normy údržby

M.A.612

Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

M.A.613

Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

M.A.614

Záznamy údržby a záznamy kontroly letové způsobilosti

M.A.615

Práva organizace

M.A.616

Kontrola organizace

M.A.617

Změny organizace oprávněné k údržbě

M.A.618

Zachování platnosti oprávnění

M.A.619

Nálezy

HLAVA G – ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.701

Rozsah

M.A.702

Žádost

M.A.703

Rozsah oprávnění

M.A.704

Výklad řízení zachování letové způsobilosti

M.A.705

Provozní prostory

M.A.706

Požadavky na personál

M.A.707

Personál kontroly letové způsobilosti

M.A.708

Řízení zachování letové způsobilosti

M.A.709

Dokumentace

M.A.710

Kontrola letové způsobilosti

M.A.711

Práva organizace

M.A.712

Systém jakosti

M.A.713

Změny organizace oprávněné k řízení zachování letové způsobilosti

M.A.714

Uchovávání záznamů

M.A.715

Zachování platnosti oprávnění

M.A.716

Nálezy

HLAVA H – OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (CRS)

M.A.801

Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

M.A.802

Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

M.A.803

Opravňování pilotem-vlastníkem

HLAVA I – OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.A.901

Kontrola letové způsobilosti letadel

M.A.902

Platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti

M.A.903

Převod letadel zapsaných v leteckém rejstříku v rámci EU

M.A.904

Kontrola letové způsobilosti letadel dovážených do EU

M.A.905

Nálezy

ODDÍL B – POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A – OBECNĚ

M.B.101

Rozsah

M.B.102

Příslušný úřad

M.B.103

Nálezy a donucovací opatření – osoby

M.B.104

Uchovávání záznamů

M.B.105

Vzájemná výměna informací

HLAVA B – ODPOVĚDNOST

M.B.201

Odpovědnost

M.B.202

Informace poskytované agentuře

HLAVA C – ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.301

Program údržby letadla

M.B.302

Výjimky

M.B.303

Sledování zachování letové způsobilosti letadla

M.B.304

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti

M.B.305

Systém technického deníku letadla

HLAVA D – NORMY ÚDRŽBY

HLAVA E – LETADLOVÉ CELKY

HLAVA F – ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ

M.B.601

Použití

M.B.602

První oprávnění

M.B.603

Vydání oprávnění

M.B.604

Průběžný dozor

M.B.605

Nálezy

M.B.606

Změny

M.B.607

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

HLAVA G – ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.701

Použití

M.B.702

První oprávnění

M.B.703

Vydání oprávnění

M.B.704

Průběžný dozor

M.B.705

Nálezy

M.B.706

Změny

M.B.707

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti oprávnění

HLAVA H – OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (CRS)

HLAVA I – OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

M.B.901

Zhodnocení doporučení

M.B.902

Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

M.B.903

Nálezy

M.B.904

Výměna informací

Dodatek I – Smlouva o řízení zachování letové způsobilosti

Dodatek II – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – Formulář 1 EASA

Dodatek III – Osvědčení kontroly letové způsobilosti – Formulář 15 EASA

Dodatek IV – Systém tříd oprávnění a kvalifikací používaný k schvalování organizací údržby uvedených v příloze I (část M) hlavě F a v příloze II (část 145)

Dodatek V – Oprávnění organizace k údržbě podle přílohy I (část M) hlavy F

Dodatek VII – Složité úkoly údržby

Dodatek VIII – Omezená údržba, kterou provádí pilot-vlastník“;

(2)

bod M.1 se mění takto:

(a)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

pro schvalování programů údržby:

i)

úřad určený členským státem zápisu letadla do rejstříku, nebo

ii)

po dohodě s členským státem zápisu před schválením programu údržby letadla:

a)

úřad určený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, nebo pokud hlavní místo obchodní činnosti nemá, úřad určený členským státem, v němž je provozovatel usazen nebo ve kterém má bydliště;

b)

úřad odpovědný za dozor nad organizací, která řídí zachování letové způsobilosti letadla nebo se kterou vlastník uzavřel omezenou smlouvu podle bodu M.A.201 písm. i) bodu 1.“;

(b)

bod 4 se zrušuje;

(3)

bod M.A.101 se nahrazuje tímto:

M.A.101   Rozsah

Tato část zavádí opatření, která mají být přijata k zajištění zachování letové způsobilosti letadla včetně jeho údržby. Stanoví také podmínky, které mají splňovat osoby nebo organizace zapojené do těchto činností.“;

(4)

v bodě M.A.201 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Vlastník letadla je odpovědný za zachování letové způsobilosti letadla a je povinen zajistit, aby nebyl vykonán let, pokud nejsou splněny všechny tyto požadavky:

1.

letadlo je udržováno ve stavu letové způsobilosti;

2.

veškeré provozní a nouzové vybavení je správně zastavěno a provozuschopné nebo jasně označeno jako neschopné provozu;

3.

osvědčení letové způsobilosti je platné;

4.

údržba letadla je prováděna v souladu s programem údržby letadla uvedeným v bodě M.A.302.“;

(5)

v bodě M.A.201 se písmena d) až i) nahrazují tímto:

„d)

Za uspokojivé provedení předletové prohlídky odpovídá velící pilot, nebo jde-li o letadlo, které používá letecký dopravce s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008, provozovatel. Tuto prohlídku provádí pilot nebo jiná kvalifikovaná osoba a nemusí ji provádět organizace oprávněná k údržbě či osvědčující personál.

e)

U letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008, odpovídá za zachování letové způsobilosti letadel, která provozuje, provozovatel, jenž:

1.

zajistí, aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2.

přijme kroky nezbytné k jeho oprávnění jako organizace k řízení zachování letové způsobilosti (dále také jen „CAMO“) podle přílohy Vc (část CAMO) jako součást osvědčení leteckého provozovatele pro letadlo, které provozuje;

3.

přijme kroky nezbytné k jeho oprávnění podle přílohy II (část 145) nebo uzavře písemnou smlouvu podle přílohy Vc (část CAMO) bodu CAMO.A.315 písm. c) s organizací, která byla oprávněna podle přílohy II (část 145).

f)

V případě složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz, pro obchodní leteckou dopravu jinou, než jakou provádějí letečtí dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 nebo komerční schválené organizace pro výcvik a ohlášené organizace pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, provozovatel zajistí:

1.

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2.

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO); pokud není provozovatel sám oprávněn v souladu s uvedeným oddílem, uzavře písemnou smlouvu o provádění těchto úkolů podle dodatku I k této příloze s organizací oprávněnou podle přílohy Vc (část CAMO);

3.

aby organizace CAMO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (část 145) jako organizace způsobilá vydávat oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků pro zástavbu, nebo aby tato organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle přílohy Vc (část CAMO) bodu CAMO.A.315 písm. c) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (část 145).

g)

V případě složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmenech e) a f), vlastník zajistí:

1.

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2.

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO); pokud vlastník není organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO), uzavře písemnou smlouvu o provádění těchto úkolů podle dodatku I k této příloze s organizací oprávněnou podle přílohy Vc (část CAMO);

3.

aby organizace CAMO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (část 145) jako organizace způsobilá vydávat oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků pro zástavbu, nebo aby tato organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle přílohy Vc (část CAMO) bodu CAMO.A.315 písm. c) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (část 145).

h)

V případě letadel jiných než složitých motorových letadel používaných pro zvláštní obchodní provoz nebo pro obchodní leteckou dopravu jinou, než jakou provádějí letečtí dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 nebo komerční schválené organizace pro výcvik a ohlášené organizace pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, provozovatel zajistí:

1.

aby se neuskutečnil let, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v písmenu a);

2.

aby úkoly související se zachováním letové způsobilosti provedla organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO) nebo organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (dále také jen „CAO“) oprávněná podle přílohy Vd (část CAO); není-li provozovatelem organizace CAMO oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO) ani organizace CAO oprávněná podle přílohy Vd (část CAO), musí uzavřít písemnou smlouvu podle dodatku I k této příloze s organizací CAMO oprávněnou podle přílohy Vc (část CAMO) nebo s organizací CAO oprávněnou podle přílohy Vd (část CAO);

3.

aby organizace CAMO nebo CAO podle bodu 2 byla oprávněna podle přílohy II (část 145) nebo podle části M hlavy F této přílohy nebo jako organizace CAO s právy údržby nebo aby organizace CAMO uzavřela písemnou smlouvu podle přílohy Vc (část CAMO) bodu CAMO.A.315 písm. c) s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (část 145) nebo podle části M hlavy F této přílohy nebo podle přílohy Vd (část CAO) s právy údržby.

i)

V případě letadel jiných než složitých motorových letadel, která nejsou zahrnuta v písmenech e) a h) nebo se používají pro omezený provoz, vlastník zajistí, aby se let uskutečnil, jen pokud jsou splněny podmínky uvedené v písmenu a). Za tím účelem vlastník buď:

1.

zadá úkoly zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.301 organizaci CAMO nebo organizaci CAO formou písemné smlouvy uzavřené podle dodatku I, nebo

2.

tyto úkoly provádí sám.

Pokud se vlastník rozhodne tyto úkoly provést sám, pak se může rozhodnout neprovést úkoly týkající se vypracování programu údržby letadla a zpracování jeho schválení pouze tehdy, pokud tyto úkoly provádí organizace CAMO nebo CAO prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené podle bodu M.A.302.“;

(6)

bod M.A.202 se nahrazuje tímto:

M.A.202   Hlášení událostí

a)

Aniž jsou dotčeny požadavky na hlášení událostí uvedené v příloze II (část 145) a příloze Vc (část CAMO), musí každá osoba nebo organizace odpovědná podle bodu M.A.201 hlásit jakýkoli zjištěný stav letadla nebo letadlového celku, který ohrožuje bezpečnost letu:

1.

příslušnému úřadu určenému členským státem zápisu letadla do rejstříku, a pokud se liší od členského státu zápisu do rejstříku, příslušnému úřadu určenému členským státem provozovatele;

2.

organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh.

b)

Hlášení podle písmene a) probíhá způsobem, který stanoví příslušný úřad podle bodu a), a obsahuje všechny relevantní informace o stavu, který je hlásící osobě nebo organizaci znám.

c)

Probíhá-li údržba nebo kontrola letové způsobilosti letadla na základě písemné smlouvy, osoba nebo organizace odpovědná za tuto činnost je rovněž povinna hlásit jakýkoli stav podle bodu a) vlastníkovi a provozovateli letadla, a pokud se liší, pak dotčené organizaci CAMO nebo CAO.

d)

Tato osoba nebo organizace podává hlášení podle písmen a) a c) co nejdříve, avšak nejpozději 72 hodin od chvíle, kdy tato osoba nebo organizace stav, jehož se hlášení týká, zjistila, ledaže by tomu bránily výjimečné okolnosti.

e)

Tato osoba nebo organizace předloží následné hlášení, ve kterém podrobně popíše kroky, jež tato osoba nebo organizace hodlá učinit, aby se podobný stav v budoucnu již neopakoval, a to co nejdříve poté, co bylo o těchto krocích rozhodnuto. Toto hlášení se podává formou a způsobem, které stanovil příslušný úřad.“;

(7)

body M.A.301 a M.A.302 se nahrazují tímto:

M.A.301   Úkoly zachování letové způsobilosti

Zachování letové způsobilosti letadla a provozuschopnost jeho provozního a nouzového vybavení se zajišťuje:

a)

prováděním předletových prohlídek;

b)

odstraňováním veškerých závad a poškození ovlivňujících bezpečnost provozu v souladu s údaji uvedenými v bodě M.A.304 a/nebo M.A.401 při zohlednění seznamu minimálního vybavení a seznamu povolených odchylek na draku, pokud existují;

c)

prováděním veškeré údržby v souladu s programem údržby letadla podle bodu M.A.302;

d)

uvolněním veškeré údržby do provozu podle hlavy H;

e)

u všech složitých motorových letadel nebo letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 analýzou účinnosti schváleného programu údržby podle bodu M.A.302;

f)

provedením jakéhokoli z uvedených úkonů:

1.

příkazu k zachování letové způsobilosti;

2.

provozního příkazu s účinkem na zachování letové způsobilosti;

3.

požadavku na zachování letové způsobilosti stanoveného agenturou;

4.

opatření požadovaných příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

g)

prováděním modifikací a oprav podle bodu M.A.304;

h)

předáním dokumentu o hmotnosti a vyvážení letadla, který odráží aktuální konfiguraci letadla, velícímu pilotovi, nebo v případě leteckých dopravců s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 provozovateli;

i)

kontrolními lety po údržbě, pokud je to nezbytné.

M.A.302   Program údržby letadla

a)

Údržba každého letadla je organizována v souladu s programem údržby letadla.

b)

Program údržby letadla a veškeré jeho změny schvaluje příslušný úřad.

c)

Pokud zachování letové způsobilosti řídí organizace CAMO nebo CAO nebo pokud mezi vlastníkem a organizací CAMO nebo CAO existuje písemná smlouva uzavřená v souladu s bodem M.A.201 písm. i) bodem 1, je možné program údržby letadla a jeho změny schválit postupem nepřímého schválení.

V tom případě stanoví postup nepřímého schválení organizace CAMO nebo CAO v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti (CAME) podle přílohy Vc bodu CAMO.A.300 nebo v rámci výkladu řízení letové způsobilosti s kombinovanými právy (CAE) podle přílohy Vd bodu CAO.A.025 a schválí jej příslušný úřad odpovídající za tuto organizaci CAMO nebo CAO.

Postup nepřímého schválení se použije, jen pokud je organizace CAMO nebo CAO pod dozorem členského státu zápisu letadla do rejstříku, ledaže byla uzavřena písemná smlouva podle bodu M.1 bodu 3, kterou se přenesla odpovědnost za schvalování programu údržby letadla na příslušný úřad odpovědný za organizaci CAMO nebo CAO.

d)

Program údržby letadla musí prokazatelně vyhovět:

1.

pokynům vydaným příslušným úřadem;

2.

pokynům pro zachování letové způsobilosti:

i)

vydaným držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení vydaného podle přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012,

ii)

nebo případně zahrnutým v certifikačních specifikacích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

e)

Odchylně od písmene d) se vlastník nebo organizace řídící zachování letové způsobilosti letadla může odchýlit od pokynů uvedených v písm. d) bodě 2 a navrhnout eskalované intervaly v programu údržby letadla na základě údajů získaných z dostatečných kontrol prováděných v souladu s písmenem h). Nepřímé schvalování se nepovoluje v případě eskalace úkolů souvisejících s bezpečností. Vlastník nebo organizace řídící zachování letové způsobilosti letadla může také navrhnout další pokyny v programu údržby letadla.

f)

Program údržby letadla musí obsahovat podrobné informace o veškeré údržbě, která má být provedena, včetně četnosti a všech konkrétních úkolů týkajících se druhu a specifičnosti provozu.

g)

U složitých motorových letadel, je-li program údržby letadla založen na metodě Maintenance Steering Group nebo na sledování stavu, musí program údržby letadla obsahovat program spolehlivosti.

h)

Program údržby letadla podléhá pravidelným kontrolám a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem mění. Účelem těchto kontrol je zajistit, aby program údržby letadla zůstával aktuální a platný ve světle provozních zkušeností a pokynů příslušného úřadu při zohlednění nových nebo upravených pokynů pro údržbu zveřejněných držiteli typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací zveřejňující takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

(8)

bod M.A.304 se nahrazuje tímto:

M.A.304   Údaje pro modifikace a opravy

Osoba nebo organizace provádějící opravu letadla nebo letadlového celku posoudí jakoukoli škodu. Modifikace a opravy se provádějí za použití:

a)

údajů schválených agenturou, případně

b)

údajů schválených projekční organizací splňující požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

c)

údajů obsažených v certifikačních specifikacích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

(9)

bod M.A.305 se nahrazuje tímto:

M.A.305   Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a)

Při dokončení každé údržby se do systému záznamů o zachování letové způsobilosti letadla vloží osvědčení o uvolnění letadla do provozu vyžadované podle bodu M.A.801 nebo bodu 145.A.50, a to jakmile je to možné, ale nejpozději 30 dní po dokončení údržby.

b)

Systém záznamů zachování letové způsobilosti musí obsahovat následující prvky:

1.

datum vložení záznamu, celková životnost letadla, motoru (motorů) a/nebo vrtule (vrtulí) naakumulovaná za příslušný parametr;

2.

záznamy zachování letové způsobilosti letadla popsané dále v písmenech c) a d) spolu s podpůrnými detailními záznamy o údržbě popsanými dále v písmenu e);

3.

vyžaduje-li to bod M.A.306, technický deník letadla.

c)

Záznamy zachování letové způsobilosti letadla musí obsahovat také zprávu o hmotnosti a vyvážení letadla a aktuální stav:

1.

příkazů k zachování letové způsobilosti a opatření nařízených příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

2.

modifikací a oprav;

3.

souladu s programem údržby letadla;

4.

odložených úkolů údržby a odložených odstranění závad.

d)

Záznamy zachování letové způsobilosti musí obsahovat aktuální stav specifický pro celky:

1.

částí s omezenou životností, včetně životnosti každé zasažené části ve vztahu k příslušnému parametru omezení letové způsobilosti a

2.

celků s řízenou životností, včetně životnosti zasažených celků v příslušném parametru od posledního dokončení plánované údržby, jak je uvedeno v programu údržby letadla.

e)

Vlastník nebo provozovatel zavede systém pro uchovávání následujících dokumentů a údajů v podobě přijatelné pro příslušný úřad a po dobu uvedenou níže:

1.

systém technického deníku letadla: technický deník nebo jiné rozsahem a podrobnostmi rovnocenné údaje pokrývající období 36 měsíců před posledním záznamem;

2.

osvědčení o uvolnění do provozu a podrobné záznamy o údržbě:

(i)

prokazující vyhovění příkazům k zachování letové způsobilosti a opatřením nařízeným příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém v souvislosti s letadlem, motorem (motory), vrtulí (vrtulemi) a celky na ně instalovanými, a to až do doby, kdy informace tam uvedené budou nahrazeny novými informacemi rozsahem i podrobnostmi rovnocennými a pokrývajícími období nejméně 36 měsíců;

(ii)

prokazující vyhovění příslušným údajům v souladu s bodem M.A.304 pro aktuální modifikace a opravy letadla, motoru (motorů), vrtule (vrtulí) a jakýchkoli celků podléhajících omezením letové způsobilosti a

(iii)

veškeré plánované údržby nebo jiné údržby vyžadované z důvodu zachování letové způsobilosti letadla, motoru (motorů) nebo vrtule (vrtulí), a to až do doby, kdy informace tam uvedené budou nahrazeny novými informacemi rozsahem i podrobnostmi rovnocennými a pokrývajícími období nejméně 36 měsíců.

3.

údaje specifické pro některé celky:

(i)

záznam o historii funkčnosti každé části s omezenou životností, na jehož základě se stanoví aktuální stav vyhovění omezením letové způsobilosti;

(ii)

osvědčení o uvolnění do provozu a podrobné záznamy o údržbě týkající se posledního dokončení jakékoli plánované údržby a jakékoli následné neplánované údržby všech částí s omezenou životností a celků s řízenou životností, dokud nebude plánovaná údržba nahrazena další plánovanou údržbou rovnocennou rozsahem i podrobnostmi a pokrývající období nejméně 36 měsíců;

(iii)

osvědčení o uvolnění do provozu a vlastníkovo prohlášení o akceptování jakéhokoli celku, který je zastavěn do letadla ELA2 bez formuláře 1 EASA podle bodu 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokrývající období nejméně 36 měsíců.

4.

Období pro uchovávání záznamů v případě, kdy je letadlo trvale vyřazeno z provozu:

(i)

údaje vyžadované podle bodu M.A.305 písm. b) bodu 1, pokud jde o letadlo, motor (motory) a vrtuli (vrtule), se uchovávají po dobu nejméně 12 měsíců;

(ii)

poslední účinný stav a hlášení uvedená v bodě M.A.305 písm. c) a d) se uchovávají po dobu nejméně 12 měsíců a

(iii)

nejnovější osvědčení o uvolnění do provozu a podrobné záznamy o údržbě uvedené v bodě M.A.305 písm. e) bodě 2 bodě ii) a písm. e) bodě 3 bodě i) se uchovávají po dobu nejméně 12 měsíců.

f)

Osoba nebo organizace odpovědná za řízení úkolů zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.201 musí splňovat požadavky týkající se systému záznamů zachování letové způsobilosti letadla a předkládat tyto záznamy příslušnému úřadu na jeho žádost.

g)

Veškeré záznamy vytvořené v systému záznamů zachování letové způsobilosti letadla musí být jasné a přesné. Pokud je nezbytné záznam opravit, musí být oprava provedena tak, aby zůstal jasně vidět i původní záznam.“;

(10)

v bodě M.A.306 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Kromě požadavků bodu M.A.305 na obchodní leteckou dopravu, zvláštní obchodní provoz a provoz komerčních schválených organizací pro výcvik nebo komerčních ohlášených organizací pro výcvik použije provozovatel systém technického deníku obsahující následující informace o každém letadle:“;

(11)

v bodě M.A.306 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

První vydání systému technického deníku letadla schvaluje příslušný úřad podle přílohy Vc (část CAMO) bodu CAMO.A.105 nebo případně podle přílohy Vd (část CAO) bodu CAO.1 bodu 1. Další změny tohoto systému se řídí podle bodu CAMO.A.300 písm. c), případně CAO.A.025 písm. c).“;

(12)

v bodě M.A.306 se zrušuje písmeno c);

(13)

bod M.A.307 se nahrazuje tímto:

„a)

Je-li letadlo trvale převedeno z jednoho vlastníka nebo provozovatele na jiného, převádějící vlastník nebo provozovatel zajistí, aby byly převedeny také záznamy o zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 a případně též systém technického deníku podle bodu M.A.306.

b)

Zadá-li vlastník formou smlouvy úkoly řízení zachování letové způsobilosti organizaci CAMO nebo CAO, vlastník zajistí, aby na tuto smluvní organizaci byly převedeny záznamy o zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305.

c)

Období pro uchovávání záznamů podle bodu M.A.305 písm. e) platí i nadále pro nového vlastníka, provozovatele, organizaci CAMO nebo organizaci CAO.“;

(14)

v bodě M.A.403 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Každá závada, která není odstraněna před letem, musí být zaznamenána v systému záznamů zachování letové způsobilosti podle bodu M.A.305 nebo případně v systému technického deníku letadla podle bodu M.A.306.“;

(15)

v bodě M.A.501 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označeny v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokud není v příloze I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 nebo v této příloze (část M) nebo v příloze Vd (část CAO) stanoveno jinak;“;

(16)

v bodě M.A.501 písm. a) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

letadlové celky zařazené jako nepoužitelné, protože dosáhly povinného omezení životnosti nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada;“;

(17)

bod M.A.502 se nahrazuje tímto:

M.A.502   Údržba letadlových celků

a)

Údržbu letadlových celků provádějí organizace údržby oprávněné podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO).

b)

Odchylně od písmene a) v případě letadlového celku zastavěného do letadla může údržbu takového celku provádět organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo podle přílohy Vd (část CAO) nebo osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) bodu 2. Taková údržba se provádí v souladu s údaji o údržbě letadla nebo v souladu s údaji o údržbě letadlového celku, pokud s tím souhlasil příslušný úřad. Taková organizace údržby letadla nebo osvědčující personál mohou pro účel údržby celek z letadla dočasně vyjmout, je-li to potřebné pro lepší přístup k celku, avšak kromě případů, kdy by takové vyjmutí vedlo k údržbě navíc. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla do provozu podle bodu M.A.801.

c)

Odchylně od písmene a) v případě letadlového celku zastavěného do motoru nebo pomocné energetické jednotky (APU) může údržbu takového celku provádět organizace údržby motorů oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo podle přílohy Vd (část CAO). Taková údržba se provádí v souladu s údaji o údržbě motoru nebo APU nebo v souladu s údaji o údržbě letadlového celku, pokud s tím souhlasil příslušný úřad. Taková organizace s kvalifikací kategorie B může pro účel údržby celek z letadla dočasně vyjmout, je-li to potřebné pro lepší přístup k celku, avšak kromě případů, kdy by takové vyjmutí vedlo k údržbě navíc.

Ustanovení písmen a) až c) se nevztahují na letadlové celky uvedené v bodě 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

d)

Údržbu letadlových celků uvedených v bodě 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, je-li takový celek vestavěn do letadla nebo je-li dočasně vyjmut pro lepší přístup k němu, provádí organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO), osvědčující personál podle bodu M.A.801 písm. b) bodu 2, nebo pilot-vlastník podle bodu M.A.801 písm. b) bodu 3. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla do provozu podle M.A.801.“;

(18)

bod M.A.503 se nahrazuje tímto:

M.A.503   Části s omezenou životností a celky s řízenou životností

„a)

Zastavěné části s omezenou životností a celky s řízenou životností nesmějí překročit schválené omezení, jak je stanoveno v programu údržby letadla a příkazech k zachování letové způsobilosti, kromě případů uvedených v bodě M.A.504 písm. c).

b)

Po vypršení schváleného omezení se letadlový celek z letadla vyjme za účelem údržby, nebo v případě částí s omezenou životností za účelem likvidace.“;

(19)

v bodě M.A.504 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Nepoužitelné letadlové celky nesmí být vráceny do systému dodávek celků, pokud nebylo prodlouženo povinné omezení životnosti nebo nebylo schváleno řešení opravou podle nařízení (EU) č. 748/2012.“;

(20)

v bodě M.A.603 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Organizace zapojená do činností upravených touho hlavou nesmí provádět svou činnost bez schválení příslušným úřadem. Pro takové schválení použije příslušný úřad vzor uvedený v dodatku V.

b)

Rozsah prací podléhajících schválení se uvede v příručce organizace údržby podle bodu M.A.604. Třídy a kvalifikace pro schvalování organizací údržby jsou uvedeny v dodatku IV této části.“;

(21)

v bodě M.A.604 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

prohlášení podepsané odpovědným vedoucím pracovníkem jmenovaným v souladu s bodem M.A.606 písm. a), které potvrzuje, že organizace bude svou činnost vždy vykonávat v souladu s požadavky této přílohy (část M) nebo případně přílohy Vb (část ML) a v souladu s příručkou;“

(22)

v bodě M.A.606 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

Pokud organizace provádí kontroly letové způsobilosti a vydává odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadla ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz v souladu s bodem ML.A.901 přílohy Vb (část ML), musí disponovat personálem pro kontrolu letové způsobilosti, který je kvalifikovaný a oprávněný podle přílohy Vb (část ML) bodu ML.A.904.“;

(23)

v bodě M.A.606 se zrušuje písmeno j);

(24)

v bodě M.A.607 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

osvědčující personál může prokázat, že splňuje požadavky přílohy III (část 66) bodu 66.A.20 písm. b), nebo pokud tak vyžaduje uvedená příloha, požadavky právních předpisů členského státu, a“;

(25)

bod M.A.609 se nahrazuje tímto:

M.A.609   Údaje pro údržbu

Organizace oprávněná k údržbě musí při provádění údržby včetně modifikací a oprav mít v držení a používat použitelné aktuálně platné údaje pro údržbu stanovené v bodě M.A.401 této přílohy, nebo případně v bodě ML.A.401 přílohy Vb (část ML). Pokud však údaje o údržbě poskytl zákazník, organizace tyto údaje má v držení a používá pouze v průběhu prací údržby.“;

(26)

body M.A.611, M.A.612 a M.A.613 se nahrazují tímto:

M.A.611   Normy údržby

Veškerá údržba se provádí v souladu s požadavky hlavy D, oddílu A této přílohy nebo s požadavky hlavy D, oddílu A přílohy Vb (část ML), jak stanoví čl. 3 odst. 1.

M.A.612   Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

Po dokončení veškeré požadované údržby letadla v souladu s touto hlavou se v souladu s bodem M.A.801 této přílohy, nebo s bodem ML.A.801 přílohy Vb (část ML) vydá osvědčení o uvolnění letadla do provozu, jak stanoví čl. 3 odst. 1.

M.A.613   Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

a)

Po dokončení veškeré požadované údržby letadlového celku v souladu s touto hlavou se v souladu s bodem M.A.802 této přílohy, nebo případně s bodem ML.A.802 přílohy Vb (část ML) vydá osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu. Vydá se formulář 1 EASA, s výjimkou těch letadlových celků, u kterých se provádí údržba podle bodu M.A.502 písm. b) nebo d), které byly vyrobeny v souladu s bodem M.A.603 písm. c) této přílohy a u kterých bod ML.A.502 přílohy Vb (část ML) stanoví jinak.

b)

Dokument osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, formulář 1 EASA, může být vytvořen z počítačového systému.“;

(27)

v bodě M.A.614 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Organizace oprávněná k údržbě poskytne vlastníkovi nebo provozovateli letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv podrobných záznamů o údržbě souvisejících s provedenými pracemi a potřebných k prokázání souladu s bodem M.A.305.“;

(28)

bod M.A.615 se nahrazuje tímto:

M.A.615   Práva organizace

Organizace oprávněná k údržbě v souladu s hlavou F oddílu A této přílohy (část M) smí:

a)

provádět údržbu jakéhokoli letadla a/nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce organizace údržby;

b)

sjednávat provádění zvláštních služeb pod vedením organizace údržby u jiné vhodně kvalifikované organizace, jak je popsáno v příručce organizace údržby;

c)

provádět údržbu jakéhokoli letadla nebo letadlového celku, pro kterou má oprávnění, a to kdekoli, vznikne-li potřeba takové údržby buď z důvodu neprovozuschopnosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou údržbu a za předpokladu splnění podmínek stanovených v příručce organizace údržby;

d)

vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby v souladu s bodem M.A.612 nebo M.A.613 této přílohy;

e)

je-li k tomu výslovně oprávněna u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz, provádět kontroly letové způsobilosti a vydávat příslušná osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s podmínkami stanovenými v bodě ML.A.903 přílohy Vb (část ML).

Organizace provádí údržbu letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, pouze jsou-li k dispozici veškeré nezbytné provozní prostory, vybavení, nářadí, materiál, údaje pro údržbu a osvědčující personál.“;

(29)

v bodě M.A.619 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Nález úrovně 1 je jakýkoli nález závažného nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze a příloze Vb (část ML), které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakýkoli nález nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze a příloze Vb (část ML), které může snížit úroveň bezpečnosti a může ohrozit bezpečnost letu.“;

(30)

bod M.A.801 se nahrazuje tímto:

M.A.801   Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

a)

Kromě letadel uvolněných do provozu organizací oprávněnou k údržbě v souladu s přílohou II (část 145) musí být osvědčení o uvolnění do provozu vydáno v souladu s touto hlavou.

b)

Letadlo se uvolní do provozu až po vydání osvědčení o uvolnění do provozu poté, co byly řádně provedeny všechny nařízené úkoly údržby. Osvědčení o uvolnění do provozu vydává oprávněný osvědčující personál organizace údržby oprávněné v souladu s hlavou F této přílohy nebo přílohou Vd (část CAO), s výjimkou úkolů údržby jiných než složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII této přílohy, u kterých osvědčení o uvolnění do provozu vydává buď:

1.

nezávislý osvědčující personál jednající v souladu s požadavky článku 5 tohoto nařízení, nebo

2.

pilot-vlastník jednající v souladu s bodem M.A.803 této přílohy.

c)

Odchylně od písmene b) v případě nepředvídaných situací, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě, kde není k dispozici žádná organizace oprávněná k údržbě podle této přílohy, přílohy II (část 145) nebo přílohy Vd (část CAO) ani žádný nezávislý osvědčující personál, může vlastník oprávnit jakoukoli osobu, která má nejméně tříletou odpovídající praxi v oblasti údržby a která je držitelem buď platné licence vyhovující požadavkům přílohy I ICAO pro údržbu typu letadla vyžadujícího osvědčení, nebo oprávnění osvědčujícího personálu platného pro práci vyžadující osvědčení a vydaného organizací oprávněnou k údržbě podle přílohy 6 ICAO, aby provedla údržbu podle norem stanovených v hlavě D této přílohy a uvolnila letadlo do provozu. V tom případě vlastník:

1.

získá a uchová záznamy o letadle s podrobnostmi o provedené údržbě a o kvalifikaci osoby, která vydala osvědčení o uvolnění do provozu;

2.

zajistí, aby takto provedená údržba byla později ověřena a aby řádně oprávněná osoba uvedená v písmenu b) nebo organizace oprávněná v souladu s hlavou F této přílohy, přílohou II (část 145) nebo přílohou Vd (část CAO) vydala nové osvědčení o uvolnění do provozu co nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 7 kalendářních dní od vydání osvědčení osobou oprávněnou vlastníkem;

3.

vyrozumí organizaci odpovědnou za řízení zachování letové způsobilosti letadla, je-li s ní uzavřena smlouva, nebo příslušný úřad, není-li taková smlouva uzavřena, a to do sedmi dnů od vystavení takového oprávnění.

d)

V případě uvolnění do provozu v souladu s písm. b) bodem 2 může být osvědčujícímu personálu při plnění úkolů údržby nápomocna jedna nebo více osob, které podléhají jeho přímé a nepřetržité kontrole.

e)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí obsahovat alespoň:

1.

základní podrobnosti o provedené údržbě;

2.

datum dokončení této údržby;

3.

totožnost organizace nebo osoby, která osvědčení o uvolnění do provozu vydala, včetně:

i)

čísla oprávnění organizace údržby a osvědčujícího personálu vydávajícího osvědčení o uvolnění do provozu, nebo

ii)

u případu uvedeného v písm. b) bodě 2 totožnosti a případně čísla licence osvědčujícího personálu vydávajícího osvědčení o uvolnění do provozu;

4.

omezení letové způsobilosti nebo provozu, pokud existují.

f)

Odchylně od písmene b) a bez ohledu na písmeno g) nelze-li požadovanou údržbu dokončit, může být osvědčení o uvolnění do provozu vydáno se schválenými omezeními pro letadlo. V tom případě se v osvědčení jako součást informací požadovaných v písm. e) bodě 4 uvede skutečnost, že údržba nemohla být dokončena, jakož i další použitelná omezení letové způsobilosti nebo provozní omezení.

g)

Osvědčení o uvolnění do provozu se nevydá v případě jakéhokoli známého nevyhovění požadavkům, které ohrožuje bezpečnost letu.“;

(31)

bod M.A.802 se nahrazuje tímto:

M.A.802   Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

a)

Kromě letadel uvolněných do provozu organizací oprávněnou k údržbě v souladu s přílohou II (část 145) se osvědčení o uvolnění do provozu vydává po dokončení jakékoli údržby provedené na letadlovém celku v souladu s bodem M.A.502.

b)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou označené jako formulář 1 EASA představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, s výjimkou případů, kdy údržba letadlových celků byla provedena v souladu s bodem M.A.502 písm. b) nebo d), neboť v těchto případech podléhá údržba postupům pro uvolnění letadla do provozu podle bodu M.A.801.“;

(32)

v bodě M.A.803 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro jakékoli jiné než složité motorové letadlo s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, které se nepoužívá pro obchodní leteckou dopravu, zvláštní obchodní provoz nebo komerční provoz prováděný schválenými organizacemi pro výcvik nebo ohlášenými organizacemi pro výcvik, smí pilot-vlastník vydat osvědčení o uvolnění do provozu po jím provedené omezené údržbě uvedené v dodatku VIII této přílohy.“;

(33)

v bodě M.A.803 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být zapsáno do systému záznamů zachování letové způsobilosti letadla a obsahovat základní údaje o provedené údržbě, údaje použité pro údržbu, datum dokončení takové údržby a totožnost, podpis a číslo průkazu způsobilosti pilota-vlastníka, který takové osvědčení vydává.“;

(34)

bod M.A.901 se nahrazuje tímto:

M.A.901   Kontrola letové způsobilosti letadel

Aby se zajistila platnost osvědčení letové způsobilosti letadla, provádí se pravidelně kontrola letové způsobilosti letadla a jeho záznamů zachování letové způsobilosti.

a)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti se vydává v souladu s dodatkem III (formulář 15a nebo 15b EASA) této přílohy po dokončení uspokojivé kontroly letové způsobilosti. Osvědčení kontroly letové způsobilosti je platné jeden rok.

b)

Letadlo v řízeném prostředí je letadlo, které během předchozích 12 měsíců:

1.

bylo z hlediska letové způsobilosti nepřetržitě řízeno jednou organizací CAMO nebo CAO;

2.

bylo udržováno organizací oprávněnou k údržbě v souladu s hlavou F této přílohy, přílohou II (část 145) nebo přílohou Vd (část CAO), včetně případů, kdy se úkoly údržby podle bodu M.A.803 písm. b) provádějí a uvolňují do provozu v souladu s bodem M.A.801 písm. b) bodem 1 nebo 2 této přílohy.

c)

U všech letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 a u letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg, která jsou v řízeném prostředí, smí organizace uvedená v písm. b) bodě 1, jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, v souladu s bodem CAMO.A.125 a bodem CAO.A.095 písm. c) bodem 1 a s výhradou splnění podmínky v písmenu j):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901 a

2.

nejvýše dvakrát prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydala, a to vždy na období jednoho roku, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí.

d)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti vydává příslušný úřad po uspokojivém posouzení na základě doporučení učiněného organizací CAMO nebo CAO a zasílá se spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele pro všechna letadla používaná leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 a pro letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 2 730 kg, která splňují jednu z následujících podmínek:

1.

nejsou v řízeném prostředí, nebo

2.

jejich zachování letové způsobilosti řídí organizace, která nemá právo provádět kontroly letové způsobilosti.

Doporučení, o kterém je řeč v prvním pododstavci, je založeno na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.901.

e)

U letadel, která nepoužívají letečtí dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008, a u letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší může jakákoli organizace CAMO nebo CAO, kterou si vybral vlastník nebo provozovatel, v souladu s bodem CAMO.A.125 nebo CAO.A.095 a s výhradou splnění podmínky písmene j):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901;

2.

nejvýše dvakrát prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydala, a to vždy na období jednoho roku, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí pod jejím řízením.

f)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. c) bodu 2 a písm. e) bodu 2 smí organizace řídící zachování letové způsobilosti letadel uvedená v písm. b) bodě 1 u letadel, která jsou v řízeném prostředí, s výhradou splnění podmínky písmene j) nejvýše dvakrát a vždy na období jednoho roku prodloužit platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, které vydal příslušný úřad nebo jiná organizace CAMO nebo CAO.

g)

Kdykoliv okolnosti poukazují na existenci možného rizika bezpečnosti letectví, vykoná příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a sám vydá osvědčení kontroly letové způsobilosti.

h)

Bez ohledu na písmeno g) může příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti a sám vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti také v těchto případech:

1.

řídí-li zachování letové způsobilosti letadla organizace CAMO nebo CAO, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází ve třetí zemi;

2.

u jakýchkoli jiných letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, pokud o to vlastník požádá.

i)

Vydává-li příslušný úřad osvědčení kontroly letové způsobilosti sám v souladu s písmeny g) nebo h) nebo po posouzení doporučení podle bodu M.B.901, poskytne vlastník nebo provozovatel letadla příslušnému úřadu, je-li to nutné pro dané účely:

1.

veškerou dokumentaci požadovanou příslušným úřadem;

2.

vhodné kanceláře na odpovídajícím místě pro jeho personál;

3.

podporu pro osvědčující personál.

j)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti se nevystaví ani neprodlouží, existuje-li důkaz nebo náznaky, že letadlo je letově nezpůsobilé.

k)

Kontrola letové způsobilosti letadla musí obsahovat kompletní dokumentovaný přezkum záznamů letadla, kterým se prokáže, že byly splněny následující požadavky:

1.

byly řádně zaznamenány letové hodiny draku, motoru a vrtule a související letové cykly;

2.

letová příručka je použitelná pro konfiguraci letadla a odpovídá poslední revizi;

3.

byla provedena veškerá údržba podle schváleného programu údržby letadla;

4.

všechny známé závady byly opraveny nebo případně řízeným způsobem předloženy v souladu s bodem M.A.403;

5.

všechny příslušné příkazy k zachování letové způsobilosti byly použity a řádně registrovány;

6.

všechny modifikace a opravy provedené na letadle byly registrovány a jsou v souladu s bodem M.A.304;

7.

všechny části s omezenou životností a celky s řízenou životností zastavěné do letadla jsou řádně identifikovány, registrovány a nepřekročily svoje omezení;

8.

veškerá údržba byla provedena v souladu s touto přílohou;

9.

aktuální dokument hmotnosti a vyvážení odráží aktuální konfiguraci letadla a je platný;

10.

letadlo vyhovuje poslední revizi jeho typového návrhu, který je schválen agenturou;

11.

pokud je vyžadováno, má letadlo osvědčení hlukové způsobilosti odpovídající aktuální konfiguraci letadla v souladu s hlavou I přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

l)

Kontrola letové způsobilosti musí zahrnovat fyzický posudek letadla. U tohoto fyzického posudku jsou pracovníkům kontroly letové způsobilosti, kteří nejsou adekvátně kvalifikováni podle přílohy III (část 66), nápomocni pracovníci s takovou kvalifikací.

m)

Prostřednictvím fyzických posudků letadel personál kontroly letové způsobilosti zajistí, že:

1.

veškeré požadované označení a štítky jsou řádně připevněny;

2.

letadlo vyhovuje jeho schválené letové příručce;

3.

konfigurace letadla vyhovuje schválené dokumentaci;

4.

nebyly nalezeny žádné zjevné závady, které by nebyly odstraněny podle bodu M.A.403;

5.

nebyly zjištěny rozpory mezi letadlem a dokumentovanou kontrolou záznamů podle písmene k).

n)

Odchylně od písmene a) může být kontrola letové způsobilosti provedena o maximálně 90 dnů dříve bez ztráty kontinuity plánu kontroly letové způsobilosti, aby mohla fyzická kontrola letadla být provedena během kontrolní údržby.

o)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15b EASA) nebo doporučení k vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA) podle dodatku III této přílohy I může být vydán pouze:

1.

oprávněným personálem kontroly letové způsobilosti jménem schválené organizace;

2.

po kompletním dokončení kontroly letové způsobilosti.

p)

Kopie vydaného nebo prodlouženého osvědčení kontroly letové způsobilosti letadla se do 10 dnů zašle členskému státu zápisu tohoto letadla do rejstříku.

q)

Úkoly kontroly letové způsobilosti se nesmí zadávat subdodavatelům.

r)

V případě neprůkazného výsledku kontroly letové způsobilosti o tom informuje organizace, která kontrolu provedla, příslušný úřad co nejdříve a v každém případě do 72 hodin od chvíle, kdy organizace zjistila důvod neprůkaznosti kontroly letové způsobilosti.

s)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti se nevydá, dokud nebyly uzavřeny všechny nálezy.“;

(35)

v bodě M.A.902 písm. b) se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

modifikace nebo oprava není v souladu s bodem M.A.304.“;

(36)

bod M.A.904 se nahrazuje tímto:

M.A.904   Kontrola letové způsobilosti letadel dovážených do EU

a)

Při dovozu letadla do rejstříku členského státu ze třetí země nebo z regulačního systému, kde se neuplatňuje nařízení (EU) 2018/1139, žadatel musí:

1.

požádat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

2.

u jiného než nového letadla mít provedenou kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901;

3.

mít provedenou veškerou údržbu, aby vyhověl programu údržby letadla schválenému v souladu s bodem M.A.302.

b)

Jakmile se organizace CAMO přesvědčí, že letadlo splňuje příslušné požadavky, zašle organizace provádějící kontrolu letové způsobilosti příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku zdokumentované doporučení pro vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti.

c)

Vlastník letadla umožní příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku přístup k letadlu za účelem prohlídky.

d)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku vydá osvědčení letové způsobilosti, jakmile se uspokojivě přesvědčí o tom, že letadlo splňuje požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

e)

Tento příslušný orgán členského státu rovněž vydá osvědčení kontroly letové způsobilosti. Osvědčení je platné po dobu 1 roku, pokud se příslušný úřad nerozhodne dobu platnosti zkrátit z důvodů souvisejících s bezpečností letectví.“;

(37)

v bodě M.A.905 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Nález úrovně 1 je jakýkoli nález závažného nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakýkoli nález nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze, které může snížit úroveň bezpečnosti a může ohrozit bezpečnost letu.“;

(38)

vkládá se nový bod M.B.103, který zní:

M.B.103   Nálezy a donucovací opatření – osoby

Pokud příslušný orgán odpovědný za dozor v souladu s touto přílohou během dozoru nebo jinak nalezne důkazy, které nasvědčují tomu, že osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení nebo kvalifikace vydané v souladu s nařízením (EU) 2018/1139, neplní příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139, pak příslušný úřad, který toto neplnění odhalil, přijme veškerá donucovací opatření nezbytná k tomu, aby bylo toto neplnění skončeno.“;

(39)

bod M.B.104 se nahrazuje tímto:

M.B.104   Uchovávání záznamů

a)

Příslušné úřady zavedou systém uchovávání záznamů, který umožňuje odpovídající sledovatelnost postupu vydávání, zachování, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení každého osvědčení.

b)

Záznamy pro dozor nad organizacemi oprávněnými v souladu s touto přílohou musí obsahovat minimálně:

1.

žádost o oprávnění organizace;

2.

osvědčení o oprávnění organizace včetně jakýchkoliv změn;

3.

kopii programu auditu uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly;

4.

záznamy průběžného dozoru příslušného úřadu, včetně všech záznamů z auditu,

5.

kopie veškeré související korespondence;

6.

podrobnosti o veškerých výjimkách a donucovacích opatřeních;

7.

jakékoliv hlášení od jiných příslušných úřadů, které se vztahuje k dozoru organizace;

8.

výklad organizace nebo příručku a změny;

9.

kopii jakéhokoli jiného dokumentu přímo schváleného příslušným úřadem.

c)

Období uchovávání záznamů podle písmene b) je nejméně 5 let.

d)

Minimální záznamy pro dozor nad každým letadlem musí obsahovat alespoň kopii:

1.

osvědčení letové způsobilosti letadla;

2.

osvědčení kontroly letové způsobilosti,

3.

doporučení pro kontrolu letové způsobilosti vydaná organizacemi schválenými podle části CAO nebo části CAMO;

4.

hlášení o kontrolách letové způsobilosti provedených přímo příslušným úřadem;

5.

veškeré související korespondence vztahující se k letadlu;

6.

podrobností o jakékoli výjimce a donucovacích opatřeních;

7.

jakéhokoli dokumentu schváleného příslušným úřadem podle této přílohy nebo přílohy II (část ARO) nařízení (EU) č. 965/2012.

e)

Záznamy předepsané v písmenu d) musí být uchovávány po dobu dvou let poté, co bylo letadlo trvale vyřazeno z provozu.

f)

Všechny záznamy musí být na žádost jiného členského státu nebo agentury dány k dispozici.“;

(40)

bod M.B.201 se nahrazuje tímto:

M.B.201   Odpovědnost

Příslušné úřady stanovené bodě M.1 jsou odpovědné za provádění auditů, prohlídek a vyšetřování za účelem ověření, že jsou splněny požadavky této přílohy.“;

(41)

vkládá se nový bod M.B.202, který zní:

M.B.202   Informace poskytované agentuře

a)

V případě jakýchkoli závažných problémů s uplatňováním nařízení (EU) 2018/1139 příslušný úřad neprodleně informuje agenturu.

b)

Příslušný úřad poskytuje agentuře informace významné z hlediska bezpečnosti, jež vyplývají z hlášení událostí, které obdržel podle bodu M.A.202.“;

(42)

bod M.B.301 se nahrazuje tímto:

M.B.301   Program údržby letadla

a)

Příslušný úřad ověří, že program údržby letadla je v souladu s bodem M.A.302.

b)

Není-li v bodě M.A.302 písm. c) stanoveno jinak, program údržby letadla a jeho změny schvaluje přímo příslušný úřad. Příslušný úřad má přístup ke všem údajům požadovaným podle bodu M.A.302 písm. d), e) a f).

c)

V případě nepřímého schválení podle bodu M.A.302 písm. c) schválí příslušný úřad postup schválení programu údržby letadla uplatňovaný organizací CAO nebo CAMO, a to prostřednictvím výkladu letové způsobilosti této organizace uvedeného v bodě CAO.A.025 a CAMO.A.300.“;

(43)

doplňuje se nový bod M.B.305, který zní:

M.B.305   Systém technického deníku letadla

a)

Příslušný úřad schválí první vydání systému technického deníku letadla, jak vyžaduje bod M.A.306.

b)

Aby mohla organizace provádět změny systému technického deníku letadla bez předchozího schválení příslušným úřadem, schválí příslušný úřad relevantní postup uvedený v bodě CAMO.A.300 písm. c) nebo v bodě CAO.A.025 písm. c).“;

(44)

v bodě M.B.602 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Příslušný úřad ověří, že postupy uvedené v příručce organizace údržby vyhovují hlavě F této přílohy, a ujistí se, že odpovědný vedoucí pracovník podepsal závazné prohlášení.

c)

Příslušný úřad ověří, že organizace vyhovuje požadavkům stanoveným v hlavě F této přílohy.“;

(45)

v bodě M.B.603 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Vyhovuje-li organizace údržby použitelným bodům této přílohy, příslušný úřad vydá žadateli formulář 3 EASA osvědčení o oprávnění (dodatek V k této příloze), který obsahuje rozsah oprávnění.“;

(46)

v bodě M.B.604 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušný úřad pro každou organizaci oprávněnou k údržbě v souladu s hlavou F oddílu B této přílohy pod jeho dozorem udržuje a aktualizuje program uvádějící data, kdy mají návštěvy auditu proběhnout a kdy takové návštěvy proběhly.“;

(47)

v bodě M.B.605 písm. a) se návětí nahrazuje tímto:

„a)

Jestliže je v průběhu auditů nebo prostřednictvím jiných důkazů zjištěno nevyhovění některému z požadavků stanovených v této příloze nebo v příloze Vb (část ML), musí příslušný úřad přijmout tato opatření:“;

(48)

v bodě M.B.606 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

V případě jakékoliv změny příručky organizace údržby:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. b) příslušný úřad před formálním oznámením schválení oprávněné organizaci ověří, že postupy stanovené v příručce jsou ve shodě s touto přílohou;

2.

v případě nepřímého schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. c) příslušný úřad zajistí, že:

i)

změny zůstanou nevýznamné;

ii)

má nad schválením změn adekvátní kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy.“;

(49)

v bodě M.B.901 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Odpovídajícím způsobem kvalifikovaný personál příslušného úřadu musí ověřit, že prohlášení o vyhovění obsažené v doporučení prokazuje, že byla provedena úplná kontrola letové způsobilosti podle bodu M.A.901.“;

(50)

v bodě M.B.902 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Pokud příslušný úřad provádí kontrolu letové způsobilosti a vydává osvědčení kontroly letové způsobilosti (dodatek III (formulář 15a EASA) k této příloze), provádí příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901.

b)

Příslušný úřad má k provádění kontrol letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti.

1.

U všech letadel používaných leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008 a u všech letadel s maximální vzletovou hmotností vyšší než 2 730 kg musí tento personál:

a)

mít alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

získat odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li čl. 5 odst. 6 na vnitrostátní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

mít za sebou formální výcvik v oblasti letecké údržby;

d)

mít předchozí pracovní zkušenost v pozici s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na písmena a) až d) může být požadavek stanovený v bodě M.B.902 písm. b) bodě 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.B.902 písm. b) bodu 1 písm. a).

2.

U letadel, která nejsou používána leteckými dopravci s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008, a u letadel s maximální vzletovou hmotností nižší než 2 730 kg musí tento personál:

a)

mít alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

získat odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel, odkazuje-li čl. 5 odst. 6 na vnitrostátní předpisy, nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

mít za sebou vhodný formální výcvik v oblasti letecké údržby;

d)

mít předchozí pracovní zkušenost v pozici s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na písmena a) až d) může být požadavek stanovený v bodě M.B.902 písm. b) bodě 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.B.902 písm. b) bodu 2 písm. a).“

(51)

doplňuje se nový bod M.B.904, který zní:

M.B.904   Výměna informací

Po obdržení oznámení o převodu letadla mezi členskými státy podle bodu M.A.903 příslušný úřad členského státu, kde je letadlo aktuálně registrováno, informuje příslušný úřad členského státu, kde letadlo bude registrováno, o veškerých známých problémech převáděného letadla. Příslušný úřad členského státu, kde letadlo bude registrováno, zajistí, aby příslušný úřad členského státu, kde je letadlo aktuálně registrováno, byl řádně informován o převodu.“;

(52)

dodatek I se nahrazuje tímto:

„Dodatek I

Smlouva o řízení zachování letové způsobilosti

1.   Jestliže vlastník nebo provozovatel uzavře v souladu s bodem M.A.201 smlouvu s organizací CAMO nebo CAO o provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti, musí vlastník nebo provozovatel na žádost příslušného úřadu zaslat kopii smlouvy podepsanou oběma stranami příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.

2.   Uvedená smlouva musí zohledňovat požadavky této přílohy a musí definovat povinnosti podepsaných stran ve vztahu k zachování letové způsobilosti letadla.

3.   Musí obsahovat alespoň tyto informace:

poznávací značku, typ a výrobní číslo letadla,

jméno vlastníka letadla nebo registrovaného nájemce nebo údaje o společnosti, včetně adresy,

podrobnosti o smluvní organizaci CAMO nebo CAO, včetně adresy, a

druh provozu.

4.   Musí uvádět následující:

„Vlastník nebo provozovatel pověřuje organizaci CAMO nebo organizaci CAO řízením zachování letové způsobilosti letadla, vypracováním programu údržby letadla, který musí být schválen příslušným úřadem, jak je uvedeno v bodě M.1, a organizací údržby letadla v souladu se zmíněným programem údržby.

Podle této smlouvy se obě podepsané strany zavazují plnit povinnosti stanovené touto smlouvou.

Vlastník nebo provozovatel prohlašuje podle svého nejlepšího vědomí, že veškeré informace o zachování letové způsobilosti předávané organizaci CAMO nebo CAO jsou a budou správné, a že letadlo nebude upraveno bez předchozího schválení organizace CAMO nebo CAO.

V případě jakéhokoliv nesouladu kterékoli z podepsaných stran s touto smlouvou bude smlouva považována za neplatnou. V takovém případě vlastník nebo provozovatel přebírá plnou odpovědnost za každý úkol spojený se zachováním letové způsobilosti letadla a vlastník během dvou týdnů informuje příslušné úřady členského státu zápisu do rejstříku o tomto nesouladu se smlouvou.“

5.   Jestliže vlastník nebo provozovatel uzavře smlouvu s organizací CAMO nebo CAO v souladu s bodem M.A.201, povinnosti každé strany se rozdělí následovně:

5.1   Povinnosti organizace CAMO nebo CAO:

1.

mít daný typ letadla zahrnut v podmínkách svého oprávnění;

2.

dodržovat níže uvedené podmínky, pokud jde o uchování zachování letové způsobilosti letadla:

a)

vypracovat program údržby letadla včetně případného programu spolehlivosti;

b)

stanovit (v programu údržby letadla) úkoly údržby, které smí provádět pilot-vlastník v souladu s bodem M.A.803 písm. c);

c)

zajistit schválení programu údržby letadla;

d)

po jeho schválení předat vlastníkovi nebo provozovateli kopii programu údržby letadla;

e)

zajistit překlenovací kontrolu s využitím předchozího programu údržby;

f)

zajistit, aby veškerá údržba byla prováděna organizací oprávněnou k údržbě;

g)

zajistit, že budou použity všechny použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti;

h)

zajistit, aby veškeré závady objevené během plánované údržby, kontrol letové způsobilosti nebo nahlášené vlastníkem odstranila organizace oprávněná k údržbě;

i)

koordinovat plánovanou údržbu, použití příkazů k zachování letové způsobilosti, výměnu částí s omezenou životností a požadavky na kontrolu letadlových celků;

j)

informovat vlastníka pokaždé, když se letadlo předává organizaci oprávněné k údržbě;

k)

vést veškeré technické záznamy;

l)

archivovat veškeré technické záznamy;

3.

zajistit schválení jakýchkoli modifikací letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, dříve než jsou provedeny;

4.

zajistit schválení jakýchkoli oprav letadla v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, dříve než jsou provedeny;

5.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv vlastník nepředá letadlo organizaci oprávněné k údržbě, jak oprávněná organizace požaduje;

6.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv není dodržena tato smlouva;

7.

zajistit, aby byla provedena kontrola letové způsobilosti letadla, kdykoli je to nezbytné, a zajistit, aby bylo vydáno osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo aby bylo příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku zasláno doporučení;

8.

zaslat příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku do deseti dnů kopii vydaného nebo prodlouženého osvědčení o kontrole letové způsobilosti;

9.

provádět veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, když jedna ze stran smlouvu vypoví.

5.2   Povinnosti vlastníka nebo provozovatele:

1.

obecně rozumět schválenému programu údržby letadla;

2.

obecně rozumět této příloze;

3.

předat letadlo organizaci oprávněné k údržbě se souhlasem organizace CAMO nebo CAO v řádném čase určeném na žádost organizace CAMO nebo CAO;

4.

neprovádět modifikace letadla bez předchozí konzultace s organizací CAMO nebo CAO;

5.

informovat organizaci CAMO nebo CAO o veškeré údržbě provedené mimořádně bez vědomí a kontroly této organizace;

6.

hlásit všechny závady zjištěné během provozu organizaci CAMO nebo CAO prostřednictvím deníku;

7.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto smlouvu;

8.

informovat organizaci CAMO nebo CAO a příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv je letadlo prodáno;

9.

provádět veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

pravidelně informovat organizaci CAMO nebo CAO o počtu letových hodin letadla a jiných údajích o využití, jak bylo s touto organizací dohodnuto;

11.

zapisovat osvědčení o uvolnění do provozu do deníků, jak je uvedeno v bodě M.A.803 písm. d), provádí-li údržbu pilot-vlastník, aniž by byl překročen rozsah úkolů údržby uvedených na seznamu stanoveném ve schváleném programu údržby podle bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovat organizaci CAMO nebo CAO nejpozději do 30 dnů po dokončení jakéhokoliv úkolu údržby provedeného pilotem-vlastníkem, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).

6.   Pokud vlastník nebo provozovatel uzavře smlouvu s organizací CAMO nebo CAO v souladu s bodem M.A.201, musí být jasně stanoveny povinnosti každé strany, pokud jde o povinné a dobrovolné hlášení událostí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (1).

“;

(53)

dodatek II se mění takto:

a)

bod 5 se mění takto:

i)

v rubrice 12 se bod x) nahrazuje tímto:

„x)

u organizací oprávněných k údržbě podle přílohy I (část M) hlavy F nebo přílohy Vd (část CAO) prohlášení k osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu uvedené v bodě M.A.613, resp. CAO.A.070:

„Není-li v této rubrice uvedeno jinak, osvědčuje se, že práce uvedené v rubrice 11 a popsané v této rubrice byly provedeny v souladu s požadavky oddílu A hlavy F přílohy I (část M) nebo v souladu s požadavky přílohy Vd (část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 a že z hlediska těchto prací se položka považuje za připravenou k uvolnění do provozu. NEJEDNÁ SE O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU PODLE PŘÍLOHY II (ČÁST 145) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1321/2014.“

Pokud se údaje tisknou z elektronického formuláře 1 EASA, uvedou se v této rubrice všechny příslušné údaje nehodící se do jiných rubrik.“;

ii)

rubrika 14a se nahrazuje tímto:

Rubrika 14a

Označte příslušná pole uvádějící, které předpisy se vztahují na provedenou práci. Je-li označeno pole „Jiné předpisy uvedené v rubrice 12“, musí být v rubrice 12 uvedeny předpisy jiného úřadu (jiných úřadů) pro letovou způsobilost. Musí být označeno nejméně jedno pole, případně mohou být označena obě pole.

U veškeré údržby provedené organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F přílohy I (část M) nebo s přílohou Vd (část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 je nutno zaškrtnout pole „Jiné předpisy uvedené v rubrice 12“ a v rubrice 12 uvést prohlášení k osvědčení o uvolnění do provozu. V takovém případě je formulace „není-li v této rubrice uvedeno jinak“ míněna pro tyto případy:

a)

údržba nemohla být dokončena;

b)

údržba se odchýlila od normy požadované přílohou I (část M) nebo přílohou Vd (část CAO);

c)

údržba byla provedena v souladu s jiným požadavkem, než které stanoví příloha I (část M) nebo příloha Vd (část CAO); v tom případě se v rubrice 12 uvede příslušný vnitrostátní předpis.

U veškeré údržby provedené organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A přílohy II (část 145) nařízení (EU) č. 1321/2014 je formulace „není-li v rubrice 12 uvedeno jinak“ míněna pro tyto případy:

a)

údržba nemohla být dokončena;

b)

údržba se odchýlila od normy požadované přílohou II (část 145);

c)

údržba byla provedena v souladu s jinými požadavky, než které stanoví příloha II (část 145); v takovém případě se v rubrice 12 uvede příslušný vnitrostátní předpis.“;

b)

v zápatí formuláře 1 EASA (na přední straně) se text „Formulář 1 EASA – MF/145, 2. vydání“ nahrazuje tímto:

„Formulář 1 EASA – MF/CAO/145, 3. vydání“;

(54)

dodatek III se nahrazuje tímto:

„Dodatek III

Osvědčení kontroly letové způsobilosti – Formulář 15 EASA

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu
“;

(55)

dodatek IV se mění takto:

i)

řádky odpovídající klasifikaci A2 se nahrazují tímto:

„TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

DÍLENSKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A2

Letouny 5 700 kg a méně

[Nutno uvést výrobce letounu nebo skupinu, řadu či typ a/nebo úkoly údržby]

Například: DHC-6 Twin Otter Series

Uveďte, zda je oprávněna k vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti, či nikoli (možné pouze u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz).

[ANO/NE] (*)

[ANO/NE] (*)“;

ii)

řádky odpovídající klasifikaci A4 se nahrazují tímto:

„TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

DÍLENSKÁ

TRAŤOVÁ

LETADLA

A4

Letadla jiná než A1, A2 a A3

[Nutno uvést kategorii letadla (kluzák, balon, vzducholoď atd.), výrobce nebo skupinu nebo řadu či typ a/nebo úkol(y) údržby]

Uveďte, zda je oprávněna k vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti, či nikoli (možné pouze u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz).

[ANO/NE] (*)

[ANO/NE] (*)“;

(56)

dodatek V se nahrazuje tímto:

„Dodatek V

Osvědčení organizace údržby – Formulář 3-MF EASA

Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu
“;

(57)

dodatek VI se zrušuje;

(58)

v dodatku VII se návětí nahrazuje tímto:

„Toto jsou složité úkoly údržby uvedené v bodě M.A.801 písm. b) bodě 2 a písm. c):“;

(59)

v dodatku VIII se v písmenu b) zrušuje bod 9.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

(1)

bod 145.A.30 se mění takto:

a)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

Pokud organizace provádí kontroly letové způsobilosti a vydává odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem ML.A.903 přílohy Vb (část ML), musí disponovat personálem kontroly letové způsobilosti, který je kvalifikován a oprávněn v souladu s bodem ML.A.904 přílohy Vb (část ML)“;

b)

písmeno l) se zrušuje;

(2)

v bodě 145.A.42 písm. a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

letadlové celky zařazené jako nepoužitelné, protože dosáhly povinného omezení životnosti nebo se v nich vyskytuje neopravitelná závada;“

(3)

v bodě 145.A.42 písm. c) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

Nepoužitelné letadlové celky nesmí být vráceny do systému dodávek, jestliže nebylo prodlouženo povinné omezení životnosti nebo schváleno řešení opravou podle nařízení (EU) č. 748/2012.“;

(4)

v bodě 145.A.50 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Osvědčení o uvolnění do provozu se vydává poté, co byla dokončena požadovaná údržba na letadlovém celku, když byl tento vyjmut z letadla. Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou „Formulář 1 EASA“ uvedený v dodatku II přílohy I (část M) představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, pokud není v bodě M.A.502 písm. b) uvedeno jinak. Když organizace provádí údržbu letadlového celku pro svoji vlastní potřebu, nemusí být použití formuláře 1 EASA nutné v závislosti na vnitřních postupech pro uvolnění do provozu stanovených ve výkladu organizace.“;

(5)

v bodě 145.A.55 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Organizace poskytne vlastníkovi nebo provozovateli letadla kopii každého osvědčení o uvolnění do provozu spolu s kopií jakýchkoliv podrobných údajů o údržbě souvisejících s provedenými pracemi a potřebných k prokázání souladu s bodem M.A.305.

c)

Organizace uchovává kopii všech podrobných záznamů o údržbě a jakýchkoli s ní souvisejících údajů pro údržbu tři roky od data, kdy bylo letadlu nebo letadlovému celku, jehož se práce týkala, vydáno osvědčení o uvolnění do provozu.

1.

Záznamy podle tohoto písmene se uloží způsobem, který zajistí ochranu před poškozením, pozměněním a odcizením.

2.

Veškerý počítačový hardware používaný k zálohování dat se skladuje jinde, než kde jsou skladována pracovní data, a v prostředí, které zajistí, že zůstanou v dobrém stavu.

3.

Pokud organizace oprávněná podle této přílohy ukončí svůj provoz, předají se veškeré uchovávané záznamy o údržbě za poslední tři roky předcházející takovému ukončení provozu poslednímu vlastníkovi nebo zákazníkovi daného letadla nebo letadlového celku, nebo se uloží způsobem stanoveným příslušným úřadem.“;

(6)

v bodě 145.A.70 písm. a) se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

seznam osvědčujícího personálu, podpůrného personálu a případně personálu kontroly letové způsobilosti s rozsahem jejich oprávnění;“

(7)

bod 145.A.75 se mění takto:

a)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

je-li k tomu výslovně oprávněna u letadel, na které se vztahuje příloha Vb (část ML), může provádět kontroly letové způsobilosti a vydávat odpovídající osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s podmínkami stanovenými v bodě ML.A.903 přílohy Vb (část ML) tohoto nařízení.“;

b)

písmeno g) se zrušuje;

(8)

v bodě 145.A.95 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Nález úrovně 1 je jakýkoli nález závažného nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze, které snižuje úroveň bezpečnosti a vážně ohrožuje bezpečnost letu.

b)

Nález úrovně 2 je jakýkoli nález nevyhovění požadavkům stanoveným v této příloze, které může snížit úroveň bezpečnosti a může ohrozit bezpečnost letu.“;

(9)

bod 145.B.60 se nahrazuje tímto:

145.B.60   Výjimky

Pokud členský stát udělí výjimku z požadavků této přílohy v souladu s článkem 71 nařízení (EU) 2018/1139, příslušný úřad tuto výjimku zaznamená. Tyto záznamy příslušný úřad uchovává po dobu stanovenou v bodě 145.B.55 bodě 3.“;

(10)

dodatek III se nahrazuje tímto:

„Dodatek III

Osvědčení organizace údržby – Formulář 3-145 EASA

Image 5 Text obrazu Image 6 Text obrazu

PŘÍLOHA III

Příloha III nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

v bodě 66.A.45 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Odchylně od písmen b) a c) mohou být pro letadla skupiny 2 a 3 typové kvalifikace zapsány do průkazu způsobilosti rovněž po provedení těchto kroků:

po úspěšném složení příslušné typové zkoušky na letadlo kategorie B1, B2 nebo C v souladu s dodatkem III k této příloze (část 66);

v případě kategorie B1 a B2 po prokázání praxe na daném typu letadla. V takovém případě musí tato praxe zahrnovat reprezentativní průřez činnostmi údržby příslušnými pro danou kategorii průkazu způsobilosti.

V případě kvalifikace kategorie C u osoby kvalifikované tím, že je držitelem akademického titulu, jak je stanoveno v bodě 66.A.30 písm. a) bodě 5, je první příslušnou typovou zkouškou na letadlo zkouška na úrovni kategorie B1 nebo B2.“;

2)

v bodě 66.B.25 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušné úřady si vyměňují informace v souladu s čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.“;

3)

bod 66.B.30 se nahrazuje tímto:

66.B.30   Výjimky

Příslušný úřad zaznamenává a uchovává všechny výjimky udělené v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.“;

4)

v dodatku I se tabulka v Modulu 10 nahrazuje tímto:

„ÚROVEŇ

 

A

B1

B2

B3

10.1

Předpisový rámec

 

Úloha Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)

 

Úloha Evropské komise

 

Úloha EASA

 

Úloha členských států a vnitrostátních leteckých úřadů

 

Nařízení (EU) 2018/1139, nařízení (EU) č. 748/2012 a nařízení (EU) č. 1321/2014;

 

Vztah mezi jednotlivými přílohami (částmi) nařízení (EU) č. 748/2012, nařízení (EU) č. 1321/2014 a nařízení (EU) č. 965/2012.

1

1

1

1“


PŘÍLOHA IV

Příloha IV nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

v bodě 147.B.25 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad zaznamenává a uchovává všechny výjimky udělené v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.“;

2)

dodatek II se nahrazuje tímto:

„Dodatek II

Oprávnění organizace pro výcvik údržby – formulář 11 EASA

Image 7 Text obrazu Image 8 Text obrazu
“;

3)

dodatek III se nahrazuje tímto:

„1.   Základní výcvik a zkouška

Vzor osvědčení o základním výcviku se použije pro uznání ukončení buď základního výcviku nebo základní zkoušky, anebo jak základního výcviku, tak i základní zkoušky.

V osvědčení o výcviku musí být jasně uvedena zkouška z každého jednotlivého modulu podle data jejího složení spolu s odpovídající verzí dodatku I k příloze III (část 66).

Image 9 Text obrazu

2.   Typový výcvik a zkouška

Vzor osvědčení o typovém výcviku se použije pro uznání ukončení buď teoretické části nebo praktické části, anebo teoretické i praktické části kurzu výcviku pro získání typové kvalifikace.

V osvědčení musí být uvedena kombinace draku/motoru, která byla předmětem výcviku.

Odpovídající čísla se podle potřeby škrtnou a v kolonce pro typ kurzu se podrobně popíše, zda byla pokryta pouze teoretická část nebo praktická část, nebo zda byla pokryta část teoretická i praktická.

V osvědčení o výcviku musí být zřetelně uvedeno, zda se jedná o úplný kurz nebo o dílčí kurz (např. kurz zaměřený na drak letadla, pohonnou jednotku nebo avioniku/elektrický systém) nebo o rozdílový kurz vycházející z předchozí praxe žadatele, například kurz A340 (CFM) pro techniky s kurzem A320. Pokud se nejedná o úplný kurz, musí být v osvědčení uvedeno, zda byly pokryty navazující oblasti.

Image 10 Text obrazu “;

PŘÍLOHA V

Příloha Va nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

(1)

Obsah se nahrazuje tímto:

„OBSAH

T.1   Příslušný úřad

Oddíl A – Technické požadavky

Hlava A – OBECNĚ

T.A.101

Rozsah

Hlava B – POŽADAVKY

T.A.201

Povinnosti

Hlava E – ORGANIZACE ÚDRŽBY

T.A.501

Organizace údržby

Hlava G – DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY Vc (Část CAMO)

T.A.701

Rozsah

T.A.704

Výklad řízení zachování letové způsobilosti

T.A.706

Požadavky na personál

T.A.708

Řízení zachování letové způsobilosti

T.A.709

Dokumentace

T.A.711

Práva

T.A.712

Systém řízení

T.A.714

Uchovávání záznamů

T.A.715

Zachování platnosti

T.A.716

Nálezy

Oddíl B – Dodatečný postup pro příslušné úřady

Hlava A – Obecně

T.B.101

Rozsah

T.B.104

Uchovávání záznamů

Hlava B – Odpovědnost

T.B.201

Odpovědnost

T.B.202

Nálezy

Hlava G – DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY Vc (Část CAMO)

T.B.702

Postup prvního osvědčování

T.B.704

Průběžný dozor

T.B.705

Nálezy a nápravná opatření“;

(2)

oddíl A se mění takto:

a)

bod T.A.101 se nahrazuje tímto:

T.A.101   Rozsah

Tento oddíl stanoví požadavky, jejichž cílem je zaručit, aby zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) bylo udržováno v souladu se základními požadavky přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

Stanoví rovněž podmínky, které musejí splnit osoby a organizace odpovědné za řízení zachování letové způsobilosti a údržbu těchto letadel.“;

b)

nadpis hlavy G se nahrazuje tímto:

„DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY Vc (Část CAMO)“;

c)

bod T.A.701 se nahrazuje tímto:

T.A.701   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které plní organizace oprávněná podle přílohy Vc (část CAMO) navíc k požadavkům uvedené přílohy, aby mohla být oprávněna řídit provádění úkolů stanovených v bodě T.A.201.“;

d)

bod T.A.704 se nahrazuje tímto:

T.A.704   Výklad řízení zachování letové způsobilosti

Kromě požadavků bodu CAMO.A.300 výklad obsahuje postupy, které stanoví, jak organizace zajišťuje soulad s touto přílohou.“;

e)

bod T.A.706 se nahrazuje tímto:

T.A.706   Požadavky na personál

Kromě požadavků bodu CAMO.A.305 má personál uvedený v bodě CAMO.A.305 písm. a) bodě 3 až 5 a písm. b) bodě 2 adekvátní znalosti platných právních předpisů třetích zemí, kde jsou letadla registrována.“;

f)

v bodě T.A.708 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Bez ohledu na bod CAMO.A.315 u letadel, jejichž zachování letové způsobilosti je řízeno v souladu s požadavky této přílohy, organizace musí:“;

g)

bod T.A.709 se nahrazuje tímto:

T.A.709   Dokumentace

Bez ohledu na bod CAMO.A.325 organizace pro každé letadlo, jehož zachování letové způsobilosti je řízeno v souladu s požadavky této přílohy, má v držení a používá příslušné údaje pro údržbu, které jsou přijatelné pro stát zápisu do rejstříku.“;

h)

body T.A.711 a T.A.712 se nahrazují tímto:

T.A.711   Práva

Organizace oprávněná v souladu přílohou Vc (část CAMO) může vykonávat úkoly stanovené v bodě T.A.708 u letadel, která jsou uvedena v jejím osvědčení leteckého provozovatele, za předpokladu, že tato organizace zavedla postupy schválené příslušným úřadem, aby zaručila soulad s požadavky této přílohy.

T.A.712   Systém řízení

Kromě požadavků bodu CAMO.A.200 organizace zajistí soulad s požadavky této přílohy.“;

i)

body T.A.714, T.A.715 a T.A.716 se nahrazují tímto:

T.A.714   Uchovávání záznamů

Kromě požadavků bodu CAMO.A.220 písm. a) organizace uchovává záznamy uvedené v bodě T.A.201 bodě 1 písm. j).

T.A.715   Zachování platnosti

Aby oprávnění organizace řídící zachování letové způsobilosti zůstalo platné, musí být kromě požadavků bodu CAMO.A.135 splněny následující požadavky:

a)

organizace splňuje použitelné požadavky této přílohy a

b)

organizace zaručuje, že každé osobě oprávněné příslušným orgánem je udělen přístup do všech jejích prostor, k letadlům nebo dokumentům týkajícím se jejích činností včetně všech subdodavatelských činností, s cílem stanovit, zda byly splněny požadavky této přílohy.

T.A.716   Nálezy

a)

Po přijetí oznámení o nálezech v souladu s bodem T.B.705 organizace:

1.

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nalezeného nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2.

připraví, přijme a realizuje plán nápravných opatření;

3.

ke spokojenosti příslušného úřadu prokáže, že byla přijata nápravná opatření nezbytná k řešení nálezu.

b)

Kroky uvedené v písm. a) bodech 1 až 3 musí být podniknuty ve lhůtě stanovené příslušným úřadem v souladu s bodem T.B.705.“;

(3)

oddíl B se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„DODATEČNÝ POSTUP PRO PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD“;

b)

nadpis hlavy G se nahrazuje tímto:

„DODATEČNÉ POŽADAVKY NA ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI OPRÁVNĚNÉ PODLE PŘÍLOHY Vc (Část CAMO)“;

c)

bod T.B.702 se nahrazuje tímto:

T.B.702   Postup prvního osvědčování

Kromě požadavků bodu CAMO.B.310 příslušný úřad ověří a potvrdí, že tyto postupy jsou v souladu s požadavky této přílohy, a ověří, zda je organizace v souladu s požadavky této přílohy.“;

d)

body T.B.704 a T.B.705 se nahrazují tímto:

T.B.704   Průběžný dozor

Kromě požadavků bodu CAMO.B.305 příslušný úřad během každého plánovacího cyklu dozoru prozkoumá relevantní vzorek letadel uvedených v čl. 1 písm. b) řízených organizací.

T.B.705   Nálezy a nápravná opatření

U organizací řídících zachování letové způsobilosti letadel uvedených v čl. 1 písm. b) použije příslušný orgán při ověřování, zda je organizace v souladu s požadavky této přílohy, požadavky uvedené v bodě CAMO.B.350.“


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA Vb

(Část ML)

OBSAH

ML.1

ODDÍL A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A – OBECNĚ

ML.A.101

Rozsah

HLAVA B – ODPOVĚDNOST

ML.A.201

Odpovědnost

ML.A.202

Hlášení událostí

HLAVA C – ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

ML.A.301

Úkoly zachování letové způsobilosti

ML.A.302

Program údržby letadla

ML.A.303

Příkazy k zachování letové způsobilosti

ML.A.304

Údaje pro modifikace a opravy

ML.A.305

Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

ML.A.307

Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

HLAVA D – NORMY ÚDRŽBY

ML.A.401

Údaje pro údržbu

ML.A.402

Provádění údržby

ML.A.403

Závady letadel

HLAVA E – LETADLOVÉ CELKY

ML.A.501

Klasifikace a zástavba

ML.A.502

Údržba letadlových celků

ML.A.503

Letadlové celky s omezenou životností

ML.A.504

Nakládání s letadlovými celky neschopnými provozu

HLAVA H – OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU (CRS)

ML.A.801

Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

ML.A.802

Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

ML.A.803

Opravňování pilotem-vlastníkem

HLAVA I – OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC)

ML.A.901

Kontrola letové způsobilosti letadel

ML.A.902

Platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti

ML.A.903

Postup kontroly letové způsobilosti

ML.A.904

Kvalifikace personálu kontroly letové způsobilosti

ML.A.905

Převod registrace letadla v rámci Unie

ML.A.906

Kontrola letové způsobilosti letadel dovážených do Unie

ML.A.907

Nálezy

ODDÍL B – POSTUP PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A – OBECNĚ

ML.B.101

Rozsah

ML.B.102

Příslušný úřad

ML.B.104

Uchovávání záznamů

ML.B.105

Vzájemná výměna informací

HLAVA B – ODPOVĚDNOST

ML.B.201

Odpovědnost

HLAVA C – ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

ML.B.302

Výjimky

ML.B.303

Sledování zachování letové způsobilosti letadla

ML.B.304

Zrušení, pozastavení a omezení platnosti

HLAVA I – OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC)

ML.B.902

Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

ML.B.903

Nálezy

Dodatek I – Smlouva o řízení zachování letové způsobilosti

Dodatek II – Omezená údržba pilotem-vlastníkem

Dodatek III – Složité úkoly údržby neuvolnitelné pilotem-vlastníkem

Dodatek IV – Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA)

ML.1

a)

V souladu s čl. 3 odst. 2 se tato příloha (část ML) použije na tato jiná než složitá motorová letadla neuvedená v osvědčení leteckého provozovatele leteckého dopravce s licencí podle nařízení (ES) č. 1008/2008:

1.

letouny s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg nebo menší;

2.

rotorová letadla s maximální vzletovou hmotností 1 200 kg nebo menší, certifikovaná pro maximálně 4 osoby;

3.

jiná letadla ELA2.

b)

Pro účely této přílohy je příslušným úřadem úřad určený členským státem zápisu letadla do rejstříku.

c)

Pro účely této přílohy se použijí následující definice:

1.

„nezávislým osvědčujícím personálem“ se rozumí personál, který nepracuje jménem organizace oprávněné k údržbě a který je v souladu buď:

i)

s požadavky přílohy III (část 66), nebo

ii)

u letadel, na něž se příloha III (část 66) nevztahuje, s požadavky na osvědčující personál platnými v členském státě zápisu letadla do rejstříku;

2.

„organizací údržby“ se rozumí organizace, která je držitelem oprávnění vydaného v souladu buď:

i)

s hlavou F přílohy I (část M), nebo

ii)

s oddílem A přílohy II (část 145), nebo

iii)

s oddílem A přílohy Vd (část CAO);

3.

„vlastníkem“ se rozumí osoba odpovědná za zachování letové způsobilosti letadla včetně buď:

i)

registrovaného vlastníka letadla, nebo

ii)

nájemce v případě leasingové smlouvy, nebo

iii)

provozovatele.

ODDÍL A

TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A

OBECNĚ

ML.A.101   Rozsah

Tento oddíl stanoví opatření, která je třeba přijmout k zajištění toho, aby letadlo bylo způsobilé k letu. Stanoví také podmínky, které mají splňovat osoby nebo organizace zapojené do činností souvisejících s letovou způsobilostí letadla.

HLAVA B

ODPOVĚDNOST

ML.A.201   Odpovědnost

a)

Vlastník letadla je odpovědný za zachování letové způsobilosti letadla a je povinen zajistit, aby nebyl proveden let, pokud nejsou splněny všechny tyto požadavky:

1.

letadlo je udržováno ve stavu letové způsobilosti;

2.

veškeré provozní a nouzové vybavení je správně zastavěno a provozuschopné nebo jasně označeno jako neschopné provozu;

3.

osvědčení letové způsobilosti je platné;

4.

údržba letadla je provedena v souladu s programem údržby letadla (AMP) uvedeným v bodě ML.A.302.

b)

Odchylně od písmene a) v případě, že je letadlo pronajato, odpovědnosti uvedené v písmenu a) se vztahují na nájemce, pokud je nájemce uveden buď v dokladu o zápisu letadla do rejstříku, nebo v leasingové smlouvě.

c)

Za prováděné úkoly údržby odpovídá osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla a letadlových celků.

d)

Za uspokojivé provedení předletové prohlídky odpovídá velící pilot letadla. Tuto prohlídku provádí pilot nebo jiná kvalifikovaná osoba, ale nemusí ji provádět organizace oprávněná k údržbě či osvědčující personál.

e)

Pokud jde o letadla provozovaná komerčními schválenými organizacemi pro výcvik a komerčními ohlášenými organizacemi pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo neprovozovaná v souladu s přílohou VII (část NCO) nařízení (EU) č. 965/2012 nebo provozovaná v souladu s hlavou ADD přílohy II (část BOP) nařízení (EU) 2018/395 nebo hlavou DEC přílohy II (část SAO) nařízení (EU) 2018/1976 (*1), provozovatel:

1.

musí být oprávněn jako organizace k řízení zachování letové způsobilosti (dále také jen „CAMO“) nebo jako organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy (dále také jen „CAO“) pro řízení zachování letové způsobilosti svých letadel v souladu s přílohou Vc (část CAMO) nebo přílohou Vd (část CAO), nebo musí s takovou organizací uzavřít smlouvu podle vzoru uvedeného v dodatku I k této příloze;

2.

musí zajistit, aby veškerá údržba byla prováděna organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s bodem ML.1 písm. c) bodem 2;

3.

musí zajistit, aby byly splněny požadavky písmene a).

f)

Pokud jde o letadla neuvedená v písmenu e), může vlastník letadla v zájmu splnění požadavků písmene a) smluvně zadat úkoly související se zachováním letové způsobilosti organizaci oprávněné jako CAMO nebo CAO v souladu s přílohou Vc (část CAMO) nebo přílohou Vd (část CAO). V takovém případě tato smluvní organizace přebírá odpovědnost za řádné provedení uvedených úkolů a uzavře se písemná smlouva v souladu s dodatkem I k této příloze. Pokud vlastník smlouvu s takovou organizací neuzavře, odpovídá za řádné provedení úkolů souvisejících se zachováním letové způsobilosti on sám.

g)

Vlastník udělí příslušnému úřadu přístup k letadlu a záznamům o letadle, aby příslušný úřad mohl určit, zda je letadlo v souladu s požadavky této přílohy.

ML.A.202   Hlášení událostí

a)

Aniž jsou dotčeny požadavky na hlášení událostí uvedené v příloze II (část 145) a příloze Vc (část CAMO), musí každá osoba nebo organizace odpovědná podle bodu ML.A.201 hlásit jakýkoli zjištěný stav letadla nebo letadlového celku, který ohrožuje bezpečnost letu:

1.

příslušnému úřadu určenému členským státem zápisu letadla do rejstříku, a pokud se liší od členského státu zápisu do rejstříku, příslušnému úřadu určenému členským státem provozovatele;

2.

organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh.

b)

Hlášení podle písmene a) probíhá způsobem, který stanoví příslušný úřad podle bodu a), a obsahuje všechny relevantní informace o stavu, který je hlásící osobě nebo organizaci znám.

c)

Probíhá-li údržba nebo kontrola letové způsobilosti letadla na základě písemné smlouvy, osoba nebo organizace odpovědná za tuto činnost je rovněž povinna hlásit jakýkoli stav podle bodu a) vlastníkovi letadla, a pokud se liší, pak dotčené organizaci CAMO nebo CAO.

d)

Tato osoba nebo organizace podává hlášení podle písmen a) a c) co nejdříve, avšak nejpozději 72 hodin od chvíle, kdy tato osoba nebo organizace stav, jehož se hlášení týká, zjistila, ledaže by tomu bránily výjimečné okolnosti.

HLAVA C

ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

ML.A.301   Úkoly zachování letové způsobilosti

Zachování letové způsobilosti letadla a provozuschopnost jeho provozního a nouzového vybavení se zajišťuje:

a)

prováděním předletových prohlídek;

b)

odstraňováním veškerých závad a poškození ovlivňujících bezpečnost provozu v souladu s údaji uvedenými v bodě ML.A.304, příp. ML.A.401, při zohlednění seznamu minimálního vybavení (MEL) a seznamu povolených odchylek na draku, pokud existují;

c)

prováděním veškeré údržby v souladu s programem údržby letadla podle bodu ML.A.302;

d)

prováděním všech příslušných:

1.

příkazů k zachování letové způsobilosti (AD);

2.

provozních příkazů s účinkem na zachování letové způsobilosti;

3.

požadavků na zachování letové způsobilosti stanovených agenturou;

4.

opatření požadovaných příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

e)

prováděním modifikací a oprav podle bodu ML.A.304;

f)

kontrolními lety po údržbě, pokud je to nutné.

ML.A.302   Program údržby letadla

a)

Údržba každého letadla je organizována v souladu s programem údržby letadla.

b)

Program údržby letadla a veškeré jeho změny buď:

1.

deklaruje vlastník v souladu s bodem ML.A.302 písm. c) bodem 7, pokud zachování letové způsobilosti letadla neřídí organizace CAMO nebo CAO, nebo

2.

schvaluje organizace CAMO nebo CAO odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti letadla.

Vlastník deklarující program údržby letadla v souladu s písm. b) bodem 1 nebo organizace schvalující program údržby letadla v souladu s písm. b) bodem 2 udržují program údržby letadla v aktualizovaném stavu.

c)

Program údržby letadla:

1.

jasně identifikuje vlastníka letadla a letadlo, k němuž se program vztahuje, včetně veškerých zastavěných motorů nebo vrtulí;

2.

obsahuje buď:

a)

úkoly nebo prohlídky zahrnuté v příslušném minimálním programu prohlídek (MIP) uvedeném v písmenu d), nebo

b)

pokyny pro zachování letové způsobilosti (ICA) vydané držitelem schválení návrhu (DAH);

3.

může obsahovat další úkony údržby nad rámec těch, které jsou uvedeny v písm. c) bodě 2, nebo úkony údržby alternativní k těm, které jsou uvedeny v písm. b) bodě 2 písm. b), a to na návrh vlastníka, organizace CAMO nebo CAO poté, co byl program deklarován nebo schválen v souladu s písmenem b). Úkony údržby alternativní k těm, které jsou uvedeny v písm. c) bodě 2 písm. b), nesmí být méně restriktivnější než ty, které jsou uvedeny v příslušném minimálním programu prohlídek;

4.

obsahuje všechny povinné informace o zachování letové způsobilosti, jako opakované příkazy k zachování letové způsobilosti, část „omezení letové způsobilosti“ (ALS) pokynů pro zachování letové způsobilosti a zvláštní požadavky na údržbu uvedené v příloze k typovému osvědčení (TCDS);

5.

uvádí jakékoli další úkoly údržby, které je třeba provést kvůli zvláštnímu typu letadla, jeho konfiguraci a specifičnosti provozu, přičemž za minimum se považují tyto prvky:

a)

zvláštní zastavěná zařízení a modifikace letadla;

b)

opravy na letadle;

c)

celky s omezenou životností a celky kritické z hlediska letové bezpečnosti;

d)

doporučení ohledně údržby, např. intervaly mezi generálními opravami (TBO), vyhlášená v servisních bulletinech, servisních dopisech a jiných nezávazných servisních informacích;

e)

příslušné provozní příkazy nebo požadavky týkající se pravidelných prohlídek určitých zařízení;

f)

zvláštní provozní schválení;

g)

použití letadla a provozní prostředí;

6.

uvádí, zda jsou piloti-vlastníci oprávněni provádět údržbu;

7.

je-li deklarován vlastníkem, obsahuje podepsané prohlášení, jímž vlastník deklaruje, že jde o program údržby letadla s konkrétní poznávací značkou a že vlastník plně odpovídá za jeho obsah, a zejména za veškeré odchylky od doporučení držitele schválení návrhu;

8.

je-li schválen organizací CAMO nebo CAO, je podepsán touto organizací, která uchová záznamy s odůvodněním každé odchylky od doporučení držitele schválení návrhu;

9.

se kontroluje alespoň jednou ročně za účelem posouzení jeho účinnosti a tuto kontrolu provádí buď:

a)

v kombinaci s kontrolou letové způsobilosti letadla osoba, která provádí tuto kontrolu letové způsobilosti, nebo

b)

organizace CAMO nebo CAO řídící zachování letové způsobilosti letadla v těch případech, kdy se kontrola programu údržby letadla neprovádí v kombinaci s kontrolou letové způsobilosti.

Pokud tato kontrola odhalí nedostatky letadla, které souvisejí s nedostatky v obsahu programu údržby letadla, program údržby letadla se odpovídajícím způsobem změní. V tom případě osoba, která provádí kontrolu, informuje příslušný orgán členského státu zápisu, pokud nesouhlasí s opatřeními ke změně programu údržby letadla přijatými vlastníkem nebo organizací CAMO nebo CAO. Příslušný úřad rozhodne, které změny programu údržby letadla jsou nezbytné, upozorní na související nálezy, a je-li to nutné, reaguje v souladu s bodem ML.B.304.

d)

Minimální program prohlídek:

1.

obsahuje tyto intervaly prohlídek:

a)

u letounů, turistických motorových kluzáků (TMG) a balonů jednou ročně nebo po 100 hodinách provozu podle toho, co nastane dříve, s přípustnou tolerancí 1 měsíc nebo 10 hodin. Další interval se počítá od chvíle, kdy proběhla prohlídka;

b)

u kluzáků a motorových kluzáků jiných než turistické motorové kluzáky jednou ročně s přípustnou tolerancí 1 měsíc. Další interval se počítá od chvíle, kdy proběhla prohlídka;

2.

obsahuje následující informace, v závislosti na typu letadla:

a)

servisní úkoly vyžadované držitelem schválení návrhu;

b)

prohlídku značení;

c)

kontrolu záznamů o vážení a vážení v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012, nařízením (EU) 2018/395 a nařízením (EU) 2018/1976;

d)

provozní zkoušku transpondéru (pokud je vestavěn);

e)

zkoušku funkčnosti pitotstatického systému;

f)

u letounů:

i)

provozní zkoušku výkonu a otáček za minutu, magnet, tlaku paliva a oleje, teploty motoru;

ii)

u motorů vybavených automatickým ovládáním motoru publikovaný postup zkoušky motorů před vzletem,

iii)

u motorů se suchou klikovou skříní, motorů přeplňovaných turbodmychadly a kapalinou chlazených motorů provozní kontrolu toho, zda motor nejeví známky narušení oběhu kapaliny;

g)

inspekci stavu a upevnění konstrukčních prvků, systémů a letadlových celků, které odpovídají těmto oblastem:

i)

u letounů:

draku, kabině a pilotnímu prostoru, podvozku, centroplánu, řididlům, ocasním plochám, avionice a elektrotechnice, pohonné jednotce, spojkám a převodovým skříním, vrtuli a dalším systémům, jako např. balistickému záchrannému systému;

ii)

u kluzáků a motorových kluzáků:

draku, kabině a pilotnímu prostoru, podvozku, centroplánu, ocasním plochám, avionice a elektrotechnice, pohonné jednotce (u motorových kluzáků) a dalším systémům, jako např. odstranitelným přítěžím a/nebo brzdicím padákům a jejich ovládání a systému vodní přítěže;

iii)

u horkovzdušných balonů:

obalu, hořáku, koši, palivovým nádržím, vybavení a nástrojům;

iv)

u plynových balonů:

obalu, koši, vybavení a nástrojům.

Dokud tato příloha nestanoví minimální program prohlídek pro vzducholodě a rotorová letadla, program jejich údržby je založen na pokynech pro zachování letové způsobilosti vydaných držitelem schválení návrhu, jak je uvedeno v písm. c) bodě 2 písm. b).

e)

Odchylně od písmen b) a c) se deklarace vlastníkem nebo schválení organizací CAMO nebo CAO nevyžaduje a dokument programu údržby letadla nemusí být předkládán, jsou-li splněny tyto podmínky:

1.

všechny pokyny pro zachování letové způsobilosti vydané držitelem schválení návrhu jsou dodrženy bez jakýchkoli odchylek;

2.

všechna doporučení k údržbě, jako např. intervaly mezi generálními opravami, vyhlášená v servisních bulletinech, servisních dopisech a jiných nezávazných servisních informacích jsou dodržována bez jakýchkoli odchylek;

3.

není třeba provést další úkoly údržby v důsledku:

a)

zvláštních zastavěných zařízení a modifikací letadla;

b)

oprav na letadlu;

c)

celků s omezenou životností a celků kritických z hlediska letové bezpečnosti;

d)

zvláštních provozních schválení;

e)

použití letadla a provozního prostředí.

4.

Piloti-vlastníci jsou oprávněni provádět údržbu pilotem-vlastníkem.

Tato odchylka není použitelná, pokud pilot-vlastník nebo v případě společně vlastněného letadla kterýkoli z pilotů-vlastníků není oprávněn provádět údržbu pilotem-vlastníkem, neboť tato skutečnost musí být uvedena v deklarovaném nebo schváleném programu údržby letadla.

f)

Jsou-li splněny podmínky uvedené v písm. e) bodech 1 až 4, program údržby letadla musí obsahovat následující položky:

1.

pokyny pro zachování letové způsobilosti vydané držitelem schválení návrhu;

2.

doporučení ohledně údržby, např. intervaly mezi generálními opravami, vyhlášená v servisních bulletinech, servisních dopisech a jiných nezávazných servisních informacích;

3.

povinné informace o zachování letové způsobilosti, jako opakované příkazy k zachování letové způsobilosti, část „omezení letové způsobilosti“ pokynů pro zachování letové způsobilosti a zvláštní požadavky na údržbu uvedené v příloze k typovému osvědčení;

4.

úkoly plynoucí z konkrétních provozních příkazů nebo příkazů ohledně vzdušného prostoru nebo požadavků ve vztahu ke konkrétním nástrojům a vybavení.

ML.A.303   Příkazy k zachování letové způsobilosti

Veškeré použitelné příkazy k zachování letové způsobilosti musí být vykonány v rámci požadavků tohoto příkazu, nestanoví-li agentura jinak.

ML.A.304   Údaje pro modifikace a opravy

Osoba nebo organizace provádějící opravu letadla nebo letadlového celku posoudí jakoukoli škodu. Modifikace a opravy se provádějí za použití:

a)

údajů schválených agenturou, případně

b)

údajů schválených projekční organizací splňující požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, případně

c)

údajů obsažených v požadavcích uvedených v bodě 21.A.90B nebo 21.A.431B přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

ML.A.305   Systém záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a)

Při dokončení každé údržby se do systému záznamů zachování letové způsobilosti letadla vloží osvědčení o uvolnění do provozu (CRS) vyžadované podle bodu ML.A.801. Každý záznam se provede co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po dokončení úkolu údržby.

b)

Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla zahrnují podle situace technický deník letadla, technické deníky motorů nebo technické karty motorových modulů, technické deníky nebo karty vrtulí pro veškeré letadlové celky s omezenou životností.

c)

V technickém deníku letadla se zaznamenávají typ letadla a jeho poznávací značka a datum společně s celkovým nalétaným časem a počtem letových cyklů a přistání.

d)

Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla obsahují:

1.

aktuální stav příkazů k zachování letové způsobilosti a opatření nařízených příslušným úřadem v okamžité reakci na bezpečnostní problém;

2.

aktuální stav modifikací, oprav a jiných doporučení držitele schválení návrhu k údržbě;

3.

aktuální stav souladu s programem údržby letadla;

4.

aktuální stav letadlových celků s omezenou životností;

5.

aktuální hlášení o hmotnosti a vyvážení;

6.

aktuální seznam odložených úkolů údržby.

e)

Kromě osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, formuláře 1 EASA uvedeného v dodatku II k příloze I (část M), nebo rovnocenného dokumentu se do příslušného technického deníku motoru nebo vrtule nebo technické karty motorového modulu nebo celku s omezenou životností zapíší následující informace relevantní pro zastavěný letadlový celek, jako je motor, vrtule, motorový modul nebo letadlový celek s omezenou životností:

1.

identifikace letadlového celku;

2.

typ, výrobní číslo nebo poznávací značka letadla, motoru, vrtule, motorového modulu nebo letadlového celku s omezenou životností, do nějž byl konkrétní letadlový celek namontován, společně s odkazem na zástavbu a vyjmutí letadlového celku;

3.

datum spolu s celkovým nalétaným časem letadlového celku nebo počtem letových cyklů, přistání a kalendářní dobou podle toho, co je pro daný celek relevantní;

4.

aktuální informace uvedené v písmeni d) týkající se daného celku.

f)

Osoba nebo organizace odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti a úkolů podle bodu ML.A.201 spravuje záznamy tak, jak je podrobně rozvedeno v bodě ML.A.305, a předkládá tyto záznamy příslušnému úřadu na jeho žádost.

g)

Veškeré údaje vytvořené v záznamech zachování letové způsobilosti letadla musí být jasné a přesné. Pokud je nezbytné záznam opravit, musí být oprava provedena tak, aby zůstal jasně vidět i původní záznam.

h)

Vlastník zajistí zřízení systému pro vedení níže uvedených záznamů po uvedená období:

1.

veškerých podrobných záznamů o údržbě týkajících se letadla a každého v něm zastavěného letadlového celku s omezenou životností do té doby, než budou informace v nich uvedené nahrazeny novými informacemi stejného rozsahu a míry podrobnosti, nejméně však 36 měsíců od okamžiku uvolnění letadla nebo letadlového celku do provozu;

2.

celkové doby provozu, tzn. hodin, kalendářní doby, cyklů a přistání letadla a všech letadlových celků s omezenou životností, po dobu alespoň dvanácti měsíců od okamžiku trvalého vyřazení letadla nebo letadlového celku z provozu;

3.

doby provozu, tzn. hodin, kalendářní doby, cyklů nebo přistání od poslední plánované údržby letadlového celku s omezenou životností, alespoň do doby, než plánovanou údržbu letadlového celku nahradí další plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací a míry podrobností;

4.

aktuálního stavu souladu s programem údržby letadla alespoň do doby, než plánovanou údržbu letadlového celku nahradí další plánovaná údržba s rovnocenným rozsahem prací a míry podrobností;

5.

aktuálního stavu příkazů k zachování letové způsobilosti použitelných na letadlo a letadlové celky, po dobu alespoň dvanácti měsíců od okamžiku trvalého vyřazení letadla nebo letadlového celku z provozu;

6.

podrobností o aktuálních modifikacích a opravách letadla, motoru (motorů), vrtule (vrtulí) a všech dalších letadlových celků důležitých pro bezpečnost letu, po dobu alespoň dvanácti měsíců od okamžiku jejich trvalého vyřazení z provozu.

ML.A.307   Převod záznamů zachování letové způsobilosti letadla

a)

Je-li letadlo trvale převedeno z jednoho vlastníka na jiného, převádějící vlastník zajistí, aby byly převedeny také záznamy o zachování letové způsobilosti podle bodu ML.A.305.

b)

Zadá-li vlastník úkoly řízení zachování letové způsobilosti smluvní cestou organizaci CAMO nebo CAO, vlastník zajistí, aby na tuto smluvní organizaci byly převedeny záznamy o zachování letové způsobilosti podle bodu ML.A.305.

c)

Období pro uchovávání záznamů podle bodu ML.A.305 písm. h) platí i nadále pro nového vlastníka, organizaci CAMO nebo organizaci CAO.

HLAVA D

NORMY ÚDRŽBY

ML.A.401   Údaje pro údržbu

a)

Osoba nebo organizace provádějící údržbu letadla použije při údržbě pouze použitelné údaje pro údržbu.

b)

Pro účely této přílohy se „použitelnými údaji pro údržbu“ rozumí:

1.

jakýkoli použitelný požadavek, postup, norma nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2.

jakýkoli použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3.

použitelné pokyny pro zachování letové způsobilosti vydané držiteli typového osvědčení, držiteli doplňkového typového osvědčení a jakoukoli další organizací, která zveřejňuje takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

4.

jakékoli použitelné údaje vydané podle bodu 145.A.45 písm. d).

ML.A.402   Provádění údržby

a)

Údržba prováděná organizacemi oprávněnými k údržbě musí být v souladu s hlavou F přílohy I (část M), s přílohou II (část 145) nebo případně s přílohou Vd (část CAO).

b)

U údržby neprováděné podle písmene a) osoba provádějící údržbu musí:

1.

být kvalifikovaná pro prováděné úkoly, jak vyžaduje tato příloha;

2.

zajistit, aby prostory, ve kterých je údržba prováděna, byly vhodně uspořádané a čisté, bez nečistot nebo kontaminace;

3.

používat metody, techniky, normy a pokyny uvedené v údajích pro údržbu podle bodu ML.A.401;

4.

používat nástroje, vybavení a materiál uvedený v údajích pro údržbu podle bodu ML.A.401. Je-li zapotřebí, nářadí a vybavení se kontroluje a kalibruje podle úředně uznaných normálů;

5.

zajistit, aby údržba byla prováděna v rámci všech environmentálních omezení uvedených v údajích pro údržbu podle ML.A.401;

6.

zajistit, aby v případě špatného počasí nebo časově náročné údržby byly použity odpovídající prostory;

7.

zajistit, aby riziko vícenásobných chyb při údržbě a riziko opakování chyb při stejných úkolech údržby bylo co nejmenší;

8.

zajistit, aby po splnění všech kritických úkolů údržby byla implementována metoda zachycující chyby;

9.

po dokončení údržby provést obecné ověření, že v letadle nebo letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení ani žádné nepatřičné části a materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět;

10.

zajistit, aby veškerá údržba byla řádně zaznamenána a zdokumentována.

ML.A.403   Závady letadel

a)

Každá závada letadla, která vážně ohrožuje bezpečnost letu, musí být před dalším letem odstraněna.

b)

Rozhodnout o tom, že závada vážně neohrožuje bezpečnost letu, a na základě toho závadu odložit smí:

1.

pilot, pokud jde o závady s dopadem na nepovinné vybavení letadla;

2.

pilot, je-li použit seznam minimálního vybavení, pokud jde o závady s dopadem na povinné vybavení letadla – v ostatních případech může tyto závady odložit pouze oprávněný osvědčující personál;

3.

pilot, pokud jde o závady jiné než ty, které jsou uvedené v písm. b) bodě 1 a 2, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

i)

letadlo je provozováno podle přílohy VII (část NCO) nařízení (EU) č. 965/2012 nebo v případě balonů nebo kluzáků není provozováno podle hlavy ADD přílohy II (část BOP) nařízení (EU) 2018/395 nebo se neřídí hlavou DEC přílohy II (část SAO) nařízení (EU) 2018/1976;

ii)

pilot odložil závadu se souhlasem vlastníka letadla nebo případně smluvní organizace CAMO nebo CAO;

4.

příslušně kvalifikovaný osvědčující personál, pokud jde o závady jiné než ty, které jsou uvedené v písm. b) bodě 1 a 2, pokud nejsou splněny podmínky bodu 3 podbodu i) a ii).

c)

Každá závada letadla, která vážně neohrožuje bezpečnost letu, musí být odstraněna, co nejdříve je to možné poté, co byla závada poprvé zjištěna, a v rámci omezení stanovených v údajích pro údržbu.

d)

Každá závada, která nebyla odstraněna před letem, musí být zaznamenána v systému záznamů zachování letové způsobilosti podle bodu ML.A.305 a záznam o ní musí mít k dispozici pilot.

HLAVA E

LETADLOVÉ CELKY

ML.A.501   Klasifikace a zástavba

a)

Není-li v hlavě F přílohy I (část M), v příloze II (část 145), příloze Vd (část CAO) tohoto nařízení a v příloze I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 stanoveno jinak, letadlový celek může být do letadla zastavěn, pouze jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

i)

je v uspokojivém stavu;

ii)

byl řádně uvolněn do provozu prostřednictvím formuláře 1 EASA podle dodatku II přílohy I (část M) nebo rovnocenným způsobem;

iii)

byl označen v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

b)

Před zástavbou letadlového celku do letadla osoba nebo organizace oprávněná k údržbě zajistí, aby konkrétní letadlový celek byl způsobilý k namontování, pokud jsou použitelné odlišné modifikace nebo konfigurace příkazů k zachování letové způsobilosti.

c)

Normalizované části se do letadla nebo do letadlového celku namontují, pouze pokud jsou tyto normalizované části uvedeny v údajích pro údržbu. Normalizované části se namontují, pouze pokud je k nim přiložen doklad o shodě s příslušnou normou a pokud jsou řádně sledovatelné.

d)

Surový nebo spotřební materiál se v letadlech nebo letadlových celcích použije pouze za předpokladu, že:

i)

výrobce letadla nebo letadlového celku dovoluje použití surového nebo spotřebního materiálu v příslušných údajích pro údržbu, nebo jak je stanoveno v hlavě F přílohy I (část M), v příloze II (část 145) nebo příloze Vd (část CAO);

ii)

tento materiál splňuje požadované specifikace materiálu a je řádně sledovatelný;

iii)

k tomuto materiálu je přiložena dokumentace, která se jednoznačně vztahuje ke konkrétnímu materiálu a obsahuje prohlášení o shodě se specifikací a výrobní a dodavatelský zdroj.

e)

U balonů, u kterých jsou u konkrétního obalu možné různé kombinace košů, hořáků a palivových lahví, osoba, která je zastavuje, zajistí, aby:

1.

koš, hořák a/nebo palivové láhve byly způsobilé k zástavbě v souladu s přílohou k typovému osvědčení nebo jinými dokumenty s touto přílohou souvisejícími;

2.

koš, hořák a/nebo palivové láhve jsou v provozuschopném stavu a existují k nim příslušné záznamy o údržbě.

ML.A.502   Údržba letadlových celků

a)

Údržbu letadlových celků přijatých vlastníkem v souladu s bodem 21.A.307 písm. c) přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí jakákoli osoba nebo organizace s podmínkou nového přijetí vlastníkem podle podmínek bodu 21.A.307 písm. c) uvedené přílohy. Tato údržba není způsobilá pro vydání formuláře 1 EASA uvedeného v dodatku II přílohy I (část M) a podléhá požadavkům na uvolnění letadla do provozu.

b)

Letadlové celky se uvolňují do provozu v souladu s následující tabulkou:

 

Uvolnění formulářem 1 EASA (viz dodatek II přílohy I (část M))

Uvolnění na úrovni letadla podle bodu ML.A.801 (nelze vydat formulář 1 EASA)

Celky, u kterých se údržba provádí v souladu s údaji pro údržbu celků (údaji vydanými výrobcem celku)

Údržba jiná než generální oprava

Organizace údržby s kvalifikací pro motory (u motorů) nebo s kvalifikací pro letadlové celky (u ostatních celků)

(i)

Organizace údržby s kvalifikací pro letadla a/nebo

(ii)

nezávislý osvědčující personál

Generální oprava letadlových celků jiných než motorů a vrtulí

Organizace údržby s kvalifikací pro letadlové celky

Nelze

Generální oprava motorů a vrtulí u letadel certifikovaných dle CS-VLA, CS-22 a LSA

Organizace údržby s kvalifikací pro motory (u motorů) nebo s kvalifikací pro letadlové celky (u vrtulí)

(iii)

Organizace údržby s kvalifikací pro letadla a/nebo

(iv)

nezávislý osvědčující personál

Generální oprava motorů a vrtulí u letadel jiných než certifikovaných dle CS-VLA, CS-22 a LSA

Organizace údržby s kvalifikací pro motory (u motorů) nebo s kvalifikací pro letadlové celky (u vrtulí)

Nelze

Celky, u kterých se údržba provádí v souladu s údaji pro údržbu letadel (údaji vydanými výrobcem letadla)

Všechny letadlové celky a všechny typy údržby

Organizace údržby s kvalifikací pro motory (u motorů) nebo s kvalifikací pro letadlové celky (u ostatních celků)

Organizace údržby s kvalifikací pro letadla a/nebo

nezávislý osvědčující personál

ML.A.503   Letadlové celky s omezenou životností

a)

Termínem „letadlové celky s omezenou životností“ se rozumí tyto celky:

1.

letadlové celky s certifikovanou životností, po které by měly být staženy z provozu, a

2.

letadlové celky s životností, po které by měly projít údržbou, aby byla obnovena jejich provozuschopnost.

b)

Zastavěné letadlové celky s omezenou životností nesmí být v provozu po dobu delší než schválenou životnost uvedenou v programu údržby letadla a příkazech k zachování letové způsobilosti, kromě případů uvedených v bodě ML.A.504 písm. c).

c)

Schválená životnost se vyjadřuje podle potřeby v kalendářní době, letových hodinách, počtu přistání nebo počtu cyklů.

d)

Na konci schválené životnosti musí být letadlový celek z letadla vyjmut za účelem údržby, případně za účelem likvidace u letadlových celků s certifikovanou životností.

ML.A.504   Nakládání s letadlovými celky neschopnými provozu

a)

Letadlový celek se považuje za neschopný provozu za kterékoli z následujících okolností:

1.

vypršení životnosti celku uvedené v programu údržby letadla;

2.

nesoulad s příslušnými příkazy k zachování letové způsobilosti a dalšími požadavky na zachování letové způsobilosti přikázanými agenturou;

3.

absence informací nezbytných ke stanovení stavu letové způsobilosti letadlového celku nebo jeho způsobilosti k zástavbě;

4.

důkaz o závadě nebo selhání letadlového celku;

5.

účast celku na incidentu nebo nehodě pravděpodobně ovlivňujících jeho provozuschopnost.

b)

Letadlový celek neschopný provozu je buď:

1.

neschopný provozu a uskladněný na zabezpečeném místě pod kontrolou organizace oprávněné k údržbě nebo nezávislého osvědčujícího personálu do doby, než se rozhodne o jeho budoucím stavu, nebo

2.

neschopný provozu a neopravitelný osobou nebo organizací, která jej prohlásila neschopným provozu, a jeho úschova se převede na vlastníka letadla po zdokumentování tohoto převodu v systému záznamů údržby letadla podle bodu ML.A.305.