EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1170

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1170 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP.)

C/2019/5009

OJ L 183, 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; Implicitně zrušeno 32023R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1170

ze dne 8. července 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 43 a 44 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 (2) stanoví požadavky na koordinované zavádění služeb datovým spojem založených na dvoubodovém datovém spojení letadlo-země.

(2)

Vzhledem k přetrvávajícím problémům při realizaci datových spojů a k přijatým nápravným opatřením a s ohledem na cíl vybavit datovým spojem alespoň 75 % letů by měla být změněna kritéria pro výjimky. Tato kritéria by měla zůstat účinná, ale pro konkrétní kategorie provozovatelů, kteří k celkovému počtu letů přispívají výrazně méně, by neměla představovat nepřiměřenou ekonomickou zátěž. Do těchto kategorií by měli patřit provozovatelé letadel s instalovaným systémem Future Air Navigation System (FANS) 1/A, provozovatelé starších letadel a provozovatelé letadel navržených pro přepravu nejvýše 19 cestujících.

(3)

V zájmu aktuálnosti nařízení by měly být aktualizovány odkazy na změny přílohy 10 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v příloze III nařízení (ES) č. 29/2009 a provedeny různé redakční opravy.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/310 (3) byl změněn článek 3 nařízení (ES) č. 29/2009, avšak zato změna nebyla správně zohledněna v navazujících článcích 6 a 8 nařízení (ES) č. 29/2009. Toto opomenutí by mělo být opraveno.

(5)

Jelikož tímto nařízením se mění kritéria pro výjimky podle článku 14 nařízení (ES) č. 29/2009, je namístě upravit podmínky uvedeného nařízení rovněž podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139, na který se odkazuje v jeho článku 44.

(6)

Nařízení (ES) č. 29/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 29/2009 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odstavec 2 se nevztahuje na:

a)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 1995;

b)

letadla, jejichž individuální osvědčení letové způsobilosti bylo poprvé vydáno přede dnem 31. prosince 2003 a která ukončí provoz ve vzdušném prostoru uvedeném v čl. 1 odst. 3 přede dnem 31. prosince 2022;

c)

letadla s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným poprvé přede dnem 1. ledna 2018 a vybavená před uvedeným datem zařízením pro datový spoj, které vyhovuje požadavkům jednoho z dokumentů Eurocae uvedených v bodě 10 přílohy III;

d)

letadla s osvědčenou maximální kapacitou míst k sezení 19 nebo méně a s maximální osvědčenou vzletovou hmotností 45 359 kg (100 000 liber) nebo méně a s prvním individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným přede dnem 5. února 2020;

e)

státní letadla;

f)

letadla provozovaná ve vzdušném prostoru uvedeném v čl. 1 odst. 3 za účelem zkoušek, dodávky nebo údržby nebo s prvky pro datový spoj dočasně nefunkčními za podmínek uvedených v příslušném seznamu minimálního vybavení podle bodu 1 přílohy III.“;

2)

v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 se odkazy na čl. 3 odst. 2 a 3 nahrazují odkazy na čl. 3 odst. 2;

3)

v čl. 8 odst. 1, 2 a 3 se odkazy na čl. 3 odst. 5 nahrazují odkazy na čl. 3 odst. 4;

4)

v čl. 14 odst. 2 se slova „v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004“ nahrazují slovy „čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1139“;

5)

v článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Kritérii uvedenými v odstavci 1 jsou tato:

a)

kombinace typů/modelů letadel, jejichž výroba končí a které jsou vyráběny v omezeném počtu, a

b)

kombinace typů/modelů letadel, u nichž by náklady na přepracování byly kvůli staré konstrukci nepřiměřené.“;

6)

příloha III se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/310 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 441/2014 (Úř. věst. L 56, 27.2.2015, s. 30).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

1.   

Článek ORO.MLR.105 přílohy III nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu, nebo příloha 6 ICAO – Provoz letadel, část I (Mezinárodní obchodní letecká doprava – letouny) (11. vydání z července 2018 obsahující změnu č. 43) nebo příloha 6 ICAO – Provoz letadel, část II (Mezinárodní všeobecné letectví – letouny) (10. vydání z července 2018 obsahující změnu č. 36).

2.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, bod 3.5.1.1 „Aplikace kontextového řízení (CM)“ písmena a) a b) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

3.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, bod 3.5.2.2 „Aplikace komunikace datovým spojem mezi řídícím a pilotem (CPDLC)“ písmena a) a b) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

4.   

Hlava 3 – Letecká telekomunikační síť, body 3.3, 3.4 a 3.6 přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změny č. 70–82).

5.   

Hlava 6 – VKV digitální spoj „letadlo-země“ (VDL) přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek III část I (Systémy přenosu číslicových dat) (druhé vydání z července 2007 obsahující změnu č. 90).

6.   

Hlava 3 – Všeobecné postupy mezinárodní letecké telekomunikační služby, bod 3.5.1.5 přílohy 10 ICAO – Předpis o civilní letecké telekomunikační službě – svazek II (Spojovací postupy, včetně postupů se statusem PANS) (sedmé vydání z července 2016 obsahující změny č. 40–90).

7.   

Hlava 2 – Všeobecná ustanovení, bod 2.26.3 přílohy 11 ICAO – Letové provozní služby (14. vydání z července 2016 obsahující změnu č. 50-A).

8.   

Hlava 6 – Požadavky letových provozních služeb na spojení, bod 6.1.1.2 přílohy 11 ICAO – Letové provozní služby (14. vydání z července 2016 obsahující změnu č. 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, červenec 2002, včetně změny č. 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (září 2000) a ED-100A (duben 2005), Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications.

11.   

Eurocae ED-120, Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, zveřejněno v květnu 2004, včetně změny č. 1, zveřejněno v dubnu 2007, a změny č. 2, zveřejněno v říjnu 2007.


Top