EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0945R(01)

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí (Úř. věst. L 152, 11.6.2019)

OJ L 162, 19.6.2019, p. 28–28 (ES)
OJ L 162, 19.6.2019, p. 28–32 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/corrigendum/2019-06-19/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

19.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/28


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí

( Úřední věstník Evropské unie L 152, 11. června 2019 )

Strana 1, 1. bod odůvodnění, první věta:

místo:

„Bezpilotní systémy (UAS), jejichž provoz představuje nejnižší riziko a patří do „otevřené“ kategorie provozu, by neměly být předmětem klasických postupů pro zajištění souladu s leteckými předpisy.“,

má být:

„Bezpilotní systémy, jejichž provoz představuje nejnižší riziko a patří do „otevřené“ kategorie provozu, by neměly být předmětem klasických postupů pro zajištění souladu s požadavky v oblasti letectví.“

Strana 1, 3. bod odůvodnění:

místo:

„(3)

Pokud výrobci uvedou bezpilotní systém na trh s úmyslem dodat jej pro provoz v rámci „otevřené“ kategorie, a tudíž na něj umístí identifikační štítek třídy, měli by zajistit, aby byl bezpilotní systém v souladu s požadavky této třídy.“,

má být:

„(3)

Pokud výrobci uvedou bezpilotní systém na trh s úmyslem dodat jej pro provoz v rámci „otevřené“ kategorie, a tudíž na něj umístí štítek s označením třídy, měli by zajistit, aby byl bezpilotní systém v souladu s požadavky této třídy.“

Strana 1, 11. bod odůvodnění:

místo:

„(11)

Směrnice 2001/95/ES (7) se vztahuje na bezpečnostní rizika bezpilotních systémů, pokud v právních předpisech Unie pro bezpečnost dotčených výrobků neexistují žádná zvláštní ustanovení se stejným cílem.“,

má být:

„(11)

Směrnice 2001/95/ES (7) se vztahuje na bezpečnostní rizika bezpilotních systémů v rozsahu, v jakém v právních předpisech Unie pro bezpečnost dotčených výrobků neexistují žádná zvláštní ustanovení se stejným cílem.“

Strana 3, 25. bod odůvodnění, druhá věta:

místo:

„Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodávají na trh bezpilotní systémy, které nejsou v souladu s právními předpisy.“,

má být:

„Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodávají na trh bezpilotní systémy, které nejsou v souladu se stanovenými požadavky.“

Strana 5, 47. bod odůvodnění:

místo:

„(47)

Bezpilotní systémy uváděné na trh, určené k provozování v „otevřené“ kategorii a opatřené identifikačním štítkem třídy by měly splňovat požadavky na osvědčování pro bezpilotní systémy provozované ve „specifické“ nebo případně „certifikované“ kategorii provozu, pokud jsou tyto bezpilotní systémy používány mimo „otevřenou“ kategorii provozu.“,

má být:

„(47)

Bezpilotní systémy uváděné na trh, určené k provozování v „otevřené“ kategorii a opatřené štítkem s označením třídy by měly splňovat požadavky na osvědčování pro bezpilotní systémy provozované ve „specifické“ nebo případně „certifikované“ kategorii provozu, pokud jsou tyto bezpilotní systémy používány mimo „otevřenou“ kategorii provozu.“

Strana 6, čl. 1 odst. 1 první věta:

místo:

„Toto nařízení stanoví požadavky na projektování a výrobu bezpilotních systémů (UAS) určených k provozování na základě pravidel a podmínek vymezených v nařízení (EU) 2019/947 a doplňkových zařízení pro identifikaci na dálku.“,

má být:

„Toto nařízení stanoví požadavky na projektování a výrobu bezpilotních systémů určených k provozování na základě pravidel a podmínek vymezených v nařízení (EU) 2019/947 a doplňkových zařízení pro identifikaci na dálku.“

Strana 6, čl. 2 odst. 1 písm. a):

místo:

„a)

bezpilotní systémy určené k provozování na základě pravidel a podmínek platných pro „otevřenou“ kategorii provozu bezpilotních systémů podle nařízení (EU) 2019/947, kromě soukromě zhotovených bezpilotních systémů, a opatřené identifikačním štítkem třídy podle částí 1 až 5 přílohy tohoto nařízení uvádějícím, do které z pěti tříd bezpilotních systémů uvedených v nařízení (EU) 2019/947 patří;“,

má být:

„a)

bezpilotní systémy určené k provozování na základě pravidel a podmínek platných pro „otevřenou“ kategorii provozu bezpilotních systémů podle nařízení (EU) 2019/947, kromě soukromě zhotovených bezpilotních systémů, a opatřené štítkem s označením třídy podle částí 1 až 5 přílohy tohoto nařízení uvádějícím, do které z pěti tříd bezpilotních systémů uvedených v nařízení (EU) 2019/947 patří;“.

Strana 6, čl. 3 bod 1:

místo:

„1)

„bezpilotním letadlem“ (UA) letadlo provozované nebo projektované pro autonomní provoz nebo pro pilotování na dálku bez pilota na palubě;“,

má být:

„1)

„bezpilotním letadlem“ letadlo provozované autonomně nebo projektované pro autonomní provoz nebo pro řízení na dálku bez pilota na palubě;“.

Strana 6, čl. 3 bod 3:

místo:

„3)

„bezpilotním systémem“ (UAS) bezpilotní letadlo a vybavení pro jeho řízení na dálku;“,

má být:

„3)

„bezpilotním systémem“ bezpilotní letadlo a vybavení pro jeho řízení na dálku;“.

Strana 7, čl. 3 bod 24:

místo:

„24)

„stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení výrobku, který byl již dodán koncovému uživateli;“,

má být:

„24)

„stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je dosáhnout navrácení výrobku, který byl již zpřístupněn konečnému uživateli;“.

Strana 8, čl. 3 bod 28:

místo:

„28)

„maximální vzletovou hmotností“ (MTOM) maximální hmotnost bezpilotního letadla, včetně užitečného zatížení a paliva, která je definována výrobcem nebo zhotovitelem a při které může být bezpilotní letadlo provozováno;“,

má být:

„28)

„maximální vzletovou hmotností“ (MTOM) maximální hmotnost bezpilotního letadla, včetně užitečného zatížení a paliva, jak je stanovena výrobcem nebo zhotovitelem, při které může být bezpilotní letadlo provozováno;“.

Strana 8, čl. 3 bod 30:

místo:

„30)

„režimem ‚follow-me‘“ provozní režim bezpilotního systému, ve kterém bezpilotní letadlo neustále následuje dálkového pilota v předem stanoveném okruhu;“,

má být:

„30)

„režimem ‚follow-me‘“ provozní režim bezpilotního systému, ve kterém bezpilotní letadlo neustále následuje dálkově řídícího pilota v předem stanoveném okruhu;“.

Strana 8, čl. 3 bod 37:

místo:

„37)

„shromážděními lidí“ seskupení lidí, které má takovou hustotu, že se jednotlivá osoba nemůže od tohoto seskupení vzdálit.“,

má být:

„37)

„shromážděními lidí“ seskupení lidí s takovou koncentrací přítomných osob, která jednotlivým osobám neumožňuje se vzdálit.“

Strana 9, čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec:

místo:

„Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků uváděných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, neshody výrobků a stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory.“,

má být:

„Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobků uváděných na trh, provádějí šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, neshody výrobků a stažení výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.“

Strana 9, čl. 6 odst. 5 první věta:

místo:

„Výrobci bezpilotních systémů zajistí, aby na bezpilotním letadle byl uveden typ ve smyslu rozhodnutí č. 768/2008/ES a jedinečné sériové číslo umožňující jeho identifikaci a případně splňující požadavky stanovené v odpovídajících částech 2 až 4 přílohy.“,

má být:

„Výrobci bezpilotních systémů zajistí, aby na bezpilotním letadle byl uveden typ ve smyslu rozhodnutí č. 768/2008/ES a jedinečné sériové číslo umožňující jeho identifikaci a splňující požadavky stanovené v odpovídajících částech 2 až 4 přílohy, vztahují-li se na něj.“

Strana 10, čl. 8 odst. 2 písm. c):

místo:

„c)

výrobek byl opatřen označením CE a v případě potřeby identifikačním štítkem třídy bezpilotního letadla a údajem o hladině akustického výkonu;“,

má být:

„c)

výrobek byl opatřen označením CE, a je-li to vyžadováno, štítkem s označením třídy bezpilotního letadla a údajem o hladině akustického výkonu;“.

Strana 10, čl. 8 odst. 3 první věta:

místo:

„Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, zapsaný obchodní název, zapsanou ochrannou známku, internetové stránky a poštovní adresu, na nichž je lze kontaktovat.“,

má být:

„Dovozci uvedou na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku, internetové stránky a poštovní adresu, na nichž je lze kontaktovat.“

Strana 11, čl. 9 odst. 2 první pododstavec:

místo:

„Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, že je výrobek opatřen označením CE a případně identifikačním štítkem třídy bezpilotního letadla a údajem o hladině akustického výkonu, že jsou k němu přiloženy doklady podle čl. 6 odst. 7 a 8 a že výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3.“,

má být:

„Před dodáním výrobku na trh distributoři ověří, že je výrobek opatřen označením CE, a je-li to vyžadováno, štítkem s označením třídy bezpilotního letadla a údajem o hladině akustického výkonu, že jsou k němu přiloženy doklady podle čl. 6 odst. 7 a 8 a že výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3.“

Strana 12, čl. 13 odst. 1 první věta:

místo:

„Výrobce provede posouzení shody výrobku jedním z následujících postupů s cílem zjistit, zda je výrobek v souladu s požadavky stanovenými v částech 1 až 6 přílohy.“,

má být:

„Výrobce provede posouzení shody výrobku jedním z následujících postupů s cílem určit, zda je výrobek v souladu s požadavky stanovenými v částech 1 až 6 přílohy.“

Strana 13, článek 16, nadpis:

místo:

„Pravidla a podmínky pro umístění označení CE, identifikačního čísla oznámeného subjektu, identifikačního štítku třídy bezpilotního systému a údaje o hladině akustického výkonu“,

má být:

„Pravidla a podmínky pro umístění označení CE, identifikačního čísla oznámeného subjektu, štítku s označením třídy bezpilotního systému a údaje o hladině akustického výkonu“.

Strana 13, čl. 16 odst. 2:

místo:

„2.   Identifikační štítek třídy bezpilotního letadla se umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně na bezpilotní letadlo a jeho obal a musí mít výšku nejméně 5 mm. Je zakázáno umísťovat na výrobek označení, značky nebo nápisy, které by mohly uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam nebo tvar identifikačního štítku třídy.“,

má být:

„2.   Štítek s označením třídy bezpilotního letadla se umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně na bezpilotní letadlo a jeho obal a musí mít výšku nejméně 5 mm. Je zakázáno umísťovat na výrobek označení, značky nebo nápisy, které by mohly uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam nebo tvar štítku s označením třídy.“

Strana 13, čl. 16 odst. 3:

místo:

„3.   Údaj o hladině akustického výkonu podle části 14 přílohy se případně umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně na bezpilotní letadlo, ledaže to není možné nebo to nelze s ohledem na velikost výrobku zaručit, a na obal.“,

má být:

„3.   Údaj o hladině akustického výkonu podle části 14 přílohy se, je-li to vyžadováno, umístí viditelně, čitelně a nesmazatelně na bezpilotní letadlo, ledaže to není možné nebo to nelze s ohledem na velikost výrobku požadovat, a na obal.“

Strana 13, čl. 16 odst. 4:

místo:

„4.   Označení CE a případně údaj o hladině akustického výkonu a identifikační štítek třídy bezpilotního letadla se umístí před uvedením výrobku na trh.“,

má být:

„4.   Označení CE, a je-li to vyžadováno, údaj o hladině akustického výkonu a štítek s označením třídy bezpilotního letadla se umístí před uvedením výrobku na trh.“

Strana 21, čl. 39 odst. 1 písm. d):

místo:

„d)

identifikační štítek třídy bezpilotního letadla nebyl umístěn;“,

má být:

„d)

štítek s označením třídy bezpilotního letadla nebyl umístěn;“.

Strana 23, příloha, část 1, úvodní věta ke štítku:

místo:

„Bezpilotní systém (UAS) třídy C0 je na bezpilotním letadle opatřen tímto identifikačním štítkem třídy:“,

má být:

„Bezpilotní systém třídy C0 je na bezpilotním letadle opatřen tímto štítkem s označením třídy:“.

Strana 24, příloha, část 2, úvodní věta ke štítku:

místo:

„Bezpilotní systém (UAS) třídy C1 je na bezpilotním letadle opatřen tímto identifikačním štítkem třídy:“,

má být:

„Bezpilotní systém třídy C1 je na bezpilotním letadle opatřen tímto štítkem s označením třídy:“.

Strana 26, příloha, část 3, úvodní věta ke štítku:

místo:

„Bezpilotní systém (UAS) třídy C2 je na bezpilotním letadle opatřen tímto identifikačním štítkem třídy:“,

má být:

„Bezpilotní systém třídy C2 je na bezpilotním letadle opatřen tímto štítkem s označením třídy:“.

Strana 28, příloha, část 4, úvodní věta ke štítku:

místo:

„Bezpilotní systém (UAS) třídy C3 je na bezpilotním letadle opatřen tímto identifikačním štítkem třídy:“,

má být:

„Bezpilotní systém třídy C3 je na bezpilotním letadle opatřen tímto štítkem s označením třídy:“.

Strana 30, příloha, část 5, úvodní věta ke štítku:

místo:

„Bezpilotní systém (UAS) třídy C4 je na bezpilotním letadle opatřen viditelně tímto štítkem:“,

má být:

„Bezpilotní systém třídy C4 je na bezpilotním letadle opatřen viditelně tímto štítkem:“.

Strana 32, příloha, část 7, bod 4 podbod 1:

místo:

„1)

V souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení umístí výrobce na každý jednotlivý výrobek splňující použitelné požadavky stanovené v částech 1, 5 nebo 6, které se na něj vztahují, označení CE a případně identifikační štítek třídy bezpilotního letadla.“,

má být:

„1)

V souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení umístí výrobce na každý jednotlivý výrobek splňující použitelné požadavky stanovené v částech 1, 5 nebo 6, které se na něj vztahují, označení CE, a je-li to vyžadováno, štítek s označením třídy bezpilotního letadla.“

Strana 32, příloha, část 8, Modul C, bod 3 podbod 1:

místo:

„1)

Výrobce umístí označení CE a případně identifikační štítek třídy bezpilotního letadla v souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení na každý výrobek, který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné požadavky stanovené v částech 1 až 6.“,

má být:

„1)

Výrobce umístí označení CE, a je-li to vyžadováno, štítek s označením třídy bezpilotního letadla v souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení na každý výrobek, který je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňuje použitelné požadavky stanovené v částech 1 až 6.“

Strana 35, příloha, část 9, bod 5 podbod 1:

místo:

„1)

Výrobce umístí označení CE a případně identifikační štítek třídy bezpilotního systému v souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 této části identifikační číslo tohoto subjektu na každý jednotlivý výrobek, který je v souladu s použitelnými požadavky tohoto nařízení.“,

má být:

„1)

Výrobce umístí označení CE, a je-li to vyžadováno, štítek s označením třídy bezpilotního systému v souladu s články 15 a 16 tohoto nařízení a na odpovědnost oznámeného subjektu uvedeného v bodě 3.1 této části identifikační číslo tohoto subjektu na každý jednotlivý výrobek, který je v souladu s použitelnými požadavky tohoto nařízení.“

Top