Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0524(01)

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

ST/15823/2018/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/5


PROTOKOL K DOHODĚ

mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

a

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Dánsko“,

dále společně jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že dne 10. března 2005 byla podepsána Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o kritériích a mechanismech pro určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v Dánsku nebo jiném členském státě Evropské unie a o systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy (1) (dále jen „dohoda ze dne 10. března 2005“);

PŘIPOMÍNAJÍCE, že dne 26. června 2013 Unie přijala nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (2);

ODKAZUJÍCE na Protokol č. 22 o postavení Dánska, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), podle něhož se Dánsko neúčastní přijímání nařízení (EU) č. 603/2013 a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné;

PŘIPOMÍNAJÍCE, že postupy porovnání a předávání údajů pro účely vymáhání práva podle nařízení (EU) č. 603/2013 nepředstavují změnu acquis Eurodac ve smyslu dohody ze dne 10. března 2005, a tudíž do oblasti působnosti dohody ze dne 10. března 2005 nespadají;

VZHLEDEM K TOMU, že mezi Unií a Dánskem by měl být uzavřen protokol, aby se Dánsko mohlo účastnit na aspektech systému Eurodac souvisejících s vymáháním práva, a tudíž aby se určeným orgánům Dánska pro vymáhání práva umožnilo žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji předanými do ústředního systému Eurodac ostatními zúčastněnými státy;

VZHLEDEM K TOMU, že uplatňování nařízení (EU) č. 603/2013 na Dánsko pro účely vymáhání práva by mělo rovněž umožnit určeným orgánům ostatních zúčastněných států pro vymáhání práva a Europolu žádat o porovnání údajů o otiscích prstů s údaji předanými do ústředního systému Eurodac Dánskem;

VZHLEDEM K TOMU, že zpracování osobních údajů určenými orgány zúčastněných států pro vymáhání práva za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů podle tohoto protokolu by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle jejich vnitrostátního práva, které jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (3);

VZHLEDEM K TOMU, že směrnice (EU) 2016/680 představuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, podle části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU, a Dánsko dne 26. října 2016 v souladu s článkem 4 protokolu č. 22 o postavení Dánska oznámilo Komisi, že uvedenou směrnici provede ve svém vnitrostátním právu. Dánsko by tudíž mělo uplatnit uvedenou směrnici a další podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 603/2013, pokud jde o zpracování osobních údajů určenými orgány Dánska pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;

VZHLEDEM K TOMU, že by se měly rovněž uplatnit další podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 603/2013, pokud jde o zpracování osobních údajů určenými orgány zúčastněných států a Europolem pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů;

VZHLEDEM K TOMU, že přístup by měl být určeným orgánům Dánska povolen pouze pod podmínkou, že porovnávání s vnitrostátními databázemi otisků prstů žádajícího státu a automatizovanými databázemi otisků prstů všech ostatních zúčastněných států podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV (4), nevedlo ke zjištění totožnosti subjektu údajů. Uvedenou podmínkou se od žádajícího státu vyžaduje, aby prováděl porovnávání údajů s údaji ze všech technicky dostupných automatizovaných databází otisků prstů ostatních zúčastněných států podle uvedeného rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy žádající stát prokáže, že se lze důvodně domnívat, že by takové porovnávání ke zjištění totožnosti subjektu údajů nevedlo. Tato domněnka je odůvodněná zejména tehdy, pokud konkrétní případ nemá žádnou operační ani vyšetřovací souvislost s daným zúčastněným státem. Uvedená podmínka vyžaduje, aby žádající stát nejprve provedl právní i technickou implementaci uvedeného rozhodnutí, pokud jde o daktyloskopické údaje, jelikož porovnávání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva by nemělo být povoleno, pokud nebyly nejprve podniknuty výše uvedené kroky;

VZHLEDEM K TOMU, že dříve, než přikročí k vyhledávání údajů v systému Eurodac, by určené orgány Dánska měly v případě splnění podmínek pro provedení příslušného porovnání rovněž konzultovat Vízový informační systém v souladu s rozhodnutím Rady 2008/633/SVV (5);

VZHLEDEM K TOMU, že na veškeré změny týkající se přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva by se měly použít mechanismy týkající se změn stanovené v dohodě ze dne 10. března 2005;

VZHLEDEM K TOMU, že tento protokol je součástí dohody ze dne 10. března 2005,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Nařízení (EU) č. 603/2013 bude provedeno Dánskem, pokud jde o porovnávání údajů o otiscích prstů s údaji uloženými v ústředním systému Eurodac pro účely vymáhání práva ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu i) uvedeného nařízení, a podle mezinárodního práva se použije na vztahy Dánska s ostatními zúčastněnými státy.

2.   Za zúčastněné státy ve smyslu odstavce 1 tohoto článku se považují členské státy Unie kromě Dánska. Tyto státy uplatňují ustanovení nařízení (EU) č. 603/2013, která se týkají přístupu pro účely vymáhání práva, na Dánsko.

3.   Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko se považují za zúčastněné státy ve smyslu odstavce 1 v rozsahu, v jakém je mezi nimi a Unií v platnosti dohoda podobná tomuto protokolu, která Dánsko uznává za zúčastněný stát.

Článek 2

1.   Směrnice (EU) 2016/680 se použijí, pokud jde o zpracování osobních údajů Dánskem na základě uplatňování tohoto protokolu.

2.   Vedle odstavce 1 se na Dánsko vztahují podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 603/2013, pokud jde o zpracování osobních údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů jeho určenými orgány pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 uvedného nařízení.

Článek 3

Ustanovení dohody ze dne 10. března 2005 týkající se změn se vztahují na všechny změny týkající se přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva.

Článek 4

1.   Strany musí tento protokol ratifikovat nebo schválit v souladu s jejich postupy.

2.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po oznámení smluvních stran o dokončení jejich postupů nezbytných k tomuto účelu.

3.   Tento protokol se nepoužije dříve, než Dánsko provede kapitolu 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a než budou ohledně daktyloskopických údajů ve vztahu k Dánsku dokončeny postupy hodnocení podle kapitoly 4 přílohy rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (6).

Článek 5

1.   Každá strana může od tohoto protokolu odstoupit tím, že doručí výpověď druhé smluvní straně. Ukončení nabývá účinku šest měsíců ode dne této výpovědi.

2.   Tento protokol pozbývá použitelnosti, pokud od něj buď Unie, nebo Dánsko odstoupí.

3.   Tento protokol pozbývá použitelnosti, pokud pozbyde použitelnosti dohoda ze dne 10. března 2005.

4.   Odstoupením od tohoto protokolu nebo jeho ukončením není dotčeno pokračující uplatňování dohody ze dne 10. března 2005.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

ЗаКралство Дания

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Za Kraljevinu Dansku

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā –

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Pentru Regatul Danemarcei

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmark


(1)  Úř. věst. L 66, 8.3.2006, s. 38.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(4)  Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

(6)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).


Top