Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0762

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/762 ze dne 13. května 2019, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

ST/8384/2019/INIT

OJ L 125, 14.5.2019, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/762/oj

14.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/18


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/762

ze dne 13. května 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. dubna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/219/SZBP (1) o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Dne 21. února 2019 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2019/312 (2), které prodloužilo trvání mise EUCAP Sahel Mali a stanovilo pro ni referenční částku do 14. ledna 2021.

(3)

Dne 25. června 2018 Rada ve svých závěrech o Sahelu/Mali zdůraznila, že je důležitá regionalizace společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu s cílem posílit ve vhodných případech civilní a vojenskou podporu přeshraniční spolupráce, struktury pro regionální spolupráci – zejména struktury skupiny G5 Sahel – a kapacitu a odpovědnost zemí G5, co se týče řešení bezpečnostních výzev v regionu.

(4)

Dne 15. února 2019 uvítal ministr zahraničních věcí Mauritánské islámské republiky plánované nasazení mise EUCAP Sahel Mali na podporu skupiny G5 Sahel a vnitrostátních schopností Mauritánie.

(5)

Dne 18. února 2019 schválila Rada společnou civilně-vojenskou koncepci operací týkající se regionalizace činnosti společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu.

(6)

Rozhodnutí 2014/219/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Mise EUCAP Sahel Mali bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/219/SZBP se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Mise EUCAP Sahel Mali přispívá, aniž je dotčeno její hlavní poslání v Mali, k regionalizaci činnosti společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu tím, že napomáhá ke zlepšení interoperability a koordinace mezi vnitřními bezpečnostními silami zemí skupiny G5 Sahel, jakož i tím, že podporuje přeshraniční spolupráci a regionální struktury spolupráce a přispívá ke zlepšení vnitrostátních schopností zemí skupiny G5 Sahel. Mise EUCAP Sahel Mali může tyto činnosti vykonávat v zemích skupiny G5 Sahel. Za tímto účelem poskytuje mise EUCAP Sahel Mali v rámci svých možností a schopností zemím skupiny G5 Sahel odbornou přípravu, poradenství a další konkrétní podporu na žádost dotčené země a s přihlédnutím k bezpečnostní situaci.

4.   Pro dosažení svého cíle provádí mise EUCAP Sahel Mali svou činnost v souladu se strategickými směry činnosti vymezenými v koncepci řešení krize, kterou schválila Rada dne 17. března 2014, a rozpracovanými v dokumentech operačního plánování schválených Radou, včetně společné civilně-vojenské koncepce operací týkající se regionalizace činnosti společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu. Politický a bezpečnostní výbor je informován o každé nové činnosti v nové zemi skupiny G5 Sahel před jejím zahájením.“

2)

V čl. 14 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 1. března 2019 do 14. ledna 2021 činí 68 150 000,00 EUR.“

3)

Článek 14a se nahrazuje tímto:

„1.   V rámci mise EUCAP Sahel Mali se zřizuje regionální poradní a koordinační jednotka.

2.   Regionální poradní a koordinační jednotka se skládá ze zaměstnanců umístěných u mise EUCAP Sahel Mali a z odborníků na vnitřní bezpečnost a obranu, kteří působí v delegacích Unie v Burkině Faso, Čadu, Mali, Mauritánii a Nigeru. Jednotka postupně přemístí své zaměstnance z Bamaka do Nouakchottu v souladu s odstavcem 7 a s přihlédnutím k bezpečnostní situaci.

3.   Regionální poradní a koordinační jednotka, v úzké spolupráci s delegacemi EU a se stávajícími misemi společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu, plní tyto cíle:

a)

přispívat k informovanosti Unie o situaci, pokud jde o potřeby a nedostatky zemí skupiny G5 Sahel v oblasti bezpečnosti a obrany, které se týkají regionální přeshraniční spolupráce a které řeší bezpečnostní výzvy;

b)

podporovat struktury a země skupiny G5 Sahel za účelem posílení regionální spolupráce a operačních schopností v oblasti obrany a bezpečnosti v souladu s mezinárodním právem, lidskými právy a strategickým přístupem EU k ženám, míru a bezpečnosti, stanoveným v závěrech Rady ze dne 10. prosince 2018;

c)

usnadňovat pořádání odborné přípravy a poskytování poradenství a další konkrétní podpory misemi společné bezpečnostní a obranné politiky Unie v oblasti Sahelu zemím skupiny G5 Sahel, zejména pořádání kurzů odborné přípravy zaměřených na bezpečnost a obranu a určených účastníkům z těchto zemí.

4.   Odborníci na vnitřní bezpečnost a obranu shromažďují informace týkající se otázek bezpečnosti a obrany v hostitelských zemích. Tyto informace a tam, kde je to vhodné, doporučení poskytují vedoucímu regionální a poradní koordinační jednotky. Náležitě informují vedoucího delegace Unie na místě, na němž působí.

5.   Velitel civilní operace vykonává strategické velení a řízení regionální a poradní koordinační jednotky pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele. Odchylně od čl. 6 odst. 1 je vedoucí regionální a poradní koordinační jednotky přímo odpovědný veliteli civilní operace a jedná v souladu s jeho pokyny. Vedoucí regionální a poradní koordinační jednotky vydává pokyny veškerému personálu této jednotky.

6.   Vedoucí mise vykonává pravomoc nad personálem regionální a poradní koordinační jednotky v souladu s čl. 6 odst. 2, 3 a 4 a článkem 11, aniž je dotčen odstavec 7 tohoto článku.

7.   Mise EUCAP Sahel Mali uzavře nezbytná správní ujednání s delegacemi Unie v Burkině Faso, Čadu, Mali, Mauritánii a Nigeru týkající se podpory, která má být poskytnuta jejím zaměstnancům.

Tato správní ujednání zejména:

a)

zajistí, aby byla zaměstnancům mise EUCAP Sahel Mali, zejména její regionální a poradní koordinační jednotky, poskytnuta logistická a bezpečnostní podpora nezbytná pro plnění jejich úkolů;

b)

stanoví, že vedoucí delegací vykonávají pravomoc nad zaměstnanci mise EUCAP Sahel Mali, zejména její regionální a poradní koordinační jednotky, v příslušných delegacích Unie, zejména pro účely plnění povinnosti řádné péče, zajištění souladu s platnými bezpečnostními požadavky a přispění k výkonu disciplinárního dohledu, a že tito zaměstnanci řádně informují vedoucí delegací o své činnosti;

c)

stanoví, že vedoucí delegací musí zajistit, aby zaměstnanci mise EUCAP Sahel Mali, zejména její regionální a poradní koordinační jednotky, kteří jsou umístěni v rámci delegace Unie, požívali týchž výsad a imunit jako zaměstnanci působící v této delegaci Unie.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. května 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/312 ze dne 21. února 2019, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 51, 22.2.2019, s. 29).


Top