EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0505

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/505 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (Text s významem pro EHP.)

C/2018/8872

OJ L 85, 27.3.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/505/oj

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/505

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy přestanou pro Spojené království platit dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(3)

Členské státy mají Komisi (Eurostatu) předkládat údaje o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích podle přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005. Uvedené nařízení mimo jiné stanoví požadované úrovně geografického členění údajů, které mají být Komisi (Eurostatu) členskými státy předkládány.

(4)

Tabulka 6 přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005 obsahuje implicitní odkazy, ve kterých je Spojené království uvedeno v oblasti protistrany „Členské státy Unie mimo eurozónu“ na úrovni geografického členění GEO 4. Členské státy jsou povinny předkládat Komisi (Eurostatu) údaje týkající se této oblasti protistrany s individuálním členěním podle jednotlivých zemí.

(5)

Vystoupení Spojeného království z Unie by znamenalo, že tato země by se stala třetí zemí a již by nepatřila do oblasti protistrany „Členské státy Unie mimo eurozónu“ na úrovni GEO 4. Členské státy by proto již neměly právní povinnost předkládat údaje týkající se v rámci dané oblasti protistrany Spojeného království.

(6)

GEO 4 stanoví úroveň geografického členění požadovanou pro některé položky čtvrtletní statistiky týkající se platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí a členění podle činnosti, pokud jde o pozice ročních přímých investic a roční přímé investiční transakce a důchody z přímých investic.

(7)

Evropské statistiky týkající se platební bilance, investičních pozic vůči zahraničí a přímých zahraničních investic mají klíčový význam při zajišťování informované tvorby hospodářské politiky a přesných hospodářských prognóz. Ty mají zásadní význam pro subjekty odpovědné za veřejnou politiku v Unii, výzkum a všechny občany Unie.

(8)

Vzhledem k intenzivním obchodním a hospodářským vztahům mezi EU a Spojeným královstvím je nezbytné zajistit kontinuitu předkládání údajů členskými státy týkajících se Spojeného království jako protistrany i po jeho vystoupení z Unie.

(9)

Tabulka 6 přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005 obsahuje rovněž explicitní odkazy, ve kterých je Spojené království uvedeno na úrovních geografického členění GEO 5 a na GEO 6 jakožto samostatná země protistrany v rámci geografického agregátu „Evropa“ společně se všemi ostatními členskými státy Unie.

(10)

Agregát „Evropa“ se v GEO 5 a GEO 6 skládá ze všech členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a z ostatních evropských států. Agregát „Ostatní evropské země“, jejichž seznam je uveden v abecedním pořadí v angličtině, se skládá ze všech evropských zemí, které nejsou členskými státy Unie ani ESVO.

(11)

Vzhledem k tomu, že se Spojené království stane třetí zemí, jeho postavení v GEO 5 a GEO 6 je nutné odpovídajícím způsobem změnit.

(12)

Tabulka 6 přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005 by proto měla být změněna tak, aby se Spojené království zařadilo mezi samostatné země protistrany v rámci geografického členění GEO 4 a změnilo se jeho postavení na úrovni geografického členění GEO 5 a GEO 6. Tato aktualizace nemá vliv na zátěž spojenou s podáváním zpráv, ani nemění použitelný základní koncepční rámec.

(13)

Vzhledem k tříměsíční lhůtě pro přezkum, která se k tomuto aktu v přenesené pravomoci vztahuje, a vzhledem k potřebě aktualizace tabulky 6 přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005, která má být vypracovaná a připravená k použití ve chvíli, kdy Spojené království přestane být součástí oblasti protistrany „Členské státy Unie mimo eurozónu“, což by mohlo nastat již ode dne 30. března 2019, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 184/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Spojené království přestane být členským státem Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 184/2005 se tabulka 6 „Úrovně geografického členění“ nahrazuje tímto:

Úrovně geografického členění

GEO 1

GEO 2

GEO 3

ZBYTEK SVĚTA

ZBYTEK SVĚTA

ZBYTEK SVĚTA

 

V rámci eurozóny

V RÁMCI UNIE

 

Mimo eurozónu

MIMO UNII

 

 

V rámci eurozóny

 

 

Mimo eurozónu


GEO 4

GEO 5

GEO 6

ZBYTEK SVĚTA

ZBYTEK SVĚTA

ZBYTEK SVĚTA

 

EVROPA

EVROPA

Členské státy Unie mimo eurozónu (1)

Belgie

Belgie

 

Bulharsko

Bulharsko

 

Česká republika

Česká republika

 

Dánsko

Dánsko

 

Německo

Německo

 

Estonsko

Estonsko

 

Irsko

Irsko

 

Řecko

Řecko

 

Španělsko

Španělsko

 

Francie

Francie

 

Chorvatsko

Chorvatsko

 

Itálie

Itálie

 

Kypr

Kypr

 

Lotyšsko

Lotyšsko

 

Litva

Litva

 

Lucembursko

Lucembursko

 

Maďarsko

Maďarsko

 

Malta

Malta

 

Nizozemsko

Nizozemsko

 

Rakousko

Rakousko

 

Polsko

Polsko

 

Portugalsko

Portugalsko

 

Rumunsko

Rumunsko

 

Slovinsko

Slovinsko

 

Slovensko

Slovensko

 

Finsko

Finsko

 

Švédsko

Švédsko

 

Island

Island

 

Lichtenštejnsko

Lichtenštejnsko

 

Norsko

Norsko

Švýcarsko

Švýcarsko

Švýcarsko

 

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ

 

 

Albánie

 

 

Andorra

 

 

Bělorusko

 

 

Bosna a Hercegovina

 

 

Faerské ostrovy

 

 

Gibraltar

 

 

Guernsey

 

 

Svatý stolec (Vatikánský městský stát)

 

 

Ostrov Man

 

 

Jersey

 

 

Bývalá Jugoslávská republika Makedonie

 

 

Moldavsko

 

 

Černá Hora

Rusko

Rusko

Rusko

 

 

Srbsko

 

 

San Marino

 

Turecko

Turecko

 

 

Ukrajina

Spojené království

Spojené království

Spojené království

 

AFRIKA

AFRIKA

 

SEVERNÍ AFRIKA

SEVERNÍ AFRIKA

 

 

Alžírsko

 

Egypt

Egypt

 

 

Libye

 

Maroko

Maroko

 

 

Tunisko

 

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ AFRICKÉ ZEMĚ

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Britské indickooceánské území

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Kamerun

 

 

Kapverdy

 

 

Středoafrická republika

 

 

Čad

 

 

Komory

 

 

Kongo

 

 

Pobřeží slonoviny

 

 

Demokratická republika Kongo

 

 

Džibutsko

 

 

Rovníková Guinea

 

 

Eritrea

 

 

Etiopie

 

 

Gabon

 

 

Gambie

 

 

Ghana

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Keňa

 

 

Lesotho

 

 

Libérie

 

 

Madagaskar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauritánie

 

 

Mauricius

 

 

Mosambik

 

 

Namibie

 

 

Niger

 

Nigérie

Nigérie

 

Jižní Afrika

Jižní Afrika

 

 

Rwanda

 

 

Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

 

Senegal

 

 

Seychely

 

 

Sierra Leone

 

 

Somálsko

 

 

Súdán

 

 

Jižní Súdán

 

 

Svazijsko

 

 

Tanzanie

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambie

 

 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

ZEMĚ SEVERNÍ AMERIKY

Kanada

Kanada

Kanada

 

 

Grónsko

Spojené státy americké

Spojené státy americké

Spojené státy americké

 

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

ZEMĚ STŘEDNÍ AMERIKY

 

 

Anguilla

 

 

Antigua a Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamy

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermudy

 

 

Bonaire, St. Eustatius a Saba

 

 

Britské Panenské ostrovy

 

 

Kajmanské ostrovy

 

 

Kostarika

 

 

Kuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominika

 

 

Dominikánská republika

 

 

Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamajka

 

Mexiko

Mexiko

 

 

Montserrat

 

 

Nikaragua

 

 

Panama

 

 

Svatý Kryštof a Nevis

 

 

Svatá Lucie

 

 

Sint Maarten

 

 

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

 

Trinidad a Tobago

 

 

Ostrovy Turks a Caicos

 

 

Americké Panenské ostrovy

 

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

ZEMĚ JIŽNÍ AMERIKY

 

Argentina

Argentina

 

 

Bolívie

Brazílie

Brazílie

Brazílie

 

Chile

Chile

 

 

Kolumbie

 

 

Ekvádor

 

 

Falklandské ostrovy

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Peru

 

 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIE

ASIE

 

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

ARABSKÉ ZEMĚ PERSKÉHO ZÁLIVU

 

 

Bahrajn

 

 

Irák

 

 

Kuvajt

 

 

Omán

 

 

Katar

 

 

Saúdská Arábie

 

 

Spojené arabské emiráty

 

 

Jemen

 

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

OSTATNÍ ZEMĚ BLÍZKÉHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU

 

 

Arménie

 

 

Ázerbájdžán

 

 

Gruzie

 

 

Izrael

 

 

Jordánsko

 

 

Libanon

 

 

Palestinská území

 

 

Sýrie

 

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

OSTATNÍ ASIJSKÉ ZEMĚ

 

 

Afghánistán

 

 

Bangladéš

 

 

Bhútán

 

 

Brunej Darussalam

 

 

Barma/Myanmar

 

 

Kambodža

Čína

Čína

Čína

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indie

Indie

Indie

 

Indonésie

Indonésie

 

 

Írán

Japonsko

Japonsko

Japonsko

 

 

Kazachstán

 

 

Kyrgyzstán

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malajsie

Malajsie

 

 

Maledivy

 

 

Mongolsko

 

 

Nepál

 

 

Severní Korea

 

 

Pákistán

 

Filipíny

Filipíny

 

Singapur

Singapur

 

Jižní Korea

Jižní Korea

 

 

Srí Lanka

 

Tchaj-wan

Tchaj-wan

 

 

Tádžikistán

 

Thajsko

Thajsko

 

 

Východní Timor

 

 

Turkmenistán

 

 

Uzbekistán

 

 

Vietnam

 

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

OCEÁNIE A POLÁRNÍ OBLASTI

 

 

Americká Samoa

 

 

Guam

 

 

Menší odlehlé ostrovy USA

 

Austrálie

Austrálie

 

 

Kokosové (Keelingovy) ostrovy

 

 

Vánoční ostrov

 

 

Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy

 

 

Ostrov Norfolk

 

 

Fidži

 

 

Francouzská Polynésie

 

 

Kiribati

 

 

Marshallovy ostrovy

 

 

Mikronésie

 

 

Nauru

 

 

Nová Kaledonie

 

Nový Zéland

Nový Zéland

 

 

Cookovy ostrovy

 

 

Niue

 

 

Tokelau

 

 

Ostrovy Severní Mariany

 

 

Palau

 

 

Papua-Nová Guinea

 

 

Pitcairn

 

 

Antarktida

 

 

Bouvetův ostrov

 

 

Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy

 

 

Francouzská jižní a antarktická území

 

 

Šalamounovy ostrovy

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis a Futuna

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

V RÁMCI UNIE

MIMO UNII

MIMO UNII

MIMO UNII

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

V rámci eurozóny

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Mimo eurozónu

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Orgány Unie (kromě ECB)

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

 

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB)

 

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

V RÁMCI UNIE NEZAŘAZENY

 

MIMO UNII NEZAŘAZENY

MIMO UNII NEZAŘAZENY

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Offshore finanční centra

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní organizace (kromě orgánů Unie)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)


(1)  Členské státy Unie mimo eurozónu: individuální členění podle země.“


Top