EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0430

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (Text s významem pro EHP.)

C/2019/1980

OJ L 75, 19.3.2019, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/430/oj

19.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/66


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/430

ze dne 18. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava B přílohy I („část FCL“) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví požadavky týkající se průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (light aircraft pilot licence, dále jen „průkaz LAPL“).

(2)

Podle čl. 12 odst. 2a) bodu 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 mohou členské státy až do 8. dubna 2020 uplatňovat vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti, která umožňují přístup k některým výsadním právům pilota ještě před získáním průkazu LAPL. Tato vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti se rovněž používají za účelem poskytnutí modulových výcvikových kurzů, které podstupují žadatelé o průkaz LAPL; zakončení některých těchto modulových výcvikových kurzů umožňuje přístup k některým výsadním právům ještě před vydáním průkazu LAPL.

(3)

Členské státy, které uplatňují uvedené modulové výcvikové kurzy, které podstupují žadatelé o průkaz LAPL, sdělily Komisi a Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“), že tato praxe přispívá k propagaci sportovního a rekreačního létání. To je v souladu s cíli plánu pro všeobecné letectví, jehož záměrem je vytvořit přiměřenější, pružnější a proaktivnější regulační systém (3).

(4)

Podle čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) č. 1178/2011 mohou členské státy pilotům-žákům povolit, aby do vydání průkazu LAPL a s výhradou splnění podmínek pilotovali bez dohledu jednomotorové pístové letouny s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000 kg.

(5)

Za účelem prosazení pružnějšího regulačního systému pro všeobecné letectví by měl být čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) č. 1178/2011 změněn, aby členské státy mohly pilotům-žákům ve výcvikovém kurzu LAPL povolit po absolvování určitých výcvikových modulů požívání omezených výsadních práv bez dohledu (přičemž by se zohlednil rozsah výcviku potřebného pro dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota) do té doby, než splní všechny potřebné požadavky pro vydání průkazu LAPL pro letouny, vrtulníky, kluzáky nebo balony.

(6)

Pokud členské státy pilotům-žákům povolení podle čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) č. 1178/2011 poskytnou, měly by o tom pravidelně informovat Komisi a agenturu a udělená povolení sledovat, aby byla zachována přijatelná úroveň bezpečnosti letectví.

(7)

Dále by měl být změněn čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) č. 1178/2011, a to za účelem prodloužení období, během něhož mohou členské státy povolit požívání určených omezených práv pro lety v letounech podle pravidel pro let podle přístrojů dříve, než pilot splní všechny požadavky potřebné k vydání přístrojové kvalifikace. Uvedené prodloužení je nezbytné, dokud nebude zavedena základní přístrojová kvalifikace.

(8)

Opatření stanovená v tomto nařízení navrhla agentura ve svém stanovisku č. 08/2017 v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (4).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 4 nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Členský stát může pilotům-žákům ve výcvikovém kurzu pro získání průkazu LAPL povolit, aby požívali omezených výsadních práv bez dohledu do té doby, než splní všechny potřebné požadavky pro vydání průkazu LAPL, a to za těchto podmínek:

a)

rozsah práv se musí zakládat na posouzení bezpečnostního rizika provedeného členským státem, přičemž se zohlední rozsah výcviku potřebného pro dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota;

b)

práva se omezí na:

i)

celé státní území nebo část státního území členského státu, který uděluje povolení,

ii)

letadlo registrované v členském státě, který uděluje povolení,

iii)

letouny a vrtulníky jakožto jednomotorová pístová letadla s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000 kg, kluzáky a balony;

c)

za výcvik prováděný v rámci povolení musí držitel tohoto povolení, který žádá o vydání průkazu LAPL, obdržet zápočty stanovené členským státem na základě doporučení schválené organizace pro výcvik (ATO) nebo ohlášené organizace pro výcvik (DTO);

d)

členský stát každé tři roky předkládá Komisi a agentuře pravidelné zprávy a posouzení bezpečnostního rizika;

e)

členské státy sledují využívání povolení vydaných podle tohoto odstavce, aby zajistily přijatelnou úroveň bezpečnosti, a v případě zjištění zvýšeného bezpečnostního rizika nebo jakýchkoli jiných pochybností v oblasti bezpečnosti podniknou patřičné kroky.“;

2)

v odstavci 8 v úvodní větě se datum „8. dubna 2019“ nahrazuje datem „8. dubna 2021“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).


Top