Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0101

Rozhodnutí Podvýboru EU-Ukrajina pro cla č. 1/2018 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se nahrazuje protokol I k dohodě o přidružení EU-Ukrajina o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2019/101]

OJ L 20, 23.1.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/101/oj

23.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 20/40


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO CLA č. 1/2018

ze dne 21. listopadu 2018,

kterým se nahrazuje protokol I k dohodě o přidružení EU-Ukrajina o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2019/101]

PODVÝBOR EU-UKRAJINA PRO CLA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 uvedené dohody,

s ohledem na protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 26 odst. 2 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé („dohoda“) odkazuje, pokud jde o pravidla původu, na protokol I k dohodě („protokol I“).

(2)

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

(3)

Článek 39 protokolu I stanoví, že Podvýbor pro cla zřízený podle hlavy IV kapitoly 5 článku 83 dohody může rozhodnout o změně ustanovení uvedeného protokolu a nahradit pravidla původu stanovená uvedeným protokolem.

(4)

Cílem Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) („úmluva“) je nahradit protokoly o pravidlech původu, které jsou v současné době mezi zeměmi celoevropsko-středomořské oblasti platné, jediným právním aktem.

(5)

Evropská unie podepsala úmluvu dne 15. června 2011. Dne 16. května 2017 smíšený výbor zřízený podle čl. 3 odst. 1 úmluvy rozhodl o vyzvání Ukrajiny, aby přistoupila k úmluvě (3).

(6)

Evropská unie uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 26. března 2012. Ukrajina uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 19. prosince 2017. V důsledku toho podle čl. 10 odst. 2 a 3 úmluvy vstoupila úmluva pro Unii v platnost dne 1. května 2012 a pro Ukrajinu dne 1. února 2018.

(7)

Protokol I by proto měl být nahrazen novým protokolem, který odkazuje na úmluvu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol I k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a v Úředním věstníku Ukrajiny.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

V Bruselu dne 21. listopadu 2018.

Za Podvýbor EU-Ukrajina pro cla

předseda

F.P. DE PINNINCK

tajemníci

D. WENCEL

N. BILOUS


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Rozhodnutí Smíšeného výboru Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu č. 1/2017 ze dne 16. května 2017 o žádosti Ukrajiny, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu [2017/1367] (Úř. věst. L 191, 22.7.2017, s. 11).


PŘÍLOHA

PROTOKOL I

O DEFINICI POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 1

Použitelná pravidla původu

1.   Pro účely provádění této dohody se použijí dodatek I a příslušná ustanovení dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen „úmluva“).

2.   Všechny odkazy na „příslušnou dohodu“ v dodatku I a v příslušných ustanoveních dodatku II k úmluvě se považují za odkazy na tuto dohodu.

Článek 2

Řešení sporů

1.   Pokud v souvislosti s kontrolními postupy uvedenými v článku 32 dodatku I k úmluvě vyvstanou spory, které nelze mezi celními orgány žádajícími o kontrolu a celními orgány příslušnými k jejímu provedení vyřešit, předloží se tyto spory Podvýboru pro cla. Ustanovení o mechanismu řešení sporů hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) kapitoly 14 (Řešení sporů) této dohody se nepoužiji.

2.   Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 3

Změny protokolu

O změně ustanovení tohoto protokolu může rozhodnout Podvýbor pro cla.

Článek 4

Odstoupení od úmluvy

1.   Pokud Evropská unie nebo Ukrajina depozitáři úmluvy písemně oznámí svůj úmysl od úmluvy odstoupit podle článku 9 úmluvy, zahájí Evropská unie a Ukrajina neprodleně jednání o pravidlech původu pro účely provádění této dohody.

2.   Do dne vstupu takovýchto nově sjednaných pravidel původu se budou na tuto dohodu i nadále vztahovat pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II k úmluvě platná v okamžiku odstoupení. Od okamžiku odstoupení je však třeba pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II k úmluvě vykládat tak, aby umožňovala dvoustrannou kumulaci pouze mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

Článek 5

Přechodná ustanovení – kumulace

Bez ohledu na čl. 16 odst. 5 a čl. 21 odst. 3 dodatku I k úmluvě, pokud se kumulace týká pouze států ESVO, Faerských ostrovů, Evropské unie, Turecka, zemí zapojených do procesu stabilizace a přidružení, Moldavské republiky, Gruzie a Ukrajiny, může být původ prokázán průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením o původu.


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top