EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2032

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2032 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel

C/2018/7581

OJ L 332, 28.12.2018, p. 1–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2032/oj

28.12.2018   

CS EN

Úřední věstník Evropské unie

L 332/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2032

ze dne 20. listopadu 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. c) této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 (2) by se mělo aktualizovat, dále upřesnit a objasnit s přihlédnutím k technologickému pokroku a zkušenostem získaným při uplatňování nařízení (ES) č. 416/2007.

(2)

Technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel by měly vycházet z technických zásad stanovených v příloze II směrnice 2005/44/ES.

(3)

Za účelem zvýšení bezpečnosti plavby by měly být zprávy vůdcům plavidel rozšířeny o nový druh zprávy věnovaný sdělením týkajícím se počasí.

(4)

Referenční tabulky týkající se vodočtů by měly být z přílohy nařízení (ES) č. 416/2007 vyřazeny, protože referenční údaje, které jsou v nich obsaženy, jako například referenční hodnoty pro nízký a vysoký vodní stav, jsou dynamické. Tyto údaje by měly být zahrnuty a uchovávány v Evropském systému pro správu referenčních údajů provozovaném Komisí.

(5)

Je nutno zlepšit konzistentnost editace a vývoje aplikací, aby bylo možno vytvářet služby s vyšší úrovní interoperability. Do technických specifikací by proto jako dodatky A a B přílohy měly být zahrnuty příručky kódování pro editory a vývojáře aplikací.

(6)

V souladu s nařízením (ES) č. 416/2007 se doporučuje výměna údajů mezi orgány. V zájmu zlepšení takové výměny údajů by měly být v dodatku D přílohy stanoveny specifikace týkající se výměny dat, aby členské státy mohly zajistit interoperabilitu svých systémů.

(7)

Aby členské státy mohly konzistentním a interoperabilním způsobem kódovat zprávy vůdcům plavidel, měly by být zlepšeny referenční tabulky uvedené v dodatku E. Za tímto účelem by měly být definovány nové kódy v nové referenční tabulce obsahující harmonizované štítky vyhledávacího rozhraní pro grafické uživatelské rozhraní. Kromě toho by měly být do stávajících referenčních tabulek přidány nové značky, hodnoty a kódy a nadbytečné položky by měly být odstraněny.

(8)

Revidované technické specifikace by měly zajistit, aby referenční tabulky obsažené v dodatku E byly k dispozici rovněž elektronicky v Evropském systému pro správu referenčních údajů provozovaném Evropskou komisí.

(9)

V souladu s čl. 12 odst. 2 směrnice 2005/44/ES by členské státy za účelem splnění požadavků článku 4 uvedené směrnice měly přijmout nezbytná opatření ke splnění požadavků stanovených tímto nařízením nejpozději do 30 měsíců po jeho vstupu v platnost.

(10)

Nařízení (ES) č. 416/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 11 směrnice 2005/44/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení Komise (ES) č. 416/2007 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 88).


PŘÍLOHA

OBSAH

1.

OBECNÁ USTANOVENÍ 4

1.1.

Definice 4

1.2

Primární funkce a výkonnostní požadavky týkající se zpráv NtS 4

2.

POSKYTOVÁNÍ ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL 5

3.

TYPY ZPRÁV NtS 5

4.

STRUKTURA A KÓDOVÁNÍ ZPRÁV NtS 5

4.1

Obecná struktura 5

4.1.1

Identifikační oddíl 6

4.1.2

Zpráva týkající se vodních cest a provozu 6

4.1.3

Zpráva týkající se vody 6

4.1.4

Zpráva týkající se ledu 7

4.1.5

Zpráva týkající se počasí 7

4.2

Vysvětlení značek (tags) a hodnot kódů XML v tabulkách NtS Reference Tables 7

4.3

Identifikace úseků plavebních drah a objektů ve zprávách NtS 7

4.4

Pravidla kódování zpráv NtS 8
Dodatek A: Příručka NtS Encoding Guide pro editory 9
Dodatek B: Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací 22
Dodatek C: Definice schématu XML (XSD) pro zprávy NtS 50
Dodatek D: Specifikace NtS Web Service (WSDL) 87

1.   OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.   Definice

Informačními službami o plavebních drahách (Fairway Information Services, FIS) se rozumí zeměpisné, hydrologické a správní informace o vodní cestě (plavební dráze), které vůdci plavidel a správci loďstev používají pro plánování, provádění a sledování plavby. Výraz „vůdce plavidla“ používaný v této normě se považuje za rovnocenný s výrazy „kapitán lodi“ a „velitel plavidla“ používanými v pokynech pro říční informační služby (RIS) (nařízení Komise č. 414/2007 (1)), zatímco výraz „správce loďstva“ je vymezen v nařízení Komise č. 415/2007 (2).

Informační služby o plavebních drahách (FIS) poskytují dynamické informace (např. údaje o vodním stavu a předpovědi vodního stavu), jakož i statické informace (např. o provozní době plavebních stupňů a mostů), pokud jde o používání a stav vnitrozemských vodních cest, a tím podporují taktická a strategická plavební rozhodnutí.

Mezi tradiční prostředky poskytování služeb FIS patří vizuální plavební pomůcky, zprávy vůdcům plavidel poskytované na papíře, vysílané rádiem nebo sdělované pevnou telefonní linkou na plavebních stupních. Mobilní telefony poskytly nové možnosti hlasové a datové komunikace, mobilní síť však není dostupná všude a vždy. Individuálně přizpůsobené služby FIS s údaji o vodních cestách lze poskytovat prostřednictvím radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách, internetové služby nebo služby elektronické plavební mapy, jako je například systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (tzv. vnitrozemský ECDIS, Inland ECDIS) s elektronickou plavební mapou (Electronic Navigational Chart, ENC).

1.2   Primární funkce a výkonnostní požadavky týkající se zpráv vůdcům plavidel (NtS)

Tato technická specifikace zpráv NtS poskytuje pravidla pro přenos údajů o plavebních drahách po internetu.

Zprávy NtS:

a)

poskytují informace týkající se podmínek v plavebních drahách, provozu, počasí, stavů vody a ledu pro informační služby o plavebních drahách;

b)

poskytují automatický překlad nejdůležitějšího obsahu zpráv za použití normalizované slovní zásoby založené na seznamech kódů (tabulky NtS Reference Tables uvedené v dodatku E);

c)

se poskytují v normalizované struktuře datových souborů, která usnadňuje začlenění zpráv do systémů pro plánování plavby;

d)

musí být kompatibilní s datovou strukturou rejstříku RIS Index a vnitrozemského ECDIS (Inland ECDIS), aby se usnadnilo začlenění zpráv NtS do vnitrozemského ECDIS, jak je stanoveno ve směrnici 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

Technické specifikace zpráv NtS usnadňují výměnu údajů mezi systémy pro poskytování zpráv NtS provozovanými různými zeměmi a ve vztahu k jiným aplikacím využívajícím údaje ze zpráv NtS, včetně vnitrozemského ECDIS.

Některé informace obsažené ve zprávách NtS lze normalizovat, jiné nikoli.

Normalizovaná část se musí vztahovat na všechny informace, které jsou:

a)

důležité pro bezpečnost vnitrozemské plavby (například: potopené malé plavidlo na pravé straně plavební dráhy v Dunaji, říční kilometr 2010);

b)

potřebné pro plánování plavby, jako jsou mimo jiné odstávky plavebních stupňů či zmenšení světlé výšky.

Další informace, které nejsou důležité pro bezpečnost nebo plánování plavby, včetně příčiny odstávky plavebního stupně, lze uvést jako volný text, bez automatického překladu. Použití volného textu musí být omezeno na minimum.

2.   POSKYTOVÁNÍ ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL

Členské státy zajistí, aby zprávy NtS byly přístupné online a prostřednictvím normalizované webové služby pro poskytování zpráv vůdcům plavidel (NtS Web Service) v souladu s technickými specifikacemi popsanými v této příloze a jejích dodatcích. Specifikace normalizované NtS Web Service je obsažena v dodatku D ve formě „jazyka pro popis webové služby“ (Web Service Description Language, WSDL).

Normalizované NtS Web Services musí uživateli umožnit výběr zpráv na základě alespoň jednoho z těchto kritérií:

a)

konkrétní úsek vodní cesty;

b)

konkrétní část vodní cesty vymezená říčním kilometrem počátečního a koncového bodu;

c)

doba platnosti zprávy (datum začátku a konce doby platnosti);

d)

datum zveřejnění zprávy (datum a čas zveřejnění).

Zprávy NtS odpovídající normám uvedeným v této příloze lze mimo jiných nástrojů poskytovat také prostřednictvím:

a)

mobilních aplikací;

b)

e-mailových služeb.

Lze provádět výměnu údajů mezi systémy pro poskytování zpráv NtS provozovanými v různých zemích. Všechny systémy používající normy popsané v příloze tohoto nařízení mohou do svých vlastních služeb začlenit zprávy NtS pocházející z jiných systémů, a to za předpokladu, že se obsah sdělení nezmění. Uživatele je nutno informovat v případě, že spojení se zdrojem integrovaných zpráv NtS je přerušeno nebo není k dispozici.

3.   TYPY ZPRÁV NTS

Zprávy NtS jsou základní zprávy, které jsou co nejvíce normalizovány.

Existují čtyři typy zpráv NtS, a to:

a)

zprávy týkající se vodních cest a provozu;

b)

zprávy týkající se vody;

c)

zprávy týkající se ledu;

d)

zprávy týkající se počasí.

4.   STRUKTURA A KÓDOVÁNÍ ZPRÁV NTS

Tato kapitola popisuje strukturu a kódování normalizovaných elektronických zpráv NtS.

Zpráva NtS je strukturovaná zpráva s použitím normalizovaných prvků, kdykoli je to možné. Použití volného textu v datových prvcích musí být omezeno na minimum.

Definice schématu rozšířeného značkovacího jazyka (Extended Markup Language, XML) pro normalizované zprávy NtS, označovaná v této normě zkratkou XSD, obsahuje normalizované hodnoty kódů, přičemž možné formáty jsou uvedeny v dodatku C.

Normalizované hodnoty kódů a značek (tagů) XML, jejich význam a překlad jsou uvedeny v referenčních tabulkách NtS Reference Tables v dodatku E a jsou k dispozici rovněž elektronicky v Evropském systému pro správu referenčních údajů (European Reference Data Management System, ERDMS) provozovaném Evropskou komisí.

4.1.   Obecná struktura

Zpráva NtS má tyto oddíly:

a)

identifikační oddíl;

b)

oddíl, který udává příslušný objekt (objekty) nebo úsek (úseky) plavební dráhy, jichž se zpráva týká;

c)

omezení v případě zprávy týkající se vodních cest a provozu, naměřené hodnoty v případě zprávy týkající se vody, ledové podmínky v případě zprávy týkající se ledu, nebo sdělení o počasí v případě zprávy týkající se počasí.

Obrázek 1

Struktura zprávy vůdcům plavidel

Image

4.1.1.   Identifikační oddíl

Každá zpráva musí obsahovat identifikační oddíl. Identifikační oddíl obsahuje všeobecné informace o osobě, která zprávu vydala, a datum zveřejnění zprávy.

4.1.2.   Zpráva týkající se vodních cest a provozu

Zpráva týkající se vodních cest a provozu obsahuje informace o úsecích plavebních drah nebo o objektech v plavební dráze a používá se k označení omezení pro následující účely:

a)

„Varování“: důležité z hlediska bezpečnosti. Varování musí obsahovat alespoň jedno omezení, jehož důsledkem je přímé a konkrétní ohrožení osob, plavidel nebo zařízení, jako jsou svářečské práce na mostě, při nichž dochází ke vzniku jisker, inspekční klec či pracovníci visící z mostu nebo překážka v plavební dráze;

b)

„Oznámení“: důležité z hlediska plánování nebo bezpečnosti plavby. Oznámení může obsahovat omezení, jako je uzávěra komory plavebního stupně v důsledku údržby nebo bagrování v plavební dráze;

c)

„Informační servis“: všeobecné informace, které se přímo netýkají plánování ani bezpečnosti plavby. Informační servis nesmí obsahovat konkrétní omezení, a proto se přímo netýká plánování ani bezpečnosti plavby. Takové informace mohou zahrnovat obecné informace, jako jsou místní pravidla provozu nebo aktualizace vnitrozemského ECDIS (Inland ECDIS).

4.1.3.   Zpráva týkající se vody

Oddíl týkající se vody obsahuje hodnoty nebo předpovědi ohledně:

a)

vodního stavu;

b)

minimální změřené hloubky;

c)

podjezdné výšky;

d)

stavu vzdutí;

e)

průtoku;

f)

režimu.

Informace týkající se vody se obvykle vytvářejí a zveřejňují automaticky na základě údajů získaných ze snímacího zařízení (jako je například vodočet), systémů (jako je například model vodního stavu) nebo infrastruktury (jako je například stav vzdutí). Mohou existovat různé faktory, na jejichž základě dochází ke zveřejnění, informace mohou být například zveřejňovány periodicky nebo při dosažení určité hodnoty.

4.1.4.   Zpráva týkající se ledu

Zpráva týkající se ledu obsahuje informace o skutečných nebo předpokládaných ledových podmínkách na jednotlivých úsecích plavební dráhy. Informace o ledu obvykle vytvářejí kompetentní pracovníci na základě místního pozorování a odborného posouzení.

4.1.5.   Zpráva týkající se počasí

Zpráva týkající se počasí obsahuje informace o (nebezpečných) povětrnostních podmínkách pro vnitrozemskou plavbu.

Aby se usnadnilo poskytování hydrometeorologických informací z hydrometeorologických sítí vůdcům plavidel, je možno zprávy o počasí zveřejňovat.

4.2.   Vysvětlení značek (tagů) XML a hodnot kódů v referenčních tabulkách NtS Reference Tables

Význam jednotlivých prvků používaných v definici schématu XML pro zprávy NtS (XSD) je popsán v referenčních tabulkách NtS Reference Tables uvedených v dodatku E. Struktura, formát a možné hodnoty všech prvků XML jsou popsány v definici XSD pro zprávy NtS v dodatku C.

a)

Souřadnice zeměpisné šířky a délky se kódují podle Světového geodetického systému z roku 1984 a uvádějí se ve stupních a minutách s nejméně třemi, ale nejlépe čtyřmi desetinnými místy ([d]d mm.mmm[m] N, [d][d]d mm.mmm[m] E).

b)

Desetinná místa v číselných polích se oddělují desetinnou tečkou („.“). Tisíce se neoddělují žádným znaménkem.

c)

Ve zprávách NtS se pro hodnoty zahrnuté ve zprávě kódované v jazyce XML smějí používat pouze tyto jednotky: cm, m3/s, h, km/h a kW, m/s (vítr), mm/h (déšť) a stupně Celsia. Vnitrostátní aplikace mohou jednotky převádět, aby bylo zobrazení uživatelsky přívětivé.

4.3.   Identifikace úseků plavebních drah a objektů ve zprávách NtS

Aby byly splněny minimální požadavky na údaje při poskytování informací o objektech důležitých pro vnitrozemskou plavbu, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 3 písm. a) směrnice 2005/44/ES, musí být v oddílu s informacemi o objektech použit kód lokality podle ISRS (ISRS Location Code). ISRS Location Code se používá k jednoznačné identifikaci objektů a částí plavební dráhy a k zajištění interoperabilních systémů a služeb RIS (např. ke kombinování informací o infrastruktuře z rejstříku RIS Index, Inland ECDIS a zpráv NtS pro účely plánování plavby).

ISRS Location Code je 20místný alfanumerický kód používaný k vytvoření jedinečného a normalizovaného vztahu mezi objekty v říčních informačních službách. Skládá se z následujících povinných datových prvků uspořádaných do čtyř informačních bloků:

a)

Blok 1: UN/LOCODE (5 znaků, alfanumerický), tvořený

kódem země (Country code) (2 znaky, alfanumerický) (3) a

kódem lokality (Location code) (3 znaky, alfanumerický; pokud není k dispozici, uvede se „XXX“);

b)

Blok 2: kód úseku plavební dráhy (Fairway section code) (5 znaků, alfanumerický, tyto kódy určí příslušný vnitrostátní orgán);

c)

Blok 3: referenční kód objektu (Object Reference Code) (5 znaků, alfanumerický; pokud není k dispozici, uvede se „XXXXX“);

d)

Blok 4: hektometr úseku plavební dráhy (Fairway section hectometre) (5 znaků, numerický, hektometr uprostřed daného úseku; pokud není k dispozici, uvede se „00000“).

Kódy ISRS Location Code a referenční údaje objektů spravují členské státy v rejstříku RIS Index a předávají je do systému ERDMS provozovaného Evropskou komisí v souladu s postupy údržby rejstříku RIS Index zveřejněnými na webu systému ERDMS.

4.4.   Pravidla kódování zpráv NtS

Zprávy NtS se kódují v souladu s příručkou NtS Encoding Guide pro editory (dodatek A) a v souladu s příručkou NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací (dodatek B).


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 35).

(3)  Kódy zemí podle OSN jsou vymezeny v souladu s bodem 2.4.2.12 přílohy nařízení Komise (EU) č. 164/2010 (Úř. věst. L 57, 6.3.2010, s. 1). Kódy zemí podle OSN jsou totožné s kódy zemí podle normy ISO 3166-1 Alpha-2.

A.   PŘÍRUČKA KÓDOVÁNÍ (ENCODING GUIDE) ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL PRO EDITORY

OBSAH

1.

Základní informace, struktura a účel příruček NtS Encoding Guide 10

2.

Výběr typu zprávy NtS 10

3.

Zpráva FTM – základní úvahy, kroky ke zveřejnění zprávy FTM 10

4.

Vysvětlení kódů zpráv FTM 12

5.

Zpráva WRM – základní úvahy 20

6.

Zpráva ICEM – základní úvahy, kroky ke zveřejnění zprávy ICEM 20

7.

Zpráva WERM – základní úvahy 20

8.

Pravidla pro některé prvky 21

Zkratky:

Zkratka

Význam

CEVNI

Code Européen de Voies de la Navigation Intérieure (Evropský kodex pro vnitrozemské vodní cesty) (http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3res.html)

ENC

Electronic Navigational Chart (elektronická plavební mapa)

FTM

Fairway and Traffic related Message (zpráva týkající se vodních cest a provozu)

ICEM

ICE Message (zpráva týkající se ledu)

Inland ECDIS

Inland Electronic Chart Display and Information System (systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu neboli vnitrozemský ECDIS)

ISRS Location Code

„International Ship Reporting Standard“ Location Code (kód lokality podle Mezinárodní normy pro hlášení lodí neboli kód lokality podle ISRS)

NtS

Notices to Skippers (zprávy vůdcům plavidel)

RIS

River Information Services (říční informační služby)

VHF

pásmo pro námořní mobilní komunikační prostředky

WERM

Weather Related Message (zpráva týkající se počasí)

WRM

Water Related Message (zpráva týkající se vody)

WSDL

Web Services Description Language (jazyk pro popis webových služeb)

XML

Extended Markup Language (rozšířený značkovací jazyk)

XSD

XML Schema Definition (definice schématu XML)

1.   Základní informace, struktura a účel příruček NtS Encoding Guides

Norma pro zprávy vůdcům plavidel (NtS) je neustále zdokonalována. Zásadním krokem vpřed bylo vydání služby NtS Web Service, která usnadňuje výměnu zpráv NtS mezi orgány, jakož i mezi orgány a uživateli zpráv NtS.

Byly vypracovány dva dokumenty, které mají usnadňovat harmonizované kódování zpráv NtS na národní i mezinárodní úrovni: příručka NtS Encoding Guide pro editory a příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací. Tyto příručky se vztahují na definici XSD pro zprávy NtS verze 4.0 a jazyk NtS Web Service WSDL verze 2.0.4.0.

Vzhledem k rostoucí míře využívání služby NtS Web Service budou zprávy NtS dále harmonizovány, aby se zajistilo řádné zobrazování obsahu na systémech třetích stran. Jednotné kódování zpráv je také předpokladem pro zohledňování zpráv v aplikacích pro plánování plavby.

Prvky, které obsahují pouze standardní nebo výchozí hodnoty, se vynechávají, pokud jsou podmíněné, protože vedou ke zvětšení velikosti zprávy bez jakékoli přidané hodnoty.

Příručka NtS Encoding Guide pro editory je určena osobám, které editují (a publikují) zprávy NtS, a obsahuje podrobné pokyny pro vytváření správných typů zpráv a také vysvětlení kódů. Příručka NtS Encoding Guide vysvětluje použitelnost čtyř typů zpráv NtS a poskytuje pokyny pro vyplňování a také kódy, které se mají používat pro určité události. Příručka NtS Encoding Guide pro editory je obsažena v tomto dodatku A.

Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací obsahuje pokyny pro vyvíjení a implementaci aplikací pro zprávy NtS a vysvětluje jejich logiku, postupy a automatické/výchozí hodnoty. Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací je obsažena v dodatku B přílohy tohoto nařízení.

2.   Výběr typu zprávy NtS

FTM: tento typ vyberte, pokud chcete vytvořit „zprávu týkající se vodních cest a provozu“ s informacemi o vodních cestách nebo objektech na vodní cestě. [přejít na kapitolu 3]

WRM: tento typ vyberte, pokud chcete vytvořit „zprávu týkající se vody“, která umožňuje podávat údaje o současných a předpokládaných vodních stavech, jakož i další informace. Zpráva týkající se vody obsahuje informace ohledně určitého objektu nebo úseku plavební dráhy. Objekt je identifikován svým kódem ISRS Location Code, zatímco úsek plavební dráhy je vymezen kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku.

ICEM: tento typ vyberte, pokud chcete vytvořit „zprávu týkající se ledu“. Oddíl zprávy týkající se ledu obsahuje informace o ledových podmínkách na úseku plavební dráhy vymezeném kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku.

WERM: tento typ vyberte, pokud chcete vytvořit „zprávu týkající se počasí“, která umožňuje podávat informace o současných a předpokládaných povětrnostních podmínkách na úseku vodní cesty vymezeném kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku.

3.   Zpráva FTM – základní úvahy, kroky ke zveřejnění zprávy FTM

Podrobné informace, které kódy je nutno používat, jsou uvedeny v kapitole 4. Jednotlivé úvahy, počínaje bodem 3.3 nejsou nutně uvedeny v pořadí, v jakém se zadávají do nástroje pro editování zpráv FTM.

3.1.

Je potřeba zveřejňovat informace prostřednictvím zprávy NtS FTM podle normy pro zprávy NtS? Prostřednictvím zpráv NtS se musí zveřejňovat všechny důležité informace týkající se bezpečnosti a plánování plavby. Informace, které nejsou důležité z hlediska bezpečnosti a plánování plavby, mohou, avšak nemusí být zveřejněny. Každé téma, incident či událost se musí zveřejnit v samostatné zprávě.

3.2.

Existuje již platná zpráva FTM, která souvisí se současnou situací (s obsahem i dobou platnosti)?

3.2.1.

Ano:

Je nutno aktualizovat již existující zprávu FTM. Je nutno vybrat příslušnou zveřejněnou zprávu a aktualizovat ji v nástroji pro editování zpráv FTM. Zprávu FTM, jejíž platnost již vypršela, nelze aktualizovat.

3.2.2.

Ne:

Je nutno sestavit novou zprávu FTM. Pokud je podobná událost již zakódována v existující zprávě FTM, lze příslušnou zprávu FTM použít jako koncept pro vytvoření nové zprávy FTM (pokud je tato funkce k dispozici) nebo lze použít šablonu (pokud je tato funkce k dispozici).

3.3.

Je nutno nastavit zeměpisnou oblast platnosti.

3.3.1.

V případě, že se zpráva FTM vztahuje na určitý úsek vodní cesty, musí být ve zprávě dotyčný úsek vodní cesty, vymezený počátečními a koncovými body, uveden. Pokud se obsah týká několika úseků stejné vodní cesty nebo různých vodních cest, mohou být všechny uvedeny v jedné zprávě FTM.

3.3.2.

Pokud se zpráva FTM vztahuje k určitému objektu (např. mostu, plavebnímu stupni apod.) na vodní cestě, je nutno příslušný objekt vybrat ze seznamu dostupných objektů (pokud je výběr k dispozici). V takovém případě není nutno ve zprávě vymezit úsek vodní cesty. Pokud se zpráva FTM týká několika objektů, mohou být všechny uvedeny v jedné zprávě.

3.3.3.

Informace týkající se objektu a plavební dráhy lze spojit do jedné zprávy, pokud se vztahují jedné konkrétní příčině nebo události (stejný kód předmětu a důvodu).

3.3.4.

Ačkoli jsou souřadnice podmíněné, musí se uvádět za účelem podpory zobrazení na mapách (často jsou tyto souřadnice poskytovány automaticky aplikací pro zprávy NtS).

3.4.

Dále je nutno zadat obsah zprávy FTM.

Všechny informace, které lze vyjádřit pomocí referenčních tabulek NtS Reference Tables, musí být kódovány v normalizovaných polích zprávy. V polích volného textu se uvádějí pouze doplňkové informace (které nelze vložit pomocí kódů).

3.5.

Případně je nutno uvést cílovou skupinu (cílové skupiny), pokud jde o typ plavidel a dotyčné směry.

3.5.1.

Pokud zpráva platí pro všechna plavidla (všechny typy plavidel) ve všech směrech, ponechá se pole cílové skupiny prázdné, aby byly uvedeny pouze podstatné informace. Pokud je zpráva nebo omezení určeno konkrétní cílové skupině nebo se týká konkrétního směru, je nutno vybrat příslušné kódy.

3.5.2.

V případě, že celá zpráva platí pro konkrétní cílové skupiny, je nutno informaci o cílové skupině uvést ve všeobecné části zprávy FTM (a neopakovat ji v oddílech určených pro omezení).

3.5.3.

V případě, že existují různé cílové skupiny, na něž se vztahují různá omezení, je nutno informaci o cílové skupině uvést v rámci příslušných omezení (a neopakovat ji ve všeobecné části).

3.5.4.

Pokud příslušné orgány udělí výjimky z dotyčných omezení pro jednotlivá plavidla nebo pro místní provoz (např. plavidla účastnící se určité události, na kterou se vztahuje všeobecná uzávěra, místní provoz trajektů v uzavřených oblastech), nemusí se tyto výjimky při uvádění kódů cílových skupin zohledňovat. Tyto informace lze uvést v poli volného textu pro doplňkové informace.

3.6.

V případě potřeby se vyplní oddíl týkající se komunikace.

Pokud jsou další informace k dispozici prostřednictvím konkrétního zdroje, je nutno to uvést v tomto oddílu. Pokud existuje dodatečná povinnost hlášení prostřednictvím konkrétního média, je nutno to uvést v tomto oddílu.

3.7.

V případě potřeby se vyplní údaje v oddílu určeném pro omezení.

Pokud se uplatňují nějaká omezení, je nutno vyplnit oddíl určený pro omezení. Pokud jsou známy konkrétní hodnoty související s daným omezením, je nutno je uvést. Je povinné zadat hodnoty uvádějící rozměry plavidel, omezení rychlosti a prostor, který je k dispozici pro plavbu.

Všechna omezení musí obsahovat doby omezení, aby bylo možno provádět správné výpočty v rámci aplikací pro plánování plavby (k usnadnění práce může aplikace pro zprávy NtS obsahovat funkci, která umožňuje kopírovat období omezení nebo pro určité období omezení vybrat více než jedno omezení).

3.8.

Je nutno nastavit datum počátku platnosti zprávy.

Pokud je už známo datum konce platnosti zprávy, musí se také zadat. Datum konce platnosti nesmí být dřívější než aktuální datum.

Informace o době platnosti budou aplikace využívat k výběru zpráv, které se uživatelům budou zobrazovat pro požadované období.

V případě zrušení zprávy:

a)

před začátkem doby její platnosti se datum zahájení a datum konce platnosti musí nastavit na datum zrušení zprávy;

b)

po začátku doby platnosti se nové datum konce všech omezení musí nastavit na minulost a datum ukončení platnosti na datum zrušení zprávy.

3.9.

V této podobě lze zprávu zveřejnit.

4.   Vysvětlení kódů zpráv FTM

4.1.   Subject_code:

Definice použití kódů předmětu zprávy:

„Varování“: důležité z hlediska bezpečnosti. Varování musí obsahovat alespoň jedno omezení, jehož důsledkem je přímé a konkrétní ohrožení osob, plavidel nebo zařízení, jako jsou například svářečské práce na mostě, při nichž dochází ke vzniku jisker, inspekční klec či pracovníci visící z mostu nebo překážka v plavební dráze,

„Zpráva“: důležité z hlediska plánování nebo bezpečnosti plavby. Oznámení může obsahovat různá omezení, např. uzávěru komory plavebního stupně v důsledku údržby, bagrování v plavební dráze, pravidla dopravy doplňující vnitrostátní právní předpisy,

„Informační servis“: všeobecné informace, které přímo nesouvisejí s plánováním nebo bezpečností plavby. Informační servis nesmí obsahovat konkrétní omezení, a proto se přímo netýká plánování ani bezpečnosti plavby. Mezi takové informace mohou patřit například místní pravidla provozu nebo aktualizace Inland ECDIS. Doba platnosti se používá k určení doby, kdy se uživatelům zpráva informačního servisu zobrazuje, nikoli doby platnosti poskytnutých informací (např. 1 měsíc nebo podle toho, jak to stanoví vnitrostátní postupy).

„Zpráva byla zrušena“

Kód předmětu „Zpráva byla zrušena“ se používá pouze tehdy, pokud:

o aktuální datum je dřívější než datum zahájení platnosti zprávy. V tomto případě je možno změnit pouze obsah pole „doplňkové informace v národním jazyce“, zatímco ostatní obsah zprávy musí zůstat beze změny. V tomto případě „Zpráva byla zrušena“ slouží ke stažení zprávy ještě před tím, než začne být platná. To znamená, že „Zpráva byla zrušena“ se používá u zpráv, jejichž datum zahájení platnosti dosud nenastalo, a/nebo u plánovaných opatření, která nebudou provedena (pokud bylo například naplánováno bagrování, ale nemohlo být zahájeno kvůli vysokému vodnímu stavu),

o doba platnosti již začala a nová data konce platnosti všech omezení jsou nastavena na minulost. Jako datum konce platnosti je nutno nastavit datum zrušení zprávy.

V takovém případě příslušná opatření nebo události skončí před koncem původně nastavené doby platnosti již existující zprávy FTM.

4.2.   Reason_code:

Kód důvodu zprávy se vyplňuje za účelem poskytnutí doplňkových informací vůdcům plavidel.

Definice použití kódů důvodu zprávy:

stavební práce

Oznámení stavebních prací

havárie

Varování upozorňující na havárii

změny plavební dráhy

Oznámení změn plavební dráhy

změna značení

Oznámení změn značení vodní cesty

zúžení vodní cesty

Oznámení zmenšené šířky plavební dráhy, pokud neplatí žádný jiný reason_code

poškozená signalizace

Oznámení o poškozených značkách nebo signalizaci

práce pod vodou

Varování upozorňující na potápěče pod vodou

bagrování

Oznámení bagrovacích prací

událost

Oznámení nějaké události, např. plaveckých, jachtařských nebo veslařských závodů

cvičení

Oznámení různých cvičení, např. cvičení záchranářů nebo armádních složek

zneškodňování výbušnin

Oznámení o zneškodňování výbušnin

rozsáhlé vymílání

Oznámení vyššího než obvyklého průtoku na jezech nebo plavebních stupních z vodohospodářských důvodů

padající materiál

Oznámení padajícího materiálu, např. rampouchů nebo větví stromů

falešná ozvěna

Oznámení možnosti výskytu falešných radarových ozvěn

ohňostroj

Oznámení ohňostroje

plovoucí materiál

Oznámení o plovoucím materiálu nad hladinou vody (viditelném) a pod hladinou vody (neviditelném)

měření průtoku

Oznámení prací souvisejících s měřením průtoku

zdravotní riziko

Varování nebo oznámení např. ohledně úseku s výskytem housenek bourovčíka toulavého nebo ohledně úniku plynu apod.

vedení vysokého napětí

Oznámení o vedení vysokého napětí, které kříží plavební dráhu

vysoký vodní stav

Oznámení vysokého vodního stavu ještě před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázaná plavba

led

Oznámení výskytu ledu; další informace budou zaslány prostřednictvím zpráv o ledu (ICEM)

aktualizace informací Inland ECDIS

Informační servis o aktualizaci Inland ECDIS

inspekce

Oznámení inspekčních prací; používá se jen při inspekcích; nepoužívá se pro (opravářské/stavební) práce. Kvůli přítomnosti inspekčních vozidel, klecí či lešení může dojít k omezením.

spouštění na vodu

Oznámení o plavidle, které opouští dok

místní úprava plavebních předpisů

Informační servis ohledně doplňkových nebo pozměněných ustanovení platných právních předpisů nebo nařízení bez zvláštních omezení, dat existence omezení nebo dat platnosti

nízký vodní stav

Oznámení nízkého vodního stavu ještě před dosažením vodního stavu, při kterém je zakázaná plavba

pokles vodní hladiny

Oznámení o řízeném poklesu vodního stavu za účelem inspekce, prací nebo z vodohospodářských důvodů

minimální vymílání

Oznámení nižšího než obvyklého průtoku na jezech nebo plavebních stupních z vodohospodářských důvodů

nový objekt

Oznámení o novém objektu, např. mostu nebo kotvišti

překážka

Oznámení o snížení světlé výšky a/nebo snížení šířky plavební dráhy z důvodu překážky nad hladinou vody

plavební překážka

Oznámení o snížení využitelné hloubky a/nebo snížení šířky plavební dráhy z důvodu překážky pod vodou

vodní stav, při kterém je zakázaná plavba

Oznámení vodního stavu (vysoký vodní stav nebo nízký vodní stav), který vede k vyhlášení zákazu plavby

rádiové pokrytí

Oznámení ohledně pokrytí rádiovým signálem

odstranění objektu

Oznámení o odstraněných objektech

opravy

Oznámení v případě, že se něco porouchalo nebo je nefunkční a musí to být opraveno, např. ovládací systém plavebního stupně; tento kód lze použít také pro plánované opravy

stoupající vodní stav

Oznámení přirozeně stoupajícího vodního stavu, nikoli zvyšování hladiny v důsledku vodohospodářských opatření

naplaveniny

Oznámení snížené hloubky pro plavbu v důsledku naplavenin

měření plavební hloubky

Oznámení prací souvisejících s měřením plavební hloubky

zvláštní signalizace

Oznámení o použití zvláštních značek, např. pro označení vodních ploch nebo rybářských oblastí, kam plavidla nesmějí

zvláštní přeprava

Oznámení případů zvláštní přepravy

stávka

Oznámení o stávce provozního personálu, která má dopad na dostupnost infrastruktury vodní cesty

vodní stav zvýšené opatrnosti plavby

Oznámení vodního stavu (vysoký vodní stav nebo nízký vodní stav), při kterém je nutno během plavby dbát zvláštní opatrnosti

práce

Oznámení o obecných pracích na objektech, na březích a/nebo na dně vodních cest (řek nebo kanálů)

omezení

Používá se pouze pro oznámení existujícího omezení, pokud nelze použít žádný jiný kód důvodu

jiné

Nepoužívá se. pokud se nehodí žádný jiný kód důvodu, kód důvodu se ponechá nevyplněný

4.3.   Limitation_code:

Definice použití kódů omezení:

uzávěra:

Pokud nelze plout:

komorou plavebního stupně,

mostním polem,

přes uvedený bod v plavební dráze,

v uvedeném úseku plavební dráhy.

částečná uzávěra:

Všechny části infrastruktury (např. komory plavebních stupňů, mostní pole) musí mít vlastní kód ISRS Location Code. Pokud tyto kódy stále chybí, lze použít kód částečné uzávěry v případě, že je možná omezená plavba (např. pro plavební stupeň se dvěma paralelními komorami je k dispozici jen objekt plavebního stupně)

skrze jednu nebo více plavebních komor plavebního stupně s tím, že alespoň jedna zůstane otevřená,

skrze jedno nebo více mostních polí s tím, že alespoň jedno pole zůstane otevřené.

zastavení provozu:

tento kód se použije v případě, že pohyblivý most není během uvedeného období v provozu. Mělo by jít o období v rámci běžné provozní doby.

Zastavení provozu pohyblivého mostu znamená, že plavba pod mostem je stále možná. Jinak jde o uzávěru. Zastavení provozu plavebního stupně je nutno zadat jako „uzávěru“.

omezení provozu:

tento kód se použije v případě, že se změní, prodlouží nebo zkrátí běžná provozní doba objektů (např. plavebních stupňů nebo (pohyblivých) mostů).

V případě omezení týkajících se povolených rozměrů plavidla či sestavy plavidel (nikoli v přímé souvislosti s infrastrukturou), je nutno toto omezení zadat pomocí těchto textových prvků:

ponor plavidla,

šířka plavidla,

šířka sestavy,

délka plavidla,

délka sestavy,

výška plavidla nad hladinou.

Pokud je k dispozici absolutní hodnota, je nutno uvést tu.

V případě omezení týkajících se dostupné velikosti objektu nebo úseku vodní cesty se používají tyto kódy:

podjezdná výška,

povolená délka,

průjezdná šířka,

využitelná hloubka.

Pokud je k dispozici absolutní hodnota, je nutno uvést tu.

minimální změřená hloubka: tento kód se použije v případě, kdy hloubka může způsobit problémy (např. kvůli zanesení bahnem). Uvede se hodnota absolutní hloubky (s odkazem na referenční hodnotu) nebo zmenšení hloubky. Pokud je k dispozici absolutní hodnota, je nutno uvést tu.

zpoždění: tento kód se použije v případě, že se u objektu nebo v úseku vodní cesty mezi uvedeným počátečním a koncovým datem vyskytuje uzávěra nebo incident s omezenou dobou trvání.

Uvede se odhadovaná maximální doba trvání uzávěry nebo incidentu. Zpoždění se nepoužívá v případech, kdy není k dispozici jedna z několika plavebních komor.

Pokud jsou zakázány určité manévry nebo činnosti, musí se uvést příslušná omezení. Tato omezení se uvádějí pouze tehdy, pokud již nejsou oznámeny plavebními značkami nebo předpisy, které jsou vloženy do oficiální Inland ENC:

minimální výkon,

střídavý směr plavby,

zákaz provádět obrat,

zákaz potkávání,

zákaz předjíždění,

zákaz stání,

zákaz vyvazování,

zákaz kotvení,

zákaz vytvářet vlnobití a sání,

omezení rychlosti,

zákaz vystupovat na břeh.

U omezení rychlosti a minimálního výkonu pohonu je nutno uvést absolutní hodnotu, pokud je k dispozici.

zvýšená opatrnost: V případech, kdy zpráva FTM (nebo část zprávy FTM) souvisí s plavební dráhou nebo vodní cestou, použije se toto omezení k označení, na které pozici plavební dráhy / řeky / kanálu / jezera se daný incident vyskytuje.

Dále se použije v případech, kdy není možné omezení popsat podrobně, ale je užitečné nebo nutné varovat nebo informovat vůdce plavidla, že je nutno dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost rádiovým informacím.

bez omezení: tento kód by se měl používat pouze v případě, že bude výslovně uvedeno, že v určitém období neexistují žádná omezení.

4.4.   Limitation interval_code:Vymezení použití kódů intervalů omezení:

„nepřetržitě“: tento kód se použije pro omezení, která platí od počátečního data/času až do koncového data/času bez přerušení (např. uzávěra od 01.01.2016 00:00 hod. do 31.03.2016 23:59 hod., ale také uzávěra dne 17.09.2016 od 8:00 hod. do 18:00 hod.).

„denně“: tento kód se použije pro pravidelně se opakující omezení (např. zákaz vytvářet vlnobití a sání během pracovní doby v místě bagrování – od 07.04.2016 do 11.04.2016, denně od 6:00 hod. do 18:00 hod.).

ve dne (dle definice CEVNI): Výrazem „den“ se rozumí doba od východu do západu slunce.

v noci (dle definice CEVNI): Výrazem „noc“ se rozumí doba od západu do východu slunce.

Dny v týdnu: Pokud existují různé intervaly týkající se různých dnů v týdnu, je nutno je vybrat z následujících textových prvků:

pondělí,

úterý,

středa,

čtvrtek,

pátek,

sobota,

neděle,

pondělí až pátek,

sobota a neděle.

„za snížené viditelnosti“: tento kód se použije, pokud omezení platí jen v případě snížené viditelnosti v důsledku mlhy, zákalu, sněhu, deště nebo jiných důvodů.

„s výjimkou“: Tento kód se nesmí použít. Přerušované intervaly se musí uvádět jako samostatné doby omezení v rámci téhož omezení. Je tomu tak proto, že software pro plánování plavby není schopen tento kód správně interpretovat v tom smyslu, že v daný den nebo v danou dobu dotyčné omezení neplatí. Nelze tudíž správně vypočítat předpokládaný čas připlutí.

„pondělí až pátek kromě státních svátků“: tento kód se má používat jen tehdy, připadají-li na dobu platnosti omezení státní svátky. Jako službu pro uživatele lze státní svátek v rámci zprávy FTM uvést v části pro volný text. Software pro plánování plavby nebude schopen státní svátky zohlednit při výpočtu předpokládaného času připlutí.

4.5.   Indication_code:

Kód Indication_code se má používat pro informace o konkrétních hodnotách určitých omezení (jako jsou např. omezení rychlosti, minimální výkon, využitelná hloubka). Aby bylo možno určit některé rozměry, je nutno vycházet z externího referenčního systému (geografického nebo hydrologického) (např. u podjezdné výšky, dostupné hloubky nebo minimální změřené hloubky), nebo ze známých rozměrů umělých konstrukcí (např. u povolené délky nebo průjezdné šířky).

4.5.1.

Jsou-li známy absolutní rozměry nebo referenční hodnoty, je nutno je použít. Pouze pokud nelze použít externí referenční systém, měly by se používat relativní hodnoty.

4.5.2.

redukován o

→ toto je relativní hodnota;

4.5.3.

maximum

→ toto je absolutní hodnota;

4.5.4.

minimum

→ toto je absolutní hodnota.

4.5.5.

Pokud rozměr udávající omezení odkazuje na geografické nebo hydrologické souřadnice, je nutno příslušný referenční systém uvést ve zprávě NtS (např. podjezdná výška nejméně 4 m vzhledem k nejvyššímu plavebnímu vodnímu stavu; využitelná hloubka nejméně 1,7 m vzhledem k regulovanému nízkému vodnímu stavu).

4.5.6.

Pokud se rozměr udávající omezení vztahuje k rozměru umělé struktury (např. mostu nebo plavebního stupně), lze uvést hodnotu ve vztahu ke známým rozměrům (např. podjezdná výška snížená o 1,5 m, povolená délka zkrácená o 27 m).

4.6.   Position_code (u objektů):

Kód polohy (Position_code) musí pokud možno odkazovat na tu stranu plavební dráhy, kde se nachází objekt vzhledem k ose plavební dráhy (vlevo/střed/vpravo), nebo musí odkazovat na jinou obecně známou informaci (starý/nový) nebo zeměpisný směr (sever/jih/východ/západ). Kód Position_code u objektů může být automaticky předvyplněn z referenčních dat rejstříku RIS Index. Levá nebo pravá strana plavební dráhy se určuje při pohledu ve směru po proudu.

4.7.   Position_code (u plavebních drah / vodních cest):

Kód Position_code u zprávy FTM (nebo u části zprávy FTM), který souvisí s plavební dráhou nebo vodní cestou, se neuvádí. Pro vyjádření toho, na které straně plavební dráhy / kanálu / řeky / jezera se vyskytuje nějaký incident, se používá omezení „zvýšená opatrnost“ v kombinaci s příslušným kódem Position_code.

4.8.   Position_code (u omezení):

4.8.1.

Kód Position_code musí pokud možno odkazovat na tu stranu plavební dráhy nebo objektu, kde se omezení nachází (vlevo/vpravo). Levá nebo pravá strana plavební dráhy se určuje při pohledu ve směru po proudu.

4.8.2.

Kód Position_code musí pozornost vůdce plavidla nasměrovat na tu stranu plavební dráhy, kde se nachází oblast zájmu, například nebezpečí nebo překážka. Proto stačí přibližná indikace (např. levý břeh, vlevo, střed, vpravo, pravý břeh). S přesnějším vymezením se nepočítá.

4.8.3.

V případě potřeby by se přesnější informace o poloze měly udávat pomocí map nebo náčrtů (příloha, viz kapitola 3.6).

4.8.4.

U úseků, kde obvyklý způsob uvádění polohy podle strany plavební dráhy (vlevo/vpravo) není vhodný (např. u přístavních doků, některých úseků kanálů bez jasného směru toku), lze použít světové strany (sever/východ/jih/západ).

4.9.   Target_group_code (viz kapitola 3.5)

 

4.10.   Reporting_code:

4.10.1.

Kód režimu hlášení (Reporting_code) se zpravidla používá pouze v případě, že existuje potřeba zvláštní komunikace (např. doplňková povinnost hlásit se místnímu úřadu kvůli regulaci provozu na daném místě), nebo když jsou k dispozici další informace (např. kontaktní místo VHF, jako je název kanálu nebo volací značka pro aktuální polohu bagru) s přímým významem pro zprávu FTM.

4.10.2.

Nemají se běžně opakovat veřejně dostupné komunikační údaje (např. telefonní čísla místních úřadů, VHF kanály plavebních stupňů apod.), pokud neexistuje bezprostřední důvod takové komunikace v souvislosti se zprávou FTM.

4.10.3.

Obecně použitelné komunikační prostředky podle oficiálních předpisů (např. rádiová komunikace v pásmu VHF mezi plavidly nebo mezi plavidlem a břehem, jak ji stanoví CEVNI nebo regionální či celostátní plavební předpisy) se zpravidla nesmí opakovat prostřednictvím kódu Reporting_code, pokud neexistuje bezprostřední důvod takové komunikace v souvislosti se zprávou FTM).

4.11.   Communication_code:

používá se následující formát (příklady):

VHF „číslo, volací značka“: „10, Schifffahrtsaufsicht Wien“,

telefonní číslo nebo číslo faxu: „+43123456789, Schifffahrtsaufsicht Wien“,

internetová adresa: „http://priklad.com“,

zvuková signalizace: „long blast / langer Ton“,

e-mail: „priklad@organ.eu“,

číslo EDI schránky: „900012345@edi.bics.nl“,

teletext: „ARD, 992 – 995“.

4.12.   Type_code:

Vodní cesta je buď kanál, jezero, nebo řeka.

kotviště

břeh

maják

vývaziště

hraniční kontrola

most

mostní pole

bóje

vzdušné vedení kabelu

kanál (výraz „kanál“ se používá v případě, že se zpráva týká celého kanálu, a ne jen plavební dráhy)

přemostění kanálu: akvadukt

propustek

plavební dráha (výrazem „plavební dráha“ se rozumí ta část vodní cesty, kterou lze skutečně využívat k plavbě)

přívoz

plovoucí dok

ochranná vrata (ochranná vrata slouží k ochraně určité oblasti v případě vysokého vodního stavu)

přístav

přístavní zařízení

kancelář vedoucího přístavu

jezero (výraz „jezero“ se používá v případě, že se zpráva týká celého jezera, a ne jen plavební dráhy)

světlo

plavební komora: jednotlivá komora plavebního stupně

plavební stupeň: celý komplex plavebního stupně

vyvazovací zařízení

plavební znak

potrubí

nadzemní vedení potrubí

rampa

sběrna odpadu

místo hlášení

nádrž

řeka (výraz „řeka“ se používá v případě, že se zpráva týká celé řeky, a ne jen plavební dráhy)

lodní výtah

loděnice

signální stanice

překladiště

vodočet

tunel

obratiště

centrum řízení plavby

jez (slouží k regulaci vodního stavu v řekách)

5.   Zpráva WRM – základní úvahy

Zprávy týkající se vody (WRM) se zpravidla generují automaticky. Pokud to není možné, ruční generování zprávy WRM musí probíhat způsobem, který co nejblíže odpovídá postupům stanoveným pro automaticky generované zprávy WRM (viz příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře).

6.   Zpráva ICEM – základní úvahy, kroky ke zveřejnění zprávy ICEM

Zprávy týkající se ledu (ICEM) závisí na místním pozorování a hodnocení a zpravidla je generují oprávnění pracovníci.

Zpráva ICEM se vydává v případě výskytu ledu. Led nutně nepředstavuje omezení plavby, nicméně mohou být poskytovány informace o ledových podmínkách, které nebrání plavbě.

6.1.

Je nezbytné zveřejnit informace prostřednictvím NtS ICEM?

První zpráva týkající se ledu pro určitý úsek vodní cesty se zveřejní jen v případě výskytu ledu na vodní cestě nebo přítocích, a to i v případě, že neexistují žádná omezení.

6.2.

Existuje již platná zpráva ICEM pro dotčený úsek vodní cesty?

6.2.1.

Ano:

Pokud je zpráva pro dotčený úsek (stále) platná, zaktualizuje se tato již existující zpráva. Existující zprávy týkající se ledu lze aktualizovat i v případě, že se změní oblast, na něž se dané zprávy vztahují (např. když se led šíří, a tím zvětšuje dotčený úsek).

6.2.2.

Ne:

Pokud pro dotčený úsek není k dispozici žádná platná zpráva týkající se ledu, je nutno vytvořit zprávu novou.

6.3.

Lze však poskytnout informace o ledových podmínkách, které nebrání plavbě.

6.4.

Jedna zpráva ICEM je platná vždy pro jeden úsek vodní cesty. Zeměpisný rozsah platnosti se má stanovit vymezením vodní cesty a příslušných počátečních a koncových (hektometrických) bodů (nebo výběrem určitých po sobě jdoucích úseků v závislosti na vnitrostátním úzu).

6.5.

Je nutno zadat čas měření. Příslušné ledové podmínky se zadávají prostřednictvím alespoň jednoho ze seznamů kódů (v závislosti na požadavcích jednotlivých zemí).

6.5.1.

Ice_condition_code (ledové podmínky)

6.5.2.

Ice_accessibility_code (splavnost)

6.5.3.

Ice_classification_code (klasifikace ledu)

6.5.4.

Ice_situation_code (kód situace týkající se ledu by měl být uveden vždy, aby bylo možno situaci týkající se ledu prezentovat na mapě pomocí barev semaforu).

6.6.

V této podobě lze zprávu ICEM zveřejnit. Zprávy týkající se ledu budou automaticky platit do dne následujícího po zveřejnění tak dlouho, jak definují vnitrostátní postupy.

7.   Zpráva WERM – základní úvahy

Vzhledem k velkému množství dostupných webových služeb (web services) a aplikací pro předpověď počasí a meteorologických varování by se zpráva týkající se počasí (WERM) měla používat pouze pro takové informace o počasí, které mají zvláštní význam pro plavbu a které nejsou poskytovány v rámci běžných služeb poskytujících informace o počasí.

Zprávy týkající se počasí se zpravidla generují automaticky. Pokud to není možné, ruční generování zprávy WERM musí probíhat způsobem, který co nejblíže odpovídá postupům stanoveným pro automaticky generované zprávy WERM (viz příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací).

8.   Pravidla pro některé prvky

8.1.   Pravidla používání prvku „name“ (název) v souvislosti s objekty

Názvy objektů zpravidla předvyplňuje nástroj pro editování zpráv NtS na základě referenčních údajů z rejstříku RIS Index. Názvy se zadávají v místním jazyce, takže lze použít například i diakritiku nebo azbuku (např. Baarlerbrücke, Volkeraksluis nebo Mannswörth).

Do názvu nezahrnujte informace o charakteristice daného prvku, typ objektu se v názvu neopakuje, pokud neposkytuje doplňující informaci o typu objektu.

Příklad: Plavební stupeň „Schleuse Freudenau“ se uvede pouze pod názvem „Freudenau“, typ objektu „plavební stupeň“ je přidán automaticky na základě kódu typu (type_code).

Příklad: Název objektu železničního mostu v rakouské Kremži je „Eisenbahnbrücke Krems“. Informace „železniční most“ (německy „Eisenbahnbrücke“) je zahrnuta v názvu objektu, protože uvádí doplňkovou informaci, která rozšiřuje informaci „most“ poskytnutou kódem typu objektu (type_code).

Příklad: Název objektu mostu v rakouském Linci je „Nibelungenbrücke“. Slovo „brücke“ zůstává v názvu objektu, protože je součástí samotného názvu mostu.

Příklad: Vodočet „Pegelstelle Wildungsmauer“ se pojmenuje jen „Wildungsmauer“, protože informace o tom, že se jedná o vodočet, je již poskytnuta kódem typu objektu (type_code).

Pokud úsek vodní cesty tvoří hranici mezi dvěma zeměmi s různými jazyky, lze název objektu uvést v obou jazycích (např. „Staatsgrenze AT-SK / Štátna hranica AT-SK“).

8.2.   Pravidla používání prvku „name“ (název) v souvislosti s plavebními dráhami

Názvy plavebních drah zpravidla předvyplňuje nástroj pro editování zpráv NtS na základě referenčních údajů z rejstříku RIS Index. Pole „name“ musí obsahovat místní název příslušného úseku plavební dráhy (např. „Rhein“). V závislosti na vnitrostátních postupech může být možné upravit název plavební dráhy tak, aby zahrnoval i běžně používané místní názvy nebo doplňky (např. „Rhein am Deutschen Eck“).

8.3.   Pravidla používání prvků „value“ (hodnota) a „unit“ (jednotka) u omezení

Není-li uvedeno jinak, smí se ve zprávách NtS jako jednotky používat pouze cm, m3/s, h, km/h a kW, m/s (vítr), mm/h (déšť) a stupně Celsia.

B.   PŘÍRUČKA KÓDOVÁNÍ (ENCODING GUIDE) ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL PRO VÝVOJÁŘE APLIKACÍ

OBSAH

1.

Základní informace a struktura 24

1.1.

Účel příručky NtS Encoding Guide 24

1.1.1.

Příručka NtS Encoding Guide pro editory 24

1.1.2.

Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací (tento dokument) 24

2.

Zprávy NtS a jejich oddíly 24

3.

Zpráva WRM – základní úvahy 26

3.1.

Vyplnění oddílu nts_number ve zprávě WRM 26

3.2.

Vyplnění zprávy WRM, včetně předpovědí 26

4.

Postupy související se zprávou ICEM 27

4.1.

Nová zpráva ICEM 28

4.2.

Aktualizace existující zprávy ICEM 28

5.

Zpráva WERM – základní úvahy 29

5.1.

Vyplnění oddílu nts_number ve zprávě WERM 29

5.2.

Vyplnění kódu kategorie počasí („weather_category_code“) ve zprávě WERM 29

6.

Postupy související se zprávami FTM 30

6.1.

Nová zpráva FTM 30

6.2.

Aktualizace nebo zrušení existující zprávy FTM 30

6.3.

Zpráva FTM týkající se vodní cesty a/nebo objektu 31

6.4.

Automatické řazení kódů omezení 31

6.5.

Způsob používání doby omezení 32

7.

Všeobecná pravidla používání 33

7.1.

Vyplnění čísla zprávy („number_section“) 33

7.2.

Vyplnění prvků „from“, „originator“, „organisation“ a „source“ 33

7.3.

Vynechávání prvků 34

7.4.

Automatické vyplnění data vydání zprávy (date_issue) 34

7.5.

Způsob používání informací o časových pásmech ve zprávách NtS 34

7.6.

Způsob používání sekund ve zprávách NtS 34

7.7.

Formát desetinných čísel ve zprávách NtS 34

7.8.

Jednotky, které se mají používat ve zprávách NtS 34

7.9.

Pravidla pro prvky „name“, „position_code“a „type_code“ 34

7.10.

Pravidla pro prvek „fairway_name“ 38

7.11.

Vysvětlivky k překladům v tabulce „reference_code“ 38

7.12.

Doporučení pro prvek „coordinate“ 38

7.13.

Způsob používání cílových skupin 38

7.14.

Zobrazování platných zpráv v určitém okamžiku 39

7.15.

Volitelné funkce ke zlepšení uživatelské přívětivosti nástrojů pro editování zpráv NtS 39

8.

Struktura zprávy NtS v jazyce XML 39

9.

NtS Web Service 39

9.1.

Cíl 39

9.2.

Základní principy a omezení 40

9.2.1.

Webové normy 40

9.2.2.

Interakční model a metoda kódování pro NtS WS 40

9.3.

Obecné specifikace a doporučení 40

9.3.1.

Specifikace: informace o verzi 40

9.3.2.

Specifikace: struktura jmenných prostorů 41

9.3.3.

Doporučení: používání jmenných prostorů 41

9.3.4.

Doporučení: používání předpon jmenných prostorů 41

9.3.5.

Specifikace: používání kódů ISRS Location Code 41

9.4.

Služba pro zprávy NtS (implementační specifikace) 46

9.4.1.

Požadavek 46

9.4.2.

Odpověď 47

9.5.

Generování služeb a klientů 48
Slovníček 48

1.   Základní informace a struktura

Zprávy vůdcům plavidel (NtS) se v různých evropských zemích zaváděly na základě nařízení Komise (ES) č. 416/2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS). Norma pro zprávy NtS je průběžně zdokonalována, přičemž zásadním krokem vpřed bylo vydání webové služby pro poskytování zpráv vůdcům plavidel (NtS Web Service), která usnadňuje výměnu zpráv NtS mezi orgány, jakož i mezi orgány a uživateli zpráv NtS, a také definice XSD pro zprávy NtS verze 4.0, která zjednodušuje kódování zpráv NtS.

1.1.   Účel příručky NtS Encoding Guide

Příručka NtS Encoding Guide vysvětluje použitelnost čtyř typů zpráv NtS a kódů, které se mají používat při určitých událostech. Poskytuje editorům zpráv NtS pokyny k vyplňování zpráv, a tím umožňuje harmonizované kódování zpráv NtS na národní i mezinárodní úrovni.

Vzhledem k rostoucí míře využívání služby NtS Web Service budou zprávy NtS dále harmonizovány, aby se zajistilo řádné zobrazování obsahu na systémech třetích stran. Jednotné kódování zpráv je také předpokladem pro zohledňování zpráv v aplikacích pro plánování plavby. Příručka NtS Encoding Guide ve verzi 1.0 se vztahuje na definici XSD pro zprávy NtS verze 4.0 a na NtS Web Service WSDL verze 2.0.4.0.

1.1.1.   Příručka NtS Encoding Guide pro editory

Příručka NtS Encoding Guide pro editory je určena pracovníkům, kteří editují (a publikují) zprávy NtS, a obsahuje podrobné pokyny pro vytváření správných typů zpráv a také vysvětlení kódů. Příručka kódování pro editory obsahuje důležité informace i pro vývojáře aplikací.

1.1.2.   Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací (tento dokument)

Příručka NtS Encoding Guide pro vývojáře obsahuje pokyny pro implementaci aplikací pro zprávy NtS a vysvětluje jejich logiku, postupy a automatické/výchozí hodnoty.

2.   Zprávy NtS a jejich oddíly

Zpráva NtS má tyto oddíly:

identifikační oddíl,

oddíl, který definuje příslušný objekt (objekty) nebo úsek (úseky) plavební dráhy, jichž se zpráva týká;

jeden nebo více následujících oddílů v závislosti na typu zprávy:

omezení v případě zprávy týkající se vodních cest a provozu,

naměřené hodnoty v případě zprávy týkající se vody,

ledové podmínky v případě zprávy týkající se ledu,

meteorologické hlášení v případě zprávy týkající se počasí.

Obrázek 2:

Vizualizace struktury zprávy NtS: povinný prvek (1), povinný prvek, který se může objevit jedenkrát nebo dvakrát (1…2), povinný prvek, který se musí objevit dvakrát (2), povinné prvky, které se mohou objevit tolikrát, kolikrát je nutné (1-n), nepovinný prvek, který se může objevit tolikrát, kolikrát je nutné (0…n)

Image

Identifikační oddíl je povinný, obsahuje všeobecné informace o původci zprávy, odesílateli, datu vydání, zemi a původním jazyce a je poskytován spolu s jedním ze čtyř různých typů oddílů zprávy NtS:

oddíl týkající se vodních cest a provozu (Fairway and traffic related section): „zprávu týkající se vodních cest a provozu“ (Fairway and Traffic related Message, FTM) obvykle editoři zpráv NtS vytvářejí podle příručky NtS Encoding Guide pro editory. Vztahuje se k úsekům vodních cest (vymezeným kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku) a/nebo k objektům na vodní cestě (vymezeným příslušným kódem ISRS Location Code). [přejít na kapitolu 6]

oddíl týkající se vodního stavu (Water level related section): „zpráva týkající se vody“ (Water Related Message, WRM) usnadňuje podávání informací o současných a předpokládaných vodních stavech, jakož i další informace. Obvykle se zprávy WRM vytvářejí automaticky (a periodicky) na základě měření příslušných čidel nebo stavu infrastruktury a nevyžadují zásah editora zpráv NtS. Oddíl zprávy týkající se vody obsahuje informace o objektu (např. vodočet) nebo o úseku plavební dráhy (např. minimální změřená hloubka pro určitý úsek nebo příslušný režim na určitém úseku vodní cesty). Objekt je identifikován svým kódem ISRS Location Code, zatímco úsek plavební dráhy je vymezen kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku. [přejít na kapitolu 3]

Oddíl týkající se ledu (Ice related section): „zpráva týkající se ledu“ (ICE Message, ICEM) obsahuje informace o ledových podmínkách v úseku plavební dráhy vymezeném kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku. [přejít na kapitolu 4]

Oddíl týkající se počasí (Weather related section): „zpráva týkající se počasí“ (WEather Related Message, WERM) umožňuje podávat informace o současných a předpokládaných povětrnostních podmínkách na úseku vodní cesty vymezeném kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku. [přejít na kapitolu 5]

Kromě toho se k vymezení příslušných objektů nebo úseků plavebních drah, kterých se zpráva týká, používá kód ISRS Location Code (kód polohy podle Mezinárodní normy pro hlášení lodí).

Kód ISRS Location Code je definován v bodě 4.3 přílohy tohoto nařízení.

3.   Zpráva WRM – základní úvahy

Informace o vodním stavu jsou velmi důležité pro plánování cesty i pro bezpečnost. V současnosti neexistuje společný standard uvádění informací o vodním stavu. Hodnoty vodočtů se vztahují k odlišným výškám mořské hladiny nebo ke zvláštním referenčním bodům. Aby byl odkaz správný, je nutno spolu s hodnotou vždy uvést příslušný kód vztažného systému (reference_code). Zprávu týkající se vody (WRM) lze použít k poskytnutí těchto informací:

vodní stav (včetně předpovědí),

minimální změřená hloubka (včetně předpovědí),

podjezdná výška (včetně předpovědí),

průtok (včetně předpovědí),

stav vzdutí,

režim.

Vysvětlení překladů v tabulce kódů vztažného systému (reference_code) je uvedeno v kapitole 7.11.

Zprávy WRM se obvykle vytvářejí a zveřejňují automaticky na základě údajů získaných ze snímacího zařízení nebo na základě informací získaných z infrastruktury (např. předpovědi, stav vzdutí). Mohou existovat různé faktory, na jejichž základě dochází ke zveřejnění zprávy WRM, zprávy mohou být například zveřejňovány periodicky nebo při dosažení určité hodnoty.

3.1.   Vyplnění oddílu nts_number ve zprávě WRM

Podle definice XSD pro zprávy NtS verze 4.0 se číslo zprávy NtS nemusí ve zprávách WRM uvádět. Pokud se uvádí, musí být každé číslo jedinečné (Organisation/Year/Number/Serial) podle typu zprávy a je na organizaci, která zprávu WRM poskytuje, aby zajistila, že čísla zpráv budou jedinečná (nemusí jít o po sobě jdoucí čísla).

3.2.   Vyplnění zprávy WRM, včetně předpovědí

Jako datum začátku (date_start) doby platnosti (validity_period) je nutno vyplnit aktuální datum (date_issue = datum vydání) a jako datum konce (date_end) doby platnosti (validity_period) je nutno vyplnit datum dne následujícího po datu vydání (date_issue).

Pro uživatelsky přívětivější informování o změnách, například vodního stavu, lze rozdíl oproti předchozímu srovnávacímu údaji uvést ve zprávě WRM v oddílu „difference“ (rozdíl). Kromě změny hodnoty (např. –5 [cm]) se musí u srovnávacího údaje uvést také časový rozdíl.

V případě předpovědí se jako „measure_date“ (datum měření) uvede datum/čas, pro něž je dotyčná předpověď platná.

Předpovědi vodního stavu vždy obsahují faktor nejistoty. Obvykle se vypočítávají modely s různými parametry (např. předpověď počasí), které vedou k různým předpovězeným hodnotám vodního stavu. Aby bylo možno uvést minimální a maximální předpokládanou hodnotu, např. pro vizualizaci intervalu spolehlivosti předpovědi vodního stavu, obsahuje oddíl „measure“ (měření) ve zprávě WRM další dvě volitelná datová pole.

Interval spolehlivosti předpovědi vodního stavu je znázorněn na následujícím obrázku:

Obrázek 3

Vizualizace intervalu spolehlivosti předpovědi vodního stavu: nejpravděpodobnější hodnota (černá), horní mez intervalu spolehlivosti (fialová), dolní mez intervalu spolehlivosti (červená), naměřený vodní stav (modrá).

(Osa x udává čas; osa y udává vodní stav v cm.)

Image

V definici XSD pro zprávy NtS jsou k dispozici dva prvky:

<value_min>

nejnižší hodnota intervalu spolehlivosti a

<value_max>

nejvyšší hodnota intervalu spolehlivosti.

Vedle předpovědí vodního stavu lze interval spolehlivosti použít také k vyjádření míry nejistoty zveřejněných informací o minimální změřené hloubce a podjezdné výšce.

Minimální (value_min) a maximální (value_max) hodnota intervalu spolehlivosti umožňují poskytnout interval spolehlivosti hodnoty obsažené ve zprávě WRM prostřednictvím normalizované zprávy NtS týkající se vody (WRM), který lze používat v grafech. Samotné nezpracované údaje se uživatelům ve vnitrozemské vodní dopravě nebudou zobrazovat (např. ve formátu kódu).

Kód „NOM“ (žádné měření) se v poli measure_code (druh měření) nesmí používat. Pokud pro určitý typ zprávy WRM neexistuje měření, musí se hodnoty vynechat, je-li třeba, aby byla zpráva vyslána.

4.   Postupy související se zprávou ICEM

Zprávy týkající se ledu (ICEM) závisí na místním pozorování a hodnocení a obvykle se vytvářejí ručně (v případě automatického generování je nutno dodržovat pravidla pro manuální vytváření, viz příručka NtS Encoding Guide pro editory).

Zpráva ICEM se zveřejňuje pro určitý úsek plavební dráhy (fairway_section) vymezený kódy ISRS Location Code pro začátek a konec úseku a obsahuje informace o ledových podmínkách (ice_condition) k určitému datu měření.

Platnost zprávy ICEM začíná dnem zveřejnění (automaticky nastaveným aplikací pro zprávy NtS). Aby se uživatelům nezobrazovaly zprávy ICEM, které již nejsou platné, musí aplikace pro zprávy NtS do pole pro datum konce platnosti (date_end) automaticky vyplnit datum dne následujícího po dni zveřejnění (ledaže je vnitrostátními procesy zajištěno, že se do zprávy doplní datum konce doby platnosti, jakmile informace uvedené ve zprávě přestanou být aktuální).

V příručce NtS Encoding Guide pro editory je popsáno, za jakých okolností editor zpráv vůdcům plavidel vytváří novou zprávu ICEM nebo aktualizuje existující zprávu ICEM. Použijí se tyto postupy:

4.1.   Nová zpráva ICEM

1)

Aplikace pro zprávy NtS mohou editorům zpráv NtS nabízet tyto možnosti:

a.

použít existující zprávu jako koncept pro vytvoření nové zprávy ICEM (např. pokud jsou ledové podmínky podobné podmínkám popsaným v existující zprávě) a/nebo

b.

použít pro určité situace šablony zpráv.

2)

Obsah (např. čas měření nebo příslušné ledové podmínky) musí editor zadat v souladu s kapitolou 6 příručky NtS Encoding Guide pro editory. Datum a čas měření může podle vnitrostátních definic nastavit také aplikace sama.

3)

Když editor nebo vydavatel zprávy NtS aktivuje zveřejnění zprávy,

a.

zkontroluje se, zda je vyplněn veškerý povinný obsah v souladu s definicí XSD pro zprávy NtS (pokud ne, je nutno přejít zpět na krok 2);

b.

aplikace pro zprávy NtS vygeneruje číslo nts_number;

i.

v poli „organisation“ se uvede název nebo kód zodpovědné organizace v závislosti na úloze zveřejňujícího uživatele;

ii.

v poli „year“ se uvede aktuální rok;

iii.

přiřadí se následující dostupné číslo („number“);

iv.

přiřadí se pořadové číslo („serial number“) 0;

c.

v poli „date_issue“ (datum vydání) se automaticky vyplní skutečné datum/čas zveřejnění;

d.

v poli „validity_period“ – „date_start“ (datum začátku doby platnosti) se automaticky vyplní skutečné datum zveřejnění;

e.

v poli „validity_period“ – „date_end“ (datum konce doby platnosti) se automaticky vyplní datum dne následujícího po dni zveřejnění (ledaže je vnitrostátními procesy zajištěno, že se do zprávy doplní datum konce doby platnosti, jakmile informace uvedené ve zprávě přestanou být aktuální).

4.2.   Aktualizace existující zprávy ICEM

1)

Před aktualizací již zveřejněné zprávy je třeba ji nejprve vybrat v nástroji pro editování zpráv ICEM. Původní zprávu ICEM je nutno zkopírovat nebo pozměnit v databázi (v závislosti na vnitrostátních postupech). Zprávu ICEM, jejíž platnost vypršela (její datum validity_date_end již uplynulo) aktualizovat nelze; v takovém případě musí editor zpráv NtS vytvořit novou zprávu ICEM.

2)

Obsah (např. čas měření nebo příslušné ledové podmínky) musí editor změnit v souladu s kapitolou 6 příručky NtS Encoding Guide pro editory. Datum a čas měření může podle vnitrostátních definic změnit také aplikace sama.

3)

Když editor nebo vydavatel zprávy NtS aktivuje zveřejnění zprávy,

a.

zkontroluje se, zda je poskytnut veškerý povinný obsah v souladu s definicí XSD pro zprávy NtS (pokud ne, je nutno přejít zpět na krok 2);

b.

aplikace pro zprávy NtS vygeneruje číslo nts_number;

i.

pole „organisation“ (organizace) zůstane beze změny;

ii.

pole „year“ (rok) zůstane beze změny;

iii.

pole „number“ (číslo) zůstane beze změny;

iv.

v poli „serial number“ (pořadové číslo) se stávající hodnota zvýší o 1;

c.

v poli „date_issue“ (datum vydání) se automaticky vyplní skutečné datum/čas zveřejnění;

d.

v poli „validity_period“ – „date_start“ se automaticky vyplní skutečné datum zveřejnění;

e.

v poli „validity_period“ – „date_end“ (datum konce doby platnosti) se automaticky vyplní datum dne následujícího po dni zveřejnění (ledaže je vnitrostátními procesy zajištěno, že se do zprávy doplní datum konce doby platnosti, jakmile informace uvedené ve zprávě přestanou být aktuální).

5.   Zpráva WERM – základní úvahy

Zprávy týkající se počasí (WERM) se obvykle vytvářejí a zveřejňují automaticky na základě údajů získaných ze snímacího zařízení nebo na základě informací získaných z infrastruktury. Jako datum začátku (date_start) doby platnosti (validity_period) je nutno vyplnit aktuální datum (date_issue = datum vydání) a jako datum konce (date_end) doby platnosti (validity_period) je nutno vyplnit datum dne následujícího po datu vydání (date_issue).

Úsek plavební dráhy se ve zprávě WERM udává jako úsek mezi dvěma body plavební dráhy, tj. oblast, které se týkají údaje z meteorologické stanice (vodočtu).

Je nutno uvést datum a čas měření nebo předpovědi, ačkoli ve zprávách WERM to není povinné.

V případě předpovědí je datem měření („measure date“) datum/čas, pro které je předpověď platná.

5.1.   Vyplnění oddílu nts_number ve zprávě WERM

Podle definice XSD pro zprávy NtS verze 4.0 se ve zprávách WERM nemusí číslo zprávy NtS uvádět. Pokud se uvádí, musí být každé číslo jedinečné (Organisation/Year/Number/Serial) podle typu zprávy a je na organizaci, která zprávu WERM poskytuje, aby zajistila, že čísla zpráv budou jedinečná (nemusí jít o po sobě jdoucí čísla).

5.2.   Vyplnění kódu kategorie počasí („weather_category_code“) ve zprávě WERM

V poli „weather_category_code“ (kategorie počasí) se uvede rychlost větru (hodnoty 0 až 12) podle Beaufortovy stupnice, kterou zveřejnila Světová meteorologická organizace ve své příručce pro mořské meteorologické služby „WMO-No. 558“.

V poli „weather_category_code“ (kategorie počasí) se uvede viditelnost (hodnoty 13 až 22) podle následující tabulky:

Hodnota, význam

Viditelnost

Doplňkové informace

13, velmi hustá mlha

méně než 50 metrů

 

14, hustá mlha

méně než 100 metrů

 

15, mírná mlha

méně než 200 metrů

 

16, mlha

méně než 1 000  metrů

Mlha je tvořena kapičkami vody.

17, kouřmo

od 1 km do 4 km

Kouřmo je tvořeno kapičkami vody. Výraz „kouřmo“ se používá v případě „suché mlhy“, která se obvykle vyskytuje před východem slunce.

18, zákal

od 1 km do 4 km

Zákal je tvořen suchými částicemi.

19, slabý zákal

od 4 km do 10 km

 

20, průzračný vzduch

od 10 km do 20 km

 

21, velmi průzračný vzduch

žádné omezení viditelnosti

 

22, bez mlhy

 

Výraz „bez mlhy“ slouží k vyjádření, že není mlha (v závislosti na vnitrostátních/místních požadavcích).

6.   Postupy související se zprávami FTM

V příručce NtS Encoding Guide pro editory je popsáno, za jakých okolností editor zpráv NtS vytváří novou zprávu FTM nebo aktualizuje existující zprávu FTM. Použijí se tyto postupy:

6.1.   Nová zpráva FTM

1)

Aplikace pro zprávy NtS mohou editorům zpráv NtS nabízet tyto možnosti:

a.

použít existující zprávu jako koncept pro vytvoření nové zprávy FTM a/nebo

b.

použít pro určité situace šablony zpráv.

2)

Obsah (např. doba platnosti, omezení) musí editor zadat v souladu s kapitolami 3 a 4 příručky NtS Encoding Guide pro editory.

3)

Když editor nebo vydavatel zprávy NtS aktivuje zveřejnění zprávy,

a.

zkontroluje se, zda je vyplněn veškerý povinný obsah v souladu s definicí XSD pro zprávy NtS (pokud ne, je nutno přejít zpět na krok 2);

b.

aplikace pro zprávy NtS vygeneruje číslo nts_number;

i.

v poli „organisation“ se uvede název nebo kód zodpovědné organizace v závislosti na úloze zveřejňujícího uživatele;

ii.

v poli „year“ se uvede aktuální rok;

iii.

přiřadí se následující dostupné číslo („number“); pokud bylo speciální číslo zadáno editorem zpráv NtS nebo postupem aplikace v kroku 2, toto číslo se převezme (vzhledem k tomu, že Organisation/Year/Number/Serial) je jedinečná kombinace, jak je vysvětleno v kapitole 15.1);

iv.

přiřadí se pořadové číslo („serial number“) 0;

c.

v poli „date_issue“ (datum vydání) se automaticky vyplní skutečné datum/čas zveřejnění.

6.2.   Aktualizace nebo zrušení existující zprávy FTM

1)

Je nutno vybrat příslušnou zveřejněnou zprávu a aktualizovat ji v nástroji pro editování FTM, přičemž původní zprávu FTM je nutno zkopírovat nebo pozměnit v databázi (v závislosti na vnitrostátních postupech).

a.

Zprávu FTM, jejíž platnost vypršela (její datum konce doby platnosti (validity_date_end) uplynulo), již nelze aktualizovat; v takovém případě musí editor zpráv NtS vytvořit novou zprávu FTM.

b.

Kód předmětu „Zpráva byla zrušena“ se používá pouze tehdy, pokud:

i.

aktuální datum je dřívější než datum začátku doby platnosti (validity_date_start). V tomto případě je možno změnit pouze obsah pole „doplňkové informace v národním jazyce“, zatímco kódovaný obsah zprávy (krok 2) musí zůstat beze změny;

ii.

doba platnosti již začala a nové datum konce platnosti všech omezení je nastaveno na minulost. Datum konce platnosti omezení musí být nastaveno na správný čas.

c.

Pokud je zpráva zrušena, je nutno datum konce platnosti vždy nastavit na datum zrušení zprávy.

2)

Obsah (např. doba platnosti, omezení) musí editor změnit v souladu s kapitolami 3 a 4 příručky NtS Encoding Guide pro editory.

3)

Když editor nebo vydavatel zprávy NtS aktivuje zveřejnění zprávy,

a.

zkontroluje se, zda je vyplněn veškerý povinný obsah v souladu s definicí XSD pro zprávy NtS (pokud ne, je nutno přejít zpět na krok 2);

b.

aplikace pro zprávy NtS vygeneruje číslo nts_number;

i.

pole „organisation“ (organizace) zůstane beze změny;

ii.

pole „year“ (rok) zůstane beze změny;

iii.

pole „number“ (číslo) zůstane beze změny;

iv.

v poli „serial number“ (pořadové číslo) se stávající hodnota zvýší o 1;

c.

v poli „date_issue“ (datum vydání) se automaticky vyplní skutečné datum/čas zveřejnění;

b.

Zpráva FTM s kódem předmětu „Notice withdrawn“ (Zpráva byla zrušena) se při plánování plavby (již) nebere v úvahu.

6.3.   Zpráva FTM týkající se vodní cesty a/nebo objektu

Zpráva FTM týkající se vodní cesty obsahuje informace o jednom nebo několika úsecích vodní cesty. Úsek vodní cesty je vymezen v části „fairway_section“ (úsek vodní cesty) prostřednictvím kódů ISRS Location Code pro jeho počáteční a koncový bod.

Zpráva FTM týkající se objektu obsahuje informace o jednom nebo několika konkrétních objektech na vodní cestě. Objekt je vymezen v části „object“ pomocí kódu ISRS Location Code.

Jedna zpráva FTM se musí týkat

jednoho nebo několika úseků plavební dráhy, nebo

jednoho nebo několika objektů na jednom nebo několika úsecích plavební dráhy

6.4.   Automatické řazení kódů omezení

Různá omezení mají různý vliv na plavbu. Aby se nejzávažnější omezení zobrazovala např. v seznamu zpráv FTM, platí níže uvedené pořadí zobrazení od nejpřísnějšího omezení s důležitostí 1:

Důležitost

Hodnota

Význam (anglicky)

1

OBSTRU

blockage

2

PAROBS

partial obstruction

3

NOSERV

no service

4

SERVIC

changed service

5

VESDRA

vessel draught

6

VESBRE

vessel breadth

7

CONBRE

convoy breadth

8

VESLEN

vessel length

9

CONLEN

convoy length

10

CLEHEI

clearance height

11

VESHEI

vessel air draught

12

AVALEN

available length

13

CLEWID

clearance width

14

AVADEP

available depth

15

LEADEP

least depth sounded

16

DELAY

delay

17

ALTER

alternate traffic direction

18

TURNIN

no turning

19

PASSIN

no passing

20

OVRTAK

no overtaking

21

NOBERT

no berthing

22

NOMOOR

no mooring

23

ANCHOR

no anchoring

24

SPEED

speed limit

25

WAVWAS

no wash of waves

26

NOSHORE

not allowed to go ashore

27

MINPWR

minimum power

28

CAUTIO

special caution

29

NOLIM

no limitation

6.5.   Způsob používání doby omezení

Omezení se stejnými dobami omezení by měly být seskupena / uváděna společně / zkombinována, aby se zobrazovala uživatelsky přívětivým způsobem.

Nástroje pro editování zpráv NtS by měly editorům nabízet funkci, která umožňuje, aby doby omezení nemuseli vypisovat opakovaně.

Všechna omezení musí obsahovat dobu omezení s kódem intervalu, aby bylo možno provádět správné výpočty v aplikacích pro plánování plavby. Pro usnadnění práce editorů zpráv NtS mohou být implementovány následující funkce:

nástroj pro editování zpráv NtS může nabízet funkci kopírování již zadaných omezení, aby editor zpráv NtS nemusel dobu omezení znovu zadávat,

nástroj pro editory zpráv NtS může nabízet funkci výběru více než jednoho kódu omezení pro určitou dobu omezení a automatického vytváření potřebných oddílů s údaji o omezeních na základě informací zadaných editorem zpráv NtS.

„pondělí až pátek kromě státních svátků“: pojem „svátky“ je pro aplikace pro plánování plavby velmi obtížně zpracovatelná. Ke správnému výpočtu je zapotřebí seznam státních svátků každé země. Pokud není takový seznam k dispozici, budou příslušná omezení nastavena i na státní svátky.

„s výjimkou“: tento kód se nesmí použít. Přerušované intervaly se musí uvádět jako samostatné doby omezení v rámci téhož omezení, a proto se tento kód nebude editorům zpráv zobrazovat (nebude pro ně dostupný).

Logika a zobrazování informací v případě kódu intervalu „nepřetržitě“:

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>CON</interval_code>

Pokud se pro interval_code (kód intervalu) použije možnost „nepřetržitě“, spadá čas začátku omezení (start_time) do data začátku omezení (start_date) a čas konce omezení (end_time) spadá do data konce omezení (end_date), např. od 1. dubna 06:00 hod. do 30. června 10:00 hod.

Logika a zobrazování informací v případě jakéhokoli jiného kódu intervalu než „nepřetržitě“:

<date_start>2015-04-01+01</date_start>

<date_end>2015-06-30+02</date_end>

<time_start>06:00:00</time_start>

<time_end>10:00:00</time_end>

<interval_code>WRK</interval_code>

Pokud se jako interval_code (kód intervalu) použije jiná hodnota, potom čas začátku omezení (start_time) a čas konce omezení (end_time) spadá do tohoto intervalu omezení (interval_code), např. od 1. dubna do 30. června, pondělí až pátek od 06:00 hod. do 10:00 hod.

Čas konce omezení je nutno vždy vyplnit v poslední verzi zprávy.

7.   Všeobecná pravidla používání

Je nutno brát v úvahu následující aspekty:

Při programování aplikací pro zprávy NtS (masky pro vyhledávání, formulář pro přihlášení k odběru e-mailů, způsob zobrazování zpráv) je nutno vzít v úvahu tabulku „GUI_labels“ v referenčních tabulkách NtS Reference Tables.

Datum konce omezení (date_end) nemůže být dřívější než datum začátku omezení (date_start).

Kódy, které byly prostřednictvím požadavků na změny zpráv NtS (viz poznámky v definici XSD pro zprávy NtS) zakázány (nemají se nadále používat), se nesmějí editorům zpráv NtS při vytváření nových zpráv zobrazovat. Z důvodu zpětné kompatibility se tyto kódy nadále zobrazují ve výčtech položek definice XSD pro zprávy NtS.

7.1.   Vyplnění čísla zprávy („number_section“)

Každé číslo (Organisation/Year/Number/Serial) musí být jedinečné pro daný typ zprávy. To znamená, že zprávy rozdílných typů mohou mít stejné číslo zprávy NtS.

Pro uživatele jsou čísla zpráv důležitá jen u zpráv FTM a ICEM, u všech ostatních typů zpráv lze zobrazení čísla zprávy přeskočit, pokud to povolují příslušné vnitrostátní předpisy.

Uživatelům se číslo zprávy zobrazuje v následujícím formátu: „Message Type/Country/Organisation/Year/Number/Serial“ (v závislosti na použitých filtrech lze číslo zkrátit, pokud nedojde ke ztrátě informací).

7.2.   Vyplnění prvků „from“, „originator“, „organisation“ a „source“

Do prvku „from“ (odesilatel) v identifikačním oddílu zprávy se vepíše název vnitrostátního systému, který zprávu poskytuje (např. ELWIS, DoRIS, SLOVRIS, FLARIS).

V prvku „originator“ (autor zprávy) se uvádí organizace, která zadává zprávy do vnitrostátních systémů.

Prvek „source“ (vydavatel zprávy) udává orgán, jehož jménem se zprávy FTM zveřejňují.

Prvek „organisation“ v oddílu s číslem zprávy (nts_number) udává název organizace, která toto číslo přiděluje (poskytovatel zprávy NtS).

7.3.   Vynechávání prvků

Prvky, které by obsahovaly pouze standardní nebo výchozí hodnoty, se vynechávají, pokud jsou podmíněné, protože vedou ke zvětšení velikosti zprávy bez jakékoli přidané hodnoty.

Týká se to následujících prvků:

Cílová skupina: target_group_code ALL s direction_code ALL (pokud zpráva neobsahuje žádné jiné konkrétní cílové skupiny),

position_code: AL,

reason_code: OTHER.

7.4.   Automatické vyplnění data vydání zprávy (date_issue)

Zprávy FTM a ICEM

U zpráv FTM a ICEM se jako hodnota prvku date_issue použije skutečné datum a čas zveřejnění zprávy. U aktualizované zprávy se jako hodnota prvku date_issue použije datum a čas zveřejnění aktualizace.

Zprávy WRM a WERM

U zpráv WRM a WERM se jako hodnota prvku date_issue použije datum a čas zpracování požadavku, protože v rámci jedné zprávy WRM nebo WERM může existovat několik měření s rozdílnými časovými razítky vydání.

7.5.   Způsob používání informací o časových pásmech ve zprávách NtS

Ve zprávách NtS kódovaných v jazyce XML se datum a čas musí vždy uvádět jako místní čas včetně časového pásma.

Jedinými výjimkami z tohoto pravidla jsou položky „time_start“ a „time_end“ v oddílu „limitation_period“. Je tomu tak proto, že v oddílu věnovaném omezením lze použít interval. Pokud by datum začátku mělo rozdílný režim časového pásma než datum konce (např. CEST a CET), musela by být změněna informace o časovém pásmu v rámci tohoto intervalu. Tuto změnu nelze vyjádřit prostřednictvím jediné doby omezení. Místo vytvoření různých dob omezení pro každou změnu času se použije jen jedna doba omezení bez informace o časovém pásmu, aby se zkrátila doba potřebná k jejímu zpracování a přenosu.

7.6.   Způsob používání sekund ve zprávách NtS

Obecně platí, že v polích pro (datum)/čas se sekundy uvádět musí, ale uživatelům zpráv NtS se nezobrazují. Pro granularitu dat zpráv NtS postačují minuty.

7.7.   Formát desetinných čísel ve zprávách NtS

Desetinná místa v číselných polích se oddělují . (tečkou). Tisíce se neoddělují žádným znaménkem.

Počet desetinných míst v hodnotách je nutno omezit na rozumnou míru, aby se údaje zobrazovaly uživatelsky přívětivým způsobem.

7.8.   Jednotky, které se mají používat ve zprávách NtS

Ve zprávách NtS se jako jednotky smějí používat pouze cm, m3/s, h, km/h a kW, m/s (vítr), mm/h (déšť) a stupně Celsia, přičemž aplikace mohou jednotky převádět, aby se zobrazovaly uživatelsky přívětivým způsobem.

Pokud se zadávané jednotky liší od normalizovaných jednotek, musí aplikace dané hodnoty příslušným způsobem převést.

7.9.   Pravidla pro prvky „name“, „position_code“a „type_code“

Prvek „name“ (název) se předvyplní automaticky za použití referenčního údaje „national object name“ (název objektu v národním jazyce) z rejstříku RIS (pokud to vyžadují vnitrostátní předpisy, mohou editoři zpráv NtS předvyplněný název upravit). Zásady pojmenování objektů jsou uvedeny v příručce RIS Index Encoding Guide verze 2.0 nebo vyšší. Příklady správných názvů objektů jsou rovněž uvedeny v příručce NtS Encoding Guide pro editory.

Aplikace pro zprávy NtS před název objektu doplní kód typu objektu.

Poloha objektů se vyjadřuje kódem polohy, který aplikace pro zprávy NtS vyhledá v rejstříku RIS Index a doplní jej k objektu ve zprávě. Editoři mohou předvyplněné kódy typu a polohy upravovat. Kód polohy objektu se neuvádí u položek geo_object v oddílu fairway_section.

Úplný název objektu tvoří jeho kód polohy (position code), kód typu (type code) a název (name).

Aby se editorům zpráv NtS usnadnila práce, lze do nástrojů pro editování zpráv NtS implementovat následující mapovací tabulku, která editorům pomůže nalézt/vybrat správné objekty na základě kódu funkce (function_code) nebo typu zprávy NtS (type_code) z rejstříku RIS Index:

Tabulka 1

Párování „RIS Index function_code“ – „NtS type_code“

Function Code

Function Code Meaning

Type Code

Type Code Meaning

 

 

BUAARE

E.1.1

Built-Up Areas

 

to be selected by editor

BUISGL

E.1.2

Building of Navigational Significance

 

to be selected by editor

brgare

G.1.1

- G.1.6 Bridge Area [C_AGGR()]

BRI

bridge

bridge_5

G.1.1

Bascule Bridge

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.2

Bridges with Bridge Arches

BRO

bridge opening

bridge_1

G.1.3

Fixed Bridge

BRO

bridge opening

bridge_4

G.1.4

Lift Bridge

BRO

bridge opening

bridge_12

G.1.5

Suspension Bridge

BRO

bridge opening

bridge_3

G.1.6

Swing Bridge

BRO

bridge opening

cblohd

G.1.8

Overhead Cable

CAB

cable overhead

pipohd

G.1.9

Overhead Pipe

PPO

pipeline overhead

bridge_7

G.1.12

Drawbridge

BRO

bridge opening

bunsta

G.3.2

Bunker / Fuelling Station

BUS

Bunker / Fuelling Station

cranes

G.3.4

Crane

 

to be selected by editor

hrbare

G.3.9

Harbour Area

HAR

harbour

hrbbsn

G.3.10

Harbour Basin

HAR

harbour

ponton

G.3.11

Landing Stage, Pontoon

 

to be selected by editor

morfac

G.3.12

Mooring Facility

MOO

mooring facility

hulkes

G.3.14

Permanently Moored Vessel or Facility

 

to be selected by editor

prtare

G.3.15

Port Area

HAR

harbour

refdmp

G.3.17

Refuse Dump

REF

refuse dump

termnl

G.3.19

Terminal

TER

terminal

trm01

G.3.19

RORO-terminal

TER

terminal

trm03

G.3.19

Ferry-terminal

TER

terminal

trm07

G.3.19

Tanker-Terminal

TER

terminal

trm08

G.3.19

Passenger Terminal

TER

terminal

trm10

G.3.19

Container Terminal

TER

terminal

trm11

G.3.19

Bulk Terminal

TER

terminal

vehtrf

G.3.20

Vehicle Transfer Location

BER

berth

lokbsn

G.4.3

Lock Basin

LKB

lock basin

lkbspt

G.4.4

Lock Basin Part

LKB

lock basin

lokare

G.4.3

/ G.4.4 Lock Area [C_AGGR()]

LCK

lock

excnst

G.4.8

Exceptional Navigational Structure

SLI

ship lift

 

 

TUN

tunnel

 

 

CBR

canal bridge

gatcon

G.4.9

Opening Barrage

BAR

weir

 

 

FLO

flood gate

wtwgag

I.3.4

Waterway Gauge

GAU

tide gauge

FERYRT_2

L.2.1

Cable Ferry

FER

ferry

FERYRT_1

L.2.2.

Free Moving Ferry

FER

ferry

feryrt_4

L.2.3.

Swinging Wire Ferry

FER

ferry

dismar

L.3.2

Distance Mark along Waterway Axis

RIV

river

achare

M.1.1

Anchorage Area

ANC

anchoring area

achbrt

M.1.2

Anchorage Berth

BER

berth

berths_3

M.1.3

Berth / Fleeting Areas

BER

berth

berths_1

M.1.4

Transhipment Berth

BER

berth

trnbsn

M.4.5

Turning Basin

TUR

turning basin

 

 

CAN

canal

 

 

FWY

fairway

rdocal

Q.2.1

Radio Calling-In Point (notification point)

REP

reporting point

chkpnt

R.1.1

Check Point

BCO

border control

sistat_8

R.2.1

Traffic Sistat – Bridge Passage

SIG

signal station

sistat_6

R.2.2

Traffic Sistat – Lock

SIG

signal station

sistat_10

R.2.3

Traffic Sistat – Oncoming Traffic Indicator

SIG

signal station

sistat_2

R.2.4

Traffic Sitat – Port Entry and Departure

SIG

signal station

pas

Passage Points

 

to be selected by editor

riscen

RIS centre

VTC

vessel traffic centre

specon

Special Construction

 

to be selected by editor

trafp

Traffic Points (first reporting points)

REP

reporting point

junction

Waterway node / end of waterway / Junction

 

to be selected by editor

waypt

Waypoint

 

to be selected by editor

Legend:

green

Direct match (1:1 relation)

yellow

matching example, other TypeCodes possible (1:n relation)

blue

no direct match / to be selected by editor

7.10.   Pravidla pro prvek „fairway_name“

Aby nebyla nutná logika aplikace / přítomnost správných referenčních údajů na straně přijímajícího systému (tzn. softwaru, který zprávu zobrazuje uživateli), v rámci geografického objektu („geo_object“) musí být vždy uveden prvek „fairway_name“ (vodní cesta) a aplikace pro zprávy NtS do něho musí automaticky vyplnit název vodní cesty („Waterway name“) z rejstříku RIS Index. Editoři zpráv NtS nesmějí obsah prvku fairway_name měnit.

7.11.   Vysvětlivky k překladům v tabulce „reference_code“

Pro hodnoty v tabulce Reference_code uvedené v referenčních tabulkách NtS Reference Tables platí následující definice:

NAP: Zkratka NAP je v Nizozemsku běžně používána a chápána, takže NAP se nepřekládá

KP: „channel level“ se překládá, a tudíž uvádí v národním jazyce

FZP: používá se pouze zkratka „FZP“ (v současnosti se však již téměř nepoužívá)

ADR: „Adriatic Sea“ se překládá, a tudíž uvádí v národním jazyce

TAW/DNG: „Tweede algemene waterpassing“ (nizozemsky) – „Deuzième Nivellement Général“ (francouzsky) je referenční výška používaná v Belgii k vyjadřování hodnot měření výšky. 0 je průměrná výška hladiny moře při odlivu v Oostende

nizozemsky: TAW

francouzsky: DNG

všechny ostatní jazyky: TAW/DNG

LDC: „low navigable water level Danube Commission“ se překládá, a tudíž uvádí v národním jazyce

HDC: „high navigable water level Danube Commission“ se překládá, a tudíž uvádí v národním jazyce

ETRS: „European Terrestrial Reference System 1989“ – ve všech jazycích se používá zkratka „ETRS89“

7.12.   Doporučení pro prvek „coordinate“

Ačkoli je prvek „coordinate“ (souřadnice) v oddílu geo_object podmíněný, je nutno ve WGS84 uvádět zeměpisné souřadnice ve formátu [d]d mm.mmm[m] N (zeměpisná šířka) a [d][d]d mm.mmm[m] E (zeměpisná délka). Účelem je uvést zprávy NtS do zeměpisných souvislostí.

7.13.   Způsob používání cílových skupin

Oddíl věnovaný cílovým skupinám je tvořen kódem cílové skupiny a kódem směru plavby. Jestliže mají oba tyto kódy hodnotu ALL, celý oddíl se vynechá, pokud zpráva neobsahuje žádné jiné konkrétní cílové skupiny. Pokud je uvedena hodnota jen jednoho z těchto dvou kódů, musí se pro druhý z nich vyplnit výchozí hodnota, protože oba tyto prvky jsou povinné.

Další informace ohledně cílových skupin jsou uvedeny v příručce NtS Encoding Guide pro editory.

7.14.   Zobrazování platných zpráv v určitém okamžiku

Informace o době platnosti (validity_period) budou příslušné aplikace používat k výběru zpráv, které se mají uživatelům zobrazovat po požadovanou dobu.

Pokud je jako předmět (subject_code) uveden INSFER (Informační servis), doba platnosti (např. 1 měsíc) se používá k určení doby, po kterou se uživatelům zpráva informačního servisu zobrazuje, nikoli doby platnosti poskytnutých informací.

7.15.   Volitelné funkce ke zlepšení uživatelské přívětivosti nástrojů pro editování zpráv NtS

V závislosti na vnitrostátních požadavcích je možno editorům zpráv NtS nabídnout níže uvedené funkce.

Aplikace pro zprávy NtS mohou editorům zpráv NtS umožňovat ukládání konceptů zpráv NtS (koncept zprávy lze uložit, i pokud není vyplněn veškerý povinný obsah).

Na jednotlivé editory (například na ty, kteří mohou zadávat/měnit zprávy, nebo na vydavatele, což jsou editoři, kteří kromě editování mohou zprávy také zveřejňovat) se mohou vztahovat různé uživatelské role.

8.   Struktura zprávy NtS v jazyce XML

Struktura zprávy NtS v jazyce XML a také obsah a účel jednotlivých datových prvků jsou vymezeny a dále vysvětleny v dodatku C: Definice schématu XML pro zprávy NtS (XSD)

9.   NtS Web Service

9.1.   Cíl

Odborná skupina pro zprávy NtS konstatovala, že technologie webové služby (web service) je vhodným prostředkem pro poskytování zpráv vůdcům plavidel.

Tato kapitola obsahuje specifikaci webové služby pro poskytování zpráv vůdcům plavidel (NtS Web Service). Zvláštní důraz byl kladen na používání zavedených mezinárodních norem.

Jedním z cílů návrhu celkového pojetí bylo zajistit vyváženost mezi flexibilitou a robustností výsledné webové služby. Filtrovací parametry poskytnuté v požadavcích jsou v zásadě totožné s kritérii vymezenými v normě pro zprávy NtS (úsek vodní cesty s nepovinným uvedením říčního kilometru, doba platnosti, datum zveřejnění zprávy). Zdá se, že vyjadřovací možnosti těchto parametrů jsou vzhledem k případům použití webové služby dostatečné, a zároveň zjednodušují implementaci.

Základním výsledkem je smlouva o webové službě, ve které jsou vymezeny jednotlivé požadavky a odpovědi. Uživatelé webové služby se mohou na tuto smlouvu spolehnout a poskytovatelé ji musejí dodržovat. Smlouva je vymezena za použití mezinárodní normy WSDL.

Každý zúčastněný členský stát zavede jednu nebo více webových služeb pro jednotlivé typy zpráv NtS (FTM, WRM, ICEM, WERM) a poskytuje je prostřednictvím internetu (dále jen „služba pro zprávy NtS“).

Technické podrobnosti implementace webové služby pro zprávy NtS, např. volba vhodných úložišť dat, aplikací a platforem, nespadají do působnosti této specifikace a zodpovídá za ně každý jednotlivý zúčastněný členský stát.

Aby bylo možné vymezit bezpečnou komunikaci, je nutno zvážit různá bezpečnostní hlediska a cíle ochrany. V závislosti na okolnostech nemusí být brána v úvahu všechna tato hlediska. Důležitost jednotlivých bezpečnostních hledisek a míra jejich splnění se mohou lišit. Rovněž proveditelnost určitého opatření může být omezena možnostmi technické implementace. V kontextu zpráv NtS jsou veškeré informace veřejné. Není tudíž nezbytné údaje zpráv NtS zabezpečovat z hlediska ochrany údajů. Každý poskytovatel se proto musí samostatně rozhodnout, do jaké míry toto hledisko ve své službě uplatní.

9.2.   Základní principy a omezení

9.2.1.   Webové normy

Služba NtS Web Service (NtS WS) musí být v souladu se základním profilem interoperability webových služeb (WS-I Basic Profile) verze 1.1. Tento profil „poskytuje pokyny ohledně interoperability pro základní soubor nechráněných specifikací pro web service, jako například SOAP, WSDL a UDDI“ (1). Nejdůležitějšími normami zde jsou:

XML Schema Definition (XSD),

Simple Object Access Protocol (SOAP),

Web Services Description Language (WSDL) a

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI).

Odpovědní zprávou NtS WS je zpráva NtS je definována podle definice schématu XML (XSD) v dodatku C tohoto nařízení Komise.

SOAP

je aplikační protokol pro přenos dat mezi IT systémy a je standardizován konsorciem World Wide Web Consortium (W3C).

Konkrétní prvky pro službu NtS Web Service jsou definovány v souladu s odpovídajícími specifikacemi WSDL v dodatku D tohoto nařízení Komise. Schéma standardu pro zprávy NtS (XSD) je uvedeno spolu s prohlášením ohledně importu.

UDDI

(Universal Description, Discovery and Integration) se zde uvádí jako ústřední, případně mezinárodní registr pro webové služby, kde by mohla být služba NtS Web Service registrována. V tomto registru by si mohli potenciální uživatelé tuto webovou službu vyhledat. Jelikož však jsou potenciální poskytovatelé služby NtS Web Service omezeni zúčastněnými členskými státy a specifikace WSDL je nedílnou součástí příslušného standardu, není potřeba nezávislé registrace služby NtS Web Service očividná.

9.2.2.   Interakční model a metoda kódování pro NtS WS

Pro službu NtS Web Service se používá metoda kódování document/literal wrapped, protože umožňuje validaci porovnáním se schématem XML a názvy operací definované ve specifikaci WSDL se ve zprávách v protokolu SOAP používají přímo jako názvy značek XML.

9.3.   Obecné specifikace a doporučení

9.3.1.   Specifikace: informace o verzi

Informace o verzi služby NtS Web Service má dvě části:

verze samotné webové služby,

verze schématu pro zprávy NtS používaného danou webovou službou.

Část týkající se verze samotné webové služby má dvě části:

hlavní číslo verze webové služby,

dílčí číslo verze webové služby.

Hlavní číslo verze webové služby se uvádí jako kladné celé číslo, které vyjadřuje hlavní číslo verze webové služby.

Dílčí číslo verze webové služby se uvádí jako nezáporné celé číslo, které vyjadřuje dílčí číslo verze webové služby v rámci hlavní verze.

Část týkající se verze schématu pro zprávy NtS obsahuje číslo verze schématu pro zprávy NtS definované odbornou skupinou pro zprávy NtS.

Zde uvedená verze služby NtS Web Service specifikovaná je tedy 2.0.4.0, kde 2.0 je verze samotné webové služby a 4.0 je verze použitého schématu pro zprávy NtS.

Explicitní informace o verzi nejsou v požadavcích nebo odpovědích služby NtS Web Service nutné. Předpokládá se, že online bude vždy současně jen několik málo verzí služeb. Různé verze budou mít různé adresy URL. Každá instance implementace služby NtS Web Service tudíž musí podporovat jednu konkrétní verzi služby NtS. Service.

9.3.2.   Specifikace: struktura jmenných prostorů

Jmenné prostory ve službě NtS Web Service jsou založeny na webové doméně odborných skupin RIS, http://www.ris.eu/.

Jmenné prostory obsahují částici, která indikuje příslušné informace o službě a verzi. Zde uvedená služba tudíž používá tento jmenný prostor:

Služba pro zprávy NtS: http://www.ris.eu/nts.ms/2.0.4.0

9.3.3.   Doporučení: používání jmenných prostorů

Pro větší transparentnost dokumentů XML se doporučuje definovat jmenné prostory v nejkrajnějším vhodném prvku ve schématech a dokumentech instance a nepoužívat místní definice jmenných prostorů ve vnořených prvcích.

9.3.4.   Doporučení: používání předpon jmenných prostorů

Požadavky a odpovědi ve službě NtS Web Service musí používat prvky XML v kvalifikované formě, tzn. s výslovně zadanou předponou jmenného prostoru, a atributy XML v nekvalifikované formě, tzn. bez předpony jmenného prostoru.

Za účelem lepší srozumitelnosti pro lidi se doporučuje používat intuitivní předpony jmenných prostorů, např. „nts“.

9.3.5.   Specifikace: používání kódů ISRS Location Code

Kód ISRS Location Code je vysvětlen v kapitole 2 příručky NtS Encoding Guide pro vývojáře aplikací a také v příručce RIS Index Encoding Guide.

Při zadávání dotazů do služby NtS Web Service může klient odkazovat na různé objekty, např. úseky plavební dráhy, vodočty nebo plavební stupně. Pokud se použijí odpovídající parametry, tzv. identifikační prvky (id elements), musí obsahovat kódy ISRS Location Code. Tyto parametry se obvykle uvádějí v identifikačních prvcích (id elements), přičemž každý obsahuje jedno nebo dvě ID.

Při používání těchto parametrů je nutno dodržovat následující obecné konvence:

Kódy ISRS Location Codes se musí zadávat jako kódy plné délky tvořené 20 znaky, tzn. bez vynechání koncových nul.

Pokud se v rámci jednoho identifikačního prvku (id element) použijí dvě ID, musí oba kódy ISRS Location Code odkazovat na tutéž vodní cestu. To znamená, že tyto kódy obsahují některé shodné číslice nacházející se v části kódu ISRS Location Code, který identifikuje úsek plavební dráhy (fairway_section). Kód úseku plavební dráhy spolu s hektometrem plavební dráhy udává úsek vodní cesty zadaný jako dvojice identifikačních prvků (id elements).

Při specifikování úseků vodních cest (dvojic identifikačních prvků v rámci geografických informací o objektu v plavební dráze (fairway_section geo_object)) ve zprávách NtS je nutno v souvislosti s kódy ISRS Location Code vzít v úvahu následující:

číslice 1 až 2 (Country code):

musí být v rámci dvojiceidtotožné, ale

v rámci jedné dvojice ID lze zadat různé kódy zemí, pokud sousední země používají stejný kód úseku plavební dráhy pro určitou vodní cestu a stejný systém pro definování hektometrů,

číslice 3 až 5 (UN Location code):

nejsou relevantní, mohou být v rámci dvojice ID rozdílné,

číslice 6 až 10 (Fairway section code):

musí být v rámci dvojice ID totožné, ale

[výjimka]: v případě použití belgických kódů ISRS ve službě NtS WS by se k identifikaci úseku plavební dráhy měly používat pouze číslice 6 až 8, protože zprávy NtS budou zveřejňovány v různých úsecích v rámci jedné plavební dráhy,

číslice 11 až 15 (Object Reference code):

nejsou relevantní, mohou být v rámci dvojice ID rozdílné,

číslice 16 až 20 (Fairway Hectometre):

jsou tvořeny pěticí číslic, které udávají hektometr, a tudíž budou obvykle v rámci dvojice ID rozdílné. Příklad: „00235“ znamená kilometr 23,5 plavební dráhy, zatímco „00001“ znamená kilometr 0,1 plavební dráhy,

[výjimka]: v případě Nizozemska neexistuje vždy přímá souvislost mezi hektometrem plavební dráhy a fyzickým kilometrem plavební dráhy, a to v důsledku definice začátku úseku plavební dráhy v síťovém modelu a v reálném světě. V takových případech referenční kód objektů typu „dismar“ začíná řetězcem Kxxxx (xxxx zahrnuje fyzický kilometr, např. NLSVG00130K000300191 (km 3)). Avšak u jiných typů objektů neexistuje v kódech podle ISRS žádná přímá souvislost s fyzickým kilometrem plavební dráhy, např. most Sas van Gent na stejné plavební dráze na km 2,5 má kód podle ISRS NLSVG001300521600186. V případě kanálu Kanaal Gent-Terneuzen začíná fyzický kilometr 0,0 na hranicích Belgie a Nizozemska a hektometr 0,0 plavební dráhy začíná na začátku kanálu v Gentu.

Pokud se zpráva týká více než jednoho úseku vodní cesty nebo plavební dráhy, musí být všechny úseky plavební dráhy vymezeny svým počátečním a koncovým bodem v samostatných prvcích XML „fairway_section“.

Pro některé země nebo regiony se vyžaduje vytvoření filtrovací funkce. Například pokud kód ISRS Location Code (1-2) je BE, použijte kód ISRS Location Code (6-8) jako ID pro lineární odkazování s hektometrem plavební dráhy (ISRS Location Code 16-20). Příklady pro úseky plavební dráhy (platné dvojice ID prvků v fairway_section), které obsahují výše uvedené výjimky:

Dva nizozemské kódy ISRS Location Code jsou platnou definicí úseku vodní cesty (ilustrující nizozemskou výjimku, pokud jde o kilometr plavební dráhy): NLSVG00130K000300191 (kilometr 3,0 v místě Sas van Gent na kanálu Kanaal Gent-Terneuzen) – NLWDP00130K000400200 (kilometr 4,0 v místě Westdorpe na kanálu Kanaal Gent-Terneuzen),

Dva belgické kódy ISRS Location Codes jsou platnou definicí úseku vodní cesty (ilustrující belgickou výjimku, pokud jde o kód úseku plavební dráhy („020“ Albertkanaal)): BEGNK02016L010100414 (plavební stupeň Genk na kilometru 41,4 kanálu Albert Canal) – BEOSH02033L010500772 (plavební stupeň Ham na kilometru 77,2 na kanálu Albert Canal).

Následující obrázek ukazuje protikladné příklady použití kódu ISRS Location Code pro každou z obecných konvencí (na úseky slovenských vodních cest se žádné výjimky z obecných konvencí nevztahují):

Image

Neplatné dotazy pomocí kódů ISRS Location Code

Obecná poznámka: Služba NtS Web Service neumožňuje dotazy na platné kódy ISRS Location Code. Kódy ISRS Location Code jsou uvedeny v Evropském systému pro správu referenčních údajů (ERDMS).

Následujících pět případů uvádí příklady správného použití kódů ISRS Location Code v dotazech a jejich interpretaci.

Případ č. 1: Požadavek neobsahuje žádný prvek ids

Prvek ids je nepovinnou součástí požadavku, takže lze zadat i dotaz bez jakýchkoli prvků ids:

Image

Platný dotaz bez parametru ids

Pokud není zadán prvek ids, vrátí se – samozřejmě v závislosti na dalších filtrovacích kritériích, jako je doba platnosti (validity_period) nebo datum vydání zprávy (date_issue) – všechny zprávy.

Případ č. 2: Požadavek obsahuje jeden prvek id

Každý prvek ids může obsahovat jeden nebo dva prvky id. Následující obrázek ukazuje případ, kdy dotaz obsahuje jeden prvek id:

Image

Platný dotaz s jedním parametrem id

V případě obdržení takového dotazu server vrátí všechny odpovídající zprávy, u kterých hektometr počátečního bodu ≤ zadané hodnotě (v příkladu je to konkrétně 240,7) a hektometr koncového bodu ≥ této hodnotě. Níže uvedený obrázek ukazuje následující výběr zpráv: Poloha, která je předmětem dotazu, leží mezi hektometrem počátečního bodu a hektometrem koncového bodu zpráv č. 1, 3 a 4, takže tyto zprávy by byly vráceny. Zprávy č. 2, 5 a 6 se týkají úseků nebo objektů, jejichž poloha se nepřekrývá s polohou, která je předmětem dotazu, takže tyto zprávy by nebyly vráceny.

Pokud daný kód ISRS Location Code označuje jediný objekt, např. vodočet nebo plavební stupeň, webová služba (web service) by měla vrátit zprávy, které se tohoto objektu týkají.

Image

Odpovídající a neodpovídající zprávy pro jeden parametr id

Případ č. 3: Požadavek obsahuje dva prvky id

Každý prvek ids může obsahovat jeden nebo dva prvky id. Následující obrázek ukazuje případ, kdy dotaz obsahuje dva prvky id:

Image

Platný dotaz se dvěma parametry id

Všechny hodnoty v hektometrech, které jsou předmětem dotazu, budou vyhodnoceny jako platné, ačkoli odpovídající úsek plavební dráhy má odlišné body začátku a konce. Pokud například nějaký úsek plavební dráhy začíná na hektometru 100,0 a končí na hektometru 300,0, byl by dotaz na hektometry 20,0 až 400,0 platný. Interně se samozřejmě vyhledává jen „skutečný“ rozsah úseku plavební dráhy.

To rovněž umožňuje vyhledat všechny zprávy o plavební dráze, aniž by bylo známo přesné rozmezí hektometrů (uživatel by odeslal svůj kód ISRS Location Code s hektometry nastavenými na „00000“ respektive „99999“).

Budou vráceny všechny odpovídající zprávy, které se týkají úseků nebo objektů, jejichž poloha protíná interval v hektometrech, který je předmětem dotazu. Tuto situaci znázorňuje následující graf:

Image

Odpovídající a neodpovídající zprávy pro dva parametry id

Výše uvedený obrázek ukazuje, jak je definováno „protnutí“. Zatímco rozsahy u zpráv č. 1 až 4 se (částečně nebo zcela) překrývají s rozsahem v hektometrech, který je předmětem zadaného dotazu, v případě rozsahů u zpráv č. 5 a 6 tomu tak není, a proto budou vráceny zprávy č. 1 až 4, a zprávy č. 5 a 6 vráceny nebudou.

Technická podmínka pro to, aby se zpráva protnula s intervalem [A, B], je: počáteční bod úseku v hektometrech uvedený ve zprávě je ≤ B a koncový bod v hektometrech je ≥ A.

Kombinace: Požadavek obsahuje více prvků ids

Image

Platný dotaz s více prvky ids

Kombinace několika prvků ids v dotazu vede ke sjednocení odpovídajících zpráv. Každý z prvků ids se zpracovává jednotlivě a zpráva bude vrácena v případě, že odpovídá alespoň jednomu z nich. V uvedeném příkladu by proto byly vráceny tyto zprávy:

všechny zprávy týkající se objektu s kódem ISRS Location Code SKXXX0000010000***** s počátečním hektometrem =0 a koncovým hektometrem ≥ 0 (viz případ č. 2),

všechny zprávy týkající se objektu s kódem ISRS Location Code SKXXX0000500000*****, který protíná interval v hektometrech [11,0 až 15,0] (viz případ č. 3),

všechny zprávy týkající se objektu s kódem ISRS Location Code SKXXX0000200000***** s počátečním hektometrem ≤110,5 a koncovým hektometrem ≥110,5 (viz případ č. 2),

všechny zprávy týkající se objektu s kódem ISRS Location Code SKXXX0000500000*****, který protíná interval v hektometrech [220,0 až 300,0] (viz případ č. 3).

9.4.   Služba pro zprávy NtS (implementační specifikace)

Tato kapitola obsahuje implementační specifikaci služby pro zprávy NtS, odvozenou od úvah a možností uvedených v předchozích kapitolách.

Služba pro zprávy NtS poskytuje čtyři typy zpráv NtS:

1.

NtS FTM (zpráva týkající se vodních cest a provozu),

2.

NtS WRM (zpráva týkající se vody),

3.

NtS ICEM (zpráva týkající se ledu),

4.

NtS WERM (zpráva týkající se počasí).

Implementace služby pro zprávy NtS může podporovat všechny typy zpráv, nebo jen některé z nich. Je povoleno, aby zúčastněný členský stát poskytoval pro konkrétní typ zprávy více služeb, které se navzájem doplňují.

9.4.1.   Požadavek

Aby se dosáhlo maximální robustnosti služby při co nejmenší složitosti, nepoužívá se pro službu NtS Web Service žádný další dotazovací jazyk. Místo toho se používají výrazy poskytované samotným jazykem WSDL. Konkrétní operace spolu s jejich parametry jsou plně vymezeny v rámci specifikace WSDL. V případě služby pro zprávy NtS je definována jedna operace.

Filtrovací kritéria specifická pro daný předmět jsou převzata z normy pro zprávy NtS, ale rozšířena, pokud jde o rozmanitost parametrů:

typ zprávy (povinné kritérium; jeden z typů „FTM“, „WRM“, „ICEM“, „WERM“),

konkrétní úseky vodní cesty nebo jejich části nebo konkrétní objekty (nepovinné kritérium; definovány jedním kódem ISRS Location Code a/nebo dvojicemi těchto kódů),

doba platnosti (nepovinné kritérium; datum začátku a datum konce);

datum zveřejnění zprávy (nepovinné kritérium; jednotlivá data a/nebo jejich intervaly).

Služba vrací pouze zprávy, které odpovídají zadaným kritériím.

Mechanismus stránkování

Za účelem regulace objemu dat je podporován mechanismus stránkování. Stránkovací parametr je definován komplexním typem obsahujícím následující prvky:

offset: pořadové číslo první vrácené zprávy (celé číslo > 0),

limit: max. počet zpráv (celé číslo > 0),

total count: příznak, pokud bude vrácen celkový počet zpráv (hodnota typu Boolean).

Komplexní stránkovací parametr je volitelný, ale pokud je přítomen, musí být uvedeny všechny prvky v jeho rámci. Potom mechanismus stránkování funguje takto:

Celkový počet zpráv nepřekročí hodnotu parametru limit, s tou výjimkou, že hodnota 0 znamená „žádný limit“. Odpověď přeskočí tolik zpráv, kolik je definováno v parametru offset. Aby služba tento mechanismus mohla poskytovat, musí dodržovat dočasně stabilní (ale jinak libovolnou) posloupnost zpráv, např. mezi dvěma aktualizacemi dat zpráv vůči výchozímu datovému souboru webové služby (web service). To znamená, že dvě po sobě jdoucí totožná volání musí vrátit stejné zprávy ve stejném pořadí. Parametr total count určuje, zda odpověď poskytne celkový počet zpráv odpovídajících kritériím specifickým pro daný předmět. Obvykle by mělo stačit vyžádat si tuto informaci s první odpovědí, ale vynechat ji ve všech následných odpovědích. Výsledkem by byl lepší výkon webové služby.

Mechanismus stránkování představuje způsob, jak si zprávy vyžádat iterativně, po jednotlivých „stránkách“. Aby mechanismus stránkování správně fungoval, musí být v každém volání poskytnuty stejné parametry specifické pro daný předmět.

9.4.2.   Odpověď

V případě úspěšného požadavku obsahuje odpověď služby NtS Web Service zprávy NtS, které odpovídají parametrům požadavku. Zprávy NtS musí být v souladu se schématem pro zprávy NtS a lze je validovat porovnáním s tímto schématem. Jelikož je typ zprávy povinným parametrem požadavku, každá odpověď může obsahovat pouze zprávy NtS téhož typu, tedy FTM, WRM, ICEM nebo WERM.

Pokud služba zjistí chyby při zpracování požadavku, může vrátit libovolný počet chybových zpráv za použití chybových kódů uvedených v následující podkapitole.

Jedna odpověď služby NtS Web Service může obsahovat zároveň zprávy NtS i chybové zprávy.

Pokud požadavek obsahoval stránkovací parametry, vrátí se nepovinné informace o stránkování. V tomto případě jsou offset a počet obsažených zpráv povinné, celkový počet musí být přítomen pouze v případě, že byl požadován.

Upozornění: Předpokládá se, že komunikace mezi webovou službou (web service) a uživatelem je technicky zřízena, tzn. že služba přijme požadavek a uživatel obdrží odpovídající odpověď. Technické chyby, např. porucha připojení k internetu nebo nedostupnost webové služby v důsledku údržby nebo havárie, zde nejsou uvažovány. Uvažuje se zde pouze o chybových situacích, které se vyskytují „na pozadí“ vrstvy webové služby z pohledu uživatelů.

Chybové zprávy

Níže jsou uvedeny chybové kódy očekávaných chybových situací spolu s příslušným vysvětlením. V odpovědi je obsažen pouze chybový kód, což je obvyklý postup ve schématu XML pro zprávy NtS.

Chybové kódy služby pro zprávy NtS

Code

Description

Explanation

e010

message type not supported

web service does not support the requested message type

e030

paging parameters inconsistent with messages

parameters for paging mechanism do not fit the available messages, e.g. Offset >= Total Count

e100

syntax error in request

request violates the schema for requests; can be specified in more detail by further e1xx-Codes

e110

incorrect message type

given message type is not known

e120

incorrect type-specific parameters

type-specific parameters are erroneous

e130

incorrect paging parameters

given parameters for the paging mechanism are erroneous

e200

operation not known

the requested operation is unknown

e300

data source unavailable

data source of the web service for the NtS data is temporarily unavailable (technical problem)

e310

too many results for request,

server is unable to handle number of results

9.5.   Generování služeb a klientů

Pokud je důsledně dodržován přístup „contract-first“, tj. kdy je jedna nebo více smluv s úplnými popisy rozhraní předložena ve formě dokumentů v jazyce WSDL, lze implementaci služby (služeb) i implementaci odpovídajícího klienta generovat automaticky za použití vhodných softwarových nástrojů. V ideálním případě není ve vygenerovaném zdrojovém kódu nutno provádět žádné manuální změny.

Avšak ve většině případů je zapotřebí několika iterací, dokud specifikace jazyka WSDL nebude splňovat přesné požadavky takového nástroje. Aby nástroj bezproblémově fungoval, je obvykle nutné individualizovat používání standardu WSDL. V důsledku toho mohou být nezbytné změny specifikace WSDL, přestože tato specifikace WSDL byla původně platnou specifikací podle normy WSDL. Pokud dojde ke změně specifikace WSDL webové služby (web service) po vygenerování služby nebo klienta, může být v závislosti na provedených změnách nutné je vygenerovat znovu.

Slovníček

Výraz

Vysvětlení

ID

Identifikace

ISRS Location Code

kód lokality podle Mezinárodní normy pro hlášení lodí (ISRS)

NtS

zpráva vůdcům plavidel

RIS

říční informační služby

SOAP

Simple Object Access Protocol; síťový protokol obvykle využívaný pro webové služby

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration; standard pro registrační služby v souvislosti s webovými službami

UN

Organizace spojených národů

URL

jednotný lokátor zdroje; údaj o umístění síťového prostředku, který se používá obvykle u internetových adres

WGS 84

Světový geodetický systém 1984

WS

Web Service; služba, která poskytuje svá rozhraní na internetu a využívá se při internetové komunikaci

WSDL

Web Services Description Language; standard pro specifikaci webových služeb

WS-I

Web Services Interoperability Organisation; oborové konsorcium, jehož cílem je podporovat interoperabilitu webových služeb

XML

rozšířený značkovací jazyk; metajazyk pro strukturované vyjadřování dat nezávislé na platformě

XSD

definice schématu XML; standard pro specifikaci struktury dokumentů kódovaných v jazyce XML


(1)  Popis citován z webové stránky WS-I: http://www.ws-i.org

Dodatek C

No

Tag (Group headers and closers are boldly printed)

Description

Occ.

Rule

 

xmlns:nts="http://www.ris.eu/nts/4.0.4.0"

 

 

 

 

<RIS_Message>

Notice to Skippers

 

 

1s

<identification>

Identification section

M

1

1.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

1.2

 

<from>xs:string (64)</from>

Sender (System) of the message

M

 

1.3

 

<originator>xs:string (64)</originator>

Originator (initiator) of the information in this message

M

 

1.4

 

<country_code>nts:country_code_enum</country_code>

Country where message is valid

M

 

1.5

 

<language_code>nts:language_code_enum</language_code>

Original language used in the textual info. (contents)

M

 

1.6

 

<district>xs:string (64)</district>

District / Region within the specified country, where the message is applicable

C

 

1.7

 

<date_issue>xs:dateTime<date_issue>

Date and time of publication including time zone (yyyy-mm-ddThh:mm:ss+hh:mm)

M

 

1e

</identification>

 

 

 

 

 

 

 

 

2s

<ftm>

Fairway and traffic related section

C

1

2.1

 

<internal_id>xs:string (64)</internal_id>

Internal ID

C

 

2.2s

 

<nts_number>

NtS Number

M

 

2.2.1

 

 

<organisation>xs:string (64)</organisation

Name of the publishing organisation (NtS Provider)

M

 

2.2.2

 

 

<year>xs:gYear (1900-9999)</year>

Year of first issuing of the notice

M

 

2.2.3

 

 

<number>xs:integer (0-99999999)</number>

Number of the notice (per year, starting with: 1, 0 shall not be used for published notices)

M

 

2.2.4

 

 

<serial_number>xs:integer (0-99)</serial_number>

Serial number of notice (replacements and withdrawals), original notice: 0

M

 

2.2e

 

</nts_number>

 

 

 

2.3s

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.3.1

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this message

M

5

2.3.2

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.3e

 

</target_group>

 

 

 

2.4

 

<subject_code>nts:subject_code_enum</subject_code>

Subject code

M

 

2.5s

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

2.5.1

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

M

 

2.5.2

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of validity period including time zone (yyyy-mm-dd+hh:mm)

C

 

2.5e

 

</validity_period>

 

 

 

2.6

 

<contents>xs:string (500)</contents>

Additional information in local language

C

 

2.7

 

<source>xs:string (64)</source>

Notice source (name of authority)

C

 

2.8

 

<reason_code>nts:reason_code_enum</reason_code>

Reason / justification of notice

C

 

2.9s

 

<communication>

Communication channel information

C

 

2.9.1

 

 

<reporting_code>nts:reporting_code_enum</reporting_code>

Reporting regime (information or duty to report)

M

5

2.9.2

 

 

<communication_code>nts:communication_code_enum</communication_code>

Communication code (telephone, VHF etc.)

M

5

2.9.3

 

 

<number>xs:string (128)</number>

Telephone, VHF number (including callsign), e-mail address, URL or teletext

C

 

2.9.4

 

 

<label>xs:string (256)</label>

Name of the attachment or additional information

C

 

2.9.5

 

 

<remark>xs:string (1024)</remark>

Additional remarks concerning the communication

C

 

2.9e

 

</communication>

 

 

 

2.10s

 

<fairway_section>

Fairway section, also available for objects (no 2.11)

C

2

2.10.1s

 

 

<geo_object>

Geo information of fairway

M

5

2.10.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the fairway section (2x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

7

2.10.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the fairway section (f.e.: Rhine between bridge A and bridge B)

M

 

2.10.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object (default=FWY)

M

 

2.10.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the fairway

C

 

2.10.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

7

2.10.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.10.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.10.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.10.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.10.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.10.2s

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

C

 

2.10.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.10.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.10.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.10.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.10.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.10.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.10.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.10.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.10.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.10.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.10.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.10.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.10.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.10.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.10.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.10.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.10.2e

 

 

</limitation>

 

 

 

2.10e

 

</fairway_section>

 

 

 

2.11s

 

<object>

Object section

C

2

2.11.1s

 

 

<geo_object>

Geo Information of object

M

5

2.11.1.1

 

 

 

<id>nts:isrs_code_type</id>

ISRS Location Code of the object (1x)

Pattern=[A-Z]{2}[A-Z]{3}[A-Z0-9]{5}[A-Z0-9]{5}[0-9]{5}

M

8

2.11.1.2

 

 

 

<name>xs:string (256)</name>

Local name of the aggregated object

M

 

2.11.1.3

 

 

 

<type_code>nts:type_code_enum</type_code>

Type of geographical object

M

 

2.11.1.4

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position related to the object

C

 

2.11.1.5s

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x)

C

8

2.11.1.5.1

 

 

 

 

<lat>xs:string (10-12)</lat>

[d]d mm.mmm[m] N

M

5

2.11.1.5.2

 

 

 

 

<long>xs:string (10-13)</long>

[d][d]d mm.mmm[m] E

M

5

2.11.1.5e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.11.1.6

 

 

 

<fairway_name>xs:string (256)</fairway_name>

Waterway name (usefull if no RIS Index is available).

C

 

2.11.1e

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.11.2s

 

 

<limitation>

Object limitation section

C

 

2.11.2.1s

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods / intervals (All limitations have to include a limitation period with an interval code in order to allow proper calculations within voyage planning applications)

C

 

2.11.2.1.1

 

 

 

 

<date_start>xs:date</date_start>

Start date of limitation period (overall) INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

M

5

2.11.2.1.2

 

 

 

 

<date_end>xs:date</date_end>

End date of limitation period INCLUDING time zone

format=yyyy-mm-dd+hh:mm

C

 

2.11.2.1.3

 

 

 

 

<time_start>xs:time</time_start>

Start time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.4

 

 

 

 

<time_end>xs:time</time_end>

End time of limitation period WITHOUT time zone

format=hh:mm:ss [whereas ss=00]

C

 

2.11.2.1.5

 

 

 

 

<interval_code>nts:interval_code_enum</interval_code>

Interval for limitation (mandatory M(5) but is set to C to be compatible with former XSD version)

C

 

2.11.2.1e

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.11.2.2

 

 

 

<limitation_code>nts:limitation_code_enum</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.11.2.3

 

 

 

<position_code>nts:position_code_enum</position_code>

Describes the position of the limitation related to the fairway

C

 

2.11.2.4

 

 

 

<value>xs:float</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.11.2.5

 

 

 

<unit>nts:unit_enum</unit>

Unit of the value of the limitation

C

 

2.11.2.6

 

 

 

<reference_code>nts:reference_code_enum</reference_code>

Value reference

C

 

2.11.2.7

 

 

 

<indication_code>nts:indication_code_enum</indication_code>

Minimum or maximum or reduced by

C

 

2.11.2.8s

 

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.11.2.8.1

 

 

 

 

<target_group_code>nts:target_group_code_enum</target_group_code>

Target group (vessel type) for this limitation

M

5

2.11.2.8.2

 

 

 

 

<direction_code>nts:direction_code_enum</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

5

2.11.2.8e

 

 

 

</target_group>

 

 

 

2.11.2e

 

 

</limitation>