EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1976

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

C/2018/8515

OJ L 326, 20.12.2018, p. 64–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1976/oj

20.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1976

ze dne 14. prosince 2018,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) 2018/1139 Komise přijme nezbytná prováděcí pravidla, jimiž se stanoví podmínky bezpečného provozu kluzáků, pokud takové letadlo splňuje podmínky upřesněné v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) daného nařízení.

(2)

S ohledem na specifickou povahu provozu kluzáků jsou zapotřebí vlastní provozní pravidla, stanovená v samostatném nařízení. Tato pravidla by se měla opírat o obecná pravidla letového provozu stanovená v nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2), ale měla by být přepracována a zjednodušena, aby bylo zajištěno, že budou přiměřená a budou vycházet z přístupu založeného na posouzení rizik, a aby byl současně zajištěn bezpečný provoz kluzáků.

(3)

Pokud jde o dozor nad osobami a organizacemi, měly by se požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 965/2012 a v příloze II uvedeného nařízení uplatňovat nadále v souvislosti s letovým provozem kluzáků.

(4)

V zájmu bezpečnosti a s cílem zajistit soulad se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 by se na všechny provozovatele kluzáků, na které se toto nařízení vztahuje, s výjimkou projekčních nebo výrobních organizací vykonávajících určité provozní činnosti, měl vztahovat soubor základních požadavků.

(5)

S ohledem na méně složitou povahu a menší měřítko obchodního provozu kluzáků v porovnání s jinými formami obchodního letectví a podle přístupu založeného na posouzení rizik je vhodné požadovat pro obchodní provoz kluzáků pouze předložení předběžného prohlášení příslušnému úřadu, jak stanoví čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139. Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro předkládání takových prohlášení.

(6)

S ohledem na specifickou povahu určitých provozních činností a podle přístupu založeného na posouzení rizik je vhodné osvobodit určité provozní činnosti kluzáků z požadavku na předložení předběžného prohlášení.

(7)

Aby byl zajištěn hladký přechod a všechny dotčené strany získaly dostatek času na přípravu na uplatňování tohoto nového režimu, mělo by se toto nařízení používat až šest měsíců po jeho vstupu v platnost.

(8)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej ve formě stanoviska (3) Komisi v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla letového provozu kluzáků, pokud takové letadlo splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2018/1139.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I a tyto definice:

1)

„kluzákem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch, které je schopno letu působením aerodynamických sil na jeho nepohyblivé nosné plochy a jehož volný let není závislý na motoru;

2)

„motorem“ se rozumí zařízení používané či určené k použití pro pohon motorových kluzáků;

3)

„motorovým kluzákem“ se rozumí kluzák vybavený jedním nebo více motory, který má s nepracujícím(i) motorem (motory) charakteristiky kluzáku;

4)

„obchodním provozem“ se rozumí jakýkoliv provoz kluzáku za úplatu nebo jinou protihodnotu, jenž je přístupný veřejnosti, nebo pokud není přístupný veřejnosti, jenž je prováděn na základě smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž zákazník nemá nad provozovatelem kontrolu;

5)

„soutěžním letem“ se rozumí jakýkoli letový provoz kluzáku prováděný pro účely účasti v leteckých závodech či soutěžích, včetně použití kluzáku pro přípravu na takový provoz a k letu na místo konání leteckých závodů či soutěže a zpět;

6)

„leteckým veřejným vystoupením“ se rozumí jakýkoli letový provoz kluzáku prováděný jako letová ukázka nebo jako součást zábavního programu v rámci oznámené akce pro veřejnost, včetně použití kluzáku pro přípravu na provoz a k letu na místo konání oznámené akce a zpět;

7)

„seznamovacím letem“ se rozumí jakýkoli krátký let s kluzákem provozovaný za úplatu či jiné protiplnění provozovaný organizací pro výcvik, na niž odkazuje článek 10a nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (4), nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik;

8)

„akrobatickým letem“ se rozumí úmyslný manévr zahrnující náhlou změnu polohy kluzáku, neobvyklou polohu nebo neobvyklé zrychlení, který není nutný pro normální let nebo není prováděn v rámci výcviku pro získání průkazů způsobilosti, osvědčení nebo kvalifikací, s výjimkou kvalifikace pro akrobatické lety;

9)

„hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí ústředí nebo sídlo provozovatele kluzáku, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení;

10)

„dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky“ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je kluzák provozován na odpovědnost nájemce.

Článek 3

Letový provoz

1.   Provozovatelé kluzáků provozují kluzáky v souladu s požadavky stanovenými v příloze II.

První pododstavec se nevztahuje na projekční nebo výrobní organizace, které splňují články 8 a 9 nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (5) a které v oblasti působnosti svých práv provozují kluzák pro účely zavedení nebo změny typu kluzáku.

2.   V souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1139 mohou provozovatelé kluzáků zahájit obchodní provoz pouze poté, co příslušnému úřadu předložili prohlášení o své způsobilosti a dostupnosti prostředků pro plnění povinností spojených s provozem.

První pododstavec se nevztahuje na následující provozní činnosti kluzáků:

a)

provoz se sdílenými náklady za předpokladu, že přímé náklady na let kluzáku a poměrnou část příspěvku na úhradu ročních nákladů na uskladnění, pojištění a údržbu kluzáku sdílejí osoby na palubě;

b)

soutěžní lety nebo letecká veřejná vystoupení za předpokladu, že úplata či jiné protiplnění za takové lety jsou omezeny na výši náhrady přímých nákladů na let kluzáku a přiměřeného příspěvku na úhradu poměrné části ročních nákladů na uskladnění, pojištění a údržbu kluzáku a že získané ceny nepřevyšují hodnotu stanovenou příslušným úřadem;

c)

seznamovací lety, výsadkové lety, vlečení kluzáků nebo akrobatické lety prováděné buď organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a na niž odkazuje článek 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání za předpokladu, že organizace kluzák provozuje na základě vlastnictví nebo dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že takové lety představují pouze okrajovou činnost organizace;

d)

výukové lety prováděné organizací pro výcvik, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a na niž odkazuje článek 10a nařízení (EU) č. 1178/2011.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 9. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 07/2017 ze dne 23. srpna 2017 k návrhu nařízení Komise o revizi provozních pravidel pro kluzáky.

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Nařízení (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA I

DEFINICE

[ČÁST DEF]

Pro účely přílohy II se použijí tyto definice:

1.

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazována shoda s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty;

2.

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

3.

„velitelem letadla (PIC)“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu;

4.

„letovou příručkou letadla (AFM)“ se rozumí dokument obsahující platná a schválená provozní omezení a informace týkající se kluzáku;

5.

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla, vyjma kofeinu a tabáku;

6.

„kritickými fázemi letu“ se rozumí rozjezd, dráha letu při vzletu, konečné přiblížení, nezdařené přiblížení, přistání, včetně dojezdu a všechny ostatní fáze letu, které velící pilot označí za kritické pro bezpečný provoz kluzáku;

7.

„provozním místem“ se rozumí místo, jiné než letiště, vybrané velícím pilotem nebo provozovatelem pro přistání nebo vzlet;

8.

„členem posádky“ se rozumí osoba, jíž provozovatel přidělil povinnosti na palubě kluzáku, pokud je nezastává sám velící pilot, a to pod vedením velícího pilota;

9.

„elektronickou letovou aktovkou (electronic flight bag, EFB)“ se rozumí elektronický informační systém sestávající z vybavení a aplikací pro letovou posádku, jenž umožňuje uchovávat, aktualizovat, zobrazovat a zpracovávat funkce EFB na podporu letového provozu či letové služby;

10.

„nebezpečným zbožím (DG)“ se rozumí předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny v seznamu nebezpečného zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto podle těchto instrukcí klasifikovány;

11.

„technickými instrukcemi“ se rozumí poslední platné vydání technických instrukcí pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží, včetně doplňků a dodatků vydaných organizací ICAO v dokumentu 9284-AN/905;

12.

„zvláštním provozem kluzáku“ se rozumí každý obchodní i neobchodní provoz kluzáku, jehož hlavním účelem není typický sportovní či rekreační provoz, nýbrž seskoky s padákem, lety pro zpravodajská média, lety pro televizní či filmové natáčení, letecká veřejná vystoupení nebo podobné zvláštní činnosti;

13.

„nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání. Občanský soumrak končí večer v okamžiku, kdy se střed slunečního disku dostane 6° pod horizont, a občanské svítání začíná ráno okamžikem, kdy je střed slunečního disku 6° pod horizontem.


PŘÍLOHA II

LETOVÝ PROVOZ KLUZÁKU

[ČÁST SAO]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

SAO.GEN.100 Oblast působnosti

V souladu s článkem 3 stanoví tato hlava požadavky, které musí splnit každý provozovatel kluzáků, který není projekční nebo výrobní organizací podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce.

SAO.GEN.105 Příslušný úřad

Příslušným úřadem je úřad určený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, nebo místo, v němž má provozovatel sídlo nebo kde je usazený, nemá-li žádné hlavní místo obchodní činnosti. Na tento úřad se vztahují požadavky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 965/2012 v souladu s čl. 1 odst. 7 uvedeného nařízení.

SAO.GEN.110 Způsoby průkazu

a)

Požaduje-li to příslušný úřad, který ověřuje průběžný soulad provozovatele podle čl. ARO.GEN.300 písm. a) bodu 2 přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012, prokáže provozovatel soulad se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení.

b)

Provozovatel může k prokázání tohoto souladu použít některý z následujících způsobů:

1)

přijatelné způsoby průkazu;

2)

alternativní způsoby průkazu.

SAO.GEN.115 Seznamovací lety

Seznamovací lety jsou:

a)

provozovány podle pravidel letu za viditelnosti (VFR) ve dne a

b)

kontrolovány z hlediska bezpečnosti osobou, kterou jmenovala organizace odpovědná za takové lety.

SAO.GEN.120 Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

Provozovatel zavede:

a)

opatření související s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c) přílohy II nařízení (EU) č. 965/2012 a

b)

příkazy k zachování letové způsobilosti a další povinné informace vydané agenturou v souladu s čl. 77 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2018/1139.

SAO.GEN.125 Jmenování velícího pilota

Provozovatel ustanoví velícího pilota, který má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 1178/2011.

SAO.GEN.130 Povinnosti velícího pilota

Velící pilot:

a)

nese odpovědnost za bezpečnost kluzáku a všech osob na palubě během provozu kluzáku;

b)

nese odpovědnost za zahájení, pokračování nebo ukončení letu v zájmu bezpečnosti;

c)

zajišťuje, aby byly dodrženy všechny použitelné provozní postupy a kontrolní seznamy;

d)

zahájí let pouze tehdy, jestliže je přesvědčen, že byly dodrženy veškeré provozní požadavky, takže:

1)

kluzák je způsobilý k letu;

2)

kluzák je řádně zapsaný v rejstříku;

3)

přístroje a vybavení požadované pro provedení letu jsou na palubě kluzáku a jsou funkční;

4)

hmotnost kluzáku a umístění těžiště jsou takové, že je let možno provést v rámci mezních hodnot definovaných v letové příručce;

5)

veškeré vybavení a zavazadla jsou řádně naložena a zajištěna a je nadále zajištěna možnost nouzové evakuace a

6)

během letu nebudou překročena provozní omezení kluzáku upřesněná v letové příručce;

e)

zajistí, aby byla provedena předletová prohlídka, jak stanoví letová příručka;

f)

neplní povinnosti v kluzáku v jedné z následujících situací:

1)

když je nezpůsobilý k výkonu služby z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, užívání léků, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky, nebo se cítí z jiného důvodu nezpůsobile;

2)

pokud nejsou splněny příslušné zdravotní požadavky;

g)

odmítne nástup nebo přepravu kterékoli osoby či zavazadla, které podle jeho názoru mohou představovat potenciální ohrožení bezpečnosti kluzáku či kterékoli osoby na palubě;

h)

nedovolí v kluzáku přepravu osoby, která se jeví natolik pod vlivem psychoaktivních látek, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost kluzáku nebo osob na jeho palubě;

i)

zajistí, aby během kritických fází letu nebo vždy, když to pokládá za nezbytné v zájmu bezpečnosti, všechny osoby na palubě seděly a byly upoutány bezpečnostními pásy;

j)

během letu:

(1)

je upoután bezpečnostním pásem a

(2)

je v každém okamžiku u řízení kluzáku vyjma případů, kdy převezme řízení jiný pilot;

k)

přijme v nouzové situaci, která vyžaduje okamžité rozhodnutí a činnost, všechna opatření, která považuje za daných okolností za nezbytná. V takových případech se může v zájmu bezpečnosti odchýlit v nezbytné míře od platných pravidel, provozních postupů a metod;

l)

nepokračuje v letu dál než k nejbližšímu letišti nebo provoznímu místu s přípustným počasím, pokud jeho způsobilost k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou nemoc, únava, nedostatek kyslíku nebo jakákoli jiná příčina;

m)

po skončení letu nebo série letů zapíše do technického deníku nebo do palubního deníku kluzáku údaje o využití kluzáku a všechny známé nebo domnělé závady;

n)

neprodleně nejrychlejšími dostupnými prostředky uvědomí bezpečnostní vyšetřovací orgán státu, na jehož území došlo k události, a záchranné služby tohoto státu o jakékoli nehodě či vážném incidentu, jehož účastníkem byl kluzák;

o)

příslušnému orgánu předloží neprodleně hlášení o protiprávním činu a informuje místní úřad určený státem, na jehož území k protiprávnímu činu došlo, a

p)

neprodleně oznámí příslušnému stanovišti letových provozních služeb (ATS) jakékoli nebezpečné meteorologické nebo letové podmínky, s nimiž se setkal a které by pravděpodobně ovlivnily bezpečnost jiných letadel.

SAO.GEN.135 Povinnosti členů posádky

a)

Každý člen posádky nese odpovědnost za řádné plnění svých povinností v souvislosti s provozem kluzáku.

b)

Členové posádky nevykonávají povinnosti v kluzáku, jsou-li nezpůsobilí z důvodů, jako jsou zranění, nemoc, užívání léků, únava nebo účinky jakékoli psychoaktivní látky, nebo se cítí z jiného důvodu nezpůsobilí.

c)

Členové posádky hlásí velícímu pilotovi obě z těchto skutečností:

1)

každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž jsou přesvědčeni, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz kluzáku, včetně nouzových systémů;

2)

veškeré incidenty.

SAO.GEN.140 Dodržování právních a správních předpisů a postupů

a)

Velící pilot a všichni členové posádky dodržují právní a správní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje.

b)

Velící pilot musí být obeznámen s právními a správními předpisy a postupy, které se týkají výkonu jeho povinností stanovených pro oblasti, přes které letí, letiště nebo provozní místa, která mají být využita, a související zařízení letecké navigace.

SAO.GEN.145 Přenosná elektronická zařízení

Velící pilot nepovolí žádné osobě používat na palubě kluzáku přenosné elektronické zařízení (PED), včetně elektronické letové aktovky (EFB), které by mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost palubních systémů a vybavení kluzáku nebo schopnost ho řídit.

SAO.GEN.150 Nebezpečné zboží

a)

Velící pilot nepovolí žádné osobě přepravovat na palubě nebezpečné zboží.

b)

Přiměřené množství předmětů a látek, které by jinak byly klasifikovány jako nebezpečné zboží a které se používají k usnadnění bezpečnosti letu, pokud se přeprava na palubě kluzáku doporučuje v zájmu zajištění jejich včasné dostupnosti pro provozní účely, je považováno za povolené.

SAO.GEN.155 Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie veškerých těchto dokumentů, příruček a informací:

1)

letová příručka letadla (AFM) nebo rovnocenný dokument (dokumenty);

2)

podrobnosti z vyplněného letového plánu letových provozních služeb (ATS), je-li to vyžadováno v souladu s oddílem 4 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (1);

3)

aktuální a vhodné letecké mapy pro oblast předpokládaného letu;

4)

veškeré další dokumenty týkající se letu nebo požadované dotčenými státy pro daný let;

5)

informace o postupech a vizuálních signálech používaných zakročujícím letadlem a letadlem, proti kterému je zakročováno.

b)

Kromě toho, pokud je v souladu s bodem SAO.DEC.100 požadováno prohlášení, při každém letu je na palubě přepravována jeho kopie.

c)

Nejsou-li přepravovány na palubě, jsou na letišti nebo provozním místě k dispozici originály nebo kopie veškerých těchto dokumentů, příruček a informací:

1)

osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku;

2)

osvědčení letové způsobilosti, včetně příloh;

3)

osvědčení kontroly letové způsobilosti;

4)

osvědčení hlukové způsobilosti, bylo-li vydáno pro motorový kluzák;

5)

povolení rádiové stanice, je-li kluzák vybaven rádiovým komunikačním vybavením v souladu s článkem SAO.IDE.130;

6)

osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti;

7)

palubní deník nebo rovnocenný dokument.

d)

Odchylně od písmen a) a b) mohou být dokumenty, příručky a informace zde uvedené uchovávány na letišti nebo provozním místě u letů:

1)

jež mají zůstat v dohledu letiště nebo provozního místa nebo

2)

při kterých se nepřekračuje vzdálenost nebo neopouští prostor, které určil příslušný úřad.

e)

Vyžaduje-li to příslušný úřad, zpřístupní velící pilot nebo provozovatel tomuto úřadu originální dokumentaci ve lhůtě stanovené úřadem, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 24 hodin.

SAO.GEN.160 Palubní deník

Podrobnosti o kluzáku, jeho posádce a každé trase pro každý let nebo sérii letů se uchovávají ve formě palubního deníku nebo rovnocenného dokumentu.

HLAVA OPS

PROVOZNÍ POSTUPY

SAO.OP.100 Používání letišť a provozních míst

Velící pilot používá pouze taková letiště a provozní místa, která jsou přiměřená pro daný typ kluzáku a daný druh provozu.

SAO.OP.105 Postupy omezování hluku – motorové kluzáky

Velící pilot vezme v úvahu provozní postupy omezování hluku tak, aby byl minimalizován dopad hluku motorového kluzáku, přičemž zajistí, že bezpečnost má přednost před omezováním hluku.

SAO.OP.110 Instruktáž cestujících

Velící pilot zajistí, že před letem, popřípadě během letu se cestujícím dostane instruktáže o běžných, mimořádných a nouzových postupech.

SAO.OP.115 Přeprava zvláštních kategorií cestujících

Velící pilot zajistí, aby osoby vyžadující zvláštní podmínky, pomoc nebo zařízení během letu kluzákem byly přepravovány za podmínek zajišťujících bezpečnost kluzáku a osob nebo majetku na palubě.

SAO.OP.120 Příprava letu

Před zahájením letu velící pilot zajistí veškeré následující skutečnosti:

a)

zařízení nutná pro bezpečný provoz kluzáku jsou dostačující pro druh provozu, podle kterého má být let proveden;

b)

meteorologické podmínky umožní bezpečné provedení letu;

c)

v případě motorového kluzáku, má-li se využívat motor, je množství paliva nebo jiné energie dostatečné k bezpečnému provedení letu.

SAO.OP.125 Plnění paliva a dobíjení či výměna baterií s cestujícími na palubě – motorové kluzáky

Jsou-li na palubě motorového kluzáku cestující:

a)

nedoplňuje se do kluzáku palivo a

b)

baterie používané k pohonu se nedobíjí ani nevyměňují.

SAO.OP.130 Kouření na palubě

Na palubě kluzáku během kterékoli fáze letu nesmí nikdo kouřit.

SAO.OP.135 Meteorologické podmínky

Velící pilot zahájí let nebo v něm pokračuje pouze tehdy, pokud nejnovější dostupné meteorologické informace naznačují, že je možné bezpečné přistání.

SAO.OP.140 Led a jiná znečištění – postupy na zemi

Velící pilot zahájí vzlet pouze tehdy, pokud jsou vnější povrchy kluzáku zbaveny všech nánosů přesahujících míru povolenou letovou příručkou kluzáku, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkonnost nebo ovladatelnost letadla.

SAO.OP.145 Řízení palivového systému nebo jiného zdroje energie za letu – motorové kluzáky

Pokud jde o motorové kluzáky, velící pilot v pravidelných intervalech během letu kontroluje, aby množství použitelného zbývajícího paliva nebo jiného dostupného zdroje energie nebylo menší než množství potřebné pro bezpečné přistání.

SAO.OP.150 Použití doplňkové dodávky kyslíku

Velící pilot zajistí, aby všechny osoby na palubě používaly doplňkovou dodávku kyslíku, kdykoli určí, že v nadmořské výšce zamýšleného letu by nedostatek kyslíku mohl zhoršit jejich schopnosti nebo by pro ně mohl mít škodlivý účinek.

SAO.OP.155 Zvláštní provoz kluzáku

a)

Před zahájením zvláštního provozu kluzáku nebo řady takového provozu provede velící pilot posouzení rizik, přičemž posoudí složitost dané činnosti s cílem stanovit možnosti ohrožení a s nimi spojená rizika zamýšleného provozu a v případě potřeby zavést opatření ke zmírnění dopadů.

b)

Zvláštní provoz kluzáku se provádí v souladu s kontrolním seznamem. Velící pilot sestaví takový kontrolní seznam a zajistí, aby odpovídal zvláštní činnosti a používanému kluzáku, a to na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k veškerým požadavkům stanoveným v této příloze. Kontrolní seznam musí být při každém letu velícímu pilotovi a dalším členům posádky snadno dostupný, je-li to relevantní pro výkon jejich povinností.

c)

Velící pilot pravidelně provádí přezkum a aktualizaci kontrolního seznamu, je-li to nezbytné pro náležité zohlednění posouzení rizik.

HLAVA POL

VÝKONNOST A PROVOZNÍ OMEZENÍ

SAO.POL.100 Vážení

a)

Vážení kluzáku provede jeho výrobce, případně se uskuteční v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2).

b)

Provozovatel zajistí, aby hmotnost kluzáku byla stanovena skutečným zvážením před jeho prvním uvedením do provozu. Započítávají se a řádně dokumentují kumulativní účinky modifikací a oprav na hmotnost. Tyto informace jsou zpřístupněny velícímu pilotovi. Pokud vliv modifikací nebo oprav na hmotnost není znám, je kluzák zvážen znovu.

SAO.POL.105 Výkonnost – obecná ustanovení

Velící pilot provozuje kluzák jen tehdy, pokud je výkonnost kluzáku přiměřená pro dodržení požadavků stanovených v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a všech dalších omezení týkajících se letu, vzdušného prostoru, letiště nebo používaných provozních míst, přičemž zajistí, aby veškeré používané mapy byly v poslední dostupné verzi.

HLAVA IDE

PŘÍSTROJE, ÚDAJE A VYBAVENÍ

SAO.IDE.100 Přístroje a vybavení – obecná ustanovení

a)

Přístroje a vybavení požadované v této hlavě jsou schvalovány v souladu s přílohou I nařízení (EU) č. 748/2012 nebo, jsou-li registrované ve třetí zemi, v souladu s požadavky na letovou způsobilost dotčeného státu registrace, za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

jsou používány letovou posádkou k řízení dráhy letu;

2)

používají se s cílem splnit články SAO.IDE.130 nebo SAO.IDE.135;

3)

jsou trvale nainstalovány v kluzáku.

b)

Odchylně od písmene a) nevyžadují všechny následující přístroje nebo vybavení, jsou-li požadovány v této hlavě, schválení:

1)

samostatné přenosné kapesní svítilny;

2)

chronometr;

3)

vybavení pro přežití a signalizační vybavení.

c)

Přístroje a vybavení musí být snadno ovladatelné nebo přístupné z pracovního místa velícího pilota nebo kteréhokoli jiného člena posádky, kterým mají být používány.

SAO.IDE.105 Letové a navigační přístroje

a)

Kluzáky jsou vybaveny prostředky pro měření a zobrazování:

1)

času v hodinách a minutách;

2)

tlakové nadmořské výšky;

3)

indikované rychlosti letu;

4)

v případě motorových kluzáků, magnetického kurzu.

b)

Při provozu za podmínek, kdy kluzák není možno udržet v požadované dráze letu, aniž by byl odkázán na jeden nebo více dodatečných přístrojů, při letu v oblačnosti nebo v noci jsou kluzáky kromě položek stanovených v písmeni a) navíc vybaveny prostředky pro měření a zobrazování:

1)

vertikální rychlosti (variometr);

2)

letové polohy nebo zatáček a skluzu;

3)

magnetického kurzu.

SAO.IDE.110 Provozní světla

Kluzáky provozované v noci musí být vybaveny všemi těmito prostředky:

a)

systémem protisrážkových světel;

b)

polohovými/navigačními světly;

c)

přistávacím reflektorem;

d)

osvětlením napájeným z elektrické sítě kluzáku, které zabezpečuje přiměřené osvětlení všech přístrojů a vybavení, které je nezbytné pro bezpečný provoz kluzáku;

e)

samostatnými přenosnými kapesními svítilnami pro každé pracovní místo velícího pilota a všech dalších členů posádky.

SAO.IDE.115 Doplňková dodávka kyslíku

Kluzáky, pro které je předepsána dodávka kyslíku v souladu s článkem SAO.OP.150, musí být vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji, které zajistí požadované množství a dodávku kyslíku.

SAO.IDE.120 Záchranné a signalizační vybavení – lety nad vodou

Velící pilot kluzáku provozovaného nad vodou určí před zahájením letu rizika ohrožující životy osob na palubě kluzáku v případě nouzového přistání na vodě. S ohledem na tato rizika určí, zda je nutné použít záchranné a signalizační vybavení.

SAO.IDE.125 Záchranné a signalizační vybavení – potíže při pátrání a záchraně

Kluzáky provozované v oblastech, v nichž by pátrání a záchrana byly zvlášť obtížné, musí být vybaveny takovým záchranným a signalizačním vybavením, které je vhodné pro přelétávanou oblast.

SAO.IDE.130 Rádiové komunikační vybavení

Kluzáky musí mít rádiové komunikační vybavení, které jim umožňuje spojení vyžadované v souladu s dodatkem 4 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a právními předpisy třetí země, probíhá-li let ve vzdušném prostoru této třetí země.

SAO.IDE.135 Odpovídač

Kluzáky musí mít odpovídač sekundárního přehledového radaru (SSR) vyhovující všem předepsaným požadavkům v souladu s čl. SERA.6005 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 a právními předpisy třetí země, probíhá-li let ve vzdušném prostoru této třetí země.

HLAVA DEC

PROHLÁŠENÍ

SAO.DEC.100 Prohlášení

a)

V prohlášení podle čl. 3 odst. 2 potvrdí provozovatel, že splňuje a bude nadále splňovat základní požadavky stanovené v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky tohoto nařízení.

b)

Provozovatel zahrne do prohlášení všechny tyto informace:

1)

své jméno/název;

2)

místo, kde má své hlavní místo obchodní činnosti;

3)

své kontaktní údaje;

4)

datum zahájení provozu a případně datum, ke kterému nabude účinnosti změna stávajícího prohlášení;

5)

v souvislosti se všemi kluzáky používanými pro obchodní provoz, typ kluzáku, registraci, hlavní základnu, druh provozu a organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.

c)

Při podávání prohlášení sdělí provozovatel příslušnému úřadu seznam alternativních způsobů průkazu k prokázání souladu na základě žádosti v souladu s článkem SAO.GEN.110. Tento seznam obsahuje odkazy na související způsoby průkazu.

d)

Při podávání prohlášení použije provozovatel formulář v dodatku k této příloze.

SAO.DEC.105 Změny prohlášení a ukončení obchodního provozu

a)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad neprodleně o jakýchkoli změnách okolností ovlivňujících splnění základních požadavků stanovených v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavků tohoto nařízení, jak je uvedeno v prohlášení předloženém příslušnému úřadu, a o jakýchkoli změnách týkajících se informací uvedených v čl. SAO.DEC.100 písm. b) a seznamu alternativních způsobů průkazu podle čl. SAO.DEC.100 písm. c) zahrnutého do prohlášení nebo k němu přiloženého.

b)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad neprodleně, jakmile již nevykonává obchodní provoz kluzáků.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

Dodatek

Image Text obrazu

Top