Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1996

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1996 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely šetření týkajících se ochrany obchodu a obchodní politiky

C/2018/8811

OJ L 320, 17.12.2018, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1996/oj

17.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/40


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1996

ze dne 14. prosince 2018,

kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely šetření týkajících se ochrany obchodu a obchodní politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 249 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci svého mandátu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (1), (EU) 2015/755 (2), (EU) 2016/1036 (3) a (EU) 2016/1037 (4) provádí Komise obchodní politiku Unie.

(2)

Zejména jsou během šetření týkajících se ochrany obchodu nutně zpracovávány osobní údaje ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5). Komise shromažďuje informace důležité pro šetření, včetně osobních údajů. S výhradou požadavku ochrany důvěrných údajů by všechny informace poskytnuté jakoukoli stranou šetření měly být neprodleně zpřístupněny dalším zúčastněným stranám účastnícím se šetření, a to na základě přístupu ke spisu, který nemá důvěrnou povahu. Toto předávání údajů je nezbytné a ze zákona vyžadované pro ochranu zákonných nároků zúčastněných stran. Úkoly Komise v oblasti obchodní politiky a ochrany obchodu spadají primárně do působnosti Generálního ředitelství pro obchod (dále jen „GŘ pro obchod“), jehož organizační jednotky působí jako správce.

(3)

Osobními údaji zpracovávanými Komisí jsou například identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje a údaje týkající se předmětu šetření nebo s ním související. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečeném elektronickém prostředí, které brání nezákonnému přístupu k údajům nebo předání údajů osobám mimo Komisi. Určité osobní údaje mohou být uloženy v odděleném elektronickém prostředí přístupném omezenému počtu stran, které mají na šetření zájem. Osobní údaje jsou uchovávány útvary Komise odpovědnými za šetření až do ukončení šetření. Administrativní období pro uchovávání údajů je 5 let od ukončení šetření. Po skončení období pro uchování jsou informace týkající se případu včetně osobních údajů převedeny do historických archivů Komise (6).

(4)

Při provádění svých úkolů je Komise ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů povinna dodržovat práva fyzických osob, která jsou uznána čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy, jakož i práva stanovená v nařízení (EU) 2018/1725. Současně se požaduje, aby Komise dodržovala přísná pravidla ochrany důvěrných informací stanovená v článku 19 nařízení (EU) 2016/1036, článku 29 nařízení (EU) 2016/1037, článku 8 nařízení (EU) 2015/478 a článku 5 nařízení (EU) 2015/755.

(5)

Za určitých okolností je třeba sladit práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 s potřebou efektivity šetření a zároveň s plným dodržováním základních práv a svobod ostatních subjektů údajů. Pro tyto účely dává čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení (EU) 2018/1725 Komisi možnost omezit použití článků 14 až 17, 19, 20 a 35, jakož i zásadu transparentnosti stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. a), v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 17, 19, 20 a 35 uvedeného nařízení.

(6)

Za účelem zajištění efektivity šetření týkajících se ochrany obchodu při dodržování standardů ochrany osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, které nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7), je nutné přijmout interní pravidla, na jejichž základě může Komise omezit práva subjektů údajů v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení (EU) 2018/1725.

(7)

Je proto nutné přijmout interní pravidla, která se budou vztahovat na všechny operace zpracování prováděné Komisí při plnění její vyšetřovací funkce v oblasti ochrany obchodu. Tato pravidla by se měla vztahovat na operace zpracování prováděné před zahájením šetření, během šetření a během monitorování následného sledování výstupů šetření.

(8)

Aby byla splněna ustanovení článků 14, 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725, měla by Komise informovat všechny osoby o svých činnostech zahrnujících zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich právech, a to transparentním a uceleným způsobem v podobě prohlášení o ochraně údajů zveřejněném na internetových stránkách Komise. V patřičných případech by Komise měla uvést další záruky, které zajistí, aby byly subjekty údajů informovány individuálně a vhodným způsobem.

(9)

Na základě článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 může Komise také omezit poskytování informací subjektům údajů a výkon jiných práv subjektů údajů za účelem ochrany svých vlastních šetření týkajících se ochrany obchodu a také práv dalších osob souvisejících se šetřeními.

(10)

Kromě toho může být pro zachování účinné spolupráce nutné, aby Komise omezila uplatňování práv subjektů údajů za účelem ochrany operací zpracování prováděných dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie nebo příslušnými orgány členských států. Pro tyto účely by měla Komise s těmito orgány, institucemi a jinými subjekty a orgány konzultovat relevantní důvody pro tato omezení a jejich nezbytnost a přiměřenost.

(11)

Komise může být rovněž nucena omezit poskytování informací subjektům údajů a uplatňování jiných práv subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji získanými od třetích zemí nebo od mezinárodních organizací, aby splnila svou povinnost spolupráce s těmito zeměmi nebo organizacemi a tím zajistila důležitý cíl obecného veřejného zájmu Unie. Za určitých okolností však mohou zájmy nebo základní práva subjektů údajů převážit nad zájmem na mezinárodní spolupráci.

(12)

Komise by měla se všemi omezeními nakládat transparentním způsobem a zaregistrovat každé použití omezení do příslušného záznamového systému.

(13)

Podle čl. 25 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725 mohou správci poskytnutí informací subjektu údajů o důvodech uplatňování omezení odložit, neprovést nebo odepřít, pokud by poskytnutí těchto informací jakýmkoliv způsobem ohrozilo účely uvedeného omezení. Jedná se zejména o případ omezení práv podle článků 16 a 35 nařízení (EU) 2018/1725.

(14)

Komise by měla uložená omezení pravidelně přezkoumávat, aby zajistila, že právo subjektu údajů být informován v souladu s články 16 a 35 nařízení (EU) 2018/1725, bude omezeno pouze tehdy, je-li takové omezení nezbytné k tomu, aby Komise mohla provádět šetření na ochranu obchodu.

(15)

Pokud je uplatněno omezení jiných práv subjektů údajů, měl by správce případ od případu posoudit, zda by informování o omezení ohrozilo jeho účel.

(16)

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů by měl provádět nezávislý přezkum uplatňování omezení s cílem zajistit dodržování tohoto rozhodnutí.

(17)

Nařízení (EU) 2018/1725 nahrazuje nařízení (ES) č. 45/2001 bez přechodného období ode dne svého vstupu v platnost. Nařízení (ES) č. 45/2001 stanovilo možnost uplatňovat omezení na určitá práva subjektů údajů. Aby nebyla ohrožena obchodní politika a provádění šetření týkající se ochrany obchodu, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne vstupu nařízení (EU) 2018/1725 v platnost.

(18)

Evropský inspektor ochrany údajů vydal své stanovisko dne 30. listopadu 2018,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro informování subjektů údajů o zpracování jejich údajů v souladu s články 14, 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725, kterými se Komise řídí při provádění obchodní politiky a při šetřeních týkajících se ochrany obchodu.

Rovněž stanoví podmínky, za nichž může Komise omezit použití článků 4, 14 až 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) 2018/1725 v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) uvedeného nařízení.

2.   Toto rozhodnutí se vztahuje na zpracování osobních údajů Komisí pro účely činností prováděných za účelem plnění úkolů Komise stanovených nařízeními (EU) 2016/1036, (EU) 2016/1037, (EU) 2015/478 a (EU) 2015/755 nebo ve vztahu k těmto činnostem.

3.   Toto rozhodnutí se vztahuje na zpracování osobních údajů všemi útvary Komise v rozsahu, v jakém zpracovávají osobní údaje obsažené v informacích, které jsou povinny předat Komisi, nebo na osobní údaje již zpracované Komisí pro účely činností uvedených v odstavci 2 tohoto článku nebo ve vztahu k těmto činnostem.

Článek 2

Platné výjimky a omezení

1.   Pokud Komise vykonává své povinnosti s ohledem na práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, posoudí, zda platí některá z výjimek stanovených v uvedeném nařízení.

2.   Podle článků 3 až 7 tohoto rozhodnutí může Komise omezit použití článků 14 až 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) 2018/1725, jakož i zásady transparentnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 17, 19, 20 a 35 uvedeného nařízení, pokud by výkon těchto práv a povinností ohrozil účel činností Komise v oblasti obchodní politiky a ochrany obchodu, nebo by nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných subjektů údajů.

3.   Podle článků 3 až 7 tohoto rozhodnutí může Komise rovněž omezit práva a povinnosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku ve vztahu k osobním údajům získaným od dalších orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, příslušných orgánů členských států nebo třetích zemí nebo od mezinárodních organizací, a to za těchto okolností:

a)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie na základě jiných aktů uvedených v článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 nebo podle kapitoly IX uvedeného nařízení nebo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (8) nebo nařízením Rady (EU) 2017/1939 (9);

b)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen příslušnými orgány členských států na základě aktů uvedených v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (10) nebo na základě vnitrostátních opatření provádějících čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 nebo čl. 16 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (11);

c)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl ohrozit spolupráci Komise se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi při šetření v oblasti ochrany obchodu.

Před uplatněním omezení za okolností uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) provádí Komise konzultace s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie nebo příslušnými orgány členských států, ledaže je Komisi zřejmé, že uplatnění omezení je stanoveno v některém z aktů zmíněných v uvedených písmenech.

Ustanovení prvního pododstavce písm. c) se nepoužije, pokud zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů převažují nad zájmem Komise spolupracovat s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

4.   Ustanoveními odstavců 1, 2 a 3 není dotčeno použití jiných rozhodnutí Komise, která stanoví vnitřní předpisy týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých práv podle článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 a článku 23 jednacího řádu Komise.

Článek 3

Poskytování informací subjektům údajů

1.   Komise zveřejní na svých internetových stránkách prohlášení o ochraně údajů, jímž informuje všechny subjekty údajů o svých činnostech na ochranu obchodu, které zahrnují zpracování jejich osobních údajů. V patřičných případech Komise zajistí, aby byly subjekty údajů informovány individuálně a vhodným způsobem.

2.   Pokud Komise zcela nebo zčásti omezí poskytování informací subjektům údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány za účelem šetření týkajících se obchodní politiky nebo ochrany obchodu, zaznamená a zaregistruje důvody těchto omezení v souladu s článkem 6.

Článek 4

Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům, právo na výmaz a právo na omezení zpracování

1.   Pokud Komise zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, právo na výmaz nebo právo na omezení zpracování, jež jsou v tomto pořadí uvedena v článcích 17, 19 a 20 nařízení (EU) 2018/1725, informuje ve své odpovědi na žádost o přístup, výmaz nebo omezení zpracování dotčený subjekt údajů o použitých omezeních a o jejich hlavních důvodech a o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo požádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

2.   Poskytnutí informací týkajících se důvodů omezení uvedených v odstavci 1 může být odloženo, neprovedeno nebo odepřeno, pokud by to zmařilo účel omezení.

3.   Komise zaznamená důvody omezení v souladu s článkem 6.

4.   Pokud je právo na přístup zcela nebo zčásti omezeno, uplatní subjekt údajů své právo na přístup prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů v souladu s čl. 25 odst. 6, 7 a 8 nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 5

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů

Pokud Komise omezí oznamování případů narušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, jak je uvedeno v článku 35 nařízení (EU) 2018/1725, zaznamená a zaregistruje důvody tohoto omezení v souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Zaznamenávání a registrace omezení

1.   Komise zaznamená důvody všech omezení uplatněných v souladu s tímto rozhodnutím, včetně posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení, s přihlédnutím k příslušným ustanovením čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725.

Pro tyto účely se v záznamu uvede, jak by uplatnění práva ohrozilo účel šetření týkajících se obchodní politiky nebo ochrany obchodu nebo omezení uplatňovaných podle čl. 2 odst. 2 nebo 3 nebo jak by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody jiných subjektů údajů.

2.   Záznam a případně dokumenty obsahující podkladové faktické a právní prvky se zaregistrují. Na žádost se zpřístupní evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Článek 7

Délka omezení

1.   Omezení uvedená v článcích 3, 4 a 5 zůstávají v platnosti, dokud je platné jejich odůvodnění.

2.   Jakmile důvody pro omezení uvedené v článcích 3 nebo 5 pominou, Komise omezení zruší a poskytne základní důvody pro omezení subjektu údajů. Zároveň Komise informuje subjekt údajů o možnosti podat kdykoliv stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo požádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

3.   Komise přezkoumá použití omezení uvedeného v článcích 3 a 5 každých šest měsíců od jeho přijetí a při uzavření šetření. Poté Komise/správce monitoruje potřebu zachování jakéhokoliv omezení/odložení jednou ročně.

Článek 8

Přezkum pověřencem Evropské komise pro ochranu osobních údajů

1.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů je bez zbytečného odkladu informován, kdykoli jsou v souladu s tímto rozhodnutím omezena práva subjektu údajů. Na vyžádání se pověřenci pro ochranu osobních údajů zpřístupní záznam a veškeré dokumenty obsahující podkladové faktické a právní prvky.

2.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů může vyzvat k přezkumu omezení. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je písemně informován o výsledku požadovaného přezkumu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 11. prosince 2018.

V Bruselu dne 14. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(6)  Uchovávání spisů v Komisi se řídí společným seznamem pro uchovávání spisů, což je regulační dokument (poslední verze: SEC(2012) 713) v podobě harmonogramu archivace, který stanoví dobu uchovávání pro různé typy spisů Komise.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“) (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


Top