Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1961

Rozhodnutí Komise (EU) 2018/1961 ze dne 11. prosince 2018, kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem interního auditu

C/2018/8587

OJ L 315, 12.12.2018, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1961/oj

12.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/35


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1961

ze dne 11. prosince 2018,

kterým se stanoví vnitřní pravidla týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých jejich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem interního auditu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 249 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) vyžaduje, aby každý orgán Unie zřídil funkci interního auditora, která je vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy. Interní audit v Komisi provádí Útvar interního auditu (dále jen „útvar“), který byl zřízen dne 11. dubna 2000. Interní audit provádí rovněž útvar v decentralizovaných agenturách Unie a jiné nezávislé subjekty, které jsou příjemci příspěvků z rozpočtu Unie.

(2)

Útvar provádí interní audit v souladu s články 117 až 123 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a se svou listinou úkolů (2). V tomto ohledu je útvar zcela nezávislý a má úplný a neomezený přístup ke všem informacím požadovaným při výkonu interního auditu, pokud jde o všechny činnosti a útvary dotčeného orgánu Unie.

(3)

Útvar poskytuje poradenství ostatním útvarům Komise, výkonným agenturám, jakož i decentralizovaným agenturám Unie a dalším nezávislým subjektům získávajícím příspěvky z rozpočtu Unie ohledně toho, jak řešit rizika, tj. ohledně jakékoli události nebo problému, ke kterým by mohlo dojít a které by mohly mít nepříznivý dopad na dosažení politického, strategického a operačního cíle Komise, vydáváním nezávislých stanovisek ke kvalitě řídících a kontrolních systémů a doporučení ke zlepšení podmínek pro provádění operací a řádné finanční řízení v souladu s články 117 až 123 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Interní audit útvaru se tedy typicky nezaměřuje na fyzické osoby jako takové. Během jeho činnosti jsou však nutně zpracovávány osobní údaje ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3). Interní audit, který útvar provádí, zahrnuje posouzení vhodnosti a účinnosti vnitřních systémů řízení a výkonnosti útvarů při provádění politik, programů a činností, účinnosti a účelnosti systémů vnitřní kontroly a auditu použitelných na jednotlivé operace plnění rozpočtu. Přispívá tak k ochraně významných hospodářských a finančních zájmů Unie a členských států. Útvar je správcem zpracovávání, jež provádí v souladu s článkem 118 a čl. 119 odst. 2 finančního nařízení.

(4)

Interní audit prováděný v Komisi a jejích výkonných agenturách, decentralizovaných agenturách Unie a jiných nezávislých orgánech se liší co do formy a obsahu, a to od záruk (včetně posouzení rizik) a konzultací až po přezkumy s omezeným rozsahem působnosti a následnými závazky.

(5)

Výbor pro pokrok v oblasti interního auditu je v souladu se svou listinou úkolů aktualizovanou 21. listopadu 2018 (C(2018)7707) poradní orgán (4), který je Komisi nápomocen při plnění povinností vyplývajících ze Smluv a jiných právních aktů [nařízení (EU, Euratom) 2018/1046] zajištěním nezávislosti Útvaru interního auditu, sledováním kvality práce při interním auditu a zajištěním, aby útvary Komise řádně zohlednily doporučení pro interní a externí audit a aby přijímaly odpovídající následné kroky. Tímto způsobem výbor pro pokrok v oblasti auditu přispívá k celkovému dalšímu zlepšení účinnosti a účelnosti Komise při dosahování jejích cílů a usnadňuje sboru komisařů dohled nad správou, řízením rizik a vnitřními kontrolními postupy Komise. Výbor pro pokrok v oblasti auditu je správcem zpracování údajů, jež provádí v souladu s článkem 123 finančního nařízení.

(6)

Pro účely svých činností stanovených v článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, ať již jedná z vlastního podnětu nebo na základě obdržených podkladů, zpracovává Komise osobní údaje získané nebo obdržené od právnických osob, fyzických osob, členských států a mezinárodních subjektů a organizací. Během těchto činností v rámci vnitřního auditu může útvar rovněž zpracovávat osobní údaje získané nebo obdržené z veřejně dostupných zdrojů, z anonymních nebo identifikovaných zdrojů, které vyžadují ochranu své totožnosti.

(7)

Komise si může vyměňovat osobní údaje s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, s příslušnými orgány členských států a v rámci příslušných mezinárodních dohod nebo dohod o spolupráci s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

(8)

Zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725 prováděné v rámci interního auditu může proběhnout i předtím, než jej Komise formálně zahájí, pokračuje při výkonu auditu a může pokračovat i po formálním ukončení auditu (například z důvodu monitoringu provádění doporučení či posouzení potřeby zahájit nový interní audit).

(9)

Kategorie osobních údajů zpracovávaných Komisí zahrnují identifikační údaje, kontaktní údaje, profesní údaje a údaje týkající se předmětu činnosti. Tyto kategorie osobních údajů jsou uchovávány v zabezpečeném elektronickém prostředí, které brání nezákonnému přístupu k údajům nebo předání údajů osobám, které je nepotřebují znát. Osobní údaje se uchovávají po dobu nejvýše deseti let. Po skončení období pro uchování jsou informace týkající se vnitřního auditu včetně osobních údajů převedeny do historických archivů Komise (5) nebo zničeny.

(10)

Při provádění vnitřního auditu je Komise ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů povinna dodržovat práva fyzických osob, která jsou uznána čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 16 odst. 1 Smlouvy, jakož i práva stanovená v nařízení (EU) 2018/1725. Komise je zároveň v souladu s článkem 117 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 povinna dodržovat přísná pravidla týkající se důvěrnosti, která jsou uvedena v mezinárodních standardech interního auditu.

(11)

Za určitých okolností je třeba sladit práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 s potřebami interního auditu a důvěrnosti výměny informací s fyzickými a právnickými osobami, jakož i s plným dodržováním základních práv a svobod jiných subjektů údajů. Pro tyto účely dává čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení (EU) 2018/1725 Komisi možnost omezit použití článků 14 až 17, 19, 20 a 35, jakož i zásadu transparentnosti stanovenou v čl. 4 odst. 1 písm. a) v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 17, 19, 20 a 35 uvedeného nařízení.

(12)

V zájmu zajištění účinnosti interního auditu a dodržování standardů ochrany osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, které nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6), je nezbytné přijmout vnitřní pravidla, na jejichž základě může Komise v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) nařízení (EU) 2018/1725 omezit práva subjektů údajů.

(13)

Vnitřní pravidla by se měla vztahovat na veškeré zpracování údajů prováděné Komisí při výkonu interního auditu, ať už z vlastního podnětu, nebo na základě obdržených podkladů, kdykoli by výkon práv subjektů údajů mohl ohrozit provádění interního auditu. Tato pravidla by se měla použít na zpracování prováděné před formálním zahájením práce, v průběhu práce, jakož i při sledování opatření přijatých v návaznosti na jeho výsledek.

(14)

Za účelem dodržení článků 14, 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725 by Komise měla informovat všechny osoby o své činnosti zahrnující zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich právech, a to transparentně a uceleně prohlášením o ochraně údajů zveřejněným na internetových stránkách Komise. Komise by případně měla uvést další záruky, které zajistí, aby subjekty údajů byly ve vhodném formátu jednotlivě informovány.

(15)

Na základě článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 může Komise rovněž omezit poskytování informací subjektům údajů a výkon jiných práv subjektů údajů, aby chránila vlastní interní audit, audity orgánů veřejné moci členských států, nástroje a metody auditu, jakož i práva dalších osob související s jejím interním auditem.

(16)

Kromě toho může být pro zachování účinné spolupráce nutné, aby Komise omezila uplatňování práv subjektů údajů za účelem ochrany zpracování údajů útvary Komise nebo dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie nebo orgány členských států a mezinárodními organizacemi, jakož i výborem pro pokrok v oblasti auditu. Pro tyto účely by měla Komise s těmito útvary, orgány, institucemi, úřady, agenturami, orgány a organizacemi, jakož i výborem pro pokrok v oblasti auditu, konzultovat relevantní důvody pro tato omezení a jejich nezbytnost a přiměřenost.

(17)

Komise může být rovněž nucena omezit poskytování informací subjektům údajů a uplatňování jiných práv subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji získanými od třetích zemí nebo od mezinárodních organizací za účelem spolupráce s těmito zeměmi a organizacemi, a zajistit tak důležitý cíl obecného veřejného zájmu Unie. Za určitých okolností však může být zájem na mezinárodní spolupráci převážen zájmem nebo základními právy a svobodami subjektů údajů.

(18)

Komise by měla se všemi omezeními nakládat transparentním způsobem a zaregistrovat každé uplatněné omezení do příslušného záznamového systému.

(19)

Podle čl. 25 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1725 mohou správci poskytnutí informací o důvodech uplatňování omezení na subjekt údajů odložit, vynechat nebo je odepřít, pokud by poskytnutí těchto informací jakýmkoliv způsobem ohrozilo účely omezení. Jedná se zejména o případ omezení práv podle článků 16 a 35 nařízení (EU) 2018/1725.

(20)

V případech, kdy jsou omezena jiná práva subjektů údajů, by měl správce Útvaru interního auditu případ od případu posoudit, zda by informování o omezení ohrozilo jeho účel.

(21)

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů by měl provádět nezávislý přezkum uplatňování omezení s cílem zajistit dodržování tohoto rozhodnutí.

(22)

Nařízení (EU) 2018/1725 bez přechodného období nahrazuje nařízení (ES) č. 45/2001, a to ode dne, kdy vstoupí v platnost. Nařízení (ES) č. 45/2001 stanovilo možnost uplatňovat omezení na určitá práva. Aby se předešlo ohrožení zákonnosti interního auditu, mělo by se toto rozhodnutí použít ode dne vstupu nařízení (EU) 2018/1725 v platnost.

(23)

Evropský inspektor ochrany údajů vydal své stanovisko dne 27. listopadu 2018,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí stanoví pravidla, která má Komise během výkonu interního auditu v souladu s články 117 až 123 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 dodržovat při informování subjektů údajů o zpracování jejich údajů v souladu s články 14, 15 a 16 nařízení (EU) 2018/1725.

Rovněž stanoví podmínky, za nichž může Komise omezit použití článků 4, 14 až 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) 2018/1725 v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. c), g) a h) uvedeného nařízení.

2.   Toto rozhodnutí se vztahuje na zpracovávání osobních údajů Komisí pro účely činností prováděných s cílem plnit úkoly uvedené v článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nebo ve vztahu k těmto činnostem.

3.   Toto rozhodnutí se použije na zpracování osobních údajů v rámci Komise, pokud Komise zpracovává osobní údaje obsažené v informacích, které musí zpracovávat pro účely činností uvedených v tomto článku nebo s ohledem na tyto činnosti.

Článek 2

Platné výjimky a omezení

1.   Pokud Komise vykonává své povinnosti s ohledem na práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, posoudí, zda platí některá z výjimek stanovených v uvedeném nařízení.

2.   Podle článků 3 až 7 tohoto rozhodnutí může Komise omezit použití článků 14 až 17, 19, 20 a 35 nařízení (EU) 2018/1725, jakož i zásady transparentnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení v rozsahu, v jakém jeho ustanovení odpovídají právům a povinnostem stanoveným v článcích 14 až 17, 19, 20 a 35 uvedeného nařízení, pokud by výkon těchto práv a povinností ohrozil účel činnosti Komise podle článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, mimo jiné odhalením nástrojů a metod auditu, nebo by nepříznivě ovlivnil práva a svobody jiných subjektů údajů.

3.   Podle článků 3 až 7 může Komise rovněž omezit práva a povinnosti uvedené ve druhém odstavci tohoto článku ve vztahu k osobním údajům získaným od dalších orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, příslušných orgánů členských států nebo třetích zemí, jakož i od mezinárodních organizací, a to za těchto okolností:

a)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen dalšími orgány, institucemi a jinými subjekty Unie na základě jiných aktů uvedených v článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 nebo podle kapitoly IX uvedeného nařízení nebo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 (7) nebo nařízením Rady (EU) 2017/1939 (8);

b)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl být omezen příslušnými orgány členských států na základě aktů uvedených v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9) nebo na základě vnitrostátních opatření provádějících čl. 13 odst. 3, čl. 15 odst. 3 nebo čl. 16 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 (10);

c)

pokud by výkon těchto práv a povinností mohl ohrozit spolupráci Komise se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi při výkonu interního auditu.

Před uplatněním omezení za okolností uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) vede Komise konzultace s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie nebo příslušnými orgány členských států, ledaže je Komisi zřejmé, že uplatnění omezení je stanoveno v některém z aktů zmíněných v uvedených písmenech nebo by taková konzultace ohrozila účel jejích činností stanovených v článků 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

Ustanovení prvního pododstavce písm. c) se nepoužije, pokud je zájem Komise spolupracovat s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizací převážen zájmem nebo základními právy a svobodami subjektů údajů.

4.   Ustanoveními odstavců 1, 2 a 3 není dotčeno použití jiných rozhodnutí Komise, která stanoví vnitřní předpisy týkající se poskytování informací subjektům údajů a omezení některých práv podle článku 25 nařízení (EU) 2018/1725 a článku 23 jednacího řádu Komise.

Článek 3

Poskytování informací subjektům údajů

Komise na svých internetových stránkách zveřejní prohlášení o ochraně údajů, která informují všechny subjekty údajů o jejích činnostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů pro účely jejích činností podle článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Komise případně zajistí, aby subjekty údajů byly ve vhodném formátu jednotlivě informovány.

Pokud Komise zcela nebo částečně omezuje poskytování informací subjektům údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány pro účely jejích činností podle článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, v souladu s článkem 6 zaznamená a zaregistruje důvody tohoto omezení.

Článek 4

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, právo na výmaz a právo na omezení zpracování

1.   Pokud Komise zcela nebo zčásti omezí právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, právo na výmaz nebo právo na omezení zpracování, jež jsou v tomto pořadí uvedena v článcích 17, 19 a 20 nařízení (EU) 2018/1725, informuje ve své odpovědi na žádost o přístup, výmaz nebo omezení zpracování dotčený subjekt údajů o použitých omezeních, o jejich hlavních důvodech a o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo žádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

2.   Poskytnutí informací týkajících se důvodů omezení uvedených v odstavci 1 tohoto článku může být odloženo, vynecháno nebo odepřeno po dobu, kdy by mařilo účel omezení.

3.   Komise v souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí zaznamená důvody omezení.

4.   Pokud je právo na přístup k osobním údajům zcela nebo zčásti omezeno, uplatní subjekt údajů své právo na přístup k osobním údajům prostřednictvím evropského inspektora ochrany údajů v souladu s čl. 25 odst. 6, 7 a 8 nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 5

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů

Pokud Komise omezí oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, jak je uvedeno v článku 35 nařízení (EU) 2018/1725, v souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí zaznamená a zaregistruje důvody tohoto omezení.

Článek 6

Zaznamenávání a registrace omezení

Komise zaznamená důvody všech omezení uplatněných v souladu s tímto rozhodnutím, včetně posouzení nezbytnosti a přiměřenosti omezení, přičemž zohlední všechny relevantní aspekty čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1725.

Pro tyto účely se v záznamu uvede, jak by uplatnění práva ohrozilo účel činností Komise podle článku 118 a čl. 119 odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 nebo omezení uplatňovaných podle čl. 2 odst. 2 nebo 3 nebo jak by nepříznivě ovlivnilo práva a svobody jiných subjektů údajů.

Záznam a případně dokumenty obsahující podkladové faktické a právní prvky se zaregistrují. Na žádost se zpřístupní evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Článek 7

Délka omezení

1.   Omezení uvedená v článcích 3, 4 a 5 tohoto rozhodnutí zůstávají v platnosti, dokud je platné jejich odůvodnění.

2.   Neplatí-li již důvody uvedené v článcích 3 nebo 5 tohoto rozhodnutí, Komise omezení zruší a poskytne hlavní důvody pro omezení subjektu údajů. Zároveň Komise informuje subjekt údajů o možnosti podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů nebo žádat o soudní ochranu u Soudního dvora Evropské unie.

3.   Komise přezkoumá uplatňování omezení uvedeného v článcích 3 a 5 tohoto rozhodnutí každých šest měsíců po jeho přijetí a před a po ukončení příslušného interního auditu. Komise tudíž každoročně sleduje, zda je třeba omezení/odklad zachovat.

Článek 8

Přezkum pověřencem Evropské komise pro ochranu osobních údajů

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů je bez zbytečného odkladu informován, kdykoli jsou v souladu s tímto rozhodnutím omezena práva subjektu údajů. Na žádost se pověřenci pro ochranu osobních údajů zpřístupní záznam a veškeré dokumenty obsahující podkladové faktické a právní prvky.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů může vyzvat k přezkumu omezení. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je o výsledku požadovaného přezkumu písemně informován.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 11. prosince 2018.

V Bruselu dne 11. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  C(2017) 4435 final.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Zřízen v říjnu 2000, SEC(2000) 1808/3.

(5)  Uchovávání spisů v Komisi se řídí společným seznamem pro uchovávání spisů, což je regulační dokument (poslední verze: SEC(2012) 713) v podobě harmonogramu archivace, který stanoví dobu uchovávání pro různé typy spisů Komise.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“) (Úř. věst, L 283, 31.10.2017, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


Top