EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1875

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1875 ze dne 26. listopadu 2018 o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v odborné komisi pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) ke změnám jednotného technického předpisu - obecná ustanovení - subsystémy (UTP GEN-B) a jednotného technického předpisu – telematika v nákladní dopravě (UTP TAF)

ST/13299/2018/INIT

OJ L 306, 30.11.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1875/oj

30.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 306/50


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1875

ze dne 26. listopadu 2018

o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie v odborné komisi pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) ke změnám jednotného technického předpisu - obecná ustanovení - subsystémy (UTP GEN-B) a jednotného technického předpisu – telematika v nákladní dopravě (UTP TAF)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1) přistoupila Unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“).

(2)

Všechny členské státy kromě Kypru a Malty jsou smluvními stranami úmluvy COTIF a uplatňují ji.

(3)

Na základě článku 8 úmluvy COTIF byla zřízena odborná komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu. V souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) úmluvy COTIF a článků 6 a 8a přípojku F (APTU) této úmluvy má odborná komise pro technické otázky pravomoc přijímat rozhodnutí o přijetí jednotných technických předpisů nebo ustanovení, kterými se mění jednotný technický předpis vycházející z přípojku F (APTU) a přípojku G (ATMF) úmluvy COTIF.

(4)

Odborná komise pro technické otázky se po svém 11. zasedání, které se konalo ve dnech 12. a 13. června 2018, rozhodla písemným postupem přijmout změny bodů 2.1, 2.2 a 2.3 jednotného technického předpisu UTP GEN-B tak, aby definice subsystémů infrastruktury zahrnovala úrovňová křížení a další inženýrské stavby, například mosty, jak je uvedeno v dokumentu připojeném k tomuto rozhodnutí.

(5)

Cílem těchto změn je sladit definici subsystémů v jednotném technickém předpisu UTP GEN-B s unijní definicí subsystémů, jak je uvedena v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (2) zahrnutím úrovňových křížení a dalších inženýrských staveb, například mostů, do definice subsystémů infrastruktury.

(6)

Navrhované změny jsou v souladu s právními předpisy a strategickými cíli Unie, neboť přispívají ke sladění právních předpisů organizace OTIF s odpovídajícími ustanoveními práva Unie, a proto by je měla Unie podpořit.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, jenž má být zaujat jménem Unie v odborné komisi pro technické otázky, jelikož změny bodů 2.1, 2.2 a 2.3 jednotného technického předpisu UTP GEN-B vycházejícího z přípojku F (APTU) úmluvy COTIF budou pro Unii závazné. Dále je vhodné podpořit veškerá sladění jednotného technického předpisu UTP TAF s technickými specifikace týkajícími se interoperability v Unii (TAF TSI),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, jenž má být zaujat jménem Unie v odborné komisi pro technické otázky Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ke změnám bodů 2.1, 2.2 a 2.3 jednotného technického předpisu - obecná ustanovení - subsystémy (UTP GEN-B) a jednotného technického předpisu - telematika v nákladní dopravě (UTP TAF) je uveden v dokumentu připojeném k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí odborné komise pro technické otázky budou po svém přijetí zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením dne jejich vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).


DOPLNĚK

Změny navrhované k přijetí písemným postupem odbornou komisí pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu

1.

Hlasovat kladně o změnách bodů 2.1, 2.2 a 2.3 jednotných technických předpisů UTP GEN B navrhovaných odbornou komisí pro technické otázky, jak jsou uvedeny v pracovním dokumentu odborné komise pro technické otázky TECH-18010-CTE11-5 a popsány níže:

„2.1   Infrastruktura

Úmluva COTIF zahrnuje infrastrukturu […] v rozsahu souvisejícím s rozhraními s vozidly. […]

2.2   Energetika

Úmluva COTIF zahrnuje systém energie pouze v rozsahu souvisejícím s rozhraními s vozidly. Proto subsystém energie zahrnuje pouze nadzemní vedení (trolejové vedení) a kvalitu dodané elektřiny.“

2.3   Traťové řízení a zabezpečení

Úmluva COTIF zahrnuje traťové řízení a zabezpečení […] v rozsahu souvisejícím s rozhraními s vozidly.“

2.

Hlasovat kladně o změnách jednotných technických předpisů UTP TAF navrhovaných odbornou komisí pro technické otázky, které spočívají v aktualizaci seznamu technické dokumentace v jednotném technickém předpisu UTP TAF podle odpovídajícího nového revidovaného seznamu v (dodatku I) technické specifikace pro interoperabilitu TAF TSI.

Top