EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L1846

Směrnice Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018, kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP.)

C/2018/7686

OJ L 299, 26.11.2018, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1846/oj

26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/58


SMĚRNICE KOMISE (EU) 2018/1846

ze dne 23. listopadu 2018,

kterou se s ohledem na vědecký a technický pokrok mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II a oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES odkazují na ustanovení mezinárodních dohod o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a na vnitrozemských vodních cestách podle definice v článku 2 uvedené směrnice.

(2)

Ustanovení uvedených mezinárodních dohod jsou každé dva roky aktualizována. Naposledy pozměněné verze uvedených dohod se tudíž použijí ode dne 1. ledna 2019 s přechodným obdobím do 30. června 2019.

(3)

Oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II a oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/68/ES

Směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.1 nahrazuje tímto:

„I.1   ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné ode dne 1. ledna 2019, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

2)

V příloze II se oddíl II.1 nahrazuje tímto:

„II.1   RID

Příloha k RID, obsaženému v dodatku C COTIF, použitelná od 1. ledna 2019, přičemž „smluvním státem RID“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

3)

V příloze III se oddíl III.1 nahrazuje tímto:

„III.1   ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelná od 1. ledna 2019, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. listopadu 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


Top