EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1296

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1296 ze dne 18. září 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejích přípojků

ST/11493/2018/INIT

OJ L 243, 27.9.2018, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1296/oj

27.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/11


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/1296

ze dne 18. září 2018

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejích přípojků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „Úmluva COTIF“) rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Rozhodnutí 2013/103/EU stanoví, že při jednáních Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) zastupuje Unii Komise.

(3)

Členské státy, s výjimkou Kypru a Malty, jsou smluvními stranami Úmluvy COTIF a uplatňují ji.

(4)

Valné shromáždění OTIF bylo zřízeno podle čl. 13 odst. 1 písm. a) Úmluvy COTIF. Očekává se, že valné shromáždění OTIF na svém 13. zasedání, které se má konat ve dnech 25. a 26. září 2018 rozhodne o některých změnách Úmluvy COTIF a jejích přípojků E (Smlouva o užívání infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě – CUI) a G (Technická admise železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě – ATMF). Valné shromáždění má na tomto zasedání rovněž rozhodnout o přijetí nového přípojku H k Úmluvě COTIF týkajícího se bezpečného provozu vlaků v mezinárodní dopravě.

(5)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie na 13. zasedání valného shromáždění OTIF, neboť navrhované změny Úmluvy COTIF a jejích přípojků budou závazné pro Unii a mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah práva Unie, konkrétně směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (2) a (EU) 2016/798 (3).

(6)

Cílem změn jednacího řádu valného shromáždění OTIF je aktualizovat některá ustanovení v důsledku přistoupení Unie k Úmluvě COTIF v roce 2011, zejména pokud jde o hlasovací právo regionální organizace a zjišťování usnášeníschopnosti.

(7)

Cílem změn Úmluvy COTIF je zlepšit a usnadnit postup její revize, aby bylo možné změny Úmluvy COTIF a jejích přípojků provádět rychle a důsledně a zabránit nepříznivým dopadům současného zdlouhavého postupu pro revizi, včetně rizika vnitřního nesouladu mezi změnami přijatými revizní komisí a změnami přijatými valným shromážděním OTIF, jakož i vnějšího nesouladu, zejména s právem Unie.

(8)

Změny přípojku E (CUI) Úmluvy COTIF mají za cíl vyjasnit rozsah platnosti Jednotných právních předpisů CUI, aby se zajistilo jejich systematičtější uplatňování ke sledovanému účelu, totiž v mezinárodní železniční dopravě, například v koridorech pro nákladní dopravu nebo v mezinárodní osobní přepravě.

(9)

Změny přípojku G (ATMF) Úmluvy COTIF jsou zaměřeny na dosažení harmonizace mezi pravidly OTIF a pravidly Unie, zejména poté, co Unie v roce 2016 přijala čtvrtý železniční balíček.

(10)

Většina navržených změn je v souladu s právem a strategickými cíli Unie, a Unie by je proto měla podpořit.

(11)

Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 13. zasedání valného shromáždění OTIF, by měl proto vycházet z dodatku k tomuto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 13. zasedání valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), je stanoven v dodatku.

2.   Zástupci Unie ve valném shromáždění OTIF mohou schválit méně důležité změny postojů stanovených v dodatku bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí 13. valného shromáždění OTIF budou po přijetí uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením dne svého vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. září 2018.

Za Radu

předseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).


DOPLNĚK

1.   ÚVOD

Třinácté zasedání valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2018. Dokumenty týkající se pořadu jednání jsou k dispozici na webové stránce OTIF na adrese: http://extranet.otif.org/en/?page_id=1071.

2.   PŘIPOMÍNKY K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

Bod 1 pořadu jednání – Volba předsedy a místopředsedy

Dokument(y): žádný

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

Bod 2 pořadu jednání – Přijetí pořadu jednání

Dokument(y): SG-18028-AG 13/2.1; SG-18047-AG 13/2.2

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná), aniž jsou dotčeny pravomoci členských států ohledně bodu 9 pořadu jednání

Uplatnění hlasovacích práv: Unie, aniž jsou dotčeny pravomoci členských států ohledně bodu 9 pořadu jednání

Postoj: za přijetí pořadu jednání

Bod 3 pořadu jednání – Vytvoření mandátového výboru

Dokument(y): žádný

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

Bod 4 pořadu jednání – Organizace práce a určení výborů považovaných za nezbytné

Dokument(y): žádný

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

Bod 5 pořadu jednání – Změna jednacího řádu

Dokument(y): SG-18030-AG 13/5

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit změny jednacího řádu valného shromáždění.

Navrhované změny jednacího řádu valného shromáždění OTIF se týkají lhůt pro předkládání a odesílání dokumentů, účasti nezávislých odborníků a vyjasnění ustanovení týkajících se uplatňování práv ze strany regionálních organizací. Současná verze jednacího řádu byla přijata před přistoupením Unie k Úmluvě COTIF; některá ustanovení je proto třeba aktualizovat, zejména ustanovení o usnášeníschopnosti a ustanovení upravují hlasovací práva Unie (články 20 a 21), která musí být změněna, aby se dodržel článek 38 Úmluvy COTIF a Dohoda EU-OTIF. Ostatní navrhované změny mají za cíl řádný průběh valného shromáždění na základě nejlepších dostupných osvědčených mezinárodních postupů a praxe OTIF; tyto změny by rovněž měly být podpořeny.

Bod 6 programu jednání – Volba generálního tajemníka na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021

Dokument(y): omezené použití

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

Bod 7 pořadu jednání – Členství v OTIF – všeobecná situace

Dokument(y): SG-18032-AG 13/7

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: nevztahuje se

Postoj: žádný

Bod 8 pořadu jednání – Spolupráce s mezinárodními organizacemi a sdruženími

Dokument(y): SG-18048-AG 13/8

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj:

Vystoupit proti návrhu sekretariátu OTIF, aby valné shromáždění pověřilo správní výbor zřizováním a rozpouštěním poradních kontaktních skupin s jinými mezinárodními organizacemi a sdruženími a dohlížet na fungování kontaktních skupin.

Navrhnout, aby v souladu s čl. 13 § 2 Úmluvy COTIF valné shromáždění rozhodovalo o dočasném ustanovení, tj. na dobu čtyř let, výboru ad hoc, jehož úkolem by bylo zřizovat a rozpouštět poradní kontaktní skupiny s jinými mezinárodními organizacemi a sdruženími a dohlížet na fungování kontaktních skupin. Unie by v souladu s čl. 5 odst. 1 dohody o přistoupení měla mít právo podílet se na práci výboru ad hoc. Činnosti výboru by se měly řídit pracovním programem OTIF a měly by s ním být v souladu.

Sekretariát organizace OTIF navrhuje, aby valné shromáždění zmocnilo správní výbor zřizovat a rozpouštět poradní kontaktní skupiny s jinými mezinárodními organizacemi a dohlížet na fungování těchto skupin. Unie v této fází souhlasí s cílem, aby byla v daných záležitostech umožněna určitá flexibilita. Nemůže ale návrh přijmout jako takový, neboť se jím správnímu výboru svěřuje nový úkol, který překračuje rámec úkolů stanovených v čl. 15 § 2 Úmluvy COTIF, aniž by byla úmluva formálně změněna v souladu s použitelnými postupy.

Unie sice s cílem souhlasí, avšak navrhuje, aby valné shromáždění dočasně ustanovilo výbor ad hoc v souladu s čl. 13 § 2 Úmluvy, jehož úkolem by bylo zřizovat a rozpouštět poradní kontaktní skupiny s jinými mezinárodními organizacemi a sdruženími a dohlížet na fungování těchto skupin. S ohledem na to je důležité mít na paměti, že takové úkoly mají praktické dopady na vývoj politik na úrovni OTIF ve všech oblastech. Je proto nezbytné zaručit, aby se Unie do těchto činností plně zapojila v souladu s čl. 5 odst. 1 dohody o přistoupení.

Bylo by vhodné tak učinit na dobu čtyř let, aby bylo ještě před uplynutím této doby možné zhodnotit, zda jsou nabyté zkušenosti uspokojivé. V kladném případě a v návaznosti na řádnou přípravu by připadala v úvahu změna Úmluvy zajišťující strukturální řešení při dodržení záruk pro Unii stanovených v čl. 5 odst. 1 dohody o přistoupení.

Bod 9 pořadu jednání – Rámec rozpočtu

Dokument(y): omezené použití

Pravomoc: členské státy

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

V článku 4 Dohody EU-OTIF se stanoví, že „Unie nepřispívá do rozpočtu OTIF a nepodílí se na rozhodnutích týkajících se tohoto rozpočtu“.

Bod 10 pořadu jednání – částečná revize základní Úmluvy: změna postupu pro revizi Úmluvy COTIF

Dokument(y): SG-18035-AG 13/10

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: Podpořit změnu čl. 34 §§ 3 až 6 Úmluvy COTIF a schválit úpravy vysvětlující zprávy.

V souladu s výsledkem jednání na toto téma na 26. zasedání revizní komise je nezbytné a vhodné podpořit navrhovanou změny Úmluvy COTIF, aby se stanovila pevná lhůta (36 měsíců) pro vstup v platnost změn přípojků přijatých valným shromážděním, včetně doložky pružnosti, na základě které může být daná lhůta případ od případu prodloužena, rozhodne-li tak valné shromáždění většinou stanovenou podle čl. 14 § 6 Úmluvy COTIF.

Cílem návrhu je zlepšit a usnadnit postup revize Úmluvy COTIF za účelem důsledného a rychlého provádění změn Úmluvy a jejích přípojků a zamezit nepříznivým účinkům současného zdlouhavého postupu pro revizi, včetně rizika vnitřního nesouladu mezi změnami přijatými revizní komisí a změnami přijatými valným shromážděním, jakož i vnějšího nesouladu, a to zejména s právem Unie.

Bod 11 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů CIM – zpráva generálního tajemníka

Dokument(y): SG-18036-AG 13/11

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie (v případě, že se hlasování uskuteční)

Postoj: Vzít na vědomí zprávu generálního tajemníka a pověřit jej, aby na 14. valném shromáždění předložil zprávu o postupu prací týkajících se celních otázek a digitalizace přepravních dokladů v nákladní dopravě a případně předložil návrhy na změnu Jednotných právních předpisů CIM.

Bod 12 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů CUI

Dokument(y): SG-18037-AG 13/12

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj:

Podpořit změny týkající se názvu a článků 1, 3, 5 (§ 1), 5 bis (§§ 1 a 2), 7 (§ 2), 8, 9 (§1) a 10 (§3) Jednotných právních předpisů CUI a schválit úpravy vysvětlující zprávy.

Podpořit za účelem úprav Jednotných právních předpisů CUI změny článku 2 (§ 1 písmeno a) bod 3) a článku 6 (§ 1 písm. e)) Úmluvy COTIF.

V souladu se změnami, které byly přijaty na 26. zasedání revizní komise v únoru 2018, se navrhuje podpořit změny, jejichž cílem je především vysvětlit rozsah platnosti Jednotných právních předpisů CUI tak, že se do článku 3 zahrne definice „mezinárodní železniční dopravy“, kterou se rozumí „přeprava, jež si vyžaduje použití mezinárodní trasy vlaků nebo několika navazujících vnitrostátních tras vlaků nacházejících se nejméně ve dvou státech a koordinovaných příslušným provozovatelem infrastruktury“, a že se příslušně změní článek 1 (Rozsah platnosti) a současně zachová spojení s Jednotnými právními předpisy CIV a CIM. Cílem je zabezpečit systematičtější uplatňování Jednotných právních předpisů CUI ke sledovanému účelu, tj. v mezinárodní železniční dopravě.

Navržené změny jsou v souladu s definicemi a ustanoveními acquis Unie, které se týkají správy železniční infrastruktury a koordinace mezi provozovateli infrastruktury (např. články 40, 43 a 46 směrnice 2012/34/EU (přepracované znění)). Co se týče navržené změny článku 8 (Odpovědnost provozovatele), v podstatě jde o redakční změnu, která se nedotýká rozsahu platnosti nebo podstaty ustanovení. Změny navržené k článku 9 a rovněž k článkům 3, 5, 5bis, 7 a 10 jsou čistě redakční.

Bod 13 pořadu jednání – Částečná revize Jednotných právních předpisů ATMF

Dokument(y): SG-18038-AG 13/13

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit částečnou revizi Jednotných právních předpisů ATMF podle návrhu sekretariátu OTIF.

Částečná revize Jednotných právních předpisů ATMF byla přijata na 26. zasedání revizní komise na základě níže popsaných důvodů. Uvedená revize však zahrnovala i některé drobné změny redakční či jazykové povahy týkající se článků 1, 3 a 9 Jednotných právních předpisů ATMF, které nejsou v pravomoci revizní komise. Tyto změny by proto měly být přijaty valným shromážděním.

Ustanovení Jednotných právních předpisů ATMF jsou kompatibilní s ustanoveními směrnice Evropské unie 2008/57/ES o interoperabilitě a s částí směrnice 2009/49/ES o bezpečnosti. Přijetím čtvrtého železničního balíčku změnila Unie několik ustanovení tohoto acquis. Sekretariát OTIF a příslušné pracovní skupiny připravily na základě analýzy Komise úpravy týkající se článků 2, 3a, 5, 6, 7, 10, 10b, 11 a 13 Jednotných právních předpisů ATMF. Uvedené úpravy jsou nezbytné v zájmu harmonizace určité terminologie s novými ustanoveními EU a zohlednění některých procedurálních změn v EU, zejména skutečnosti, že Agentura EU pro železnice bude oprávněna vydávat povolení pro vozidla. Základní pojetí ATMF není předmětem navrhovaných změn.

Bod 14 pořadu jednání – Nový přípojek H týkající se bezpečného provozu vlaků v mezinárodní přepravě

Dokument(y): SG-18039-AG 13/14.1; SG-18040-AG 13/14.2

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj:

Podpořit (SG-18039-AG 13/14.1) začlenění nového přípojku H k Úmluvě COTIF týkajícího se bezpečného provozu vlaků v mezinárodní dopravě a schválit úpravy vysvětlující zprávy.

Za účelem zahrnutí nového přípojku H do Úmluvy COTIF podpořit (SG-18040-AG 13/14.2) úpravy článků 2 (§ 1), 6 (§ 1), 20 (§§ 1 a 2), 33 (§§ 4 a 6) a 35 (§§4 a 6) Úmluvy COTIF a schválit úpravy vysvětlující zprávy.

V návrhu nového přípojku H se uvádějí ustanovení pro regulaci bezpečného provozu vlaků v mezinárodní přepravě s cílem harmonizovat Úmluvu COTIF s acquis Unie a podpořit interoperabilitu mimo Evropskou unii. Navržený text je v souladu s ustanoveními nové směrnice (EU) 2016/798 o bezpečnosti a souvisejícím sekundárním právem. Jak bylo uvedeno, je rovněž potřebné změnit některá ustanovení Úmluvy COTIF za účelem zahrnutí tohoto nového přípojku H.

Navrhovaná znění jsou předložena valnému shromáždění v souladu s rozhodnutím 26. zasedání revizní komise a jsou plně v souladu s postojem Unie, který byl definován před zasedáním revizní komise.

Bod 15 pořadu jednání – Obecná diskuse o potřebě harmonizovat podmínky přístupu

Dokument(y): SG-18041-AG 13/15

Pravomoc: Unie (výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Podpořit návrh sekretariátu OTIF, na základě kterého má být generální sekretariát pověřen pokračováním prací na přípravě nezávazného právního rámce pro podmínky přístupu k mezinárodní železniční síti v souladu s pokyny v oddílu VI dokumentu SG-18041-AG 13/15, a to v rámci pracovní skupiny právních odborníků a ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi a sdruženími.

Předmětná záležitost – podmínky přístupu k železniční síti – je na úrovni EU upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/34/ES (přepracované znění) ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného železničního prostoru. V souladu s jednáním na toto téma na 26. zasedání revizní komise v únoru 2018 je vhodné nadále podporovat iniciativu v oblasti přípravy nezávazného právního rámce pro podmínky přístupu k železniční síti, jenž má usnadnit a zlepšit mezinárodní železniční přepravu mimo EU.

Bod 16 pořadu jednání – Sjednocení železničního práva – zpráva generálního tajemníka

Dokument(y): SG-18042-AG 13/16

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj:

Vzít na vědomí zprávu generálního tajemníka a pověřit jej, aby pokračoval ve spolupráci s EHK OSN na iniciativě pro sjednocení železničního práva.

Pověřit správní výbor, aby se podrobněji zabýval iniciativou EHK OSN pro sjednocení železničního práva a vydával, pokud možno, poradní stanovisko k obecným politickým otázkám, a pověřit pracovní skupinu právních odborníků, aby v iniciativě EHK OSN pro sjednocení železničního práva pokračovala a vydávala, je-li to možné, stanovisko k právním otázkám.

Pověřit generálního tajemníka a pracovní skupinu právních odborníků, aby po konzultaci se správním výborem uvážili a navrhli řešení vhodného zapojení organizace OTIF do správy závazných právních nástrojů, které by mohly převzít návrh právního režimu pro smlouvy o přepravě zboží vypracovaný v rámci iniciativy EHK OSN pro sjednocení železničního práva, a pověřit generálního tajemníka, aby předložil zprávu 14. valnému shromáždění.

Ačkoli může být jednotný mezinárodní právní režim pro železniční dopravu v rámci euroasijského kontinentu v porovnání se stávajícími dvěma systémy přínosem, může být takový systém rozvíjen pouze s jasným závazkem a zapojením OSJD a OTIF a jejich členů – jinak bude vyvinut třetí mezinárodní právní režim a předpisy upravující mezinárodní železniční dopravu budou ještě více roztříštěny. Je tudíž nezbytné, aby bylo ještě před zavedením komplexního právního systému přijato politické rozhodnutí na úrovni stávajících organizací o koordinaci tohoto cíle. Je proto nezbytné a vhodné zajistit, aby se organizace OTIF nadále na tomto procesu podílela, zejména prostřednictvím činností svého správního výboru a své pracovní skupiny právních odborníků a aby podala na příštím zasedání valného shromáždění zprávu o postupu prací.

Bod 17 pořadu jednání – Pracovní skupina právních odborníků

Dokument(y): SG-18046-AG 13/17

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj:

Podpořit zřízení poradní pracovní skupina právních odborníků, jejímž úkolem má být: připravovat návrhy změn nebo doplňků Úmluvy; poskytovat právní poradenství a pomoc, podporovat a usnadňovat fungování a provádění Úmluvy COTIF, monitorovat a posuzovat uplatňování a provádění Úmluvy COTIF, působit jako fórum pro členy OTIF a diskutovat o relevantních právních otázkách.

Pověřit generálního tajemníka, aby předložil závěry a doporučení pracovní skupiny příslušným orgánům OTIF ke zvážení a/nebo rozhodnutí.

Pověřit generálního tajemníka, aby na 14. valném shromáždění předložil zprávu činnosti pracovní skupiny.

V souladu s výsledkem jednání na toto téma na 26. zasedání revizní komise v únoru 2018 je vhodné podpořit zřízení stálé skupiny právních odborníků v rámci OTIF, která pomůže stávajícím orgánům a zajistí účinnou správu Úmluvy COTIF.

Bod 18 pořadu jednání – Zpráva o činnostech správního výboru v období od 1. října 2015 do 30. září 2018

Dokument(y): omezené použití

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: Vzít zprávu na vědomí.

Bod 19 pořadu jednání – Volba správního výboru na období od 1. října 2018 do 30. září 2021 (složení a předseda)

Dokument(y): omezené použití

Pravomoc: Unie (sdílená)

Uplatnění hlasovacích práv: členské státy

Postoj: žádný

Bod 20 pořadu jednání – Předběžné datum konání 14. valného shromáždění

Dokument(y): žádný

Pravomoc: nevztahuje se

Uplatnění hlasovacích práv: nevztahuje se

Postoj: žádný

Bod 21 pořadu jednání – Jiné otázky

Dokument(y): není k dispozici

Pravomoc: nevztahuje se

Uplatnění hlasovacích práv: nevztahuje se

Postoj: žádný

Bod 22 pořadu jednání – Mandáty valného shromáždění

Dokument(y): žádný

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: mandáty v souladu s bodem 8 pořadu jednání

Bod 23 pořadu jednání – Zprávy výboru (v případě potřeby)

Dokument(y): není k dispozici

Pravomoc: nevztahuje se

Uplatnění hlasovacích práv: nevztahuje se

Postoj: žádný

Bod 24 pořadu jednání – Přijetí rozhodnutí, mandátů, doporučení a jiných dokumentů valného shromáždění (závěrečný dokument)

Dokument(y): není k dispozici

Pravomoc: Unie (sdílená a výlučná)

Uplatnění hlasovacích práv: Unie

Postoj: Jak je uvedeno v příslušných bodech pořadu jednání.


Top