EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Nařízení Komise (EU) 2018/1119 ze dne 31. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik

C/2018/4961

Úř. věst. L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1119

ze dne 31. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/EC (1), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s požadavky stanovenými v příloze VII (části ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) musí organizace pro výcvik pilotů zavést a udržovat řídící systém, včetně monitorování souladu, a systém řízení bezpečnosti. Celkovou organizaci, její procesy, postupy a činnosti je třeba stanovit v podrobné dokumentaci (příručkách).

(2)

Příloha VII (část ORA) představuje příslušný právní rámec pro vydávání osvědčení organizacím poskytujícím výcvik pro účely získávání průkazů způsobilosti obchodního pilota. Nicméně požadavky stanovené v této příloze jsou zbytečně zatěžující a nepřiměřené pro organizace, které poskytují výcvik pouze pro účely získávání průkazů způsobilosti neobchodního pilota a zvláštních kvalifikací, práv a osvědčení, a to s ohledem na vzniklé náklady, povahu a rozsah jejich činností a rizika a přínosy pro bezpečnost letectví. Jak je uvedeno v obecném leteckém plánu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (3), měl by být vzhledem k uvedeným důvodům vytvořen pro tyto organizace jednodušší systém.

(3)

Z těchto důvodů by se na tyto organizace měl vztahovat soubor specifických požadavků a tyto organizace by neměly podléhat požadavku předchozího souhlasu udělovaného příslušným orgánem. Namísto toho by jim mělo být umožněno ohlásit příslušnému orgánu, že splňují požadavky, které se na ně vztahují.

(4)

Specifické požadavky vztahující se na tyto ohlášené organizace pro výcvik by měly zahrnovat zjednodušené bezpečnostní postupy, tak aby se zohlednilo jak prostředí vyznačující se nižším rizikem, v němž neobchodní piloti provádějí svou činnost, tak potřeba, aby příslušné orgány vykonávaly náležitý dohled. V zájmu bezpečnosti by rovněž měla být stanovena pravidla týkající se předkládání výcvikových programů příslušnému orgánu společně s prohlášením, vedením záznamů, monitorováním souladu prostřednictvím ročního vnitřního přezkumu a jmenováním zástupců ohlášených organizací pro výcvik, kteří jsou odpovědní za bezpečnostní politiku.

(5)

Z týchž důvodů by rovněž měla být pozměněna pravidla týkající se dozoru a vynucování příslušnými orgány ve vztahu k ohlášeným organizacím pro výcvik, která jsou stanovena v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, s cílem zajistit, aby byla přiměřená, dostatečně pružná, založená na přístupu zohledňujícím riziko a aby byla v souladu se specifickými požadavky na ohlášené organizace pro výcvik.

(6)

Je vhodné též pozměnit některá další ustanovení nařízení (EU) č. 1178/2011 o organizacích pro výcvik pilotů, zejména je objasnit, zrušit přechodná ustanovení, která již nejsou relevantní, a změnit přílohu I (část FCL) tohoto nařízení tak, aby odkazovala jak na schválené, tak na ohlášené organizace pro výcvik.

(7)

K provedení opatření týkajících se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením by měl být poskytnut dodatečný čas.

(8)

V souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 předložila Evropská agentura pro bezpečnost letectví návrh prováděcích pravidel Komisi ve stanovisku č. 11/2016.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňují tyto nové definice, které znějí:

„14)

„přijatelnými způsoby průkazu“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

15)

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumějí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

16)

„schválenou organizací pro výcvik“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě schválení vydaného v souladu s čl. 10a odst. 1 prvním pododstavcem;

17)

„základním přístrojovým výcvikovým zařízením“ se rozumí pozemní výcvikové zařízení pro výcvik pilotů, které představuje stanoviště pilota-žáka pro určitou třídu letounů a které může být vybaveno panely přístrojů s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením poskytujícím výcvikovou základnu minimálně pro nácvik postupů letu podle přístrojů;

18)

„certifikačními specifikacemi“ se rozumí agenturou přijaté technické standardy uvádějící způsoby, které mají být použity organizací pro účely certifikace;

19)

„letovým instruktorem“ se rozumí instruktor s právem zajišťovat v souladu s hlavou J přílohy I (část FCL) výcvik na palubě letadla;

20)

„zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí zařízení pro výcvik pilotů, které je:

a)

v případě letounů úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD), trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) nebo základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD);

b)

v případě vrtulníků úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT).

21)

„způsobilostí FSTD“ se rozumí úroveň technické schopnosti FSTD, jak je uvedena v certifikačních specifikacích týkajících se dotyčného FSTD;

22)

„hlavním místem obchodní činnosti“ organizace se rozumí ústředí nebo sídlo organizace, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení.

23)

„příručkou pro osvědčující zkoušku (QTG)“ se rozumí dokument, který má prokázat, že výkonnost a ovládací vlastnosti FSTD představují vlastnosti daného letadla, třídy letounu nebo typu vrtulníku, simulované v rámci předepsaných omezení, a že byly splněny všechny příslušné požadavky. Příručka QTG zahrnuje jak údaje o letadle, třídě letounu nebo typu vrtulníku, tak údaje o FSTD použité pro potvrzení platnosti osvědčení;

24)

„ohlášenou organizací pro výcvik (DTO)“ se rozumí organizace, která je oprávněna zajišťovat výcvik pro piloty na základě prohlášení vypracovaného v souladu s čl. 10a odst. 1 druhým pododstavcem;

25)

„výcvikovým programem DTO“ se rozumí dokument vyhotovený ohlášenou organizací pro výcvik, v němž je podrobně popsán výcvikový kurz zajišťovaný touto organizací.“

2)

Článek 10a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Organizace mají v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 právo zajišťovat výcvik pro piloty zapojené do provozu letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008 pouze v případě, že obdržely od příslušného orgánu schválení potvrzující, že splňují základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky stanovené v příloze VII tohoto nařízení.

Nicméně odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 a prvního pododstavce tohoto odstavce mají organizace právo zajišťovat výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 přílohy VIII tohoto nařízení bez takového schválení v případě, že příslušnému orgánu předložily prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 této přílohy a – požaduje-li to čl. DTO.GEN.230 písm. c) této přílohy – příslušný orgán výcvikový program schválil.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Organizacím pro výcvik pilotů, které splňují požadavky společných leteckých předpisů a byly registrovány před 8. dubnem 2015, se povoluje poskytovat výcvik pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) podle části FCL, pro získání souvisejících kvalifikací uvedených v registraci a pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) až do 8. dubna 2019 bez plnění ustanovení příloh VII a VIII.“

3)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 2a se nahrazuje tímto:

„2a.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do 8. dubna 2020 nebudou uplatňovat:

1)

ustanovení přílohy I týkající se průkazů způsobilosti pilota kluzáků a balónů;

2)

ustanovení příloh VII a VIII v případě výcvikových organizací, které poskytují výcvik pouze pro získání vnitrostátního průkazu, který lze v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 změnit na průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL), průkaz způsobilosti pilota kluzáků (SPL) nebo průkaz způsobilosti pilota balónů (BPL) podle části FCL.;

3)

ustanovení hlavy B přílohy I.“

b)

přidává se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Odchylně od odstavce 1 se článek FCL.315.A, čl. FCL.410.A druhá věta písm. a) a čl. FCL.725.A písm. c) přílohy I (část FCL) použijí od 8. dubna 2019.“

4)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

5)

Příloha VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

6)

Příloha VII se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

7)

Doplňuje se příloha VIII stanovená v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech..

V Bruselu dne 31. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1178/2011 (část FCL) se mění takto:

1)

v článku FCL.010 se zrušuje definice „základního přístrojového výcvikového zařízení“.

2)

článek FCL.025 se mění takto:

a)

v písmeni a) se odstavce 2) a 3) nahrazují tímto:

„2)

Žadatelé se zkoušky z teoretických znalostí účastní pouze na doporučení ohlášené organizace pro výcvik (DTO) nebo schválené organizace pro výcvik (ATO) odpovědné za jejich výcvik, které se vydává na základě uspokojivého dokončení příslušných částí výcvikového kurzu teoretických znalostí.“

3)

Doporučení ohlášené organizace pro výcvik nebo schválené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud se během této doby platnosti žadatel nepokusí o vykonání alespoň jedné písemné zkoušky z teoretických znalostí, stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.“;

b)

písmeno b) se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se odstavec 3) nahrazuje tímto:

„3)

Pokud žadatel neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo nesplní všechny písemné zkoušky buď v rámci šesti zkouškových bloků, nebo ve lhůtě stanovené v odstavci 2), musí vykonat celý soubor písemných zkoušek znovu.

Dříve než se žadatel opět zúčastní zkoušek z teoretických znalostí, musí podstoupit další výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Rozsah a náplň potřebného výcviku stanoví ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele.“;

ii)

druhý pododstavec se zrušuje;

3)

článek FCL.115 se nahrazuje tímto:

FCL.115   LAPL – výcvikový kurz

a)

Žadatelé o průkaz LAPL podstoupí výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik.

b)

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům k LAPL, o jejichž udělení se žádá.

c)

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v jiné ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než v té, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.“;

4)

V článku FCL.110.A se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz LAPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG, musí po udělení doložky rozšíření pro TMG absolvovat dobu letu odpovídající alespoň 21 hodinám v TMG a splňovat požadavky čl. FCL.135.A písm. a) o letounech.

c)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž je praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).“;

5)

v článku FCL.110.H se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).“;

6)

v článku FCL.110.S se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2), 3) a 4).“;

7)

v článku FCL.135.S se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Práva udělená průkazem LAPL(S) se rozšíří na TMG, pokud pilot vykoná v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik alespoň:“;

8)

v článku FCL.110.B se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Započtení. Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla v balónech, může být tato praxe započítána do požadavků uvedených v písmeni a).

O rozsahu, v němž bude praxe započtena, rozhodne ohlášená organizace pro výcvik nebo schválená organizace pro výcvik, ve které pilot podstupuje výcvikový kurz, na základě výsledků předvstupní letové zkoušky, v žádném případě však nesmí:

1)

přesáhnout celkovou dobu letu ve funkci velitele letadla v balónech;

2)

přesáhnout 50 % hodin požadovaných v písmeni a);

3)

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2) a 3).“;

9)

v bodě FCL.135.B se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Práva udělená průkazem LAPL(B) jsou omezena na třídu balónů, v níž byla vykonána zkouška dovednosti. Toto omezení může být odstraněno, pokud pilot v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik vykoná v této jiné třídě alespoň:“;

10)

článek FCL.210 se nahrazuje tímto:

FCL.210   Výcvikový kurz

a)

Žadatelé o průkaz BPL, SPL nebo PPL podstoupí výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik.

b)

Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový výcvik, jež odpovídají právům uděleným průkazem BPL, SPL nebo PPL, o která se žádá.

c)

Výuku teoretických znalostí a letový výcvik lze absolvovat v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik jiné než DTO nebo ATO, v níž žadatelé zahájili svůj výcvik.“;

11)

V článku FCL.210.A se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A). Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A), musí od vydání průkazu způsobilosti LAPL(A) absolvovat dobu letu odpovídající alespoň patnácti hodinám v letounech, z nichž alespoň deset hodin musí tvořit letový výcvik absolvovaný v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající alespoň čtyřem hodinám, včetně doby samostatného navigačního letu odpovídající alespoň dvěma hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.

c)

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG. Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(S) nebo SPL s rozšířením pro TMG, musí absolvovat:

1)

dobu odletu odpovídající alespoň 24 hodinám v TMG po udělení doložky o rozšíření pro TMG a

2)

alespoň 15 hodin letového výcviku v letounech v rámci výcvikového kurzu v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který splňuje alespoň požadavky písm. a) odst. 2).“;

12)

v článku FCL.210.H se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Specifické požadavky pro žadatele, který je držitelem průkazu LAPL(H). Žadatelé o průkaz způsobilosti PPL(H), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(H), musí absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat alespoň pět hodin letového výcviku ve dvojím řízení a alespoň jeden samostatný navigační let pod dozorem v délce alespoň 185 km (100 NM), během něhož je provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu.“;

13)

v článku FCL.725 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Výcvikový kurz. Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatel o třídní kvalifikaci pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikaci pro TMG nebo typovou kvalifikaci pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII (část DTO) může absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik. Výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace musí obsahovat povinné prvky výcviku pro příslušný typ vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla stanovených v souladu s přílohou I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.“;

14)

v článku FCL.740 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Obnova. Po skončení platnosti třídní nebo typové kvalifikace musí žadatel podniknout následující kroky:

1)

projít přezkoušením odborné způsobilosti v souladu s dodatkem 9 k této příloze;

2)

před přezkoušením odborné způsobilosti uvedeným v bodě 1 absolvovat udržovací výcvik ve schválené organizaci pro výcvik, pokud je to nezbytné k dosažení úrovně odborné způsobilosti potřebné k bezpečnému provozu příslušné třídy nebo typu letadla. Žadatel nicméně může absolvovat výcvik:

i)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, pokud se skončená platnost týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti, třídní kvalifikace pro TMG nebo typové kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem uvedené v čl. DTO.GEN.110 písm. a) odst. 2) písm. c) přílohy VIII (část DTO).

ii)

v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik nebo s instruktorem, pokud platnost kvalifikace skončila nanejvýš před třemi lety a pokud se tato kvalifikace týkala třídní kvalifikace pro jednomotorové pístové letouny bez vysoké výkonnosti nebo třídní kvalifikace pro TMG.“;

15)

v čl. FCL.800 písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

16)

článek FCL.805 se mění takto:

a)

v písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

b)

v písm. c) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

17)

článek FCL.810 se mění takto:

a)

v písm. a) odst. 1) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„1)

Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL, SPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě podle VFR v noci musí žadatelé absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí zahrnovat:“;

b)

v písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

absolvovat výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí být absolvován během šesti měsíců a zahrnuje:“;

18)

v článku FCL.815 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výcvikový kurz. Žadatelé o kvalifikaci pro let v horském terénu musí během 24 měsíců absolvovat kurz výuky teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik. Náplň kurzu musí odpovídat právům plynoucím z kvalifikace pro let v horském terénu, o jejichž získání žadatel usiluje.“;

19)

v čl. FCL.830 písm. b) odst. 2) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2)

výcvikový kurz v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje:“;

20)

článek FCL.930 se nahrazuje tímto:

FCL.930   Výcvikový kurz

a)

Žadatel o osvědčení instruktora musí absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik ve schválené organizaci pro výcvik. Žadatelé o osvědčení instruktora vztahující se na kluzáky a balony mohou absolvovat kurz teoretických znalostí a letový výcvik v ohlášené organizaci pro výcvik.

b)

Kromě specifických prvků stanovených v této příloze (část FCL) pro každou kategorii instruktora musí výcvikový kurz obsahovat prvky požadované v článku FCL.920.“;

21)

v čl. FCL.910.FI písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Práva instruktora FI jsou omezena na provádění letového výcviku pod dozorem instruktora FI pro stejnou kategorii letadla jmenovaného pro tento účel ohlášenou organizací pro výcvik nebo schválenou organizací pro výcvik, a to v těchto případech:“;

22)

v článku FCL.1015 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Žadatel o osvědčení examinátora musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo který je poskytován schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Žadatel o osvědčení examinátora vztahující se na kluzáky a balony může absolvovat standardizační kurz, který je poskytován ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.“;

23)

v čl. FCL.1025 písm. b) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

během posledního roku platnosti osvědčení absolvuje udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem nebo který je pořádán schválenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem. Examinátor, který je držitelem osvědčení vztahujícího se na kluzáky a balony, může během posledního roku platnosti osvědčení absolvovat udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán ohlášenou organizací pro výcvik a schválen příslušným úřadem.“

PŘÍLOHA II

Příloha VI nařízení (EU) č. 1178/2011 (část ARA) se mění takto:

1)

článek ARA.GEN.105 se ruší;

2)

v článku ARA.GEN.200 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, týkající se i informací o veškerých zjištěních, následných opatřeních přijatých na základě těchto zjištění a donucovacích opatření přijatých v rámci vykonávání dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.“;

3)

článek ARA.GEN.220 se mění takto:

a)

v písmenu a) se odstavec 4) nahrazuje tímto:

„4)

procesů osvědčování a podávání prohlášení, jakož i dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení a které učinily prohlášení;“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Příslušný úřad vede a aktualizuje seznam všech osvědčení organizací, osvědčení způsobilosti FSTD a průkazů způsobilosti, osvědčení a atestací, které personálu vydal, prohlášení ohlášených organizací pro výcvik, jež obdržel, a programů výcviku ohlášených organizací pro výcvik, u nichž ověřil či schválil soulad s přílohou I (část FCL).“;

4)

v čl. ARA.GEN.300 písm. a) se odstavec 2) nahrazuje tímto:

„2)

průběžné dodržování požadavků vztahujících se na osoby, které jsou držiteli průkazů způsobilosti, kvalifikace a osvědčení, na organizace, kterým vydal osvědčení, držitele způsobilosti FSTD a organizace, od nichž obdržel prohlášení;“;

5)

v článku ARA.GEN.305 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

Bez ohledu na písmena b), c) a ca) je program dozoru ohlášené organizace pro výcvik vypracováván s ohledem na zvláštní povahu organizace, složitost její činnosti a výsledky minulých činností v oblasti dozoru a vychází z posouzení rizik souvisejících s druhem poskytovaného výcviku. Činnosti v oblasti dozoru zahrnují inspekce, včetně neohlášených inspekcí, a mohou, považuje-li to příslušný úřad za nutné, zahrnovat audity.“;

6)

v článku ARA.GEN.330 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Bez ohledu na písmena a), b) a c) příslušný úřad v případě změn informací obsažených v prohlášeních obdržených od DTO nebo v případě změn programu výcviku používaného DTO, které mu byly oznámeny v souladu s článkem DTO.GEN.116 přílohy VIII (část DTO), jedná v souladu s požadavky článků ARA.DTO.105 a ARA.DTO.110, podle toho, který z nich je použitelný.“;

7)

článek ARA.GEN.350 se mění takto:

a)

vkládá se nové písmeno da), které zní:

„da)

Bez ohledu na písmena a) až d), zjistí-li v případě DTO příslušný úřad v rámci dozoru nebo jiným způsobem, že nejsou splněny základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavky stanovené v příloze I (část FCL) a v příloze VIII (část DTO) tohoto nařízení ohlášenou organizací pro výcvik, tento příslušný úřad:

1)

učiní nález, pořídí o něm záznam a dotyčného zástupce ohlášené organizace pro výcvik o něm písemně vyrozumí a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí DTO podniknout kroky uvedené v článku DTO.GEN.150 přílohy VIII (část DTO).

2)

neprodleně přijme náležitá opatření vedoucí k omezení či zákazu výcvikové činnosti dotčené nesplněním požadavků, dokud dotyčná ohlášená organizace pro výcvik nepřijme nápravné opatření uvedené v odstavci 1), v případě, že nastane kterákoli z následujících situací:

i)

byl zjištěn bezpečnostní problém;

ii)

DTO nepřijme nápravné opatření v souladu s článkem DTO.GEN.150;

3)

pokud jde o programy výcviku uvedené v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO), omezí, pozastaví či zruší schválení programu výcviku;

4)

přijme veškerá nezbytná opatření pro vynucování s cílem ukončit neplnění a, je-li to vhodné, odstraní následky takového neplnění.“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

Pokud orgán některého členského státu postupující podle čl. ARA.GEN.300 písm. d) zjistí jakýkoliv případ nesplnění základních požadavků stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavků přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura nebo která tomuto orgánu nebo agentuře předložila prohlášení, informuje o tomto nesplnění požadavků příslušný úřad, aniž tím jsou dotčena jakákoli další opatření pro vynucování.“;

8)

za hlavu MED se doplňuje nová hlava DTO:

„HLAVA DTO

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA OHLÁŠENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (DTO)

ARA.DTO.100   Předložení prohlášení příslušnému úřadu

a)

Po obdržení prohlášení od ohlášené organizace pro výcvik příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace uvedené v článku DTO.GEN.115 přílohy VIII (část DTO) a potvrdí příjem dotyčného prohlášení, včetně přidělení referenčního čísla DTO zástupci ohlášené organizace pro výcvik.

b)

Pokud prohlášení neobsahuje požadované informace nebo obsahuje informace, které svědčí o nesplnění základních požadavků uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 nebo požadavků přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení, příslušný úřad jedná v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da).

ARA.DTO.105   Změny prohlášení

Poté, co obdrží oznámení o změně informací obsažených v prohlášení DTO, příslušný úřad jedná v souladu s článkem ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Ověření souladu programu výcviku

a)

Po obdržení programu výcviku ohlášené organizace pro výcvik a případných změn tohoto programu, které jsou příslušnému úřadu oznámeny v souladu s čl. DTO.GEN.115 písm. c) přílohy VIII (část DTO), nebo žádosti o schválení programu výcviku DTO, která mu byla předložena v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c) této přílohy, příslušný úřad ověří soulad těchto programů výcviku s požadavky přílohy I (část FCL).

b)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že program výcviku ohlášené organizace pro výcvik a případné změny tohoto programu jsou v souladu s uvedenými požadavky, písemně o této skutečnosti vyrozumí zástupce DTO, nebo v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO) program výcviku schválí. Pro toto schválení použije formulář obsažený v dodatku VIII této přílohy (část ARA).

c)

V případě, že některý z požadavků není splněn, příslušný úřad jedná v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da), nebo, v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO), zamítne žádost o schválení programu výcviku.“;

9)

doplňuje se nový dodatek VIII, který zní:

Dodatek VIII přílohy VI (část ARA)

Schválení programu výcviku

vydané ohlášené organizaci pro výcvik (DTO)

Evropská unie (*1)

Příslušný úřad

Vydávající orgán:

Název DTO:

Referenční číslo DTO:

 

Schválený(é) program(y) výcviku:

 

Standardizace examinátorů – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Udržovací seminář pro examinátory – FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Ref. č. dokumentu:

Poznámky:

Výše uvedený program/uvedené programy výcviku byl(y) ověřen(y) výše uvedeným příslušným úřadem, který shledal, že splňuje/splňují požadavky přílohy I (část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011.

Datum vydání:

Podpis: [příslušný úřad]

Formulář XXX EASA – 1. vydání – strana 1/1

“.

(*1)  V případě států, které nejsou členy EU, se neuvede označení „Evropská unie“.

(*2)  Lze popřípadě upravit.


PŘÍLOHA III

V příloze VII nařízení (EU) č. 1178/2011 (část ORA) se úvodní věta v článku ORA.ATO.120 nahrazuje tímto:

„Po celou dobu trvání výcvikového kurzu a po dobu 3 let od ukončení výcviku jsou vedeny tyto záznamy:“.


PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA VIII

POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA OHLÁŠENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (DTO)

[ČÁST DTO]

DTO.GEN.100   Obecné

V souladu s čl. 10a odst. 1 druhým pododstavcem tato příloha (část DTO) stanoví požadavky vztahující se na organizace pro výcvik pilotů poskytující výcvik uvedený v článku DTO.GEN.110 na základě prohlášení učiněného v souladu s článkem DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy (část DTO) bude příslušným úřadem ve vztahu k DTO orgán určený členským státem, který se nachází na území, na němž má ohlášená organizace pro výcvik své hlavní místo obchodní činnosti.

DTO.GEN.110   Rozsah výcviku

a)

Za předpokladu, že předložila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115, je DTO oprávněna poskytovat následující výcvikové kurzy:

1)

pro letouny:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(A) a PPL(A);

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(A) a PPL(A);

c)

výcvik směřující k získání třídní kvalifikace pro SEP (pozemní), SEP (námořní) a TMG;

d)

výcvik směřující k získání dalších kvalifikací: let v noci, akrobatický let, let v horském terénu, vlečení kluzáků a transparentů;

2)

pro vrtulníky:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(H) a PPL(H);

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(H) a PPL(H);

c)

typová kvalifikace pro vrtulníky s jednomotorovým pohonem, pro něž je maximální schválená konfigurace pět sedadel;

d)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro let v noci;

3)

pro kluzáky:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(S) a SPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(S) a SPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření práv na TMG v souladu s článkem FCL.135.S;

d)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro další způsoby vypouštění v souladu s článkem FCL.130.S;

e)

výcvik směřující k získání dodatečné kvalifikace: akrobatický let, vlečení kluzáků a provoz kluzáků při létání v oblačnosti;

f)

výcvik směřující k získání kvalifikace letového instruktora FI(S);

g)

udržovací seminář pro FI(S).

4)

pro balony:

a)

výuka teoretických znalostí pro získání průkazu LAPL(B) a BPL;

b)

letový výcvik pro získání průkazu LAPL(B) a BPL;

c)

výcvik směřující k rozšíření tříd v souladu s článkem FCL.135.B;

d)

výcvik směřující k rozšíření tříd nebo skupin v souladu s článkem FCL.225.B;

e)

výcvik směřující k rozšíření na upoutaný let v souladu s článkem FCL.130.B;

f)

výcvik směřující k získání kvalifikace pro let v noci;

g)

výcvik směřující k získání kvalifikace letového instruktora FI(B);

h)

udržovací seminář pro FI(B).

b)

Ohlášená organizace pro výcvik je oprávněna poskytovat rovněž kurzy pro examinátory uvedené v čl. FCL.1015 písm. a) a v čl. FCL.1025 písm. b) odst. 2) přílohy I (část FCL), které jsou určeny pro FE(S), FIE(S), FE(B) a FIE(B), za předpokladu, že DTO předložila prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115 a příslušný úřad schválil výcvikový program v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c).

DTO.GEN.115   Prohlášení

a)

Před poskytnutím jakéhokoli výcvikového kurzu uvedeného v článku DTO.GEN.110 předloží organizace, která má v úmyslu takový výcvik poskytovat, prohlášení příslušnému úřadu. Prohlášení musí obsahovat nejméně toto:

1)

název DTO;

2)

kontaktní údaje hlavního místa obchodní činnosti DTO a v příslušných případech též kontaktní údaje letišť a provozních míst DTO;

3)

jména a kontaktní údaje těchto osob:

i)

zástupce DTO;

ii)

vedoucího výcviku DTO a

iii)

všech zástupců vedoucích výcviku, stanoví-li tak čl. DTO.GEN 250 písm. b) odst. 1);

4)

typ výcviku, jak je uvedeno v článku DTO.GEN.110, poskytovaný na každém letišti a/nebo provozním místě;

5)

v příslušných případech též seznam všech letadel a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, která mají být použita pro účely výcviku;

6)

datum plánovaného zahájení výcviku,

7)

sdělení potvrzující, že DTO vyvinula bezpečnostní politiku a bude tuto politiku uplatňovat v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 1) bodem ii);

8)

sdělení potvrzující, že DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) tohoto nařízení.

b)

Prohlášení se předkládá a případné následné změny v něm se provádějí za použití formuláře obsaženého v dodatku 1.

c)

Ohlášená organizace pro výcvik předloží příslušnému úřadu společně s prohlášením program nebo programy výcviku, které používá nebo zamýšlí používat pro účely poskytování výcviku, jakož i žádost o schválení programu či programů výcviku v případě, že je takové schválení požadováno v souladu s čl. DTO.GEN.230 písm. c).

d)

Odchylně od písmene c) může organizace, která je držitelem oprávnění vydaného v souladu s hlavou ATO přílohy VII (část ORA), společně s prohlášením předložit pouze odkaz na již schválenou příručku/příručky pro výcvik.

DTO.GEN.116   Oznámení změn a ukončení výcvikových činností

DTO neprodleně oznámí příslušnému úřadu:

a)

veškeré změny informací uvedených v prohlášení specifikovaném v čl. DTO.GEN.115 písm. a) a výcvikového programu či programů nebo schválené příručky/schválených příruček pro výcvik uvedených v čl. DTO.GEN.115 písm. c) a d);

b)

ukončení některých nebo všech výcvikových činností, na něž se vztahuje prohlášení.

DTO.GEN.135   Ukončení práva na zajišťování výcviku

Ohlášená organizace pro výcvik již nemá právo poskytovat některé výcvikové činnosti nebo žádnou z výcvikových činností uvedených v jejím prohlášení na základě tohoto prohlášení, pokud nastane jedna z následujících situací:

a)

DTO oznámila příslušnému úřadu ukončení některých nebo všech výcvikových činností, na něž se vztahuje prohlášení v souladu s čl. DTO.GEN.116 písm. b);

b)

DTO neposkytla výcvik po dobu delší než 36 po sobě jdoucích měsíců.

DTO.GEN.140   Přístup

Za účelem určení toho, zda ohlášená organizace pro výcvik jedná v souladu se svým prohlášením, umožní DTO kdykoli přístup do veškerých provozních prostor a letadel a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se její výcvikové činnosti, na kterou se vztahuje prohlášení, a to všem osobám, které k tomu oprávní příslušný úřad.

DTO.GEN.150   Nálezy

Poté, co příslušný úřad sdělí nález ohlášené organizaci pro výcvik v souladu s čl. ARA.GEN.350 písm. da) odst. 1), DTO podnikne ve lhůtě stanovené příslušným úřadem následující kroky:

a)

zjistí hlavní příčinu nesouladu;

b)

přijme nezbytná nápravná opatření k ukončení nesouladu a v případě potřeby odstraní následky nesouladu;

c)

uvědomí příslušný úřad o nápravných opatřeních, která přijal.

DTO.GEN.155   Reakce na bezpečnostní problém

V reakci na bezpečnostní problém DTO provádí:

a)

bezpečnostní opatření, která jí uložil příslušný úřad v souladu s čl. ARA.GEN.135 písm. c);

b)

agenturou vydávaná povinná bezpečnostní sdělení, která jsou pro tuto organizaci relevantní, včetně příkazů k zachování letové způsobilosti.

DTO.GEN.210   Požadavky na personál

a)

Ohlášená organizace pro výcvik jmenuje:

1)

zástupce, který odpovídá za provádění alespoň následujících činností, k nimž má náležité zplnomocnění:

i)

zajišťování souladu DTO a jejích činností s platnými požadavky a s jejím prohlášením;

ii)

vypracování a zavedení bezpečnostní politiky, která zajistí, aby činnosti DTO byly prováděny bezpečně, zajištění toho, aby DTO tuto bezpečnostní politiku dodržovala, a přijetí nezbytných opatření k dosažení cílů této bezpečnostní politiky;

iii)

podpora bezpečnosti v rámci DTO;

iv)

zajišťování dostupnosti dostatečných zdrojů v rámci DTO, aby činnosti uvedené v bodech i), ii) a iii) mohly být účinně prováděny.

2)

vedoucího výcviku, který odpovídá za zajištění alespoň následujících bodů, a má k takovému zajišťování kvalifikaci:

i)

souladu poskytovaného výcviku s požadavky přílohy I (část FCL) a s programem výcviku DTO;

ii)

uspokojivého skloubení letového výcviku v letadle či v zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) a teoretické výuky;

iii)

sledování pokroku dosaženého studenty;

iv)

v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.250 písm. b) dohledu nad vedoucím nebo vedoucími výcviku.

b)

DTO může jmenovat do funkce zástupce a vedoucího výcviku jedinou osobu.

c)

DTO nejmenuje do funkce zástupce nebo vedoucího výcviku osobu, pro niž existují objektivní údaje, že jí nelze důvěřovat, pokud jde o provádění úkolů uvedených v písmeni a) způsobem, který zajistí a dále rozvine bezpečnost letectví. Za takový objektivní údaj se považuje skutečnost, že bylo vůči určité osobě v průběhu posledních tří let použito donucovací opatření přijaté v souladu s článkem ARA.GEN.355, pokud dotyčná osoba neprokáže, že zjištění vedoucí k přijetí takového opatření nesvědčí z důvodu své povahy, rozsahu nebo dopadu na bezpečnost letectví o tom, že jí nelze považovat za důvěryhodnou, pokud jde o provádění těchto úkolů požadovaným způsobem.

d)

DTO zajistí, aby její instruktoři teoretické výuky měli některou z následujících kvalifikací:

1)

praktické znalosti letectví, a to v oblastech, které souvisejí s jejich výukou, a absolvovali výcvikový kurz didaktických metod;

2)

předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat.

e)

Letoví instruktoři a instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace musí mít kvalifikace vyhovující požadavkům přílohy I (části FCL) a odpovídající typu výcviku, který poskytují.

DTO.GEN.215   Požadavky na provozní prostory

Ohlášená organizace pro výcvik disponuje provozními prostory umožňujícími výkon a řízení všech jejích činností v souladu se základními požadavky přílohy III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky této přílohy (část DTO).

DTO.GEN.220   Vedení záznamů

a)

DTO vede pro každého žáka po celou dobu trvání výcvikového kurzu a po dobu tří let po ukončení poslední výcvikové lekce následující záznamy:

1)

údaje o pozemním, letovém a simulovaném letovém výcviku;

2)

informace o pokroku jednotlivých žáků;

3)

informace o průkazech způsobilosti a souvisejících kvalifikacích vztahujících se k poskytnutému výcviku, včetně dat skončení platnosti kvalifikací a osvědčení zdravotní způsobilosti.

b)

DTO uchovává zprávu o ročním vnitřním přezkumu a zprávu o činnosti uvedenou v čl. DTO.GEN.270 písm. a) a b) po dobu tří let ode dne, k němuž DTO vyhotovila tyto zprávy.

c)

DTO uchovává svůj program výcviku po dobu tří let ode dne, k němuž poskytla poslední výcvikový kurz v souladu s tímto programem.

d)

DTO v souladu s použitelnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ukládá záznamy uvedené v písmeni a) způsobem zajišťujícím jejich ochranu za pomoci příslušných nástrojů a protokolů a přijímá nezbytná opatření za účelem omezení přístupu k těmto záznamům na osoby, které jsou k takovému přístupu řádně oprávněny.

DTO.GEN.230   Program výcviku DTO

a)

DTO vypracuje program výcviku pro každý z výcvikových kurzů uvedených v článku DTO.GEN.110, které DTO poskytuje.

b)

Programy výcviku splňují požadavky přílohy I (část FCL).

c)

DTO je oprávněna poskytovat výcvik uvedený v čl. DTO.GEN.110 písm. b) pouze v případě, že program výcviku pro dotyčný kurz a jakékoli změny tohoto programu byly vydány příslušným úřadem na základě předložení žádosti organizací pro výcvik, a doprovází je schválení potvrzující, že program výcviku a jeho případné změny splňují požadavky přílohy I (část FCL) v souladu s článkem ARA.DTO.110. DTO požádá o udělení takového oprávnění na základě předložení svého prohlášení v souladu s článkem DTO.GEN.115.

d)

Písmeno c) se nevztahuje na organizaci, která je rovněž držitelem oprávnění vydaného v souladu s hlavou ATO přílohy VII (část ORA), jež obsahuje práva pro uvedený výcvik.

DTO.GEN.240   Cvičná letadla a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

a)

DTO využívá dostatečně rozsáhlý park cvičných letadel či zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jenž odpovídá potřebám výcviku, který poskytuje.

b)

DTO vypracuje a průběžně aktualizuje seznam všech letadel, včetně jejich poznávacích značek, která jsou používána pro účely výcviku, který poskytuje.

DTO.GEN.250   Letiště a provozní místa

a)

Provádí-li ohlášená organizace pro výcvik letový výcvik v letadle, využívá k tomu pouze letišť nebo provozních míst, která mají odpovídající vybavení a parametry, umožňující provádět příslušné manévry, a to s ohledem na typ poskytovaného výcviku a kategorii a typ používaných letadel.

b)

Využívá-li DTO k poskytování některého z výcvikových kurzů uvedených v čl. DTO.GEN.110 písm. a) bodech 1 a 2 více než jedno letiště:

1)

jmenuje pro každé další letiště zástupce vedoucího výcviku, který bude odpovědný za plnění úkolů uvedených v čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 2) bodech i) až iii) na dotyčném letišti; a

2)

zajistí dostupnost dostatečných zdrojů pro bezpečný provoz na všech letištích v souladu s požadavky této přílohy (část DTO).

DTO.GEN.260   Výuka teoretických znalostí

a)

Při zajišťování teoretické výuky může DTO využívat výuku na místě nebo dálkové studium.

b)

DTO monitoruje a zaznamenává pokrok dosažený každým žákem, který absolvuje teoretickou výuku.

DTO.GEN.270   Roční vnitřní přezkum a výroční zpráva o činnosti

DTO podniká následující kroky:

a)

provádí roční vnitřní přezkum úkolů a povinností uvedených v článku DTO.GEN.210 a vypracovává o tomto přezkumu zprávu;

b)

vypracovává výroční zprávu o činnosti;

c)

předkládá příslušnému úřadu zprávu o ročním vnitřním přezkumu a výroční zprávu o činnosti ve lhůtě stanovené příslušným úřadem.

Dodatek 1 k příloze VIII (část DTO)

PROHLÁŠENÍ

Podle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011

☐ Původní prohlášení

☐ Oznámení změn (1) – referenční číslo DTO:

1.

Ohlášená organizace pro výcvik (DTO)

Název:

2.

Místo/místa obchodní činnosti

Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) hlavního místa obchodní činnosti DTO:

3.

Pracovníci

Jméno a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) zástupce DTO:

Jméno a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) vedoucího výcviku DTO a případně zástupce/zástupců vedoucího výcviku:

4.

Rozsah výcviku

Seznam všech poskytovaných výcvikových kurzů:

Seznam všech programů výcviku používaných za účelem poskytování výcviku (příslušné dokumenty je třeba připojit k tomuto prohlášení) nebo, v případě uvedeném v čl. DTO.GEN.230 písm. d) přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011, odkaz na všechny schválené příručky pro výcvik používané pro účely poskytování výcviku:

5.

Cvičná letadla a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

Seznam letadel používaných pro účely výcviku:

Seznam způsobilých zařízení pro výcvik pomocí letové simulace používaných v rámci výcviku (a případně i kód tvořený řadou písmen, jak je uveden na osvědčení způsobilosti):

6.

Letiště a provozní místo/místa

Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) všech letišť a provozních míst využívaných ohlášenou organizací pro výcvik pro účely zajišťování výcviku:

7.

Datum plánovaného zahájení výcviku:

8.

Žádost o schválení standardizačních kurzů pro examinátory a udržovacích seminářů (použije-li se)

☐ Ohlášená organizace pro výcvik tímto žádá o schválení výše uvedeného programu/programů pro kurzy examinátorů pro kluzáky nebo balony v souladu s čl. DTO.GEN.110 písm. b) a čl. DTO.GEN.230 písm. c) přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011.

9.

Prohlášení

Ohlášená organizace pro výcvik vypracovala bezpečnostní politiku v souladu s přílohou VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011, a zejména v souladu s čl. DTO.GEN.210 písm. a) odst. 1) bodem ii) této přílohy, a bude tuto politiku uplatňovat v rámci všech výcvikových činnosti, na něž se toto prohlášení vztahuje.

DTO splňuje a bude i nadále v rámci všech výcvikových činností, na něž se prohlášení vztahuje, splňovat základní požadavky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008 a požadavky přílohy I (část FCL) a přílohy VIII (část DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011.

Potvrzujeme, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení, včetně jeho příloh (použijí-li se), jsou úplné a správné.

Jméno, datum a podpis zástupce DTO

Jméno, datum a podpis vedoucího výcviku DTO


(1)  V případě provedení změn je zapotřebí vyplnit pouze bod 1 a pole obsahující změny.


Top