EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1065

Nařízení Komise (EU) 2018/1065 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání

C/2018/4860

OJ L 192, 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 192/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1065

ze dne 27. července 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví technické požadavky na certifikaci zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, osvědčování pilotů zapojených do provozu některých letadel a osvědčování osob a organizací podílejících se na výcviku, zkoušení a přezkušování pilotů.

(2)

Poté, co bylo během prohlídek na odbavovací ploše mimo území členských států zjištěno, že členové letové posádky provozují letadla registrovaná v jiném členském státě, než je členský stát, který vydal jejich průkazy způsobilosti pilota, změnila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přílohu 1 Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví, aby usnadnila automatické potvrzování platnosti průkazů způsobilosti prostřednictvím dohod regionálních organizací dohledu nad bezpečností provozu.

(3)

Uvedená změna by měla být zohledněna v nařízení (EU) č. 1178/2011, aby bylo umožněno automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky Unie ve třetích zemích. V souladu se změnou 174 přílohy 1 ICAO bodu 1.2.2.3.2.1 by mělo být stanoveno přechodné období, aby bylo možno provést nezbytné změny u stávajících průkazů způsobilosti pilota.

(4)

Od té doby, co vstoupila v platnost příloha I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, která byla vypracována na základě podmínek stanovených ve Společných leteckých předpisech pro udělování průkazů způsobilosti členům letové posádky 1 („Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing 1“, JAR-FCL 1), uplatňuje Unie přístup více založený na kvalifikovanosti s cílem zajistit, aby se na průkazy způsobilosti členů letové posádky používaly přiměřené požadavky založené na výkonnosti. Proto by měl být změněn požadavek na výcvik vzletů a přistání v pokročilé fázi výcvikového kurzu pro získání průkazu způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce tak, aby byl v souladu s doporučeními ICAO v dokumentu 9868 „Postupy pro letové navigační služby – výcvik“ („Procedures for Air Navigation Services – Training“, PANS-TRG).

(5)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví předložila Komisi návrh prováděcích pravidel spolu se svým stanoviskem č. 16/2016 a stanoviskem č. 03/2017.

(6)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9.   Pro průkazy způsobilosti vydané před 19. srpnem 2018 musí členské státy splnit požadavky stanovené v čl. ARA.FCL.200 písm. a) druhém pododstavci ve znění nařízení Komise (EU) 2018/1065 (*1) nejpozději do 31. prosince 2022.

(*1)  Nařízení Komise (EU) 2018/1065 ze dne 27. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o automatické potvrzování platnosti unijních průkazů způsobilosti členů letové posádky a výcvik vzletů a přistání (Úř. věst. L 192, 30.7.2018, s. 31).“;"

2)

příloha I (část FCL) se mění takto:

a)

v článku FCL.045 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

Pilot, který hodlá letět mimo území Unie na palubě letadla registrovaného v jiném členském státě, než je členský stát, který vydal průkaz způsobilosti člena letové posádky, musí mít u sebe v tištěné nebo elektronické podobě nejnovější vydání přílohy ICAO, která obsahuje odkaz na registrační číslo ICAO dohody, jež uznává automatické potvrzování platnosti průkazů způsobilosti, a seznam států, které jsou stranami této dohody.“;

b)

v dodatku 5 se bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

Aby výcvikový kurz zajistil kvalifikovanost žadatelů, musí zahrnovat alespoň dvanáct vzletů a přistání. Počet vzletů a přistání může být snížen na nejméně šest, pokud před provedením výcviku schválená organizace pro výcvik a provozovatel zajistí, že:

a)

byl zaveden postup k hodnocení požadované úrovně kvalifikovanosti pilota-žáka a

b)

byl zaveden postup, který zajistí, aby bylo přijato nápravné opatření v případě, že se to na základě hodnocení v průběhu výcviku ukáže nezbytným.

Tyto vzlety a přistání musí být provedeny pod dozorem instruktora v letounu, pro který musí být vydána typová kvalifikace.“;

3)

příloha VI (část ARA) se mění takto:

a)

článek ARA.GEN.105 se mění takto:

i)

vkládají se nové body 3a a 3b, které znějí:

„3a.

Zkratkou „ARO.RAMP“ se rozumí hlava RAMP přílohy II nařízení o leteckém provozu.

3b.

„Automaticky potvrzeným“ se rozumí přijetí bez dalších formalit smluvním státem ICAO uvedeným v příloze ICAO připojené k průkazu způsobilosti člena letové posádky vydaného členským státem v souladu s přílohou I Chicagské úmluvy.“;

ii)

bod 12 se nahrazuje tímto:

„12.

„přílohou ICAO“ se rozumí příloha připojená k automaticky potvrzenému průkazu způsobilosti člena letové posádky vydanému v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, která je zmíněna v podbodu XIII průkazu způsobilosti člena letové posádky;“;

b)

článek ARA.FCL.200 se mění takto:

v článku ARA.FCL.200 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Vydávání průkazů způsobilosti a kvalifikace. Příslušný úřad vydává průkaz způsobilosti člena letové posádky a související kvalifikaci na formuláři uvedeném v dodatku I k této části.

Pokud pilot hodlá letět mimo území Unie na palubě letadla registrovaného v jiném členském státě, než je členský stát, který vydal průkaz způsobilosti člena letové posádky, příslušný orgán:

1)

doplní následující poznámku k průkazu způsobilosti člena letové posádky podle podbodu XIII: „Platnost tohoto průkazu způsobilosti je automaticky potvrzena přílohou ICAO připojenou k tomuto průkazu.“ a

2)

poskytne pilotovi přílohu ICAO v tištěné či elektronické podobě.“;

c)

v dodatku I se písm. a) bod 2 podbod XIII) nahrazuje tímto:

„XIII)

poznámky: tj. zvláštní záznamy týkající se omezení a potvrzení práv, včetně potvrzení jazykové způsobilosti, poznámek týkajících se automatického potvrzování průkazu způsobilosti a kvalifikace pro letadla podle přílohy II, pokud se toto letadlo využívá pro obchodní leteckou dopravu, a“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 27. července 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


Top