EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X0601(01)

Rozhodnutí orgánu Evropský orgán pro cenné papíry (EU) 2018/795 ze dne 22. května 2018 o dočasném zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům v Unii v souladu s článkem 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014

OJ L 136, 1.6.2018, p. 31–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/795/oj

1.6.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/31


ROZHODNUTÍ ORGÁNU EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY (EU) 2018/795

ze dne 22. května 2018

o dočasném zákazu uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům v Unii v souladu s článkem 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014

RADA ORGÁNŮ DOHLEDU ORGÁNU EVROPSKÝ ORGÁN PRO CENNÉ PAPÍRY A TRHY

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 5, čl. 43 odst. 2 a čl. 44 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (2), a zejména na článek 40 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (3), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   ÚVOD

(1)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a několik příslušných vnitrostátních orgánů v posledních letech zaznamenaly v Unii rychlý nárůst uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům. Binární opce jsou ve své podstatě rizikové a komplexní produkty a jsou často předmětem spekulativního obchodování. ESMA a příslušné vnitrostátní orgány rovněž zaznamenaly, že jsou retailovým investorům stále častěji nabízeny za použití agresivních marketingových technik i bez uvedení transparentních informací, na jejichž základě by retailoví investoři mohli pochopit rizika spojená s těmito produkty. ESMA a příslušné vnitrostátní orgány vyjádřily velké obavy ohledně nárůstu počtu retailových investorů, kteří s těmito produkty obchodují a přicházejí o peníze. Tyto obavy se opírají také o četné stížnosti retailových investorů z celé EU, kteří při obchodování s binárními opcemi utrpěli značné ztráty.

(2)

Na základě uvedeného významného ohrožení ochrany investorů přijal orgán ESMA řadu nezávazných opatření. Od června 2015 ESMA koordinuje činnost společné skupiny, která byla zřízena, aby se zabývala otázkami týkajícími se řady poskytovatelů usazených na Kypru nabízejících binární opce, rozdílové smlouvy a další spekulativní produkty retailovým investorům po celé Unii (4). Od července 2015 pak ESMA koordinuje pracovní skupinu složenou ze zástupců orgánu ESMA a příslušných vnitrostátních orgánů, jejíž činnost je zaměřena na monitorování nabídky binárních opcí a rozdílových smluv na retailovém trhu i posílení jednotných přístupů dohledu v této oblasti po celé Unii. Orgán ESMA též podpořil sbližování dohledu v Unii, co se týče nabídky binárních opcí retailovým investorům, prostřednictvím vydání stanoviska (5) i řady otázek a odpovědí (6) v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 1095/2010. A konečně, orgán ESMA vydal varování (7), v nichž zdůraznil své obavy týkající se rizik nekontrolovaného nabízení mj. binárních opcí retailovým investorům.

(3)

Přestože tato opatření měla jistý pozitivní dopad (8), ESMA se domnívá, že významné ohrožení ochrany investorů stále přetrvává.

(4)

Orgán ESMA zveřejnil dne 18. ledna 2018 výzvu k předložení informací ohledně svých případných intervenčních opatření k produktům, konkrétně k uvádění na trh, distribuci či prodeji binárních opcí a rozdílových smluv retailovým investorům (dále jen „výzva k předložení informací“) (9). Na tuto výzvu k předložení informací bylo možné reagovat do 5. února 2018. Orgán ESMA obdržel téměř 18 500 (10) odpovědí. Z toho 82 odpovědí předložili poskytovatelé, obchodní organizace, burzy cenných papírů a zprostředkovatelé v oblasti binárních opcí nebo rozdílových smluv, 10 zástupci spotřebitelů a zbývající odpovědi předložili jednotlivci. Valná většina odpovědí od jednotlivců přišla prostřednictvím poskytovatelů binárních opcí nebo rozdílových smluv. Výzva k předložení informací ukázala, že mezi respondenty první kategorie, a zejména poskytovateli produktů, panují všeobecné obavy, že navrhované opatření bude mít nepříznivý dopad na jejich podnikání. Na navrhované opatření si stěžovala i řada jednotlivců, kteří vyjádřili ochotu nadále obchodovat s binárními opcemi)

(5)

Orgán ESMA uvedené obavy pečlivě zvážil. Pokud se však poměří se zjištěným významným ohrožením ochrany investorů, které dále potvrdily odpovědi obdržené téměř od všech zástupců spotřebitelů a řady jednotlivců, kteří navrhovaná opatření rozhodně podporují, ESMA se domnívá, že je nezbytné dočasně zakázat uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí retailovým investorům v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 600/2014.

(6)

Opatření uložené v souladu s článkem 40 nařízení (EU) č. 600/2014 musí být přezkoumáváno v odpovídajících intervalech, a to nejméně každé tři měsíce. Při přezkumu uvedeného opatření se ESMA bude zabývat praktikami pro obcházení tohoto opatření, které se případně objeví. Není-li opatření po třech měsících obnoveno, pozbývá platnosti)

(7)

Pro vyloučení pochybností mají výrazy použité v tomto rozhodnutí stejný význam jako ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (11) a nařízení (EU) č. 600/2014, včetně definice derivátů.

(8)

Dočasný zákaz vydaný orgánem ESMA splňuje podmínky stanovené v článku 40 nařízení (EU) č. 600/2014 z důvodů vysvětlených níže.

2.   POPIS RETAILOVÉHO TRHU BINÁRNÍCH OPCÍ A EXISTENCE VÝZNAMNÉHO OHROŽENÍ OCHRANY INVESTORŮ (ČL. 40 ODST. 2 PÍSM. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014)

(9)

Binární opce je definována jako derivát vypořádávaný v hotovosti, kde výplata pevně stanovené peněžní částky závisí na tom, zda nastane jedna či více specifikovaných událostí v souvislosti s cenou, hladinou nebo hodnotou podkladového aktiva v den vypršení platnosti derivátu nebo před tím (12) (podkladové aktivum například v den vypršení platnosti dosáhne specifikované ceny („realizační cena“)).

(10)

Binární opce investorovi umožňují „vsadit“ na to, že dojde k určité události v souvislosti s cenou, hladinou nebo hodnotou jednoho či více podkladových aktiv (např. akcie, měny, komodity nebo indexu). Pokud k tomu nedojde, investor o peníze přijde (opce skončí tzv. out-of-the-money (OTM) neboli „mimo peníze“). Jestliže událost nastane, je opce vyplacena nebo smlouva zůstává v platnosti s možností obdržení výplaty, nastane-li samostatná událost (opce skončí tzv. in-the-money (ITM) neboli v penězích). V tomto ohledu lze binární opce považovat za produkty založené na binárním výsledku. Binárním výsledkem je často to, zda je cena podkladového aktiva v den vypršení platnosti binární opce nad či pod stanovenou cenou (tzv. „realizační cenou“). V některých případech „realizační cena“ odpovídá tržní ceně podkladového aktiva v okamžiku zakoupení binární opce nebo ve stanoveném čase v budoucnosti. Poskytovatelé binárních opcí však nabízejí řadu možných tržních výsledků, na které mohou investoři „vsadit“ (13).

(11)

Je potřeba vysvětlit, že všechny binární opce, byť mohou být nabízené na trhu, distribuované či prodávané pod jinými názvy, spadají do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí. Mají se tím na mysli například opce all-or-nothing (všechno nebo nic), up-or-down (nahoru nebo dolů), trend (založené na trendu), one-touch (založené na tom, zda se cena dotkne určité cenové hladiny) a digitální opce.

(12)

Je rovněž potřeba zajistit, aby toto rozhodnutí zahrnovalo binární opce s několika různými předem stanovenými podmínkami, které musí být splněny (nebo nesplněny) před vyplacením částky. Některé subjekty, které reagovaly na výzvu k předložení informací, uvedly např. binární opci, u které se vyplácí i) předem stanovená částka, pokud podkladové aktivum splní určitou předem stanovenou podmínku (např. hodnota podkladového aktiva se ve stanovený den zvýší), i ii) další předem stanovená částka (tzv. „bonus“), pokud podkladové aktivum splní další předem stanovenou podmínku (např. hodnota podkladového aktiva vzroste nad určitou procentní hodnotu). V tomto a podobných případech by výplata dvou předem stanovených částek v bodech i) a ii) dosáhla výše výplaty předem stanovené pevné částky pro účely čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto rozhodnutí.

(13)

Několik příslušných vnitrostátních orgánů vyjádřilo obavy ohledně toho, že binární opce nesplňují žádné skutečné investiční potřeby retailových investorů (na rozdíl od jiných druhů opcí, které mohou plnit významnou úlohu při zajištění expozice vůči určitým aktivům) (14). Několik příslušných vnitrostátních orgánů navíc vyjádřilo obavy týkající se rizik spojených s charakteristickými rysy binárních opcí i nevyhnutelnými a nekontrolovatelnými střety zájmů, které s nabídkou těchto produktů retailovým investorům souvisejí. Uvedená rizika často ještě zvětšují agresivní marketingové techniky používané poskytovateli binárních opcí. Několik příslušných vnitrostátních orgánů též uvedlo, že tyto produkty přitahují chorobné hráčství. Studie orgánu UK-FCA ukázala, že někteří investoři „vsadí“ v rozmezí několika dnů či týdnů mnohokrát, a to i přesto, že se jejich celková ztráta neustále zvyšuje. Studie také zjistila, že struktura a časový horizont vyplácení částek se u binárních opcí velmi podobá produktům hazardních her (15). Tyto obavy se v několika jurisdikcích projevují v praxi, jelikož valná většina retailových investorů v těchto jurisdikcích je zpravidla ztrátových, jak dokládá toto rozhodnutí (16).

(14)

Jak dokládá zpráva IOSCO o průzkumu IOSCO věnovaném retailovým spekulativním OTC produktům (17) (dále jen „zpráva IOSCO“), toto tržní odvětví je v mnoha jurisdikcích mimo EU také předmětem významného regulačního dohledu kvůli složité a rizikové povaze mj. binárních opcí a častému přeshraničnímu působení poskytovatelů produktů, kteří podnikají převážně přes internet (18). Podle zprávy IOSCO „recent research reports in several national markets have shown that a large majority of investors in [binary options and other speculative products] very often lose money“ (zprávy z nedávných výzkumů na několika vnitrostátních trzích ukazují, že valná většina investorů investujících do [binárních opcí a dalších spekulativních produktů] je často ztrátových ) (19).

(15)

Čl. 40 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví, že musí být splněna mj. podmínka týkající se významného ohrožení ochrany investorů. Při určování, zda existuje významné ohrožení ochrany investorů, orgán ESMA posoudil význam kritérií a faktorů uvedených v čl. 19 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/567. Po zohlednění příslušných kritérií a faktorů orgán ESMA dospěl k závěru, že existuje významné ohrožení ochrany investorů, a to z těchto důvodů:

2.1   Míra složitosti a transparentnosti binárních opcí

(16)

Binární opce jsou komplexní finanční nástroje (20). Složitost struktury cen představuje riziko významné informační asymetrie mezi poskytovateli a retailovými investory, a tím pádem vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů. Binární opce mají dále řadu charakteristických rysů, díky nimž jsou složité a pro retailové investory těžko pochopitelné.

(17)

Poskytovatelé binárních opcí zpravidla stanovují cenu binárních opcí na základě tržně implikované či jinak modelované pravděpodobnosti výskytu specifikované události před použitím rozpětí nebo jiné formy transakčního poplatku na každou opci, tak aby bylo dosaženo očekávané záporné výnosnosti pro investora (21).

(18)

Binární opce nejčastěji nabízejí poměrně velký výnos u statisticky méně pravděpodobné události a naopak (22).

(19)

Tato struktura cen binárních opcí pro retailové investory představuje řadu problémů. Struktura cen zejména vyžaduje, aby retailoví investoři přesně posoudili hodnotu opce ve vztahu k očekávané pravděpodobnosti výskytu referenční události. Přestože retailoví investoři mohou k určení ceny binárních opcí použít běžné nástroje pro vyhledávání a tvorbu cen, jako je vzorec Black-Scholes, v porovnání s poskytovateli mají nepoměrně omezenější informace. Poskytovatelé mají mnohem větší přístup k informacím a systémům, aby mohli tyto produkty řádně ocenit a ohodnotit. Poskytovatelé binárních opcí mají zejména přístup k údajům o historických cenách, například záznamy o cenách na burze nebo od komerčního poskytovatele údajů v souvislosti s daným podkladovým aktivem, které retailoví investoři zpravidla nemají k dispozici. Poskytovatelé binárních opcí mají také mnohem více zkušeností s tvorbou cen u smluv než retailoví investoři a s větší pravděpodobností si vytvořili sofistikované metodiky tvorby cen. Retailoví investoři si dále nemusejí uvědomit, že pokud se jedná o velmi krátkodobý obchod nebo je pozice uzavřena blízko vypršení platnosti, mají faktory použité pro tvorbu cen opcí, jako je historická volatilita, na hodnotu opce jen malý vliv. Díky tomu je schopnost retailových investorů řádně ohodnotit opci i při použití dostupných nástrojů pro tvorbu cen omezená. Navíc vzhledem k uplatnění spreadů a dalších transakčních poplatků by retailoví investoři museli pravidelně významně překonávat očekávanou výnosnost investic (navzdory malým šancím uspět), aby pro ně obchodování bylo výnosné. ESMA se proto domnívá, že pro retailové investory je obtížné informovaně posoudit poměr rizika a výnosnosti daného produktu.

(20)

Struktura cen v kombinaci s použitím transakčních poplatků na každý obchod vede k tomu, že valná většina retailových investorů v souhrnu přichází o peníze (i přes krátkodobé zisky) a poskytovatelé, kteří jsou zpravidla přímou protistranou v daném obchodě, dlouhodobě generují zisk, který tvoří ztráty investorů z obchodování a transakční poplatky.

(21)

Někteří poskytovatelé nabízejí kontinuální tvorbu cen za nákup i prodej a poskytují investorům možnost nákupu i prodeje po dobu platnosti binární opce. V takovém případě může zákazník vystoupit z pozice před vypršením platnosti binární opce tak, že ji prodá zpět poskytovateli, jinak podmínečná platba při vypršení platnosti propadne. Zákazník od poskytovatele pak obdrží určitou částku podle kontinuální ceny, kterou poskytovatel nabízí, a to v závislosti na rozdílu mezi aktuální tržní cenou a pevnou realizační cenou podkladového aktiva a době do vypršení platnosti)

(22)

Kontinuální tvorba cen za nákup a prodej představuje další vlastnost, kterou mohou poskytovatelé binárních opcí nabízet. Tato vlastnost přidává další vrstvu složitosti. Pro retailové investory je pak těžké ohodnotit tyto produkty přesně nebo dosáhnout kladné návratnosti investic, protože by museli soustavně sledovat ceny a odhadnout očekávaný výsledek. Navíc prodej jedné opce a nákup jiné s sebou nese další náklady pro investora vzhledem k tomu, že se uplatní spread na nabídkovou cenu nebo transakční poplatky (23).

(23)

Retailoví investoři v EU navíc zpravidla investují do binárních opcí OTC. To znamená, že tvorba cen, výkonnost a vypořádání binárních opcí nejsou standardizované. Pro retailové investory je proto obtížné pochopit podmínky tohoto produktu. Společně s rozdíly v typu binárního výsledku, který je základem binární opce, složitou strukturou cen (někdy zahrnující ceny za nákup i prodej) a existencí ještě složitějších nabídek (jako jsou opce, které představují soubor několika binárních opcí) to zvyšuje složitost těchto produktů a ještě více zhoršuje schopnost retailových investorů pochopit, že specifické vlastnosti jednoho typu binární opce nemusí nutně být zahrnuty v jiném.

(24)

Poskytovatelé binárních opcí jsou kromě toho většinou protistranou obchodů s retailovými investory, kdy poskytovatel určuje cenu při realizaci a plnění při splatnosti. Poskytovatelé dále často vyžadují, aby investoři vzali na vědomí, že ceny použité ke stanovení hodnoty binární opce se mohou lišit od ceny dostupné na příslušném podkladovém trhu. To znamená, že retailoví investoři nemusí být vždy schopni ověřit si přesnost cen, které jim poskytovatel sdělí. Vzhledem k uvedeným faktorům je pro retailové investory velice složité objektivně stanovit hodnotu binárních opcí. Značná složitost a nízká transparentnost související s binárními opcemi tudíž potvrzují, že existuje významné ohrožení ochrany investorů.

(25)

V odpovědi na výzvu k předložení informací řada podniků a obchodních organizací zpochybnila to, zda by měl orgán ESMA rozlišovat mezi binárními opcemi obchodovanými mimoburzovně (OTC) a binárními opcemi obchodovanými v obchodním systému. Některé obchodní organizace požadovaly výslovné vyloučení sekuritizovaných derivátů, touch opcí a digitálních opcí, protože tyto produkty se používají jako alternativa k pokynu k zamezení ztrát (tzv. „stop-loss order“) nebo mohou sloužit jako zajištění.

(26)

Orgán ESMA uvedené odpovědi pečlivě zvážil. Charakteristiky a vlastnosti binárních opcí, které jsou základním zdrojem zjištěného poškozování retailových investorů, však zůstávají stejné bez ohledu na to, zda se tyto produkty obchodují v obchodním systému nebo zda jsou sekuritizované. Jinými slovy, očekávaná výnosnost binárních opcí v obchodním systému by pro investory byla stejně záporná, jelikož binární opce nabízejí strukturu vyplácení, která není vhodná pro zajištění nebo plnění jiných ekonomických funkcí, které by mohly ospravedlnit využití tohoto investičního nástroje. Tyto charakteristiky jsou navíc neměnné po celou dobu životnosti opce. Konkrétně existence sekundárního trhu proto nemění základní vlastnosti, které retailové investory poškozují.

2.2   Konkrétní vlastnosti nebo složky binárních opcí

(27)

Binární opce zpravidla představují velmi krátkodobé investice, jejich platnost v některých případech vyprší několik minut po zakoupení, a proto jsou velice spekulativní.

(28)

Binární povaha výsledků u binárních opcí znamená, že se používají především pro spekulativní účely. Vyplácení pevně stanovené peněžní částky nebo žádné částky omezuje hodnotu binárních opcí jako zajišťovacího nástroje oproti tradičním opcím, které zákazníkovi umožňují řídit riziko stanovením maximální („ceiling/cap/strop“) nebo minimální („floor“) sazby u konkrétního aktiva, které pro ně může představovat přímou expozici. To ještě zhoršuje typický krátkodobý charakter binárních opcí.

(29)

Cena binárních opcí se navíc stanovuje na základě pravděpodobnosti výskytu určité události, přičemž výše vyplácené částky se určuje podobně jako u tradičních kurzových sázek (například sázení na výsledky sportovních utkání nebo voleb). Obchody jsou většinou velmi krátkodobé a investoři buď dosáhnou velmi vysokého výnosu, nebo přijdou o celou investici. Tyto základní prvky můžeme najít také u produktů v oblasti hazardních her, které jsou spojené se závislostí a špatnými výsledky pro spotřebitele.

(30)

Jak bylo uvedeno výše, poskytovatelé binárních opcí zpravidla vystupují jako protistrana obchodu zákazníka a zaznamenávají obchod zákazníka do vlastního účetnictví. V tomto obchodním modelu jsou zájmy poskytovatele v přímém střetu se zájmy jeho zákazníků, což zvyšuje riziko, že poskytovatel může manipulovat s cenou podkladového aktiva při vypršení platnosti binární opce nebo prodloužit dobu platnosti binární opce o sekundy či milisekundy, aby opci nemusel vyplatit. Riziko střetu zájmů je u binárních opcí obzvlášť vysoké, jelikož platební strukturu u těchto produktů určuje skutečnost, zda podkladové aktivum dosáhlo při vypršení platnosti opce stanovené realizační ceny. Příslušné vnitrostátní orgány též zaznamenaly praktiky, kdy poskytovatelé binárních opcí uplatňují asymetrickou nebo nekonzistentní přirážku ke core spreadu podkladového aktiva, což vede k tomu, že opce se v okamžiku vypršení platnosti dostane „mimo peníze“, i když by jinak byla „v penězích“. Kromě toho distribuční modely, které orgán ESMA v tomto odvětví trhu zaznamenal, se vyznačují určitými a někdy nevyhnutelnými střety zájmů (24) a tlak zajistit příliv nových zákazníků potenciál pro střet zájmů ještě zvyšuje.

(31)

Vzhledem k tomu, že binární opce mají ze strukturálního hlediska očekávanou zápornou výnosnost, čím více pozic investor drží, tím větší je pravděpodobnost, že utrpí ztrátu (25).

(32)

Vysoké riziko spekulativního obchodování s binárními opcemi i střetu zájmů mezi poskytovateli binárních opcí a jejich zákazníky potvrzuje existenci významného ohrožení ochrany investorů.

2.3   Rozsah potenciálních nepříznivých důsledků a míra nepoměru mezi výnosností pro investory a rizikem ztráty

(33)

Počet investorů v souvislosti s těmito produkty je vzhledem k relativně krátké životnosti zákaznických účtů binárních opcí a přeshraniční povaze činností proměnlivý. Na základě údajů, které orgán ESMA získal od řady příslušných vnitrostátních orgánů (26), orgán odhaduje, že počet obchodních účtů retailových investorů u poskytovatelů rozdílových smluv a binárních opcí usazených v EHP vzrostl z 1,5 milionu v roce 2015 (27) na přibližně 2,2 milionu v roce 2017 (28).

(34)

Skutečnost, že se tržní odvětví binárních opcí v Unii rozrostlo, potvrzují zejména tyto informace, které orgánu ESMA poskytly příslušné vnitrostátní orgány:

i)

Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (CY-CySEC), příslušný vnitrostátní orgán na Kypru, odhadovala celkový počet aktivních zákazníků na Kypru investujících do binárních opcí na konci druhého čtvrtletí 2017 na 401 378 v porovnání se 140 205 v roce 2015 (29);

ii)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE-BaFin), příslušný vnitrostátní orgán v Německu, odhaduje, že v Německu je až 30 000 investorů do binárních opcí, přičemž celkový trh v Německu roste tempem 4–5 % ročně (30);

iii)

ze vzorku údajů o zákaznících, které poskytly obchodníci Úřadu pro kontrolu finančních trhů (Financial Conduct Authority, dále jen „UK-FCA“), který je příslušným vnitrostátním orgánem ve Spojeném království, se odhaduje, že počet zákazníků obchodujících s poskytovateli binárních opcí ve Spojeném království dosahuje přibližně 40 000;

iv)

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT-CONSOB), příslušný vnitrostátní orgán v Itálii, zjistil na základě průzkumu provedeného v březnu 2017 v pěti pobočkách poskytovatelů binárních opcí usazených v EU, že v roce 2016 došlo k 2,4 % nárůstu počtu italských retailových investorů obchodujících s binárními opcemi;

v)

řada příslušných vnitrostátních orgánů uvedla, že binární opce jsou v jejich jurisdikci uváděny na trh a prodávány v rozsáhlém měřítku (31);

vi)

téměř všechny příslušné vnitrostátní orgány (32) uvedly, že poskytovatelé binárních opcí pasportující z jiných členských států poskytují služby v oblasti binárních opcí v jejich jurisdikci. Některé příslušné vnitrostátní orgány (33) také uvedly, že poskytovatelé binárních opcí používají pobočky nebo smluvní zástupce k pasportizaci v hostitelských jurisdikcích a

vii)

příslušné vnitrostátní orgány uvedly nárůst počtu žádostí o povolení od investičních podniků nabízejících dotčené produkty (34).

(35)

Podle zprávy IOSCO se nejčastější stížnosti na povolené poskytovatele napříč jurisdikcemi týkají výkonnosti produktů (utrpěných ztrát investorů), skutečnosti, že zákazníci nerozumí produktu nebo poskytované službě (a souvisejícím rizikům), potíží při výběru prostředků, agresivního/klamavého marketingu a manipulace s cenami nebo obchody (35).

(36)

Výše uvedenou analýzu orgánu ESMA týkající se očekávané záporné výnosnosti retailových investorů (36) potvrzují také údaje o ztrátách utrpěných retailovými investory, které orgánu ESMA poskytly některé příslušné vnitrostátní orgány:

i)

komise CY-CySEC analyzovala vzorek zákaznických účtů pro binární opce u 10 poskytovatelů binárních opcí za období od 1. ledna 2017 do 31. srpna 2017. Zjistila, že v průměru 87 % zákaznických účtů za dané období utrpělo ztrátu. Průměrná ztráta na účet činila kolem 480 EUR;

ii)

příslušný vnitrostátní orgán v Polsku Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF) zjistil na základě údajů od polského investičního podniku, že v roce 2016 utrpělo ztrátu 86,3 % zákazníků a v roce 2017 86,4 %;

iii)

orgán IT-CONSOB zjistil na základě průzkumu provedeného v březnu 2017 v pěti pobočkách investičních podniků usazených v EU, které působí v oblasti binárních opcí, že italští retailoví investoři investující do binárních opcí v roce 2016 utrpěli ztráty až do výše 74 %, přičemž průměrná ztráta činila přibližně 590 EUR a

iv)

orgán UK-FCA zjistil v rámci přezkumu údajů podniků o výkonnosti zákaznických účtů, že v roce 2016 bylo ztrátových mezi 81 a 85 % zákaznických účtů a že průměrné ztráty zákazníků se pohybovaly od 400 do 1 200 GBP. Z vykazovaných údajů vyplývá, že zákazníci generovali zisk z obchodování, ale pokud se zohlední dopad transakčních poplatků, utrpěli ztrátu. To ukazuje, že zákazníci nejspíš nechápou dopad transakčních poplatků na výkonnost jejich účtu.

2.4   Typ dotčených zákazníků

(37)

Binární opce jsou uváděny na trh, distribuovány nebo prodávány na retailovém trhu v rozsáhlé míře. Kvůli složitosti binárních opcí, kterou popisuje toto rozhodnutí, je však pro většinu retailových (na rozdíl od profesionálních) investorů obtížné správně pochopit a posoudit skutečné riziko, které jim v souvislosti s těmito produkty vzniká. Důkazy o ztrátách, které zjistil orgán ESMA na účtech retailových investorů a které popisuje toto rozhodnutí, ukazují, že binární opce nejsou pro retailové investory vhodné.

2.5   Marketingové a distribuční činnosti týkající se binárních opcí

(38)

Přestože binární opce jsou komplexní produkty, jsou retailovým investorům nejčastěji nabízeny prostřednictvím elektronických obchodních platforem bez poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia. V takových případech se v souladu s čl. 25 odst. 3 směrnice 2014/65/EU (37) vyžaduje posouzení přiměřenosti. Toto posouzení však nezabraňuje tomu, aby poskytovatelé binárních opcí nebo jejich zákazníci či potenciální zákazníci v transakci pokračovali, přičemž zákazníkovi se poskytne jen jednoduché varování. K tomu může dojít, když zákazník poskytovateli neposkytl žádné či mu poskytl nedostatečné informace o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investování týkajících se specifického typu produktu i když poskytovatel dospěl k závěru, že produkt není pro zákazníka vhodný. Retailoví investoři tak mají přístup k produktům, jako jsou binární opce, které by jim vzhledem k jejich vlastnostem neměly být distribuovány (38).

(39)

Rovněž v souvislosti s Q&As orgánu ESMA (39) příslušné vnitrostátní orgány zaznamenaly agresivní marketingové praktiky i zavádějící propagační sdělení v tomto odvětví trhu (40). Zahrnují například používání sponzorských dohod nebo spojení s významnými sportovními týmy, která budí mylný dojem, že komplexní a spekulativní produkty jako binární opce jsou vhodné pro retailový trh prostřednictvím podpory obecného povědomí o značce.

(40)

Některé příslušné vnitrostátní orgány dále poukazovaly nejenom na běžné používání zavádějících marketingových materiálů, ale také na rozsáhlou a intenzivní povahu prováděných marketingových činností:

i)

Autorité des Marchés Financiers (FR-AMF), příslušný vnitrostátní orgán ve Francii, uvedl, že v roce 2016 počet nových reklam (v televizi, rozhlase a na internetu) na spekulativní obchody (binární opce, rozdílové smlouvy, zahraniční měny) představoval 36 % všech nových reklam ve finanční oblasti a 45 % všech nových reklam na finanční nástroje (41);

ii)

orgán DE-BaFin uvedl, že investiční podniky usazené v jiné jurisdikci Evropské unie, byť nevelké, mohou používat až 200 introducing brokerů současně (42) a

iii)

některé příslušné vnitrostátní orgány uvedly, že distribuce binárních opcí může probíhat přes elektronické hrací automaty nebo hrací automaty na mince (43).

(41)

Uvedený vývoj je obzvlášť znepokojivý vzhledem k nárůstu počtu retailových investorů v tomto odvětví trhu.

(42)

V této souvislosti také některé příslušné vnitrostátní orgány vyjádřily obavy ohledně „turbulentního“ charakteru těchto obchodních modelů (44). Jelikož průměrná životnost zákaznického účtu může být relativně krátká, poskytovatelé mohou pociťovat určitý tlak na to, aby si udrželi stálý přísun nových zákazníků. To je může podněcovat k tomu, aby uplatňovali agresivní marketingové a prodejní techniky, které nejsou v nejlepším zájmu retailového investora.

(43)

Společným znakem marketingových a prodejních technik uplatňovaných v odvětví binárních opcí je nabízení obchodních (peněžních a nepeněžních) výhod, jako jsou bonusy, s cílem přilákat retailové investory a přimět je, aby investovali do binárních opcí, nabízení dárků (například dovolených, automobilů, elektroniky), návodů na obchodování nebo snížených nákladů (například spreadů nebo poplatků) (45).

(44)

Bonusy a další obchodní výhody mohou odvádět pozornost od vysoce rizikové povahy produktu. Zpravidla jsou zacíleny tak, aby přilákaly retailové investory a podnítily je k obchodování. Retailoví investoři mohou tyto reklamní nabídky považovat za ústřední prvek produktu až do té míry, že dostatečně neposoudí, jak velké riziko je s produktem spojené.

(45)

Používání bonusových systémů čerpá inspiraci z odvětví on-line sázek. Někteří poskytovatelé uvádějící příslušné produkty na trh nabízejí „uvítací bonusy“ (za založení účtu) i bonusy založené např. na investovaných částkách (objemové bonusy) nebo bonusy v podobě dodatečných částek „virtuální hotovosti“ za určitých podmínek.

(46)

Několik příslušných vnitrostátních orgánů při výkonu dohledu zjistilo, že smluvní podmínky reklamních nabídek jsou často zavádějící a že mnoho investorů uvedlo, že mají potíže při čerpání prostředků, když se pokouší takové bonusy uplatnit, nebo nevědí, že přístup k bonusové nabídce či prostředkům závisí na specifikovaném objemu obchodu. Vzhledem k záporné očekávané výnosnosti spojené s obchodováním s binárními opcemi to často znamená, že investoři přijdou o více peněz, když obchodují častěji, než kdyby bonusovou nabídku neobdrželi)

(47)

A sice (46):

i)

orgán FR-AMF poukázal na to, že jedním z hlavních problémů bonusů je to, že investor zpravidla musí investovat dvaceti až třicetinásobek výše bonusu, aby měl na čerpání prostředků nárok;

ii)

belgický příslušný vnitrostátní orgán Financial Services and Markets Authority (Úřad pro finanční služby a trhy, dále jen „BE-FSMA“), uvedl, že obdržel mnoho stížností od investorů, kteří se nemohli dostat ke svým finančním prostředkům kvůli podmínkám uplatňovaným na bonusy;

iii)

orgán PL-KNF uvedl, že poskytovatelé nabízejí dárky jako tablety nebo telefony, aby přilákali nové investory a že tvrdí, že díky dárkům se investoři na investiční podnik spíše obracejí, a

iv)

orgán DE-BaFin uvedl, že ve většině dosud zaznamenaných případů týkajících se bonusů bonusy nabízejí poskytovatelé binárních opcí působící přeshraničně, aby přesvědčili nezkušené retailové investory k tomu, aby spekulovali s příslušnými produkty, kterým nemusí plně rozumět.

(48)

Příslušné vnitrostátní orgány dále vyjádřily obavy ohledně toho, jak poskytovatelé binárních opcí dodržují své povinnosti poskytovat zákazníkům korektní, jasné a nezavádějící informace nebo jednat v nejlepším zájmu zákazníků (47). Příslušné vnitrostátní orgány také znepokojuje kvalita informací poskytovaných retailovým investorům (například na internetových stránkách poskytovatelů) o tom, jak binární opce fungují, a zejména informace o souvisejících rizicích (48). Několik příkladů nedodržení povinnosti poskytovat korektní, jasné a neklamavé informace a použití technik k přilákání zájmu zákazníků, které však neodrážejí vhodnost či celkovou kvalitu finančního nástroje nebo praxe, se týká:

i)

obsahu internetových stránek nebo informací uvedených v jazyce, který není národním jazykem členského státu, v němž mají být služby poskytovány, nebo uvedených v oficiálním jazyce, ale vycházejících z překladů nedostatečné kvality, takže je pravděpodobné, že prezentované informace mohou být nesprávně pochopeny, a

ii)

prezentování informací tak, že je důraz kladen na možné výhody související s investováním do binárních opcí, aniž by však byla korektně a jasně uvedena příslušná rizika, čímž se naznačuje, že uvedené spekulativní produkty jsou vhodné pro všechny investory nebo že dosáhnout zisku je jednoduché. Například: „Obchodování s binárními opcemi je jednoduché jako facka“; „Obchodování nikdy nebylo tak snadné“, „Rozjeďte svoji kariéru obchodníka ještě dnes“, „Generujte až 85 % zisk každých 60 sekund“, „95 % zisk za pár minut“ a „Co zvládnete za 60 sekund? Obchodovat s binárními opcemi a zdvojnásobit své peníze“ (49).

(49)

Výše popsané marketingové a distribuční praktiky spojené s binárními opcemi potvrzují existenci významného ohrožení ochrany investorů.

2.6   Do jaké míry může finanční nástroj ohrozit důvěru investorů ve finanční systém

(50)

Kombinace značné složitosti a nedostatečné transparentnosti binárních opcí, očekávaná záporná výnosnost produktu pro investory, nedostatek racionálních důvodů pro investice do tohoto nástroje, často klamavý a agresivní marketing a distribuce, střety zájmů poskytovatelů i rozsah možných nepříznivých důsledků, to vše přispívá k tomu, že retailoví investoři ztrácejí důvěru ve finanční systém.

(51)

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti, že investoři utrpí ztrátu, jak dokládá toto rozhodnutí, by investoři, kteří nemají žádné jiné zkušenosti s investováním do finančních nástrojů a které přilákal agresivní marketing poskytovatelů binárních opcí, mohli dospět k závěru, že tyto produkty představují reprezentativní vzorek finančních nástrojů. Uvedená obava je ještě závaznější, uvážíme-li vysoký počet retailových investorů, kteří jsou zákazníky poskytovatelů binárních opcí, a počet stížností týkajících se těchto produktů.

3.   POUŽITELNÉ STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ POŽADAVKY PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UNIE ZJIŠTĚNÉ VÝZNAMNÉ OHROŽENÍ OCHRANY INVESTORŮ NEŘEŠÍ (ČL. 40 ODST. 2 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014)

(52)

V souladu s požadavkem podle čl. 40 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014 orgán ESMA zvážil, zda uvedenou hrozbu neřeší stávající regulační požadavky v Unii použitelné na příslušný finanční nástroj nebo činnost. Použitelné stávající regulační požadavky stanoví směrnice 2014/65/EU, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (50). Obsahují zejména: i) požadavek poskytovat zákazníkům relevantní informace v souladu s čl. 24 odst. 3 a 4 směrnice 2014/65/EU (51); ii) požadavek vhodnosti a přiměřenost v souladu s čl. 25 odst. 2 a 3 směrnice 2014/65/EU (52); iii) požadavek na nejlepší způsob provedení pokynů v souladu s článkem 27 směrnice 2014/65/EU (53); iv) požadavky na řízení produktů v čl. 16 odst. 3 a čl. 24 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a v) požadavky týkající se zveřejňování informací uvedené v článcích 5 až 14 nařízení (EU) č. 1286/2014.

(53)

Někteří poskytovatelé, zprostředkovatelé a obchodní organizace v odpovědi na výzvu k předložení informací výslovně uvedli, že ESMA musí před přijetím jakýchkoli intervenčních opatření k produktům zvážit účinky nových právních předpisů, a to zejména nedávno zavedené směrnice MiFID II (zejména pravidla pro řízení produktů) a nařízení o produktech s investiční složkou.

(54)

Nutno poznamenat, že oblast působnosti a obsah několika platných regulačních požadavků ve směrnici 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 jsou podobné požadavkům směrnice 2004/39/ES (54). Zatímco cílem přijetí směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014 bylo zlepšit několik významných aspektů investičních služeb a činností v zájmu posílení ochrany investorů (vč. prostřednictvím pravomocí pro zásahy u produktů), vylepšení řady příslušných ustanovení neřeší specifické obavy popsané v tomto rozhodnutí. Z pohledu rizik a poškození investorů, jimiž se zabývá toto rozhodnutí, tudíž několik ustanovení zůstalo v podstatě beze změn.

(55)

Podrobnější požadavky na poskytování relevantních informací zákazníkům stanoví směrnice 2014/65/EU, přičemž k významnému zlepšení došlo v oblasti zveřejňování informací o nákladech a poplatcích, jelikož investiční podniky jsou povinny zákazníkům poskytovat souhrnné informace o všech nákladech a poplatcích spojených s investičními službami a finančními nástroji. Nicméně pravidla založená na zveřejňování informací, včetně lepších informací o nákladech, sama o sobě jistě nejsou dostatečná k tomu, aby řešila složité riziko spojené s uváděním na trh, distribucí nebo prodejem binárních opcí retailovým investorům.

(56)

Konkrétně čl. 24 odst. 3 směrnice 2014/65/EU mj. vyžaduje, aby investiční podniky zajistily, že veškeré informace, včetně propagačních sdělení, určené zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům jsou korektní, jasné a neklamavé. Čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU dále vyžaduje, aby investiční podniky zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům v dostatečném předstihu poskytovaly relevantní informace o investičním podniku a jeho službách, o finančních nástrojích a navrhovaných investičních strategiích, o místech provádění a o veškerých nákladech a souvisejících poplatcích, zejména včetně pokynů a varování týkajících se rizik spojených s investicemi do těchto finančních nástrojů a údaje, zda je daný finanční nástroj určen neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkům. Na základě popisu obav o ochranu investorů v souvislosti s binárními opcemi (zejména jejich složitostí, rizikovostí a očekávanou zápornou výnosností) je zřejmé, že takové poškozování investorů nelze plně a náležitě kontrolovat pouze uplatňováním těchto pravidel. Tento druh zveřejňování informací zákazníky dostatečně neupozorňuje na konkrétní důsledky (očekávaná záporná výnosnost) investování do uvedených produktů a neřeší obavy spojené s vlastnostmi produktu.

(57)

Orgán ESMA rovněž zvážil význam pravidel týkajících se zveřejňování informací v nařízení (EU) č. 1286/2014. Nařízení (EU) č. 1286/2014 stanoví jednotná pravidla týkající se formátu a obsahu sdělení klíčových informací, které musejí poskytovat poskytovatelé strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „produkty s investiční složkou“) retailovým investorům s cílem umožnit jim pochopit hlavní rysy produktu s investiční složkou a rizika s ním spojená a porovnat jej s jinými produkty. Zejména článek 5 nařízení (EU) č. 1286/2014 a další prováděcí úprava obsažená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 (55) stanoví mj. metodiku pro prezentaci souhrnného ukazatele rizik a doprovodná vysvětlení včetně toho, zda retailový investor může ztratit veškerý investovaný kapitál nebo mu mohou vzniknout další finanční závazky. Tento druh zveřejňování informací však retailové investory dostatečně neupozorňuje na důsledky investování konkrétně do binárních opcí. Například ukazatel výkonnosti se týká pouze jednotlivého produktu binární opce a neposkytuje zákazníkovi informaci o celkovém procentu účtů retailových investorů, kteří utrpěli ztrátu.

(58)

Obecněji řečeno, regulační řešení založené na zveřejňování informací není vhodné pro tyto produkty, které jsou samy o sobě nevhodné pro retailové investory.

(59)

Požadavky týkající se vhodnosti byly posíleny také ve směrnici 2014/65/EU, která vyžaduje poskytnutí zprávy o vhodnosti zákazníkovi a upřesnění posouzení vhodnosti. Konkrétně čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby poskytovatelé binárních opcí získali nezbytné informace o znalostech a zkušenostech zákazníka nebo potenciálního zákazníka v oblasti investic, pokud jde mj. o specifický druh produktu, o jeho finanční situaci, včetně schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové tolerance, aby tak poskytovatel binárních opcí mohl zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi doporučit finanční produkty, které jsou pro něj vhodné a jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty. Požadavky týkající se vhodnosti se však uplatní pouze na poskytování investičního poradenství a správy portfolia, a proto zpravidla nemají význam v souvislosti s uváděním na trh, distribucí nebo prodejem binárních opcí, který probíhá většinou přes elektronické platformy bez poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia.

(60)

Cíle posouzení vhodnosti (posuzování produktů s ohledem na znalosti a zkušenosti zákazníků, jejich finanční situaci a investiční cíle) zůstaly oproti režimu ve směrnici 2004/39/ES v podstatě nezměněny a jak dokládá toto rozhodnutí, nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné zabránit zjištěnému poškozování investorů.

(61)

Podobně byly ve směrnici 2014/65/EU posíleny požadavky týkající se přiměřenosti, a to zejména zúžením seznamu nekomplexních produktů, a tím pádem omezením rozsahu produktů u služeb, které spočívají pouze v provádění pokynů zákazníků. Čl. 25 odst. 3 směrnice 2014/65/EU vyžaduje, aby poskytovatelé binárních opcí požádali zákazníky nebo potenciální zákazníky o poskytnutí informací o znalostech a zkušenostech v oblasti investic mj. v souvislosti s určitým nabízeným nebo požadovaným produktem, aby tak mohli posoudit, zda je produkt pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka přiměřený. Pokud se poskytovatel domnívá, že produkt pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka není přiměřený, upozorní jej na to. Binární opce představují složité finanční produkty, a proto jsou předmětem posouzení přiměřenosti v souladu s čl. 25 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.

(62)

Tak tomu však bylo již podle směrnice 2004/39/ES, která stanovila v podstatě totéž posouzení přiměřenosti jako směrnice 2014/65/EU. Jak ukazuje toto rozhodnutí a zkušenosti příslušných vnitrostátních orgánů v oblasti dohledu (56), posouzení přiměřenosti není dostatečné k řešení obav o ochranu investorů popsaných v tomto rozhodnutí.

(63)

Proto není pravděpodobné, že by jak posouzení vhodnosti, tak posouzení přiměřenosti v souladu se stávajícími regulačními požadavky retailovým investorům zabránila v obchodování s binárními opcemi způsobem, který zajišťuje řešení významného ohrožení ochrany investorů.

(64)

Co se týče nejlepšího způsobu provedení pokynů, většina pravidel v této oblasti již byla stanovena směrnicí 2004/39/ES. Tato pravidla však byla posílena ve směrnici 2014/65/EU. Konkrétně článek 27 směrnice 2014/65/EU stanoví, že investiční podniky musí přijmout „veškerá dostatečná opatření“ (a nikoli „veškerá přiměřená opatření“) k tomu, aby při provádění pokynů dosáhly nejlepšího možného výsledku pro své zákazníky. Účastníci trhu navíc musí zveřejňovat doplňující informace a zejména investiční podniky jsou povinny zveřejňovat pět nejlepších míst provádění pokynů, kde prováděly pokyny zákazníků a výsledky, jichž při provádění uvedených pokynů dosáhly.

(65)

Orgán ESMA zvážil, zda by přepracovaná pravidla týkající se nejlepšího způsobu provedení pokynů mohla vyřešit alespoň některé obavy zjištěné v souvislosti s uváděním na trh, distribucí nebo prodejem binárních opcí retailovým investorům. Větší transparentnost v souvislosti s prováděním pokynů pomáhá zákazníkům lépe pochopit a ohodnotit kvalitu praktik podniku v oblasti provádění pokynů, a tím pádem lépe posoudit kvalitu celkových služeb, které jsou jim poskytovány. Kromě toho lepší informovanost o tom, jak podniky provádějí pokyny zákazníků, zákazníkům pomáhá při monitorování, zda podnik přijal veškerá dostatečná opatření k tomu, aby dosáhl nejlepšího možného výsledku pro zákazníka. Požadavky týkající se nejlepšího způsobu provedení pokynů také posilují standard nejlepšího způsobu provedení pokynů u OTC produktů, jelikož vyžadují, aby podniky kontrolovaly přiměřenost ceny navržené zákazníkovi při provádění pokynů nebo rozhodování o obchodování s OTC produkty, včetně produktů na objednávku. Požadavky směrnice 2014/65/EU implikují shromažďování tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto produktu a pokud možno porovnání s podobnými či srovnatelnými produkty. Pravidla týkající se nejlepšího způsobu provedení však sama o sobě neřeší rizika spojená s jinými rysy produktu než s prováděním pokynů a s rozsáhlým uváděním na trh, distribucí nebo prodejem těchto produktů retailovým investorům.

(66)

Pokud jde o tyto v podstatě podobné stávající regulační požadavky, orgán ESMA opakovaně zmínil výše popsaná rizika ve varováních pro investory (57), otázkách a odpovědích (58) a ve svém stanovisku k postupům, které stanoví směrnice MiFID pro podniky prodávající komplexní finanční produkty (59). Orgán ESMA je rovněž aktivní v oblasti sbližování dohledu mj. prostřednictvím společné skupiny. Navzdory tomu, že ESMA v rozsáhlé míře využívá své nezávazné nástroje k zajištění soudržného a účinného uplatňování platných stávajících regulačních požadavků, ohrožení ochrany investorů stále přetrvává. Je tedy zřejmé z důvodů uvedených v tomto oddílu, že tyto požadavky zjištěné ohrožení neřeší.

(67)

Orgán ESMA zvážil i potenciální dopad pravidel týkajících se řízení produktů, která stanoví čl. 16 odst. 3 a čl. 24 odst. 2 směrnice 2014/65/EU. Uvedená pravidla vyžadují, aby poskytovatelé vytvářející finanční nástroje (tedy i binární opce) určené k prodeji zákazníkům zajistili, aby byly tyto finanční nástroje navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám určeného cílového trhu konečných zákazníků v příslušné kategorii zákazníků, aby byla strategie distribuce produktů v souladu s určeným cílovým trhem a aby poskytovatelé podnikli přiměřené kroky s cílem zajistit, že finanční nástroje budou distribuovány na určeném cílovém trhu, a pravidelně přezkoumávali identifikaci cílového trhu a výkonnost produktů. Poskytovatelé binárních opcí musí rozumět finančním nástrojům, které nabízejí nebo doporučují, posoudit slučitelnost nástroje s potřebami zákazníků, kterým poskytují investiční služby, též s přihlédnutím k určenému cílovému trhu konečných zákazníků, a zajistit, aby byly finanční nástroje nabízeny nebo doporučovány pouze tehdy, je-li to v zájmu zákazníka. Kromě toho poskytovatelé binárních opcí, kteří by distribuovali finanční nástroj, který nevytvořili, musí mít zavedeny vhodné systémy pro získání a pochopení relevantních informací týkajících se postupu schválení produktu, včetně určeného cílového trhu a vlastností produktu. Poskytovatelé binárních opcí distribuující finanční nástroje vytvořené poskytovateli, na něž se nevztahují požadavky na řízení produktů stanovené směrnicí 2014/65/EU, nebo poskytovateli ze třetí země musejí rovněž mít vhodné systémy pro získání dostatečných informací o těchto finančních nástrojích.

(68)

Orgán ESMA poukazuje na to, že požadavky na řízení produktů byly do práva Unie poprvé zavedeny směrnicí 2014/65/EU. Dne 2. června 2017 orgán ESMA zveřejnil „Obecné pokyny k požadavkům na řízení produktů podle směrnice MiFID II“ (60) obsahující pokyny k posuzování cílového trhu pro podniky zabývající se vytvářením a vývojem produktů.

(69)

Účelem požadavků na řízení produktů je zúžit typ zákazníků (tj. cílový trh), pro které by finanční nástroje byly vhodné, a kterým by tudíž měly být distribuovány. Vzhledem k vlastnostem binárních opcí (vysoká míra ztrát, očekávaná záporná výnosnost, krátkodobé smlouvy, složitá struktura cen a obecný nedostatek rozumných investičních cílů) se příslušné vnitrostátní orgány a ESMA domnívají, že nelze určit žádný pozitivní retailový cílový trh. Několik investičních podniků binární opce stále uvádí na trh masově i po provedení směrnice 2014/65/EU a požadavků na řízení produktů.

(70)

Navzdory těmto regulačním požadavkům existují důkazy, že retailoví investoři na binárních opcích nadále přicházejí a budou přicházet o peníze. Toto opatření je tudíž v zájmu řešení uvedené hrozby nezbytné.

4.   PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY NEPŘIJALY OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ DANÉ HROZBY NEBO PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA TUTO HROZBU NEREAGUJÍ DOSTATEČNĚ (ČL. 40 ODST. 2 PÍSM. c) NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014).

(71)

Jednou z podmínek, aby orgán ESMA mohl přijmout omezující opatření v tomto rozhodnutí, je, že příslušný orgán nebo příslušné orgány nepřijaly opatření k řešení dané hrozby nebo přijatá opatření na tuto hrozbu nereagují dostatečně.

(72)

Obavy o ochranu investorů popsané v tomto rozhodnutí přiměly některé příslušné vnitrostátní orgány konzultovat o vnitrostátních opatřeních, jejichž cílem je omezit uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí retailovým investorům, nebo taková opatření přijmout:

i)

belgický příslušný vnitrostátní orgán, Úřad pro finanční služby a trhy (BE-FSMA), přijal v srpnu 2016 zákaz nabízení některých OTC derivátových smluv (včetně binárních opcí) retailovým investorům. FSMA dále zakázal řadu agresivních nebo nepřiměřených distribučních technik, jako jsou nevyžádané telefonické hovory nabízející služby uskutečňované prostřednictvím externích call center, nepřiměřené formy odměňování a fiktivní dárky nebo bonusy (61);

ii)

od prosince 2016 francouzské právní předpisy stanoví zákaz propagačních sdělení týkajících se mj. binárních smluv zasílaných poskytovateli investičních služeb zákazníkům (62);

iii)

ve Španělsku od května 2017 Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES-CNMV), španělský příslušný vnitrostátní orgán, vyžaduje, aby subjekty, které uvádějí na trh a nabízejí retailovým investorům rozdílové smlouvy a produkty založené na kurzových rozdílech, s více než desetinásobným pákovým efektem, nebo binární opce, zákazníky výslovně informovaly o tom, že podle ES-CNMV není vzhledem ke složitosti a rizikovosti těchto produktů jejich nákup pro retailové investory vhodný. Uvedené subjekty byly rovněž požádány, aby zajistily, že zákazníci jsou informováni o nákladech, které jim vzniknou, pokud se rozhodnou zavřít pozici po nákupu takových produktů, a v případě rozdílových smluv a produktů založených na kurzových rozdílech, že jsou upozorněni na to, že vzhledem k pákovému efektu by ztráty mohly být vyšší než částka, kterou za nákup příslušného produktu zaplatili. Kromě toho musejí od zákazníka získat písemné nebo nahrané prohlášení, na základě kterého mohou prokázat, že zákazník si je vědom toho, že produkt, který chce zakoupit, je obzvlášť složitý a že se ES-CNMV domnívá, že pro retailového investora není vhodný. Navíc propagační materiály, které subjekty, na něž se opatření CNMV vztahuje, používají k propagaci těchto produktů, musejí vždy obsahovat varování, že uvedené produkty jsou obtížně pochopitelné a že podle ES-CNMV nejsou vzhledem ke složitosti a rizikovosti vhodné pro retailové investory. Orgán ES-CNMV rovněž požádal CY-CySEC a UK-FCA, aby informovaly poskytovatele binárních opcí o těchto požadavcích a vyzvaly poskytovatele, kteří poskytují služby ve Španělsku, aby uváděly stejné varování (63);

iv)

v Itálii v únoru 2017 orgán IT-CONSOB vydal zvláštní sdělení upozorňující italské retailové investory na rizika spojená s binárními opcemi;

v)

v únoru 2018 portugalský příslušný vnitrostátní orgán Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (dále jen „PT-CMVM“) vydal oběžník uvádějící, že investiční podniky by neměly poskytovat obchodní služby týkající se derivátů spojených s kryptoměnami, nejsou-li schopny zajistit, aby byly dodrženy všechny informační povinnosti vůči zákazníkům ohledně vlastností produktů;

vi)

dne 10. května 2017 řecký příslušný vnitrostátní orgán Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (dále jen „EL-HCMC“) vydal oběžník o poskytování investičních služeb v oblasti mimoburzovních derivátových finančních nástrojů (včetně forexů, rozdílových smluv a binárních opcí) prostřednictvím elektronických platforem (64).

vii)

v České republice Česká národní banka (dále jen „CZ-CNB“), která je českým příslušným vnitrostátním orgánem, vydala v říjnu 2015 Q&A upozorňující retailové investory na rizika spojená s binárními opcemi;

viii)

v Nizozemsku nizozemský příslušný vnitrostátní orgán Autoriteit Financiele Markten (dále jen „NL-AFM“) v únoru 2017 vydal konzultační dokument, který navrhuje, aby pro některé produkty, včetně binárních opcí, platil zákaz reklamy;

ix)

na Kypru orgán CY-CySEC v únoru 2017 vydal konzultační dokument navrhující zákaz distribuce a obchodování s binárními opcemi v současné podobě tak, aby finální produkt získal vlastnosti burzovního derivátového produktu (65);

x)

v prosinci 2016 orgán UK-FCA, očekávaje, že binární opce budou od 3. ledna 2018 spadat pod jeho dohled, konzultoval, zda je potřeba posílit pravidla jednání pro binární opce, včetně případného uplatnění pravomocí pro zásahy u produktů v zájmu upravení určitých produktových vlastností binárních opcí nebo omezení prodeje a nabízení těchto produktů retailovým investorům. Orgán UK-FCA též dne 14. listopadu 2017 vydal varování pro spotřebitele o rizicích investování do binárních opcí (66) a

xi)

v prosinci 2016 rakouský příslušný vnitrostátní orgán AT-FMA vydal varování týkající se rizik spojených s rozdílovými smlouvami, forexovými produkty a binárními opcemi)

(73)

Kromě toho norský příslušný vnitrostátní orgán Finanstilsynet (dále jen „NO-Finanstilsynet“) dne 26. února 2018 zveřejnil konzultační dokument, v němž navrhuje mj. zákaz uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí retailovým investorům, jak navrhl orgán ESMA ve výzvě k předložení informací. Konzultace probíhaly od 26. února 2018 do 26. března 2018 (67).

(74)

Uvedená vnitrostátní opatření mohou řešit některé problémy izolovaně, ale nepředstavují dostatečné řešení významného ohrožení ochrany investorů popsaného v tomto rozhodnutí na přeshraniční úrovni. Jak ukazuje toto rozhodnutí, binární opce se nejčastěji uvádějí na trh, distribuují nebo prodávají prostřednictvím on-line obchodních účtů a na přeshraniční bázi (68). Vnitrostátní zákaz by tudíž byl nedostatečný pro ochranu retailových investorů v jiných členských státech než v členském státě, kde bylo opatření přijato, pokud poskytovatelé binárních opcí v těchto jiných členských státech působí, jak tomu často bývá (69).

(75)

Aby vnitrostátní opatření byla účinná pro retailové investory v celé Unii, bylo by s ohledem na výše uvedené potřeba, aby příslušné vnitrostátní orgány ve všech členských státech urychleně přijaly opatření, jejichž cílem je zavést společnou minimální úroveň ochrany investorů stanovenou v tomto rozhodnutí. Jelikož k tomu ještě nedošlo, a vzhledem k naléhavé nutnosti řešit zjištěné obavy o ochranu investorů se orgán ESMA domnívá, že je nezbytné, aby uplatnil své pravomoci k zásahům u produktů. Současný fragmentovaný rámec retailovým investorům v Unii poskytuje nulovou nebo rozdílnou úroveň ochrany, když investují do stejných komplexních produktů, a to někdy dokonce i od stejných poskytovatelů.

(76)

S ohledem na význam a přetrvávající charakter obav o ochranu investorů, přeshraniční povahu těchto činností, skutečnost, že mají dopad na více zemí, a důkazy o rozšíření distribuce binárních opcí v nových jurisdikcích, které vede k rostoucímu počtu různých vnitrostátních opatření řešících podobné ohrožení ochrany investorů, jsou opatření na úrovni EU nezbytná k zajištění minimální společné úrovně ochrany v celé EU.

(77)

A konečně, uplatnění pravomocí dohledu příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s článkem 69 směrnice 2014/65/EU například podle odst. 2 písm. f) (dočasný zákaz profesní činnosti) a t) (pozastavení uvádění na trh nebo prodeje z důvodu nesplnění požadavků na postup schvalování produktů) by významné ohrožení ochrany investorů rovněž neřešilo. Intervenční opatření k produktu se uplatní na produkt nebo činnost související s daným produktem, a tudíž platí pro všechny investiční podniky, které takový produkt nebo činnost poskytují, takže neřeší jen jeden konkrétní nesoulad jednoho investičního podniku.

(78)

Pro řešení rizik souvisejících s nabízením binárních opcí retailovým investorům na úrovni Unie je intervenční opatření účinnější než snaha příslušných vnitrostátních orgánů podnikat kroky vůči každému podniku jednotlivě. Jak bylo uvedeno výše, z důkazů je patrné, že se jedná o problém celého trhu, který není omezen na specifika určitých poskytovatelů, a že klíčová rizika pramení ze samotného produktu a obchodního modelu poskytovatelů. Existují reálné obavy, že distribuce binárních opcí retailovým investorům neumožňuje poskytovateli jednat v nejlepším zájmu investorů nebo poskytovat informace, které jsou korektní, jasné a neklamavé. Různé nekoordinované dohledové aktivity by proto nezajistily okamžité zamezení dalšího poškozování retailových investorů a neposkytly adekvátní alternativu k uplatnění pravomocí orgánu ESMA k zásahům. Přeshraniční povaha distribuce binárních opcí, skutečnost, že ovlivňují více členských států, rozšiřování distribuce binárních opcí v nových jurisdikcích a četná různá vnitrostátní opatření, která mají řešit podobné obavy o ochranu investorů (která mohou pak přispět k riziku regulatorní arbitráže), vedou k závěru, že opatření na úrovni Unie k zajištění společné úrovně ochrany v celé Unii jsou považována za nezbytná.

5.   OPATŘENÍ ORGÁNU ESMA ŘEŠÍ VÝZNAMNÉ OHROŽENÍ OCHRANY INVESTORŮ A NEMÁ ŠKODLIVÝ ÚČINEK NA EFEKTIVNOST FINANČNÍCH TRHŮ NEBO NA INVESTORY, KTERÝ BY BYL NEÚMĚRNÝ VZHLEDEM K PŘÍNOSU OPATŘENÍ (ČL. 40 ODST. 2 PÍSM. a) A ODST. 3 PÍSM. a) NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014)

(79)

Vzhledem k rozsahu a povaze zjištěného významného ohrožení ochrany investorů se ESMA domnívá, že je nezbytné a přiměřené dočasně zakázat uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí retailovým investorům. Tento zákaz řeší dané ohrožení tím, že poskytuje přiměřenou a jednotnou úroveň ochrany retailových investorů investujících do binárních opcí v Unii. Nemá škodlivý účinek na efektivnost finančních trhů nebo na investory, který by byl neúměrný vzhledem k přínosu opatření.

(80)

Za účelem posouzení, jak a do jaké míry představují binární opce riziko pro ochranu investorů, orgán ESMA provedl analýzu rozdělení výnosů investorů (70). Uvedená analýza odhalila dvě důležité charakteristiky (71). První z nich je vysoká míra rizika spojená s binárními opcemi: obecnou charakteristikou binárních opcí je to, že investor může přijít o celou investovanou částku.

(81)

Druhá charakteristika, očekávaná záporná výnosnost produktu, je významným zdrojem poškození v této souvislosti a platí pro všechny binární opce. Na rozdíl od finančních investic jsou tyto smlouvy zpravidla velmi krátkodobé a nenabízejí podíl na růstu hodnoty podkladového aktiva. Na rozdíl od tradičních opcí, které se často používají pro účely zajištění, binární opce poskytují fixní výnos, pokud nastane určitá událost. Naproti tomu u typické opce výnos závisí na změně ceny podkladového aktiva, jakmile je opce v penězích (tj. odměna je variabilní). Tento neodmyslitelná charakteristika produktů omezuje jejich hodnotu jako zajišťovacího nástroje, zatímco jiné druhy opcí se používají k vyrovnání nebo omezení ceny aktiva, vůči němuž má podnik nebo investor přímou expozici)

(82)

Dále typicky krátkodobý charakter binárních opcí umožňuje investorům provádět mnoho obchodů za sebou. To v kombinaci s očekávanou zápornou výnosností vede k vyšší pravděpodobnosti, že investor kumulativně přijde o tím víc peněz, čím víc obchodů uskutečnil. To je statistická vlastnost opakovaného obchodování s očekávanou zápornou výnosností.

(83)

Důležité je, že očekávaná záporná výnosnost je zpravidla součástí obchodního modelu poskytovatele, jelikož obecně bývá zdrojem jeho očekávaného zisku. Binární opce zavazuje poskytovatele binární opce zaplatit investorovi pevnou částku, nastane-li specifikovaná událost, takže aby poskytovatel dosáhl očekávaného zisku, musí investor utrpět očekávanou ztrátu. Kromě toho mohou poskytovatelé také ukládat další poplatky.

(84)

Konkrétně u binárních opcí nabízených s kontinuální tvorbou cen za nákup a prodej, jelikož poskytovatel musí nabídnout takovou cenu, která mu umožní dosáhnout očekávaného zisku, nemůže poskytnutí tohoto způsobu tvorby cen zlepšit očekávanou výnosnost investora. Ve skutečnosti je očekávaná výnosnost investorů nižší, pokud vystoupí z pozice před vypršením platnosti opce, než pokud zůstanou na pozici až do vypršení platnosti. Výše této přírůstkové očekávané ztráty se bude u jednotlivých poskytovatelů a případů lišit, ale očekávaná hodnota pro investora implikovaná tvorbou cen za nákup i prodej musí být obvykle záporná, stejně jako výchozí cena produktu bude implikovat očekávanou zápornou výnosnost pro investora.

(85)

Tento kombinovaný účinek ilustruje základní prvek binárních opcí odvíjející se od jejich očekávané záporné výnosnosti: pokud retailový investor provede velký počet investic, nebo pokud velký počet investorů provede jednu investici, je pravděpodobnost dosažení zisku celkově velmi nízká.

(86)

Analýza rozdělení výnosů binárních opcí koreluje s údaji příslušných vnitrostátních orgánů v tom, že poukazuje na vysoké riziko, že retailoví investoři přijdou o značnou část investice (často o celou investici), a vysoké riziko očekávané záporné výnosnosti. Tyto rysy doplňuje také celková složitost a nedostatečná transparentnost vlastností binárních opcí, špatné marketingové a distribuční praktiky a nevyhnutelné střety zájmů. Neexistuje žádná kompenzace v podobě jakékoli odpovídajícího prospěchu. Dohromady jsou uvedené charakteristiky významnou příčinou poškození současných a potenciálních retailových investorů.

(87)

Hlavním důvodem vysoké regulace finančního sektoru je to, že slouží fundamentálním zájmům a cílům. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována ochraně retailových investorů. Uvádění na trh, distribuce nebo prodej investičního produktu předpokládá, že produkt je schopen, alespoň potenciálně, sloužit těmto fundamentálním zájmům a cílům a neúměrně neohrožuje potřebu zajistit minimální úroveň ochrany investorů.

(88)

Orgán ESMA se domnívá, že vyčerpal možnosti, dané mu právně nezávaznými nástroji v této oblasti. V této souvislosti a zejména s ohledem na řízení produktů ESMA též uznává, že zásady řízení produktů jsou již součástí kultury dohledu nad finančními službami v Unii. V listopadu 2013 evropské orgány dohledu (ESAs) vydaly společné stanovisko k procesům tvůrců týkajícím se produktovému řízení, které stanoví základní zásady platné pro procesy produktového řízení finančních nástrojů (72). V únoru 2014 orgán ESMA vydal stanovisko k postupům v souladu se směrnicí MiFID pro podniky prodávající komplexní produkty (73) a v březnu 2014 vydal stanovisko týkající se strukturovaných retailových produktů – osvědčené postupy pro mechanismy pro řízení produktů (74). Dále ve Spojeném království od března 2007 platí pokyny, které stanoví zásady řízení produktů (75).

(89)

Navzdory uvedeným zásadám dohledu a regulačním požadavkům popsaným v tomto rozhodnutí v posledních letech nadále docházelo k tomu, že retailoví investoři v souvislosti s uváděním na trh, distribucí nebo prodejem binárních opcí utrpěli ztrátu.

(90)

Orgán ESMA se tudíž domnívá, že intervenční opatření zakazující uvádění na trh, distribuci nebo prodej všech druhů binárních opcí (bez ohledu na to, zda se obchodují v obchodním systému nebo ne) je přiměřené pro řešení rizik v oblasti ochrany investorů. Je třeba zmínit, že retailoví investoři budou moci získat podobné produkty v oblasti hazardních her, jsou-li tyto produkty povolené v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

(91)

Byla zvažována méně restriktivní opatření, jako je povinnost prodávat a distribuovat tyto produkty prostřednictvím poradenských služeb. Avšak vzhledem ke svým vlastnostem jsou tyto produkty pro retailové investory nevhodné. Takové opatření by tudíž ukládalo provádět posouzení případ od případu, které by bylo nepřiměřeně náročné pro poskytovatele i příslušné vnitrostátní orgány a jehož výsledek by se s ohledem na vlastnosti těchto produktů neměl výrazně lišit od opatření navrhovaných v tomto rozhodnutí. Dalším zvažovaným opatřením je stanovit minimální dobu platnosti binárních opcí. Hlavní obavy spojené s tímto produktem se však na základě takového opatření nezmění. Zejména struktura cen produktu znamená v průměru očekávanou zápornou výnosnost pro investory, aniž by to bylo kompenzováno jakýmkoli zřejmým benefitem(například zajišťovací funkce, kterou plní tradiční opce).

(92)

Orgán ESMA též posoudil opodstatněnost přísnějších opatření, zejména rozšíření zákazu i na uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí profesionálním zákazníkům. V této fázi neexistují žádné důkazy, že by se investiční podniky obchodující s těmito produkty zaměřovaly na profesionální zákazníky. Binární opce tak zůstávají dostupné zákazníkům klasifikovaným jako profesionální zákazníci a způsobilé protistrany, kteří jsou v každém ohledu lépe schopni posoudit technické vlastnosti finančních produktů. Uvedená skupina zákazníků zahrnuje také retailové investory, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti, aby mohli požádat o to, aby byli klasifikováni jako profesionální zákazník.

(93)

Orgán ESMA si je vědom toho, že poskytovatelé budou muset své podnikání a nabídku zákazníkům zaměřit na jiné finanční nástroje a produkty, což pro ně může mít finanční důsledky a mohou jim tak vzniknout určité náklady.

(94)

ESMA se však domnívá, že níže uvedené přínosy, které bude řešení zjištěného ohrožení ochrany investorů mít, převáží případný nepříznivý dopad opatření:

i)

snížení rizika zprostředkování nevhodných produktů a souvisejících finančních důsledků, což představuje významný přínos pro retailové investory a finanční trhy jako celek,

ii)

snížení rizik spojených s regulatorní arbitráží u různých subjektů a v různých jurisdikcích a

iii)

obnovení důvěry retailových investorů ve finanční trhy.

(95)

Opatření orgánu ESMA se použije za jeden měsíc od zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Z toho vyplývá výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce po úředním vyhlášení, jejímž cílem je vyvážit zájem retailových investorů okamžitě omezit škody plynoucí ze současného obchodování binárních opcí a nutnost poskytnout příslušným účastníkům trhu dostatek času, aby mohli řádně uspořádat a změnit své obchodní modely.

6.   OPATŘENÍ NEVYTVÁŘEJÍ RIZIKO REGULATORNÍ ARBITRÁŽE (ČL. 40 ODST. 3 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014)

(96)

Vzhledem k povaze zjištěných rizik a počtu a typu dotčených investorů a vnitrostátních opatření, která navrhuje řada členských států, zajistí opatření orgánu ESMA minimální společný přístup v celé Unii. Orgán ESMA též zvážil riziko, že poskytovatelé, kteří v současné době nabízejí binární opce, by se mohli pokusit nabízet produkty se srovnatelnými vlastnostmi. ESMA a příslušné vnitrostátní orgány budou rovněž pečlivě monitorovat, zda dochází k rozvoji takových nových trendů v oblasti distribuce, které by pro retailové investory měly podobné škodlivé důsledky, a zda se poskytovatelé binárních opcí snaží uvedená intervenční opatření obcházet, a podle potřeby přijmou příslušná opatření.

(97)

Dočasná intervenční opatření orgánu ESMA se kromě toho vztahují na všechny poskytovatele binárních opcí a na veškeré ostatní subjekty, které vědomě a záměrně přispívají k porušování opatření spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 600/2014. Zatímco oblast působnosti subjektů, které spadají pod článek 40 tohoto nařízení, pokud jde o správcovské společnosti, je nutno v zájmu zlepšení právní jistoty řešit na legislativní úrovni (76), orgán ESMA zvážil oblast působnosti pro regulatorní arbitráž. Orgán ESMA stanovil, že s ohledem na poškození investorů doložené výše, mají navrhovaná opatření dostatečně širokou oblast působnosti, a že jsou tudíž schopna řešit významné ohrožení ochrany investorů v důsledku uvádění na trh, distribuce nebo prodeje binárních opcí.

7.   KONZULTACE A OZNÁMENÍ (ČL. 40 ODST. 3 PÍSM. c) A ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 600/2014)

(98)

Jelikož se navrhovaná opatření mohou do jisté míry vztahovat na deriváty zemědělských komodit, konzultoval orgán ESMA s veřejnými orgány příslušnými k dohledu, správě a regulování fyzických zemědělských trhů v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 (77). Orgán ESMA obdržel odpovědi od německého orgánu Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, lotyšského ministerstva zemědělství a finského ministerstva zemědělství a lesnictví. Uvedené subjekty neměly proti přijetí navrhovaných opatření žádné námitky.

(99)

Orgán ESMA navrhované rozhodnutí oznámil příslušným vnitrostátním orgánům.

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ

Článek 1

Dočasný zákaz binárních opcí ve vztahu k retailovým investorům

1.   Zakazuje se uvádění na trh, distribuce nebo prodej binárních opcí retailovým investorům.

2.   Pro účely odstavce 1, bez ohledu na to, zda se obchoduje v obchodním systému, se binární opcí rozumí derivát, který splňuje tyto podmínky:

a)

musí být vypořádána v hotovosti nebo může být vypořádána v hotovosti na žádost jedné ze stran z jiného důvodu než z důvodu neplnění nebo z jiného důvodu ukončení;

b)

umožňuje výplatu pouze při uzavření pozic nebo vypršení platnosti;

c)

její výplata je omezena na:

i)

předem stanovenou pevnou částku nebo nulu, pokud podkladové aktivum derivátu splní jednu či více předem stanovených podmínek, a

ii)

předem stanovenou pevnou částku nebo nulu, pokud podkladové aktivum derivátu nesplní jednu či více předem stanovených podmínek.

Článek 2

Zákaz podílení se na obcházení

Je zakázáno vědomě a záměrně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení požadavků článku 1, a to i tehdy, pokud subjekt jedná namísto poskytovatele binárních opcí.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto rozhodnutí se použije počínaje dnem 2. července 2018 po dobu tří měsíců.

V Paříži dne 22. května 2018.

Za radu orgánů dohledu

Steven MAIJOOR

předseda


(1)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(3)  Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 90.

(4)  Společnou skupinu tvoří zástupce kyperského příslušného vnitrostátního orgánu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (dále jen „CY-CySEC“) i zástupci osmi příslušných vnitrostátních orgánů, jejichž jurisdikce byly zasaženy službami poskytovanými poskytovateli usazenými na Kypru. Výsledkem práce společné skupiny byl akční plán, který má provést CY-CySEC a který zahrnuje mj. rozšířená vyšetřování poskytovatelů rozdílových smluv i tematická šetřenípodniků majících povolení od komise CY-CySEC.

(5)  Stanovisko k postupům podle směrnice MiFID pro podniky prodávající komplexní finanční produkty (MiFID practices for firms selling complex financial products) ze dne 7. února 2014 (ESMA/2014/146).

(6)  Otázky a odpovědi týkající se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794). Poslední aktualizace těchto otázek a odpovědí proběhla dne 31. března 2017.

(7)  Varování orgánu ESMA pro investory týkající se „rizik spojených s investováním do komplexních produktů“ ze dne 7. února 2014 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf) a „rozdílových smluv, binárních opcí a dalších spekulativních produktů“ ze dne 25. července 2016 (k dispozici na adrese: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products_0.pdf.

(8)  Na základě činnosti společné skupiny komise CY-CySEC například přijala řadu donucovacích opatření, jejichž cílem je zajistit, aby poskytovatelé nabízející spekulativní produkty, jako jsou binární opce, více dodržovali právní předpisy.

(9)  Výzva k předložení informací ohledně případných intervenčních opatření k produktům, konkrétně k nabízení rozdílových smluv a binárních opcí retailovým investorům, ze dne 18. ledna 2018 (ESMA35-43-904).

(10)  Počet subjektů, které na výzvu reagovaly, je nižší než uvedený počet odpovědí, jelikož orgán ESMA obdržel také i) více odpovědí od stejných subjektů (např. odpovědi ke každému z navrhovaných opatření týkajících se rozdílových smluv, přičemž každá odpověď byla zaslána v samostatné e-mailové zprávě) a ii) duplicitní odpovědi od stejných subjektů.

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(12)  Nižší ze dvou peněžních výplat zpravidla bývá nula, ale nemusí tomu tak být. Binární opce se liší od ostatních spekulativních produktů prodávaných retailovým investorům, jako jsou rozdílové smlouvy, v tom, že má být vyplacena předem stanovená peněžní částka, která přímo nesouvisí s tím, k jak velké změně ceny, hladiny nebo hodnoty podkladového aktiva dojde.

(13)  Investoři mohou například „vsadit“ na to, že cena podkladového aktiva se bude nacházet ve stanoveném cenovém rozmezí nebo zda podkladové aktivum dosáhne v určitém okamžiku během platnosti binární opce stanovené cenové hladiny.

(14)  Například FR-AMF, BE-FSMA, UK-FCA, IT-CONSOB.

(15)  Například UK-FCA.

(16)  Viz 35. bod odůvodnění.

(17)  IOSCO Report on the IOSCO Survey on Retail OTC Leveraged Products, prosinec 2016 (k dispozici na adrese: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD550.pdf.

(18)  Například quebecký orgán Autorité des Marchés Financiers a turecký orgán Capital Markets Board (CMB) (strana 2), Financial Futures Association of Japan (strana 6), americká komise Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a Securities and Exchange Commission (SEC) (strana 55 zprávy IOSCO). Quebecký příslušný orgán nepovoluje prodej binárních opcí retailovým investorům. Orgán CMB se rozhodl nepovolit prodej binárních opcí retailovým investorům. V Izraeli byl schválen zákaz prodeje binárních opcí investorům. K dispozici na adrese: http://www.isa.gov.il/sites/ISAEng/1489/1511/Pages/eitonot25102017_1.aspx. Úřady Office of Consumer Outreach komise CFTC a Office of Investor Education and Advocacy SEC vydaly upozornění pro investory s varováním před podvodnými programy zahrnujícími binární opce a jejich obchodními platformami. K dispozici na adrese: http://www.cftc.gov/ConsumerProtection/FraudAwarenessPrevention/CFTCFraudAdvisories/fraudadv_binaryoptions.

(19)  Zpráva IOSCO, strana iii)

(20)  Binární opce například nesplňují kritéria, aby mohly být považovány za nekomplexní finanční nástroje podle čl. 25 odst. 4 směrnice 2014/65/EU a článku 57 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 1.

(21)  Kromě odhadu pravděpodobnosti výskytu události na základě tržních cen příslušných opcí mohou poskytovatelé používat modely oceňování, jako je model Black-Scholes, nebo modely zahrnující aspekty modelu Black-Scholes. Známé proměnné v modelu Black-Scholes jsou doba splatnosti, výchozí cena podkladového aktiva a realizační cena. Posun stochastického procesu, který model předpokládá, se obvykle odhaduje buď pomocí bezrizikové úrokové sazby, nebo historické výkonnosti podkladového aktiva, nebo obojího.

(22)  Například u binární opce nabízené za cenu výrazně se lišící od realizační ceny může poskytovatel zákazníkovi nabídnout právo na nákup opce za 22 EUR s výnosem 100 EUR v případě výskytu události, k níž může dojít s pravděpodobností 20 % (což odpovídá reálné hodnotě 20 EUR).

(23)  Pokud poskytovatel binárních opcí nabízí kontinuální tvorbu cen za nákup a prodej, může být spread někde mezi cenou, za kterou mohou investoři binární opci od poskytovatel koupit („kupní cena“), a cenou, za kterou mohou poskytovateli opci prodat („prodejní cena“). Tyto dvě ceny se obecně liší od „ceny za nulovou očekávanou výnosnost“, tj. ceny, při které by nákup binární opce pro kupujícího představoval nulovou očekávanou výnosnost, kdy je prodejní cena zpravidla nižší a kupní cena zpravidla vyšší než cena za nulovou očekávanou výnosnost. Toto rozpětí kolem ceny za nulovou očekávanou výnosnost ukazuje, že retailový investor se průměrně dostane do ztráty jak při zakoupení binární opce, tak při jejím prodeji před vypršením platnosti)

(24)  Některé z těchto střetů zájmů podrobněji rozebírá oddíl 2 otázek a odpovědí orgánu ESMA týkajících se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění ze dne 31. března 2017.

(25)  Například u binární opce s 50 % pravděpodobností úspěchu a návratností 80 % investované částky, pokud je opce v okamžiku vypršení platnosti „v penězích“, má investor přibližně 75 % pravděpodobnost, že při 20 obchodech utrpí kumulativní ztrátu. Viz analýza orgánu ESMA: Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options, 2018.

(26)  Údaje v roce 2015 poskytly tyto orgány: BG-FSC, CY-CySEC, CZ-CNB, FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, LU-CSSF, MT-MFSA, NL-AFM, PT-CMVM, RO-ASF, UK-FCA; údaje v roce 2017 poskytly tyto orgány: CY-CySEC, CZ-CNB, ES-CNMV, FR-AMF, IE-CBI, LU-CSSF, NL-AFM, MT-MFSA, NO-Finanstilsynet, SK-NBS, UK-FCA.

(27)  Vzhledem k častému přeshraničnímu rozměru činnosti poskytovatelů produktů může toto číslo zahrnovat investory ze zemí mimo EHP. Konkrétně ve Spojeném království počet zákaznických účtů k rozdílovým smlouvám vzrostl z 657 000 v roce 2011 na 1 051 000 na konci roku 2016. Tato čísla však zahrnují i neaktivní zákaznické účty nebo více účtů používaných stejným retailovým investorem. Údaje, které poskytla komise CY-CySEC, byly sestaveny na základě účtů založených u poskytovatelů nabízejících tyto produkty, kteří mají povolení CY-CySEC.

(28)  Co se týče Spojeného království, tento údaj nezahrnuje investory usazené mimo Spojené království, kteří jsou zákazníky podniků povolených ve Spojeném království a jejichž počet se v roce 2016 odhadoval přibližně na 400 000. U ostatních členských států, které orgánu ESMA poskytly údaje, může toto číslo zahrnovat zákazníky ze zemí mimo EHP.

(29)  CY-CySEC také uvedla, že poskytnuté údaje zahrnují zákazníky ze zemí mimo EHP.

(30)  Na základě informací, které poskytl orgán DE-BaFin v lednu 2017 a které zahrnují údaje z roku 2016.

(31)  Viz zpráva IOSCO. Přestože nejsou k dispozici žádné celkové statistické údaje, řada příslušných vnitrostátních orgánů orgán ESMA informovala o tom, že v roce 2016 došlo k nárůstu trhu v jejich jurisdikci, pokud jde o počet zákazníků. Například Polsko a Litva uvedly nárůst hodnoty transakcí od poskytovatelů binárních opcí, zatímco Portugalsko uvedlo nárůst počtu podniků, které tyto služby poskytují. Kromě toho dva příslušné vnitrostátní orgány, které předtím uvedly, že ve své jurisdikci nemají skutečný trh pro tyto nástroje pro retailové investory, nyní uvedly, že trh v této oblasti roste.

(32)  AT-FMA, BE-FSMA,CY-CySEC, CZ-CNB, DE-BaFin, DK-Finanstilsynet, EE-FSA, EL-HCMC, ES-CNMV, FI-FSA. FR-AMF, IE-CBI, IS-FME, IT-CONSOB, LI-FMA, LT-Lietuvos Bankas, MT-MFSA, NL-AFM, NO-Finanstilsynet, PT-CMVM, RO-ASF, SE-FI, SI-ATVP, UK-FCA.

(33)  CZ-CNB, IT-CONSOB.

(34)  Na Kypru orgán v roce 2016 obdržel 42 žádostí v porovnání se 16 v roce 2015 a 28 v roce 2014. Ve Spojeném království orgán FCA obdržel od podniků 27 žádostí o povolení nabízet binární opce retailovým investorům (20 z těchto žádostí bylo od podniků, které požadovaly změnu povolení a 7 od nových žadatelů o povolení). V tomto ohledu je nutno poznamenat, že binární opce spadají do působnosti UK-FCA od 3. ledna 2018. Před tím je regulovala Komise pro hazardní hry Spojeného království (UK Gambling Commission).

(35)  Zpráva IOSCO, strana 46.

(36)  Viz analýza orgánu ESMA: Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options, 2018.

(37)  Dříve čl. 19 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(38)  Toto riziko může zvýšit zkreslení týkající se přehnané sebedůvěry, které bylo v posledních studií chování pozorováno. Podle nedávné studie (Li, Mingsheng a Li, Qian a Li, Yan, The Danger of Investor Overconfidence (14. listopadu 2016) k dispozici v SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932961 zabývající se účinky smýšlení investorů na tržní efektivitu v souvislosti s krachy na trhu přehnaná sebedůvěra investorů brání zjišťování cen, zvyšuje idiosynkratická rizika a tlumí reakce na trh před krachem na trhu v důsledku zkreslených informací (Peng, Lin, Wei Xiong, 2006. Investor attention, overconfidence and category learning. Journal of Financial Economics 80, 563–602), i zkreslení přisuzovaného investorům (Gervais, S., a T. Odean, 2001. Learning to be Overconfident. The Review of Financial Studies, 14, 1– 27.) a vysokého rizika arbitráže (Benhabit, Jess, Xuewen Liu, a Penfei Wang, 2016. Sentiments, financial markets, and macroeconomic fluctuations. Journal of Financial Economics 120, 420-443. Ke stejnému tématu viz rovněž: Ricciardi, Victor, kapitola 26: The Psychology of Speculation in the Financial Markets (1. června 2017). Financial Behavior: Players, Services, Products, and Markets. H. Kent Baker, Greg Filbeck, a Victor Ricciardi, redaktoři, 481–498, New York, NY: Oxford University Press, 2017.; N. Barberis a R. H. Thaler (2003), A Survey of Behavioral Finance, v M. Harris, G.M. Constantinides a R. Stultz, „Handbook of the Economics of Finance“; D. Dorn a G. Huberman (2005), Talk and action: What individual investors say and what they do; C.H. Pan a M. Statman (2010) Beyond Risk Tolerance: Regret, Overconfidence, and Other Investor Propensities, Working Paper; A. Nosic a M. Weber (2010), How Risky do I invest: The Role of Risk Attitudes, Risk Perceptions and Overconfidence; N. Linciano (2010), How Cognitive Biases and Instability of Preferences in the Portfolio Choices of Retail Investors – Policy Implications of Behavioural Finance, A. Lefevre, a M. Chapman (2017), „Behavioural economics and financial consumer protection“, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, č. 42 OECD Publishing.

(39)  Oddíl 3 Q&As orgánu ESMA týkajících se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění ze dne 31. března 2017.

(40)  Například BE-FSMA, ES-CNMV, FR-AMF a IT-CONSOB.

(41)  Zpráva IOSCO, strana 5.

(42)  Tamtéž.

(43)  To zjistily orgány DE-BaFin a PL-KNF.

(44)  Například UK-FCA a NO-Finanstilsynet.

(45)  Oddíl 6 otázek a odpovědí orgánu ESMA týkajících se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění z 31. března 2017, uvádí, že je nepravděpodobné, že by podnik, který nabízí bonus, jehož účelem je podnítit retailové investory k obchodování s komplexními spekulativními produkty, jako jsou rozdílové smlouvy, binární opce a kurzové rozdíly, mohl doložit, že jedná čestně, spravedlivě a profesionálně a v nejlepším zájmu retailových investorů, kteří jsou jeho zákazníky.

(46)  Jak popisuje zpráva IOSCO, strana 32.

(47)  Například BE-FSMA, ES-CNMV, FR-AMF a IT-CONSOB.

(48)  Informace, které by měly být poskytovány zákazníkům a potenciálním zákazníkům, podrobněji rozebírá oddíl 3 otázek a odpovědí orgánu ESMA týkajících se poskytování rozdílových smluv, binárních opcí a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění ze dne 31. března 2017.

(49)  Oddíl 3 otázek a odpovědí orgánu ESMA týkajících se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění ze dne 31. března 2017.

(50)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (dále jen „nařízení o produktech s investiční složkou“), Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.

(51)  Dříve čl. 19 odst. 2 a 3 směrnice 2004/39/ES.

(52)  Dříve čl. 19 odst. 4 a 5 směrnice 2004/39/ES.

(53)  Dříve článek 21 směrnice 2004/39/ES.

(54)  Směrnice 2004/39/ES. Příloha IV směrnice 2014/65/EU obsahuje srovnávací tabulku požadavků směrnice 2004/39/ES, směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 600/2014.

(55)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení, Úř. věst. L 100, 12.4.2017, s. 1.

(56)  Například orgán IE-CBI vyjádřil po provedení tematické inspekce obavy týkající se kritérií používaných k posuzování znalostí a zkušeností pro účely tohoto posouzení (k dispozici na adrese: https://www.centralbank.ie/news/article/inspection-finds-75-percent-of-cfd-clients-lost-money. Kromě toho orgán UK-FCA zaznamenal opakované nedostatky u poskytovatelů v souvislosti s adekvátností jejich posouzení přiměřenosti a souvisejících zásad a postupů (viz výše).

(57)  Varování orgánu ESMA pro investory týkající se „rizik spojených s investováním do komplexních produktů“ ze dne 7. února 2014 (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/investor_warning_-_complex_products_20140207_-_en_0.pdf a „rozdílových smluv, binárních opcí a dalších spekulativních produktů“ ze dne 25. července 2016 (k dispozici na adrese: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1166_warning_on_cfds_binary_options_and_other_speculative_products_0.pdf.

(58)  Otázky a odpovědi týkající se poskytování rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům v souladu se směrnicí MiFID (ESMA35-36-794), ve znění ze dne 31. března 2017.

(59)  Stanovisko MiFID practices for firms selling complex financial products ze dne 7. února 2014 (ESMA/2014/146).

(60)  Obecné pokyny orgánu ESMA k požadavkům na řízení produktů podle směrnice MiFID II ze dne 2. června 2017 (ESMA35-43-620).

(61)  Nařízení Úřadu pro finanční služby a trhy, které upravuje distribuci určitých derivátových finančních nástrojů zákazníkům.

(62)  Article 72 de LOI no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(63)  Zamýšlená opatření byla oznámena ve sdělení ES-CNMV „Opatření týkající se nabízení rozdílových smluv a dalších spekulativních produktů retailovým investorům“ ze dne 21. března 2017.

(64)  Oběžník HCMC č. 56/10.5.2017.

(65)  K dispozici na adrese: https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ebf53e28-2bb7-4494-bb3a-4cced2e3c8ba.

(66)  UK-FCA, „Consumer warning on the risks of investing in binary options“, 14. listopadu 2017. K dispozici na adrese:https://www.fca.org.uk/news/news-stories/consumer-warning-about-risks-investing-binary-options.

(67)  K dispozici na adrese: https://www.finanstilsynet.no/contentassets/455795d40fe4445f88a3b71b35079c94/horingsnotat---produktintervensjon.pdf.

(68)  For example, UK-FCA, IT-CONSOB, ES-CNMV, BE-FSMA, FR-AMF, DE- BaFin, DK- Finanstilsynet, LU-CSSF, NL-AFM.

(69)  Viz bod vi) 34. bodu odůvodnění.

(70)  Viz analýza orgánu ESMA: Product Intervention Analysis: Measure on Binary Options, 2018.

(71)  Tamtéž.

(72)  Společné stanovisko Manufacturers' Product Oversight and Governance Processes (JC-2013-77).

(73)  Stanovisko MiFID practices for firms selling complex financial products ze dne 7. února 2014 (ESMA/2014/146). Toto stanovisko konkrétně odkazuje na rozdílové smlouvy a binární opce.

(74)  Stanovisko Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements ze dne 27. března 2014 (ESMA/2014/332).

(75)  The Responsibilities of Providers and Distributors for the Fair Treatment of Customers. K dispozici na adrese: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/RPPD_FCA_20130401.pdf. Pokyny jsou spojené se zásadami Spojeného království pro podniky Principles for Businesses (PRIN). K dispozici na adrese: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/document/rppd/RPPD_Full_20180103.pdf.

(76)  Orgán ESMA poukázal na riziko regulatorní arbitráže ve svém stanovisku o dopadu vyloučení správcovských společností z oblasti působnosti intervenčních pravomocí podle nařízení MiFIR (Impact of the exclusion of fund management companies from the scope of the MiFIR Intervention Powers) ze dne 12. ledna 2017 (ESMA50-1215332076-23), ve kterém vyjádřil obavy týkající se rizika regulatorní arbitráže a potenciálního snížení efektivity budoucích intervenčních opatření v důsledku vyloučení určitých subjektů z oblasti působnosti příslušných opatření (správcovské společnosti SKIPCP a správci alternativních investičních fondů). Komise navrhla změny v zájmu zvýšení právní jistoty v tomto ohledu změněním nařízení (EU) č. 600/2014 (COM(2017)536/948972).

(77)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007 s. 1)


Top