EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0764

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP. )

C/2018/2532

OJ L 129, 25.5.2018, p. 68–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/oj

25.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/68


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/764

ze dne 2. května 2018

o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (1), a zejména na článek 80 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příjmy Agentury Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) tvoří příspěvek Unie a poplatky a platby hrazené žadateli za zpracování žádostí o osvědčení a povolení a rozhodnutí o schválení, za vyřízení odvolání a za další služby poskytované agenturou v souladu s článkem 64 nařízení (EU) 2016/796.

(2)

Poplatky a platby splatné agentuře by měly být stanoveny transparentním, spravedlivým a jednotným způsobem a obzvláště v zájmu zjednodušení. Neměly by vést ke zbytečnému finančnímu zatížení podniků a neměly by ohrozit konkurenceschopnost evropského železničního odvětví.

(3)

Výpočet poplatků a plateb by měl v případě potřeby zohledňovat náklady na pracovníky a externí odborníky zapojené do zpracování žádostí. Rovněž by měly být zohledněny náklady na podpůrné služby a činnosti související se zpracováním žádostí, stejně jako jakékoli jiné provozní náklady na poskytování uvedených služeb. Tyto náklady by se měly týkat příslušných činností, měly by být přiměřené a nediskriminační.

(4)

Poplatky a platby ukládané agenturou by měly pokrývat úplné náklady na služby, jež agentura poskytla.

(5)

Doba, kterou agentura stráví poskytováním uvedených služeb, by se měla účtovat hodinovou sazbou, dokud nebude systém natolik vyspělý, aby umožňoval uplatňování fixních sazeb. Poplatky a platby ukládané agenturou měly být stanoveny v takové výši, aby nedocházelo ani ke vzniku schodku, ani ke hromadění značných přebytků, v souladu s nařízením (EU) 2016/796.

(6)

Splatné částky by neměly záviset na tom, kde je žadatel usazen, ani na jazyku, v němž je žádost podána. Cestovní náklady a náklady na překlad vzniklé v souvislosti s částí žádosti, kterou zpracovává agentura, by tudíž měly být agregovány a rozděleny mezi všechny žádosti.

(7)

Poplatky a platby by měly být stanoveny tak, aby zohledňovaly zvláštní potřeby malých a středních podniků. Podniky by měly mít možnost v případě potřeby rozdělit platbu do několika splátek.

(8)

Žadatelé mají zajištěno právo na odvolání podle nařízení (EU) 2016/796 a měli by mít možnost žádat o úlevu a využít tohoto práva proti rozhodnutím agentury. Úhrada poplatků a plateb za odvolání proti rozhodnutím agentury by proto neměla být podmínkou přípustnosti odvolání. Poplatky a platby za vyřízení odvolání by měly být ukládány pouze v případech, kdy je odvolání zamítnuto.

(9)

V souladu se zásadou řádného projektového řízení by žadatel měl mít možnost vyžádat si odhad. Pokud je to možné, měl by být žadatel informován o pravděpodobné částce, která má být uhrazena, a o způsobu provedení platby. Měly by být stanoveny lhůty pro úhradu poplatků a plateb.

(10)

Informace o poplatcích a platbách stanovených tímto nařízením by měly být veřejně přístupné. Případná budoucí revize poplatků ukládaných agenturou by měla vycházet z transparentního hodnocení nákladů agentury a relevantních nákladů vyplývajících z úkolů prováděných vnitrostátními bezpečnostními orgány.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru podle článku 81 nařízení (EU) 2016/796,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví poplatky a platby splatné Agentuře Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) za zpracování žádostí podle článků 14, 20, 21 a 22 nařízení (EU) 2016/796, jakož i za poskytování dalších služeb v souladu s cíli, pro něž byla agentura zřízena. Dále stanoví metodu pro výpočet těchto poplatků a plateb a podmínky jejich úhrady.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví postupy pro zajištění transparentnosti, nediskriminace a dalších základních zásad evropského práva ve vztahu k nákladům vnitrostátních bezpečnostních orgánů na zpracování vnitrostátní části žádostí, za niž je agentura odpovědná na základě článků 14, 20 a 21 nařízení (EU) 2016/796.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na poplatky a platby ukládané v souvislosti s těmito činnostmi vnitrostátních bezpečnostních orgánů:

a)

zpracování žádostí o jednotné osvědčení o bezpečnosti podle čl. 10 odst. 8 směrnice (EU) 2016/798 (2) a související proces přípravné komunikace stanovený prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/763 (3);

b)

zpracování žádostí o povolení k uvedení vozidla na trh a o povolení typu vozidla podle čl. 21 odst. 8 a čl. 24 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797 (4) a související proces přípravné komunikace stanovený prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/545 (5);

c)

vydání stanoviska k žádosti o schválení traťového zařízení ERTMS v souladu s čl. 19 odst. 3 posledním pododstavcem směrnice (EU) 2016/797;

d)

vydání dočasných povolení ke zkouškám na síti podle čl. 21 odst. 3 a 5 směrnice (EU) 2016/797.

Článek 2

Druhy poplatků a plateb

1.   Agentura ukládá poplatky za zpracování žádostí, což zahrnuje i případy vydávání odhadů, případy, kdy žadatel žádost stáhne, a případy, kdy agentura provede změnu rozhodnutí. Agentura může rovněž uložit poplatky, pokud zruší dřívější rozhodnutí v důsledku nesplnění předpisů ze strany držitele povolení nebo osvědčení.

2.   Žádosti podle odstavce 1 zahrnují:

a)

žádosti o povolení k uvedení vozidel na trh a o povolení k uvedení typů vozidel na trh v souladu s články 20 a 21 nařízení (EU) 2016/796;

b)

žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2016/796;

c)

žádosti o rozhodnutí o schválení souladu řešení týkajícího se zařízení traťového systému ERTMS s příslušnými TSI, pokud jde o interoperabilitu, v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2016/796;

d)

odvolání podle článku 58 nařízení (EU) 2016/796 v souladu s článkem 7 tohoto nařízení.

3.   Agentura ukládá platby za poskytování služeb jiných než těch uvedených v odstavci 1, které si vyžádá žadatel nebo jakákoli jiná osoba. Zejména ukládá platby za proces přípravné komunikace stanovený nařízením (EU) 2018/545 a prováděcím nařízením (EU) 2018/763.

4.   Agentura zveřejní seznam služeb na svých internetových stránkách.

Článek 3

Výpočet poplatků a plateb

1.   Výši poplatků a plateb představuje celkový součet těchto položek:

a)

počet hodin, které pracovníci agentury a externí odborníci strávili zpracováním žádosti, vynásobený hodinovou sazbou agentury, a

b)

relevantní náklady vnitrostátních bezpečnostních orgánů vzniklé zpracováním vnitrostátní části žádosti.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) agentura uplatňuje hodinovou sazbu ve výši 130 EUR.

Článek 4

Odhady poplatků a plateb

1.   Agentura na žádost žadatele poskytne nezávazný odhad výše poplatků a plateb v souvislosti se žádostí nebo vyžádanými službami a sdělí, kdy budou vystaveny faktury.

Vnitrostátní bezpečnostní orgány zapojené do zpracování žádosti poskytnou agentuře nezávazný odhad svých nákladů podle čl. 3 odst. 1 písm. b), který agentura zahrne do svého odhadu.

2.   Během zpracování žádosti agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány sledují své náklady. Pokud hrozí, že náklady překročí odhad o více než 15 %, agentura o tom žadatele na jeho žádost informuje.

3.   Trvá-li zpracování žádosti nebo poskytování služby déle než jeden rok, může žadatel požádat o nový odhad.

4.   Je-li vyžádáno vydání odhadů, případně jejich přezkoumání, lze lhůty stanovené v čl. 19 odst. 4 a čl. 21 odst. 6 směrnice (EU) 2016/797 a v čl. 10 odst. 6 směrnice (EU) 2016/798 nejvýše na deset pracovních dnů pozastavit.

Článek 5

Podmínky úhrady

1.   Agentura vystaví fakturu za splatné poplatky a platby do 30 kalendářních dnů od data

a)

rozhodnutí agentury nebo odvolacího senátu; nebo

b)

kdy skončila poskytovaná služba; nebo

c)

stažení žádosti; nebo

d)

kterékoli jiné události, která vede k ukončení zpracování žádosti.

2.   Faktura uvádí:

a)

počet hodin, které agentura strávila zpracováním a

b)

případně náklady účtované odpovědným vnitrostátním bezpečnostním orgánem. Ty jsou specifikovány ve vztahu k úkolu a době strávené zpracováním, nebo v podobě fixních sazeb uplatňovaných na zpracování vnitrostátní části žádosti.

3.   Nejpozději na žádost agentury poskytnou vnitrostátní bezpečnostní orgány agentuře výkaz nákladů v souvislosti s jejich příspěvkem, jež mají být zahrnuty do faktury vystavené agenturou. Ve výkazu nákladů se uvede, jak byly uvedené náklady vypočítány.

4.   Poplatky a platby se vyjadřují a hradí v eurech.

5.   Agentura žadatelům své rozhodnutí oznámí a fakturu vystaví prostřednictvím jednotného kontaktního místa podle článku 12 nařízení (EU) 2016/796.

6.   Agentura může každých šest měsíců účtovat prozatímní částky.

7.   Úhrada poplatků a plateb se provádí převodem na bankovní účet agentury oznámený pro tento účel.

8.   Žadatelé zajistí, aby agentura obdržela úhradu splatných částek, včetně případných bankovních poplatků spojených s touto úhradou, do 60 kalendářních dnů od data oznámení faktury.

9.   Je-li žadatel malým nebo středním podnikem, zohledňuje agentura žádosti o přiměřené prodloužení lhůty pro úhradu a o úhradu ve splátkách.

Pro účely tohoto nařízení se malým nebo středním podnikem rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

10.   Náklady vzniklé při zpracování vnitrostátní části žádostí jsou vnitrostátním bezpečnostním orgánům uhrazeny ve lhůtách uvedených v odstavcích 8 a 9.

Článek 6

Neprovedení úhrady

1.   Pokud agentura neobdrží úhradu ve lhůtách stanovených v čl. 5 odst. 8 a 9, může za každý další kalendářní den účtovat úrok, dokud úhradu neobdrží, a uplatní pravidla pro inkaso stanovená v článku 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6).

2.   Úrokovou sazbou je sazba uplatňovaná Evropskou centrální bankou na její hlavní refinanční operace zveřejňovaná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie platná první kalendářní den měsíce, ve kterém je pohledávka splatná, zvýšená o osm procentních bodů.

3.   Pokud má agentura důkazy o tom, že je ohrožena finanční způsobilost žadatele, může žádost odmítnout, pokud žadatel neposkytne bankovní záruku nebo zajištěný vklad.

4.   Agentura může odmítnout novou žádost, pokud žadatel nesplnil své platební povinnosti vyplývající z předchozích úkolů či služeb v souvislosti s povolením, certifikací nebo schválením, které agentura provedla, ledaže žadatel dlužné částky vyplývající z uvedených úkolů či služeb v souvislosti s povolením, certifikací nebo schválením uhradí.

5.   Agentura podnikne veškeré vhodné právní kroky k zajištění plné úhrady vystavených faktur. Vnitrostátní bezpečnostní orgány, které předložily výkaz nákladů k úhradě, agenturu za tímto účelem v tomto postupu podporují.

Článek 7

Odvolání a poplatky za odvolání

1.   Za jakékoli odvolání, jež je zamítnuto či staženo, ukládá agentura poplatek.

2.   Poplatek za odvolání činí 10 000 EUR, nebo odpovídá částce poplatku účtovaného za rozhodnutí, proti němuž se odvolání podává, podle toho, která z uvedených částek je nižší.

3.   Tajemník odvolacího senátu informuje odvolatele o podmínkách úhrady. Odvolatel má na úhradu 30 kalendářních dnů od data oznámení faktury.

4.   Žadatel se může proti účtovaným poplatkům a platbám odvolat k odvolacímu senátu.

Článek 8

Zveřejnění a revize sazeb

1.   Agentura svou hodinovou sazbu uvedenou v článku 3 zveřejní na svých internetových stránkách.

2.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány zveřejní sazby relevantní pro stanovení nákladů účtovaných agentuře podle čl. 3 odst. 1 písm. b). Uplatňuje-li vnitrostátní bezpečnostní orgán fixní sazbu, upřesní, na který případ povolení a certifikace se fixní sazba uplatní.

3.   Na internetových stránkách agentury se na uvedené informace uvede odkaz.

4.   Agentura ve výroční zprávě podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/796 uvede informace o aspektech, z nichž hodinová sazba vychází, finanční výsledky a prognózy.

Článek 9

Postupy agentury

1.   Za účelem rozlišení příjmů a výdajů z činností, na něž se vztahují poplatky a platby uvedené v čl. 1 odst. 1, agentura:

a)

příjmy z poplatků a plateb přijímá a vede na odděleném bankovním účtu;

b)

každoročně podává zprávu o celkových příjmech a výdajích souvisejících s činnostmi, na něž se vztahují poplatky a platby, jakož i o nákladové struktuře a výkonech.

2.   Pokud na konci rozpočtového roku celkové příjmy z poplatků a plateb přesahují celkové náklady na činnosti, na něž se vztahují poplatky a platby, vloží se přebytečná částka do rozpočtové rezervy a použije se k řešení přebytků či schodků v souladu s finančním nařízením agentury.

3.   Musí být zajištěna udržitelnost příjmů z činností, na něž se vztahují poplatky a platby.

Článek 10

Vyhodnocení a revize

1.   Režim poplatků a plateb je v každém rozpočtovém roce předmětem posouzení. Toto posouzení vychází z předchozích finančních výsledků agentury a z odhadu jejích výdajů a příjmů. Vztahuje se rovněž k jednotnému programovému dokumentu agentury.

2.   Komise na základě posouzení finančních výsledků a prognóz agentury poplatky a platby v případě potřeby reviduje.

3.   Na základě informací poskytnutých agenturou v její výroční zprávě uvedené v článku 8 se do 16. června 2022 provede přezkum tohoto nařízení s cílem postupně zavést fixní poplatky.

Článek 11

Přechodná ustanovení

V případech uvedených v čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) 2018/545 a v čl. 15 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2018/763 se na práci provedenou před podáním žádosti agentuře nevztahují poplatky a platby podle tohoto nařízení a tato práce se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. února 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(3)  Prováděcí nařízení Komise Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (viz strana 49 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


Top