EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0500

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/500 ze dne 22. března 2018 o souladu návrhu na zřízení alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (oznámeno pod číslem C(2018) 1625)

C/2018/1625

OJ L 82, 26.3.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/500/oj

26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/13


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/500

ze dne 22. března 2018

o souladu návrhu na zřízení alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010

(oznámeno pod číslem C(2018) 1625)

(Pouze anglické, bulharské, chorvatské, německé a slovinské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství (1), a zejména na článek 3 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 913/2010 ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Bulharsku, Chorvatsku, Rakousku, ve Slovinsku a v Srbsku společně zaslala Komisi prohlášení o záměru, které Komise obdržela dne 16. listopadu 2017. Prohlášení obsahovalo návrh na zřízení nového koridoru pro železniční nákladní dopravu, nazvaného alpsko-západobalkánský koridor, na území uvedených čtyř členských států a Srbska.

(2)

Komise návrh obsažený v prohlášení o záměru posoudila podle čl. 5 odst. 6 nařízení (EU) č. 913/2010 a má za to, že je v souladu s článkem 5 nařízení z níže uvedených důvodů.

(3)

Příloha I.2 Smlouvy o Dopravním společenství, kterou podepsala Unie s jihovýchodoevropskými stranami, poskytuje právní základ pro účast Srbska na koridorech pro železniční nákladní dopravu tím, že zmiňuje nařízení (EU) č. 913/2010 mezi použitelnými právními předpisy Unie. Dne 24. listopadu 2017 Srbsko ratifikovalo Smlouvu o Dopravním společenství, které se prozatímně uplatňuje od 27. listopadu 2017. Srbsko se zavázalo k provedení příslušných právních předpisů Unie ve svém vnitrostátním právu v souladu se Smlouvou o Dopravním společenství a v každém případě před zřízením navrhovaného koridoru pro železniční nákladní dopravu.

(4)

Komise má za to, že kritéria stanovená v článku 4 nařízení (EU) č. 913/2010 byla v návrhu zohledněna následovně:

 

písmeno a): navrhovaná trasa spojuje čtyři členské státy a Srbsko;

 

písmeno b): zavedení navrhované hlavní trasy koridoru

 

Salzburg – Villach – Lublaň –/

 

Wels/Linec – Štýrský Hradec – Maribor –

 

Záhřeb – Vinkovci/Vukovar – Tovarnik – Bělehrad – Sofie – Svilengrad (bulharsko-turecká hranice)

by pro většinu její délky využívalo linky, které jsou, pokud jde o dotčené členské státy, součástí hlavní sítě TEN-T, a pokud jde o Srbsko, součástí orientační hlavní sítě (3). Další úseky plánované pro účely zavedení hlavní trasy jsou součástí globální sítě. Hlavní trasu navrhovaného koridoru pro železniční nákladní dopravu ze Salzburgu na bulharsko-tureckou hranici navíc zahrnuje centrální část koridoru C11 vymezeného sdružením RNE;

 

písmeno e): navrhovaný koridor bude doplňovat stávající koridory pro železniční nákladní dopravu v jihovýchodoevropském regionu, neboť zajistí přístup do regionů, které síť koridorů pro železniční nákladní dopravu dosud nepokrývá. Rovněž poskytne alternativní trasy pro dva stávající koridory pro železniční nákladní dopravu, a sice pro východní a východostředomořský a pro rýnsko-dunajský koridor, což rozšíří možnosti pro eventuální řízení napříč koridory na základě dalších objízdných tras, a tím posílí odolnost železniční nákladní dopravy zejména v případě jejích závažných narušení;

 

písmeno f): navrhovaná trasa je klíčovou železniční osou pro nákladní dopravu v západobalkánském regionu. V minulosti byly podél koridoru přepravovány výrazně vyšší objemy nákladu, než jsou odhadované stávající objemy nákladu na nejvytíženějších úsecích. Existuje významný potenciál pro rozvoj železniční nákladní dopravy, a sice co se týče přechodu na nový druh dopravy nebo rozvoje celkového objemu dopravy, pro dva dílčí trhy, které může alpsko-západobalkánský koridor obsluhovat: na jedné straně jde o nákladní dopravu v rámci regionů přímo obsluhovaných tímto koridorem a mezi těmito regiony a dalšími částmi Evropy, a na straně druhé o nákladní dopravu přes celou délku koridoru. Koridor může zejména sloužit k pokrytí významné poptávky po intermodálních službách železniční nákladní dopravy mezi Unií a Tureckem;

 

písmeno g): koridor vytvoří základ pro lepší propojení mezi členskými státy a evropskými třetími zeměmi, jelikož bude zahrnovat Srbsko a usnadní spojení s Tureckem na bulharsko-turecké hranici tím, že poskytne přímé spojení mezi západní/střední Evropou a Tureckem;

 

písmeno h): potenciální žadatelé byli ohledně zřízení alpsko-západobalkánského koridoru železniční nákladní dopravy konzultování během léta 2017. Podporu vyjádřilo 20 společností, jak je doloženo v příloze III prohlášení o záměru. Z těchto podniků bylo třináct železničních podniků, tři provozovatelé intermodální dopravy, tři speditéři a jeden vlastník vozidla;

 

písmeno i): navrhovaný koridor poskytuje přímý přístup k velkým terminálům v dotčených členských státech. Na několika místech jsou zajištěna intermodální propojení s řekami Dunaj a Sava. Kromě toho je prostřednictvím propojení s dalšími koridory železniční nákladní dopravy zajištěn přístup k námořním přístavům, hlavně k přístavům Koper a Rijeka.

(5)

Příslušní provozovatelé infrastruktury vyjádřili svoji podporu pro tento nový koridor železniční nákladní dopravy ve společném dopise o podpoře, jak je doloženo v příloze II prohlášení o záměru.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 nařízení (EU) č. 913/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prohlášení o záměru týkající se zřízení alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu, které společně zaslala Komisi ministerstva odpovědná za železniční dopravu v Bulharsku, Chorvatsku, Rakousku, ve Slovinsku a v Srbsku a které Komise obdržela dne 16. listopadu 2017 a v němž je navrhována trasa

 

Salzburg – Villach – Lublaň –/

 

Wels/Linec – Štýrský Hradec – Maribor –

 

Záhřeb – Vinkovci/Vukovar – Tovarnik – Bělehrad – Sofie – Svilengrad (bulharsko-turecká hranice)

jako hlavní trasa alpsko-západobalkánského koridoru pro železniční nákladní dopravu, je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 913/2010.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Chorvatské republice, Rakouské republice, Republice Slovinsko a Republice Srbsko.

V Bruselu dne 22. března 2018.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 278, 27.10.2017, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 3).


Top