EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0318

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/7)

OJ L 62, 5.3.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/318/oj

5.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2018/318

ze dne 22. února 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/7)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem shromažďování údajů na základě nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (2) je poskytnout Evropskému systému centrálních bank (ESCB) velmi podrobné a komplexní statistické informace o tom, jak jsou hospodářská odvětví a zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje v členských státech, jejichž měnou je euro, angažovány v určitých třídách cenných papírů. Tyto informace umožňují provádění důkladné analýzy transmisního mechanismu měnové politiky a hodnocení expozic Eurosystému vůči riziku v rámci jeho operací měnové politiky. Tyto informace rovněž umožňují provádění důkladné analýzy finanční stability včetně rozpoznání a sledování rizik pro tuto stabilitu.

(2)

V rámci nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (4) a nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 (5) jsou získané údaje používány rovněž pro účely obezřetnostního dohledu a řešení krizí a jsou poskytovány Evropské radě pro systémová rizika.

(3)

Pojem zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje byl v nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) zaveden a vymezen nařízením Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 (ECB/2016/22) (6). Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) určí zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje pro účely shromažďování údajů na základě nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24), přičemž vezme v úvahu několik kritérií včetně relevance zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně a/nebo v jednotlivých členských státech. V zájmu zvýšení právní jistoty je třeba uvést, že všechny významné dohlížené subjekty, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled ECB v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013, je třeba považovat za relevantní pro stabilitu a fungování finančního systému, a lze je tedy určit jako zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje.

(4)

Po vstupu nařízení (EU) 2016/1384 v platnost mohou zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje na základě rozhodnutí příslušné národní centrální banky vykazovat údaje vykazované podle článku 3a nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (dále jen „skupinové údaje“) přímo do ECB. To umožní účinnější využití infrastruktury informačních technologií, která je dostupná v rámci databáze statistiky držby cenných papírů ESCB, a nebude tedy nutné zřizovat zvláštní vnitrostátní systémy pro zpracování údajů v jednotlivých národních centrálních bankách.

(5)

Pokud národní centrální banka rozhodne, že nebude shromažďovat skupinové údaje, měla by o tom informovat ECB; ECB by v takovém případě měla převzít úkol shromažďovat údaje přímo od zpravodajských jednotek vykazujících skupinové údaje. ECB a dotčené národní centrální banky by měly mezi sebou uzavřít nezbytná ujednání.

(6)

Nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

je nižší než prahová hodnota 0,5 % nebo se této hodnotě rovná, za předpokladu, že zpravodajská jednotka vykazující skupinové údaje splňuje určitá kvantitativní nebo kvalitativní kritéria, která potvrzují její význam pro stabilitu a fungování finančního systému v eurozóně, např. z důvodu vzájemného propojení s jinými finančními institucemi v eurozóně, činnosti v rámci více jurisdikcí, nezastupitelnosti, složitosti podnikové struktury, nebo z důvodu přímého dohledu ECB; a/nebo v jednotlivých členských státech eurozóny, např. z důvodu relativního významu zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje v rámci konkrétního segmentu trhu bankovních služeb v jednom či více členských státech eurozóny, nebo z důvodu přímého dohledu ECB.“

2)

Článek 3a se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle odstavce 5, požadují, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje čtvrtletně vykazovaly podle jednotlivých cenných papírů položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)“ a položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (účetní rozsah)“, pokud jde o cenné papíry s kódem ISIN nebo bez něj, které jsou v držbě jejich skupiny v souladu s kapitolou 2 přílohy I.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 1, zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazují skupinové údaje do ECB, pokud příslušná národní centrální banka rozhodne, že zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje by měly vykazovat statistické informace podle článků 3a a 4b obecných zásad ECB/2013/7 přímo do ECB.“

3)

Článek 4a se nahrazuje tímto:

„Článek 4a

Výjimky pro zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje

1.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje udělovat výjimky ze zpravodajské povinnosti vymezené v článku 3a takto:

a)

Příslušná národní centrální banka, případně ECB může zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje povolit, aby podle jednotlivých cenných papírů vykazovaly statistické informace, které pokrývají 95 % hodnoty cenných papírů, které tyto jednotky nebo jejich skupina drží, v souladu s tímto nařízením za předpokladu, že zbývajících 5 % cenných papírů v držbě skupiny nevydal jeden emitent;

b)

Příslušná národní centrální banka, případně ECB může vyžadovat, aby jí zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje poskytly další informace o druzích cenných papírů, pro které byla udělena výjimka podle písm. a).

2.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může udělovat výjimky ze zpravodajské povinnosti zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje, pokud jde o položku „emitent je součástí zpravodajské skupiny (obezřetnostní rozsah)“ v členění podle jednotlivých cenných papírů, jak je uvedeno v čl. 3a odst. 3, za předpokladu, že příslušná národní centrální banka, případně ECB může tyto údaje odvodit z údajů shromažďovaných z jiných zdrojů.

3.   Po dobu dvou let od prvního vykazování v souladu s čl. 10b odst. 2 může příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, udělit zpravodajským jednotkám vykazujícím skupinové údaje výjimky ze zpravodajské povinnosti, pokud jde o vykazování podle jednotlivých subjektů vymezené v kapitole 2 přílohy I ve vztahu k subjektům, které jsou rezidenty mimo Unii, za předpokladu, že příslušná národní centrální banka, případně ECB může odvodit informace uvedené v kapitole 2 přílohy I za subjekty, které jsou rezidenty mimo Unii, jako celek.“

4)

Článek 4b se nahrazuje tímto:

„Článek 4b

Obecné výjimky a rámec platný pro všechny výjimky

1.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může udělovat výjimky ze zpravodajské povinnosti na základě tohoto nařízení, pokud skutečné zpravodajské jednotky vykazují tytéž údaje podle: a) nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (*1); b) nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38); c) nařízení (EU) č. 1075/2013 (ECB/2013/40); nebo d) nařízení (EU) č. 1374/2014 (ECB/2014/50); nebo pokud příslušná národní centrální banka, případně ECB může tytéž údaje odvodit jiným způsobem v souladu s minimálními statistickými standardy uvedenými v příloze III.

2.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, zajistí, že jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku, článku 4 a 4a pro účely případného udělení, obnovení či odnětí jakékoli výjimky s účinností od počátku každého kalendářního roku

3.   Příslušná národní centrální banka nebo ECB po konzultaci s příslušnou národní centrální bankou, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může skutečným zpravodajským jednotkám, kterým byly uděleny výjimky podle tohoto článku, článku 4 nebo článku 4a, uložit dodatečnou zpravodajskou povinnost, má-li příslušná národní centrální banka nebo ECB za to, že jsou zapotřebí podrobnější informace. Skutečné zpravodajské jednotky vykazují požadované informace ve lhůtě 15 pracovních dnů od dne, kdy příslušná národní centrální banka nebo ECB o tyto informace požádala.

4.   Skutečné zpravodajské jednotky mohou plnit úplnou zpravodajskou povinnost i přesto, že jim příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, udělí výjimky. Skutečná zpravodajská jednotka, která se rozhodne nevyužívat výjimky udělené příslušnou národní centrální bankou, případě ECB, je povinna před tím, než tyto výjimky začne později využívat, získat souhlas dané národní centrální banky nebo ECB.

(*1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).“"

5)

Článek 6a se nahrazuje tímto:

„Článek 6a

Lhůty pro předávání skupinových údajů

1.   Národní centrální banky předávají ECB čtvrtletní skupinové údaje členěné podle jednotlivých cenných papírů v souladu s čl. 3a odst. 1 a kapitolou 2 přílohy I do 18:00 hodin SEČ v 55. kalendářní den po skončení čtvrtletí, k němuž se údaje vztahují.

2.   Rozhodne-li národní centrální banka podle čl. 3a odst. 5, že zpravodajské jednotky budou statistické informace vykazovat přímo do ECB, předávají zpravodajské jednotky tyto informace ECB do 18:00 hodin SEČ ve 45. kalendářní den po skončení čtvrtletí, k němuž se vztahují.“

6)

Článek 7a se nahrazuje tímto:

„Článek 7a

Fúze, rozdělení a reorganizace

V případě fúze, rozdělení nebo reorganizace, která by mohla ovlivnit splnění statistické zpravodajské povinnosti, informují dotčené zpravodajské jednotky příslušnou národní centrální banku nebo, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, ECB buď přímo, nebo prostřednictvím vnitrostátního příslušného orgánu v souladu s ujednáními o spolupráci, jakmile je záměr takovou operaci provést veřejně znám, a v přiměřené lhůtě před jejím uskutečněním, o postupech, které plánují použít ke splnění statistické zpravodajské povinnosti stanovené tímto nařízením.“

7)

Vkládá se nový článek 10c, který zní:

„Článek 10c

První vykazování po vstupu nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 (ECB/2018/7) v platnost

První vykazování skupinových údajů podle článku 3a po vstupu nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 (ECB/2018/7) (*2) v platnost započne údaji za referenční období září 2018.

(*2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/7) (Úř. věst. L 62, 5.3.2018, s. 4).“"

8)

Přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. února 2018.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 ze dne 17. října 2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, s. 6).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

(6)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1384 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistice držby cenných papírů (ECB/2016/22) (Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 24).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III nařízení (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) se mění takto:

1)

Kapitola 2 přílohy I se mění takto:

a)

Část 1 se mění takto:

i)

věta na konci části 1 nad tabulkou se nahrazuje tímto:

„Příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může rovněž rozhodnout, že bude vyžadovat, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazovaly údaje v polích 9 až 11 a nejsou-li již zahrnuty pod písmeny b) nebo c), údaje v polích 31 až 37.“;

ii)

znění poznámky pod čarou 1 v tabulce se nahrazuje tímto:

„(1)

Pokud se uplatňuje výjimka uvedená v čl. 4a odst. 3, měla by být datová pole týkající se vykazování podle jednotlivých subjektů vykazována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která stanoví národní centrální banka, jež výjimku udělila, nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, tak aby se zajistila homogenita údajů, pokud jde o povinná členění.“

b)

Část 2 se mění takto:

i)

věta na konci části 2 nad tabulkou se nahrazuje tímto:

„Příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, může vyžadovat, aby zpravodajské jednotky vykazující skupinové údaje vykazovaly rovněž údaje v polích 8 až 10, 12 a nejsou-li již zahrnuty pod písmeny b) nebo c), údaje v polích 53 až 59.“;

ii)

znění poznámky pod čarou 1 v tabulce se nahrazuje tímto:

„(1)

Pokud se uplatňuje výjimka uvedená v čl. 4a odst. 3, měla by být datová pole týkající se vykazování podle jednotlivých subjektů vykazována v souladu s příslušnými vnitrostátními pravidly, která stanoví národní centrální banka, jež výjimku udělila, nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, tak aby se zajistila homogenita údajů, pokud jde o povinná členění.“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v části 1 se první věta nahrazuje tímto:

„Tato tabulka obsahuje podrobný popis kategorií nástrojů, které příslušná národní centrální banka nebo Evropská centrální banka (ECB), jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, v souladu s tímto nařízením provede do kategorií použitelných na vnitrostátní úrovni.“;

b)

v části 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Tato tabulka popisuje kategorie sektorů, které příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, v souladu s tímto nařízením provede do kategorií použitelných na vnitrostátní úrovni.“;

c)

v části 4 se definice v tabulce mění takto:

i)

definice pojmu „Pozice v tržní hodnotě“ se mění takto:

„Držené množství cenného papíru za cenu kótovanou na trhu v eurech. Příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, musí zásadně vyžadovat, aby byl naběhlý úrok buď vykazován v rámci této pozice, nebo samostatně. Příslušné národní centrální banky, případně ECB však mohou dle svého uvážení vyžadovat údaje bez naběhlého úroku.“;

ii)

definice pojmu „Identifikační kód ručitele“ se nahrazuje tímto:

„Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód jednoznačně určuje ručitele a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód právního subjektu, identifikační kód EU, národní identifikační kód.“;

d)

v části 5 se definice v tabulce mění takto:

i)

definice pojmu „Identifikační kód EU“ se nahrazuje tímto:

„Identifikačním kódem EU se rozumí běžně používaný identifikační kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli subjekt v rámci EU.“;

ii)

definice pojmu „Národní identifikační kód“ se nahrazuje tímto:

„Národním identifikačním kódem se rozumí běžně používaný identifikační kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód umožňuje jednoznačně identifikovat jakýkoli subjekt v rámci země, v níž je rezidentem.“;

iii)

definice pojmu „Úroveň vykazování“ se nahrazuje tímto:

„Úroveň vykazování udává, zda jsou údaje vykazovány podle jednotlivých subjektů nebo za skupinu, jak je vymezeno v čl. 1 bodech 23 a 24. Na údaje vykazované na úrovni subjektu by se po dohodě s příslušnou národní centrální bankou nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, měly vztahovat harmonizované zásady účetnictví a konsolidace, tj. informace na úrovni subjektu by měly být v co největší míře v souladu s účetními pravidly a pravidly pro výpočet rizik skupiny.“;

e)

v části 6 se definice v tabulce mění takto:

i)

definice pojmu „Identifikační kód držitele“ se nahrazuje tímto:

„Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód jednoznačně určuje držitele a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.“;

ii)

definice pojmu „Identifikační kód bezprostřední mateřské společnosti držitele“ se nahrazuje tímto:

„Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód jednoznačně určuje bezprostřední právní subjekt, jehož je držitel právně závislou součástí, a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód právního subjektu, identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.“;

f)

v tabulce v části 7 se definice pojmu „Identifikační kód emitenta“ nahrazuje tímto:

„Standardní kód dohodnutý s příslušnou národní centrální bankou nebo s ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, přičemž tento kód jednoznačně určuje emitenta a podává informaci o druhu používaného identifikátoru, např. identifikační kód EU nebo národní identifikační kód.“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Minimální standardy pro přenos:

a)

výkazy předkládané národním centrálním bankám nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5, musí být předány včas a ve lhůtách, která příslušná národní centrální banka, případně ECB stanoví;

b)

forma a formát statistických výkazů musí splňovat technické požadavky na výkaznictví stanovené příslušnou národní centrální bankou, případně ECB;

c)

skutečná zpravodajská jednotka musí určit kontaktní osoby;

d)

musí být dodrženy technické parametry pro přenos dat do příslušné národní centrální banky, případně do ECB;“

b)

písm. d) a e) v bodě 2 se nahrazují tímto:

„d)

skutečné zpravodajské jednotky musí dodržovat rozměry a počet desetinných míst, které pro technický přenos údajů stanoví příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5;

e)

skutečné zpravodajské jednotky se musí řídit zásadami zaokrouhlování, které pro technický přenos údajů stanoví příslušná národní centrální banka nebo ECB, jsou-li skupinové údaje vykazovány do ECB podle čl. 3a odst. 5;“.


Top