Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0292

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/292 ze dne 26. února 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (Text s významem pro EHP. )

C/2018/1063

OJ L 55, 27.2.2018, p. 34–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/292/oj

27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/292

ze dne 26. února 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 25 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo, že orgány určené jako příslušné orgány podle nařízení (EU) č. 596/2014 jsou pro účely uvedeného nařízení schopny účinně a včasně spolupracovat a vyměňovat si informace a poskytovat si plnou vzájemnou pomoc, je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány pro takovouto výměnu informací a pomoc použijí, a to včetně podávání žádostí o pomoc, potvrzení o přijetí a odpovědí na takové žádosti.

(2)

Výměna písemných informací by měla pomáhat příslušnému orgánu při plnění jeho povinností. Ve vhodných případech může dojít k ústní komunikaci, a to i před zasláním písemné žádosti, s cílem poskytnout informace o nadcházející žádosti o pomoc a projednat případné otázky, které by poskytnutí pomoci mohly bránit. V naléhavých případech by mělo být možno ústně sdělit také žádost o pomoc, jestliže její naléhavost není způsobena pozdním jednáním žadatele.

(3)

Nařízení (EU) č. 596/2014 stanoví, že příslušné orgány si mají vyměňovat informace a poskytovat pomoc. Žádosti o pomoc by však měly zahrnovat pořízení výpovědi nebo provedení kontroly na místě či šetření pokud možno pouze v případech, kdy by prostá žádost o výměnu informací nebyla dostačující. Před podáním žádosti o pomoc příslušnému orgánu jiného členského státu se očekává, že příslušný orgán učinil veškerá opatření přiměřeně proveditelná v jeho jurisdikci, avšak je třeba konstatovat, že pro tento orgán nemusí být přiměřeně proveditelné vyčerpat před podáním žádosti všechny metody šetření.

(4)

Nevyžádaná pomoc by měla být poskytována v souladu s nařízením (EU) č. 596/2014, a to i na dobrovolném základě, pokud se příslušný orgán členského státu domnívá, že informace, které má k dispozici, mohou být užitečné pro jiný příslušný orgán.

(5)

Žádost o pomoc podle nařízení (EU) č. 596/2014 by měla poskytovat dostatečné informace o předmětu žádosti, včetně důvodu žádosti a jejích souvislostí, aby mohl dožádaný orgán žádost zpracovat efektivně a rychle. Uvedení skutečností zakládajících podezření by nemělo být považováno za nezbytný předpoklad toho, aby byla žádajícímu orgánu poskytnuta pomoc, pokud jsou požadované informace nezbytné k tomu, aby tento orgán mohl plnit své povinnosti.

(6)

Kromě používání formulářů pro žádost a odpověď na žádost o pomoc by postupy pro spolupráci měly umožňovat a usnadňovat komunikaci, konzultace a interakce mezi žádajícím a dožádaným orgánem v průběhu celého postupu, aby se zajistilo efektivní zpracování žádosti o informace nebo pomoc. Tyto postupy by měly příslušným orgánům také umožnit, aby si navzájem mohly poskytovat zpětnou vazbu ohledně užitečnosti obdržených informací nebo pomoci, výsledků případu, v souvislosti s nímž bylo o pomoc požádáno, a případných problémů, s nimiž se při poskytování těchto informací nebo pomoci setkaly.

(7)

Postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc by měly zajistit důvěrnost vyměňovaných či předávaných informací a soulad s pravidly pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro volný pohyb těchto údajů.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(9)

V souvislosti s návrhem prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení postupů a formulářů, které mají příslušné orgány používat, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu těchto standardů, jelikož jejich adresáty budou pouze příslušné vnitrostátní orgány členských států, a nikoli účastníci trhu.

(10)

Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(11)

V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů a vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 596/2014 se již používá, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost a použilo se neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „zabezpečenými elektronickými prostředky“ rozumí elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uchovávání a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových či optických technologií nebo jakékoli jiné elektromagnetické prostředky zajišťující, že během přenosu zůstane zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 2

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro účely tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány sdělí údaje o kontaktních místech Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Podle potřeby poskytují orgánu ESMA aktualizované informace.

3.   Orgán ESMA vede seznam kontaktních míst určených příslušnými orgány podle odstavce 1 a podle potřeby tento seznam aktualizuje za účelem jeho použití příslušnými orgány.

Článek 3

Žádost o pomoc

1.   Žádající orgán podá žádost o pomoc písemně poštou, faxem nebo zabezpečenými elektronickými prostředky. Žádost se zasílá kontaktnímu místu, které určil dožádaný orgán podle článku 2.

2.   K podání žádosti o pomoci použije příslušný orgán formulář uvedený v příloze I, přičemž:

a)

uvede podrobnosti o příslušných informacích, které žádající orgán od dožádaného orgánu požaduje;

b)

v příslušných případech vymezí otázky související s důvěrností informací, které mohou být získány.

3.   Žádající orgán může k žádosti přiložit jakýkoliv dokument nebo podpůrný materiál, který považuje za nezbytný pro podpoření žádosti.

4.   V naléhavých případech může žádající orgán podat žádost o pomoc ústně. Pokud se s dožádaným orgánem nedohodne jinak, musí být následně ústní žádost bez zbytečného odkladu potvrzena písemně pomocí prostředků uvedených v odstavci 1.

Článek 4

Potvrzení o přijetí

Do 10 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti o pomoc dožádaný orgán zašle poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky potvrzení o přijetí kontaktnímu místu určenému podle článku 2, není-li v žádosti stanoveno jinak. Toto potvrzení o přijetí se vyhotovuje na formuláři stanoveném v příloze II, a pokud je to možné, uvádí se v něm odhadovaný termín odpovědi.

Článek 5

Odpověď na žádost o pomoc

1.   Dožádaný orgán odpoví na žádost o pomoc písemně poštou, faxem nebo zabezpečenými elektronickými prostředky. Odpověď se zasílá kontaktnímu místu určenému podle článku 2, není-li v žádosti stanoveno jinak.

2.   Dožádaný orgán odpoví na žádost o pomoc na formuláři uvedeném v příloze III, přičemž:

a)

co nejdříve požádá o další vyjasnění v jakékoli podobě, jestliže má pochybnosti týkající se přesně požadovaných informací;

b)

přijme veškerá přiměřená opatření v rámci svých pravomocí za účelem poskytnutí požadované pomoci;

c)

vyřídí žádosti o pomoc neprodleně a způsobem, který zajistí, že veškerá nezbytná regulační opatření budou provedena rychle, přičemž se zohlední složitost žádosti a potřeba zapojení třetích stran nebo jiného příslušného orgánu.

3.   Pokud dožádaný orgán odmítne na žádost o pomoc v plném rozsahu nebo částečně jednat, uvědomí žádající orgán o svém rozhodnutí co nejdříve, a to písemně nebo ústně. Dožádaný orgán rovněž poskytne písemnou odpověď v souladu s odstavcem 1, v níž uvede, na které z výjimek podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 je jeho odmítnutí založeno.

Článek 6

Postupy pro zasílání a vyřizování žádostí o pomoc

1.   Ve věcech žádosti o pomoc a odpovědi na ni spolu žádající a dožádaný orgán komunikují pomocí nejrychlejších prostředků, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího orgánu. Žádající orgán zejména bezodkladně odpoví na všechny žádosti dožádaného orgánu o upřesnění.

2.   Pokud se dožádaný orgán dozví o okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění o více než 10 pracovních dnů oproti odhadovanému datu odpovědi, oznámí to bez zbytečného prodlení žádajícímu orgánu.

3.   Ve vhodných případech poskytuje dožádaný orgán pravidelnou zpětnou vazbu o postupu dosud nevyřízené žádosti, včetně revidovaných odhadů plánovaného data odpovědi žádajícímu orgánu.

4.   Pokud žádající orgán označil žádost jako naléhavou, příslušné orgány se navzájem konzultují ohledně četnosti, s níž bude dožádaný orgán podávat žádajícímu orgánu aktualizované informace.

5.   Dožádaný a žádající orgán spolupracují na vyřešení případných obtíží, jež mohou při vyřizování žádosti vzniknout.

Článek 7

Postup pro žádosti o pořízení výpovědi od určité osoby

1.   Pokud žádající orgán do své žádosti zahrne žádost o pořízení výpovědi od určité osoby v rámci šetření nebo kontroly, dožádaný a žádající orgán s výhradou stávajících právních omezení nebo překážek a případných rozdílů v procesních požadavcích posoudí a vezmou v úvahu tyto prvky:

a)

práva osob, od kterých se budou pořizovat výpovědi, v příslušných případech včetně jakýchkoli otázek týkajících se výpovědi ve vlastní neprospěch;

b)

povahu účasti pracovníků žádajícího orgánu (jako pozorovatelů nebo jako aktivních účastníků);

c)

úlohu pracovníků dožádaného a žádajícího orgánu při pořizování výpovědi;

d)

zda má osoba, od níž má být výpověď pořízena, právo na právního zástupce, a pokud ano, rozsah pomoci daného zástupce během pořizování výpovědi, a to včetně pomoci vztahující se k jakýmkoli záznamům nebo zprávě o výpovědi;

e)

zda má být výpověď pořízena na dobrovolném, nebo nuceném základě, pokud takové rozlišení existuje;

f)

zda je osoba, od níž má být výpověď pořízena, na základě informací dostupných v době žádosti svědkem, nebo podezřelou osobou, pokud takové rozlišení existuje;

g)

zda by na základě informací dostupných v době žádosti výpověď mohla být nebo je určena k použití v trestním řízení;

h)

přípustnost výpovědi v jurisdikci žádajícího orgánu;

i)

zaznamenání výpovědi a platné postupy, včetně toho, zda bude zaznamenání probíhat současně, nebo zda bude mít podobu písemného shrnutí ve formě zápisu, či se bude jednat o zvukový či audiovizuální záznam;

j)

postupy pro osvědčení nebo potvrzení výpovědi osobami poskytujícími výpověď, včetně toho, zda k tomu dojde po pořízení výpovědi, a

k)

postup pro předání výpovědi dožádaným orgánem žádajícímu orgánu, včetně formátu a časového rozvrhu.

2.   Dožádaný a žádající orgán zajistí, že jsou přijata opatření, aby jejich pracovníci mohli postupovat efektivně, a to včetně opatření, která jejich pracovníkům umožní dohodnout se na veškerých dalších informacích, které mohou být nezbytné, včetně těchto prvků:

a)

plánování dat;

b)

seznamu otázek, které mají být položeny osobě, od níž se pořizuje výpověď;

c)

cestovních ujednání, včetně zajištění toho, že dožádaný a žádající orgán jsou schopny se sejít, aby danou záležitost projednaly před pořízením výpovědi, a

d)

jazykového režimu.

Článek 8

Postup pro žádosti o šetření nebo kontrolu na místě

1.   Jestliže je podána žádost o provedení šetření nebo kontroly na místě podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014, žádající a dožádaný orgán se vzájemně konzultují o nejlepším způsobu účinného vyřízení žádosti o pomoc s ohledem na čl. 25 odst. 6 třetí pododstavec písm. a) až e) nařízení (EU) č. 596/2014, včetně výhod provedení společného šetření nebo společné kontroly na místě.

2.   Dožádaný orgán průběžně informuje žádající orgán o postupu šetření nebo kontroly na místě a svá zjištění předává žádajícímu orgánu dostatečně včas.

3.   Při rozhodování o tom, zda zahájit společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, zohlední žádající a dožádaný orgán alespoň tyto prvky:

a)

obsah veškerých žádostí o pomoc obdržených od žádajícího orgánu, včetně případných návrhů týkajících se vhodnosti provést šetření nebo kontrolu na místě společně;

b)

zda provádí své vlastní šetření týkající se záležitosti s přeshraničními dopady odděleně a zda by nebylo vhodnější danou záležitost řešit prostřednictvím spolupráce;

c)

právní a regulační rámec v každé z jejich jurisdikcí, aby se zajistilo, že jsou si oba orgány dobře vědomy možných překážek a právních omezení ohledně provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě a jakýchkoli řízení, jež mohou následovat, včetně veškerých otázek týkajících se zásady ne bis in idem;

d)

řízení a vedení potřebné pro šetření nebo kontrolu na místě;

e)

pravděpodobnost, že se dohodnou na skutkových zjištěních;

f)

přidělení zdrojů a jmenování pracovníků pověřených prováděním šetření nebo kontrol na místě;

g)

možnost vypracování společného akčního plánu a časové rozvržení práce každého orgánu;

h)

určení opatření, která mají být provedena každým z orgánů, společně či jednotlivě;

i)

vzájemné sdílení shromážděných informací a podávání zpráv o výsledcích jednotlivých provedených opatření a

j)

další otázky týkající se jednotlivých případů.

4.   V případě, že se žádající a dožádaný orgán rozhodnou provést společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, pak:

a)

se dohodnou na postupech jejich vedení a uzavření;

b)

vedou průběžný dialog za účelem koordinace procesu shromažďování informací a zjišťování skutečností;

c)

navzájem úzce spolupracují, pokud jde o provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě;

d)

poskytují si navzájem pomoc, pokud jde o následné vykonávací řízení, v právně přípustném rozsahu, včetně koordinace jakéhokoli řízení nebo jiného opatření při provádění výkonu rozhodnutí (správního, občanskoprávního nebo trestněprávního) týkajícího se výsledku společného šetření nebo společné kontroly na místě, nebo v příslušných případech vyhlídek na smír;

e)

určí konkrétní právní ustanovení, která upravují předmět společného šetření nebo společné kontroly na místě;

f)

v příslušných případech zváží alespoň tyto prvky:

1)

vypracování společného akčního plánu, který stanoví mimo jiné podstatu, povahu a časové rozvržení opatření, která mají být přijata, a to včetně mezníků a rozdělení odpovědnosti za dodání výsledků práce a s ohledem na priority každého orgánu;

2)

určení a posouzení veškerých právních omezení nebo překážek a veškerých rozdílů v postupech týkajících se šetření nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného řízení, včetně práv každé osoby, která je předmětem šetření;

3)

určení a posouzení konkrétních právních profesních výsad, které mohou mít dopad na vyšetřovací řízení, jakož i na vykonávací řízení, včetně výpovědi ve vlastní neprospěch;

4)

strategii týkající se veřejnosti a tisku a

5)

zamýšlené použití vyměňovaných informací.

Článek 9

Postupy pro pomoc při vymáhání peněžitých sankcí

1.   Jestliže je podána žádost o pomoc při vymáhání peněžitých sankcí podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014, žádající a dožádaný orgán se vzájemně konzultují o nejlepším způsobu účinného vyřízení žádosti. Orgány při tom vezmou v úvahu opatření již přijatá žádajícím orgánem v jeho jurisdikci a vnitrostátní rámec dožádaného orgánu, pokud jde o vymáhání sankcí.

2.   Dožádaný orgán poskytne pomoc nebo zpřístupní veškeré informace požadované pro účely tohoto článku v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. V případě, že požadovaná pomoc může být poskytnuta jiným orgánem či příslušným orgánem členského státu, ve kterém sídlí dožádaný orgán, nebo mohou být těmto jiným orgánům k dispozici požadované informace, pak dožádaný orgán poskytne žádajícímu orgánu informace potřebné k navázání přímého kontaktu mezi žádajícím orgánem a tímto jiným orgánem či příslušným orgánem, který by mohl požadované informace poskytnout, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 10

Nevyžádaná výměna informací

1.   Pro účely předání nevyžádaných informací podle čl. 16 odst. 4 a čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014, nebo má-li příslušný orgán informace, které by podle jeho názoru mohly pomoci jinému příslušnému orgánu při výkonu jeho povinností podle nařízení (EU) č. 596/2014, předá tyto informace písemně poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky kontaktnímu místu příslušného orgánu určenému podle článku 2.

2.   Pokud se příslušný orgán zasílající informace domnívá, že by tyto informace měly být předány naléhavě, může druhý orgán informovat ústně za předpokladu, že následné předání informací se provede písemně a bez zbytečného prodlení.

3.   Příslušný orgán zasílající informace bez vyžádání tak učiní prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze IV a upozorní zejména na otázky související s důvěrností informací.

Článek 11

Omezení a přípustné použití informací

1.   Žádající a dožádaný orgán zahrnou do jakékoli žádosti o pomoc, odpovědi na žádost o pomoc nebo předání nevyžádaných informací v souladu s formuláři uvedenými v přílohách příslušné varování týkající se důvěrnosti.

2.   Pokud je k vyřízení žádosti třeba, aby dožádaný orgán zveřejnil skutečnost, že žádající orgán podal žádost, zveřejní ji dožádaný orgán po projednání povahy a rozsahu požadovaného zveřejnění s žádajícím orgánem a po získání jeho souhlasu s tímto zveřejněním. Jestliže žádající orgán neudělí souhlas se zveřejněním, dožádaný orgán na danou žádost nejedná a žádající orgán může svou žádost stáhnout nebo odložit, dokud není schopen tento souhlas se zveřejněním poskytnout.

3.   Informace poskytnuté v souladu s článkem 10 se použijí pouze pro účely zajištění splnění nebo vykonání ustanovení nařízení (EU) č. 596/2014, mimo jiné včetně zahájení nebo vedení trestních, správních, občanskoprávních či disciplinárních řízení vyplývajících z porušení ustanovení uvedeného nařízení nebo pomoci při těchto řízeních.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu

Top