EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0139

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/139 ze dne 29. ledna 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

C/2018/0441

OJ L 25, 30.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; Implicitně zrušeno 32023R1772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/139/oj

30.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 25/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/139

ze dne 29. ledna 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o odkazy na předpisy ICAO

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 bodu 16 nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 (2) odkazuje na definice stanovené v prvním dílu Postupů pro letové navigační služby Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168), konkrétněji na jeho páté vydání z roku 2006, ve kterém je obsažena změna č. 6. Dne 10. listopadu 2016 organizace ICAO dokument 8168 pozměnila, aby do něho byla zapracována změna č. 7.

(2)

Ustanovení bodu 2 přílohy nařízení (ES) č. 1033/2006 odkazuje na ustanovení v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Uspořádání letového provozu (PANS-ATM, Doc. 4444), konkrétněji na jeho patnácté vydání z roku 2007, ve kterém je obsažena změna č. 6. Dne 10. listopadu 2016 organizace ICAO dokument 4444 pozměnila, aby do něho byla zapracována změna č. 7A.

(3)

Odkazy na dokumenty 8168 a 4444 v nařízení (ES) č. 1033/2006 by měly být aktualizovány, aby členské státy mohly plnit své mezinárodní právní závazky a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem organizace ICAO.

(4)

Nařízení (ES) č. 1033/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1033/2006 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 2 se bod 16 nahrazuje tímto:

„16.

„postupy v koncovém řízeném prostoru“ se rozumí standardizované postupy při odletech podle přístrojů a standardizované postupy při příletech podle přístrojů definované v Postupech ICAO pro letové navigační služby – Provoz letadel (PANS-OPS, Doc. 8168 – 1. díl – 5. vydání – 2006 – obsahující všechny změny až po č. 7).“

2)

V příloze se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Hlava 4 oddíl 4.4 (Letový plán) a hlava 11 odst. 11.4.2.2 (Zprávy o pohybu letadel) dokumentu č. 4444 Úmluvy ICAO „Postupy pro letové navigační služby – Uspořádání letového povozu PANS-ATM“ (šestnácté vydání z roku 2016 včetně všech změn až do změny č. 7A).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 46).


Top