EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0034

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU (Text s významem pro EHP. )

C/2017/6456

OJ L 6, 11.1.2018, p. 37–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/34/oj

11.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/34

ze dne 28. září 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (1), a zejména na čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/92/EU ukládá členským státům povinnost zajistit, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli spotřebiteli na papíře nebo na jiném trvalém nosiči sdělení informací o poplatcích obsahující standardizované pojmy v konečném seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem, a pokud poskytovatel platebních služeb tyto služby nabízí, odpovídající poplatky za každou z nich. Konečné seznamy zveřejní členské státy a začlení do nich standardizovanou terminologii Unie stanovenou v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 (2).

(2)

Aby bylo zajištěno, že sdělení informací o poplatcích splní cíle směrnice 2014/92/EU a zároveň spotřebiteli poskytne veškeré důležité informace způsobem, který zlepšuje porovnatelnost a transparentnost, měli by poskytovatelé platebních služeb pro sdělení informací o poplatcích použít standardizovaný formulář a měly by být k dispozici jasné pokyny, jak sdělení informací o poplatcích vyplnit.

(3)

Vzhledem k tomu, že účelem sdělení informací o poplatcích je informovat spotřebitele před uzavřením smlouvy o platebním účtu, a tím jim umožnit porovnání nabídek platebních účtů, měl by poskytovatel platebních služeb vytvořit na základě standardizovaného formuláře samostatné sdělení informací o poplatcích pro každý platební účet, který je v nabídce pro spotřebitele.

(4)

Aby měli spotřebitelé možnost vybrat si účet, který nejlépe odpovídá jejich potřebám, a přitom byla zachována vysoká míra standardizace, mělo by být možné nabídnout vhodnou kombinaci balíčků, a proto by poskytovatel platebních služeb měl být schopen vytvořit pro daný účet více než jedno sdělení informací o poplatcích, pokud je v každém sdělení zahrnut alespoň jeden balíček.

(5)

Aby byl obsah jednotlivých druhů balíčků a s nimi spojené poplatky pro spotřebitele co nejsrozumitelnější, měly by být balíčky ve sdělení informací o poplatcích samostatně rozepsány.

(6)

V případě, že služby překračující počet zahrnutý v balíčku nejsou obsaženy ve vnitrostátním konečném seznamu nejreprezentativnějších služeb, a proto nejsou uvedeny ve sdělení informací o poplatcích, měly by být s ohledem na co největší srozumitelnost balíčku pro spotřebitele uvedeny v samostatné tabulce, tedy nikoli spolu s informacemi o obsahu balíčků.

(7)

Vzhledem k tomu, že obsah každého sdělení informací o poplatcích pro spotřebitele závisí na konkrétní nabídce služeb jednotlivých poskytovatelů platebních služeb a na konečném seznamu jednotlivých členských států obsahujícím nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem, měl by vzor formuláře pro sdělení informací o poplatcích s ohledem na co nejlepší srovnatelnost platebních účtů nabízených na jednotném trhu obsahovat určité nadpisy oddílů, pod nimiž by jednotlivé různé služby měly být seskupeny.

(8)

Součástí formuláře sdělení informací o poplatcích by měla být samostatná tabulka pro potřeby poskytovatelů platebních služeb, kteří jsou povinni uvádět také komplexní ukazatel nákladů.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, dále jen „EBA“ nebo „orgán EBA“).

(10)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor formuláře pro sdělení informací o poplatcích a jeho společného symbolu

1.   Poskytovatelé platebních služeb použijí vzor formuláře uvedený v příloze a vyplní jej v souladu s články 2 až 13.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nesmí pozměnit formulář pro sdělení informací o poplatcích tím, že by jej vyplnili způsobem jiným, než který je stanoven v tomto nařízení. Poskytovatelé platebních služeb musí zejména dodržet pořadí informací, nadpisů a dílčích nadpisů stanovených ve vzoru formuláře. Sdělení informací o poplatcích musí splňovat tyto požadavky:

a)

je vyhotoveno ve formátu A4 na výšku;

b)

obsahuje název formuláře „Sdělení informací o poplatcích“ v horní části první stránky, zarovnaný na střed a umístěný mezi logem poskytovatele platebních služeb, které se nachází v levé horní části dokumentu, a společným symbolem, který se nachází v pravé horní části dokumentu;

c)

obsahuje společný symbol o rozměrech 2,5 cm × 2,5 cm, jehož podoba odpovídá tomu, jak je zobrazen ve vzoru formuláře stanoveném v příloze;

d)

text je napsán typem písma Arial nebo podobným typem písma, ve velikosti 11, s výjimkou názvu formuláře „Sdělení informací o poplatcích“, který je ve velikosti 16 a je proveden tučně; nadpisy jsou provedeny tučným písmem velikosti 14 a dílčí nadpisy jsou provedeny tučným písmem velikosti 12, s výjimkou případů, kdy podle vnitrostátního práva nebo na základě dohody mezi spotřebitelem a poskytovatelem platebních služeb musí být použita větší velikost písma nebo je požadováno Braillovo písmo pro osoby se zrakovým postižením;

e)

je vyhotoveno v černobílém provedení, s výjimkou loga poskytovatele platebních služeb a společného symbolu, které mohou být provedeny barevně, jak je stanoveno v článku 2;

f)

nadpisy mají středně šedé pozadí o odstínu, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 166,166,166, a dílčí nadpisy mají světle šedé pozadí o odstínu, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 191,191,191;

g)

jednotlivé strany jsou očíslované.

3.   Poskytovatel platebních služeb poskytne samostatné sdělení informací o poplatcích pro každý platební účet, který je v nabídce pro spotřebitele.

4.   Bez ohledu na ustanovení týkající se platebního účtu se základními prvky uvedené v kapitole IV směrnice 2014/92/EU, nabízí-li poskytovatel platebních služeb spotřebitelům pouze jeden platební účet, který lze kombinovat s různými balíčky služeb podle čl. 4 odst. 3 směrnice 2014/92/EU, může poskytovatel platebních služeb vytvořit pro daný účet více než jen jedno sdělení informací o poplatcích, pokud každé sdělení informací o poplatcích obsahuje alespoň jeden balíček.

Článek 2

Společný symbol a logo poskytovatele platebních služeb

1.   Je-li společný symbol v barevném provedení, musí mít jeho pozadí odstín, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 0/51/153 (hexadecimálně: 003399), a barva symbolu musí mít odstín, jehož referenční číslo podle barevné palety RGB je 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

2.   Logo poskytovatele platebních služeb musí mít stejnou velikost jako společný symbol.

3.   Logo může být v barevném provedení pouze za podmínky, že je barevně zobrazen i společný symbol. Je-li formulář vytištěn černobíle, musí být společný symbol dobře čitelný.

Článek 3

Název poskytovatele účtu

Název poskytovatele platebních služeb, který účet poskytuje, musí být uveden tučným písmem a se zarovnáním vlevo.

Článek 4

Název účtu

Název účtu musí být uveden pod názvem poskytovatele účtu, a to tučným písmem a se zarovnáním vlevo.

Článek 5

Datum

Datum poslední aktualizace sdělení informací o poplatcích ze strany poskytovatele platebních služeb musí být uvedeno pod názvem účtu, a to typem písma předepsaným v čl. 1 odst. 2 písm. d) a se zarovnáním vlevo.

Článek 6

Úvodní text

1.   Sdělení informací o poplatcích musí obsahovat úvodní text ve znění obsaženém ve vzoru formuláře, a to s řádkováním 1,15 a mezerami o velikosti 0 bodů před a 10 bodů za textem.

2.   Poskytovatelé platebních služeb nahradí hranaté závorky názvy příslušných dokumentů obsahujících předsmluvní a smluvní informace.

Článek 7

Tabulka obsahující přehled služeb a poplatků

1.   Pokud poskytovatelé platebních služeb nabízí služby, které jsou zahrnuty do vnitrostátního konečného seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem uvedeného v čl. 3 odst. 5 směrnice 2014/92/EU, uvedou je spolu s jejich příslušnými poplatky v tabulce obsahující přehled služeb a poplatků, a to tímto způsobem:

a)

služby se uvedou ve sloupci „Služba“, a to tučným písmem a se zarovnáním vlevo;

b)

každá služba se uvede jen jednou, a to pod příslušným dílčím nadpisem v tabulce – např. správa či vedení účtu se zahrne pod dílčí nadpis „Obecné služby spojené s účtem“;

c)

poplatky související s příslušnými službami se uvedou ve sloupci „Poplatek“, a to se zarovnáním vpravo;

d)

je-li poplatek účtován v určitém pravidelném intervalu, a nikoli za jednotlivá použití služeb, uvede se tento interval ve sloupci „Poplatek“, se zarovnáním vlevo, a vedle něj odpovídající poplatek za dané období, a to se zarovnáním vpravo; celková výše ročního poplatku se uvede hned na dalším řádku pod údajem intervalu, a to tučným písmem se slovy „Celkový roční poplatek“, se zarovnáním vlevo, a odpovídající poplatek se zarovnáním vpravo;

e)

použije se jednoduché řádkování, s mezerami o velikosti 0 bodů před a 0 bodů za každou uvedenou službou a poplatkem.

2.   V případě, že žádná ze služeb nabízených poskytovatelem platebních služeb, které by odpovídaly konkrétnímu dílčímu nadpisu, není zahrnuta do vnitrostátního konečného seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem, odstraní se celý řádek náležející k danému dílčímu nadpisu, včetně samotného dílčího nadpisu.

3.   Pokud některá nebo některé služby z vnitrostátního konečného seznamu nejreprezentativnějších služeb podle čl. 3 odst. 5 směrnice 2014/92/EU nejsou zahrnuty v nabídce poskytovatele platebních služeb, nebo jestliže služba není v rámci daného účtu k dispozici, uvedou se slova „služba není k dispozici“.

4.   V případech, kdy jsou v závislosti na jedné nebo několika níže uvedených okolnostech účtovány zvláštní poplatky, uvedou poskytovatelé platebních služeb ve sloupci „Poplatek“ na samostatném řádku za každou příslušnou službu popis každého případu, prostředku komunikace či podmínky, na něž se váže účtování poplatku („druhy poplatků“):

a)

za různé jednotlivé případy poskytnutí téže služby, kdy byl účtován poplatek, jako např. prvotní poplatek za zavedení služby a poplatky spojené s toutéž službou za její následné používání;

b)

za různé jednotlivé prostředky komunikace, jejichž prostřednictvím je táž služba vyžádána, použita nebo poskytnuta, jako např. po telefonu, na pobočce nebo na internetu;

c)

v závislosti na tom, zda je u téže služby splněna konkrétní podmínka, jako např. dodržení minimální nebo maximální výše částky stanovené pro úhrady či výběry hotovosti.

Popis se uvede se zarovnáním vlevo a poplatek se zarovnáním vpravo.

5.   Pokud se výše účtovaných poplatků odvíjí od kombinace několika druhů poplatků, např. jestliže výše poplatků závisí na použitém prostředku komunikace a dále pak na tom, zda je dodržena minimální či maximální výše částky, musí poskytovatelé platebních služeb uplatnit ustanovení odstavce 4 a navíc uvést popis každého dalšího druhu poplatku, a to se zarovnáním vpravo.

Článek 8

Rozpis balíčků služeb účtovaných jako součást poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“

1.   V případě, že v poplatcích uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“ je zahrnut balíček služeb spojených s platebním účtem, musí být všechny služby obsažené v balíčku, bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty do vnitrostátního konečného seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem uvedeného v čl. 3 odst. 5 směrnice 2014/92/EU, uvedeny v části tabulky obsahující obecné služby spojené s účtem, a to v řádku týkajícím se balíčku služeb.

2.   Poskytovatelé platebních služeb uvedou informace o dalších poplatcích za jakékoli služby překračující počet zahrnutý v poplatku za balíček, jak je stanoveno v článku 10.

3.   V případě, že u žádné služby v balíčku není omezen její počet, poskytovatelé platebních služeb odstraní slova „Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně“ uvedená ve spodním řádku.

4.   V případě, že balíček služeb není nabízen společně s účtem, a jestliže je účtován odděleně od veškerých poplatků za obecné služby spojené s účtem, odstraní se celý řádek týkající se balíčku služeb.

Článek 9

Rozpis balíčků služeb účtovaných odděleně od poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“

1.   V případě, že poskytovatelé platebních služeb nabízí společně s účtem balíček služeb spojených s platebním účtem a tento balíček je účtován odděleně od veškerých poplatků uvedených pod dílčím nadpisem „Obecné služby spojené s účtem“, jak je uvedeno v tabulce obsahující služby a poplatky, uvedou v tabulce týkající se balíčku služeb tyto informace:

a)

seznam všech služeb obsažených v balíčku, bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty do vnitrostátního konečného seznamu nejreprezentativnějších služeb spojených s platebním účtem uvedeného v čl. 3 odst. 5 směrnice 2014/92/EU;

b)

počet každé jednotlivé služby zahrnutý v poplatku za balíček, což může být buď číslo, nebo informace uvádějící, že počet služeb není omezen;

c)

poplatek za balíček ve sloupci „Poplatek“, se zarovnáním vpravo.

2.   V případech, kdy je balíček účtován v určitém pravidelném intervalu, se tento interval uvede ve sloupci „Poplatek“ se zarovnáním vlevo, přičemž celkový roční poplatek se uvede hned na dalším řádku pod údajem intervalu, a to tučným písmem se slovy „Celkový roční poplatek“.

3.   Poskytovatelé platebních služeb uvedou informace o dalších poplatcích za jakékoli služby překračující počet zahrnutý v poplatku za balíček, jak je stanoveno v článku 10.

4.   V případě, že u žádné služby v balíčku není omezen její počet, poskytovatelé platebních služeb odstraní slova „Služby nad rámec tohoto počtu jsou účtovány odděleně“ uvedená na konci tabulky.

5.   Je-li ve sdělení informací o poplatcích zahrnut více než jeden balíček, na nějž se vztahuje odstavec 1, uvedou poskytovatelé platebních služeb informace podle tohoto článku za každý balíček v samostatné tabulce, v příslušných případech včetně obchodní značky balíčku služeb.

6.   Poskytovatelé platebních služeb odstraní celou tabulku, jestliže balíček služeb není poskytován společně s účtem, nebo jestliže je balíček služeb účtován jako součást poplatku za kteroukoli obecnou službu spojenou s účtem.

Článek 10

Tabulka obsahující další poplatky za služby překračující počet zahrnutý v balíčku služeb spojených s platebním účtem

1.   Poskytovatelé platebních služeb uvedou v této tabulce informace o dalších poplatcích za jakékoli služby překračující počet zahrnutý v poplatku za balíček, jak je uvedeno v článcích 8 a 9, pokud tyto informace nejsou již uvedeny v tabulce obsahující služby a poplatky, nebo v případě, že se příslušný poplatek za službu liší od poplatku uvedeného v oné tabulce.

2.   Pokud poskytovatelé platebních služeb nabízejí více než jeden balíček a další poplatky podle odstavce 1 se u jednotlivých balíčků liší, uvedou poskytovatelé platebních služeb tyto odlišné poplatky samostatně za každý balíček, v příslušných případech včetně obchodní značky balíčku.

3.   Při vyplňování této tabulky musí poskytovatelé platebních služeb v příslušných případech dodržet formát a strukturu stanovené v tomto nařízení.

4.   V případě, že sdělení informací o poplatcích neobsahuje žádné informace týkající se balíčků služeb, poskytovatelé platebních služeb tabulku uvedenou v odstavci 1 odstraní.

Článek 11

Komplexní ukazatel nákladů

1.   V samostatné tabulce uvedou poskytovatelé platebních služeb komplexní ukazatel nákladů shrnující celkové roční náklady na platební účet, pokud to požadují vnitrostátní právní předpisy.

2.   V případě, že vnitrostátní právní předpisy uvedení komplexního ukazatele nákladů nepožadují, poskytovatelé platebních služeb tabulku s informacemi o komplexním ukazateli nákladů odstraní.

Článek 12

Obchodní značky

Je-li použita obchodní značka, musí být uvedena bezprostředně za názvem služby, a to typem písma předepsaným v čl. 1 odst. 2 písm. d) a v hranatých závorkách.

Článek 13

Použití elektronických prostředků

1.   V případech, kdy je sdělení informací o poplatcích poskytováno elektronickými prostředky, mohou poskytovatelé platebních služeb upravit formulář za předpokladu, že spotřebiteli je zároveň poskytnuta kopie sdělení informací o poplatcích podle vzoru formuláře stanoveného v příloze tohoto nařízení, vyplněného v souladu s články 2 až 12, a to pouze těmito způsoby:

a)

odchylně od ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. d) použít větší velikost písma, pokud budou zachovány proporce jednotlivých velikostí, jak jsou stanoveny v čl. 1 odst. 2;

b)

jestliže je zobrazený text při použití elektronických nástrojů takové velikosti, že by použití několika tabulek a sloupců znesnadňovalo čitelnost sdělení informací o poplatcích, použít jen jeden sloupec nebo jen jednu tabulku, pokud bude zachováno pořadí informací, nadpisů a dílčích nadpisů;

c)

použít elektronické nástroje, jako je vrstvení (layering) a automaticky otevíraná okna (pop-ups) za předpokladu, že název „Sdělení informací o poplatcích“, společný symbol, úvodní text, nadpisy a dílčí nadpisy jsou zobrazeny výrazně a je zachováno pořadí informací.

2.   Použití elektronických nástrojů uvedených v odst. 1 písm. c) nesmí být rušivé takovým způsobem, že by mohlo odvádět pozornost spotřebitele od informací ve sdělení informací o poplatcích. Rozsah informací poskytovaných za použití nástrojů vrstvení (layering) a automaticky otevíraných oken (pop-ups) se omezuje na informace podle tohoto nařízení.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/32 ze dne 28. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA

Vzor formuláře pro sdělení informací o poplatcích

Image Text obrazu Image Text obrazu

Top