Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2454

Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

OJ L 348, 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj

29.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2454

ze dne 5. prosince 2017,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 (3) stanoví pravidla výměny informací mezi členskými státy a uchovávání těchto informací za účelem zavedení zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice Rady 2006/112/ES (4).

(2)

Rozšíření působnosti těchto zvláštních režimů ode dne 1. ledna 2021 na prodej zboží na dálku a poskytnutí služeb jiných než telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb vyžaduje rozšíření oblasti působnosti pravidel tohoto nařízení týkajících se poskytování informací a převodu peněžních částek mezi členským státem identifikace a členskými státy spotřeby.

(3)

Rozšíření oblasti působnosti zvláštních režimů i na prodej zboží na dálku a na poskytování všech služeb povede k značnému nárůstu počtu plnění, která budou muset být zahrnuta do přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH). Aby měl členský stát identifikace dost času na zpracování přiznání k DPH podaných osobami povinnými k dani využívajícími zvláštní režim, měla by být lhůta pro zaslání informací o přiznání k DPH i pro převod odvedené DPH každému členskému státu spotřeby prodloužena o deset dnů.

(4)

Rozšíření zvláštních režimů na prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí vyžaduje, aby byl celní orgán členského státu dovozu schopen identifikovat dovoz zboží obsaženého v malých zásilkách, za které má být DPH odváděna prostřednictvím některého ze zvláštních režimů. Identifikační číslo, pod nímž je daň odváděna, by proto mělo být sdělováno předem, aby celní orgány mohly zkontrolovat jeho platnost při dovozu zboží.

(5)

Osoby povinné k dani, které využívají těchto zvláštních režimů, mohou členský stát identifikace a všechny členské státy spotřeby, do nichž je dodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby, žádat o předložení záznamů a provádět s nimi správní šetření. Aby se snížily administrativní zátěž podniků a jejich náklady na zajištění souladu s předpisy, jakož i zatížení a náklady správců daně v souvislosti s vícečetnými žádostmi o předložení záznamů a správními šetřeními, a aby se zamezilo zdvojování práce, měly by být takové žádosti a šetření pokud možno koordinovány členským státem identifikace.

(6)

Aby se zjednodušilo shromažďování statistických údajů týkajících se uplatňování zvláštních režimů, měla by být Komise zmocněna získat přístup k souhrnným statistickým a diagnostickým informacím, například k počtu různých druhů elektronických zpráv týkajících se zvláštních režimů, které si mezi sebou členské státy vyměňují, s výjimkou údajů o jednotlivých osobách povinných k dani.

(7)

Informace, které mají být podávány osobami povinnými k dani a zasílány mezi členskými státy při uplatňování zvláštních režimů, a technické podrobnosti, včetně společných elektronických zpráv, pro podávání osobami povinnými k dani nebo zasílání mezi členskými státy by měly být přijaty postupem projednávání ve výboru stanoveným v tomto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že zavedení opatření nezbytných pro provedení tohoto nařízení a přizpůsobení informačních systémů členských států pro registraci a pro přiznání a platbu DPH si vyžádá určitý čas, a vzhledem ke změnám, které se zavádějí článkem 2 směrnice Rady (EU) 2017/2455 (5), by se toto nařízení mělo použít ode dne použitelnosti uvedených změn.

(9)

Nařízení (EU) č. 904/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 904/2010 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Toto nařízení rovněž stanoví pravidla a postupy pro elektronickou výměnu informací o DPH u zboží dodávaného a služeb poskytovaných v souladu se zvláštními režimy podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a rovněž pro jakoukoli následnou výměnu informací a pokud jde o zboží a služby zahnuté do uvedených zvláštních režimů, pro převod peněžních částek mezi příslušnými orgány členských států.“

2)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Definice obsažené v článcích 358, 358a, 369a a 369 l směrnice 2006/112/ES pro účely každého zvláštního režimu se použijí rovněž pro účely tohoto nařízení.“

3)

V čl. 17 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

informace shromažďované na základě článků 360, 361, 364, 365, 369c, 369f, 369 g, 369o, 369p, 369s a 369 t směrnice 2006/112/ES.“

4)

V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

údaje o identifikačních číslech pro účely DPH podle článku 369q směrnice 2006/112/ES, která přidělil, a ke každému identifikačnímu číslu pro účely DPH přidělenému kterýmkoli členským státem celkovou hodnotu dovozu zboží osvobozeného podle čl. 143 odst. 1 písm. ca) za každý měsíc.“

5)

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Technické podrobnosti týkající se automatizované žádosti vztahující se k informacím uvedeným v odst. 1 písm. b), c), d) a e) se přijímají postupem podle čl. 58 odst. 2.“

6)

Článek 31 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám povinným k dani poskytujícím služby bylo umožněno získat pro potřeby těchto plnění elektronickými prostředky potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby, jakož i odpovídajícího jména a adresy. Tyto informace musí odpovídat údajům podle článku 17.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

7)

Kapitola XI se mění takto:

a)

nadpis oddílu 2 se nahrazuje tímto:

„Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020“;

b)

doplňuje se nový oddíl, který zní:

„ODDÍL 3

Ustanovení použitelná ode dne 1. ledna 2021

Pododdíl 1

Obecné ustanovení

Článek 47a

Ustanovení tohoto oddílu se použijí ode dne 1. ledna 2021.

Pododdíl 2

Výměna informací

Článek 47b

1.   Členské státy stanoví, že se informace poskytované osobou povinnou k dani využívající zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES členskému státu identifikace při zahájení činnosti podle článku 361 uvedené směrnice podávají elektronickými prostředky. Podobné údaje pro identifikaci osoby povinné k dani, která využívá zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 3 směrnice 2006/112/ES, poskytované při zahájení její činnosti podle článku 369c uvedené směrnice se podávají elektronickými prostředky. Rovněž jakékoli změny v informacích poskytnutých podle čl. 361 odst. 2 a čl. 369c směrnice 2006/112/ES se oznamují elektronickými prostředky.

2.   Členský stát identifikace zašle informace uvedené v odstavci 1 elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém je od osoby povinné k dani využívající některého ze zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 oddílů 2 a 3 směrnice 2006/112/ES obdržel. Stejným způsobem sdělí příslušným orgánům ostatních členských států identifikační čísla pro účely DPH zmíněná v uvedených oddílech.

3.   Členský stát identifikace uvědomí neprodleně elektronickými prostředky příslušné orgány ostatních členských států o vyloučení osoby povinné k dani, která využívá některý ze zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 oddílů 2 a 3 směrnice 2006/112/ES, z tohoto zvláštního režimu.

Článek 47c

1.   Členské státy stanoví, že se informace poskytované osobou povinnou k dani využívající zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES nebo jejím zprostředkovatelem členskému státu identifikace při zahájení činnosti podle článku čl. 369p odst. 1, 2 a 2a uvedené směrnice podávají elektronickými prostředky. Rovněž jakékoli změny v těchto informacích poskytované podle čl. 369p odst. 3 směrnice 2006/112/ES se podávají elektronickými prostředky.

2.   Členský stát identifikace zašle informace uvedené v odstavci 1 elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém je od osoby povinné k dani využívající zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES nebo případně od jejího zprostředkovatele obdržel. Stejným způsobem sdělí příslušným orgánům ostatních členských států přidělené individuální identifikační číslo pro účely DPH pro uplatňování tohoto zvláštního režimu.

3.   Členský stát identifikace neprodleně uvědomí elektronickými prostředky příslušné orgány ostatních členských států o výmazu osoby povinné k dani využívající zvláštní režim podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES nebo případně jejího zprostředkovatele z identifikačního registru.

Článek 47d

1.   Členské státy stanoví, že se přiznání k DPH s údaji stanovenými v článcích 365, 369g a 369t směrnice 2006/112/ES podává elektronickými prostředky.

2.   Členský stát identifikace zašle informace uvedené v odstavci 1 elektronickými prostředky příslušnému orgánu dotčeného členského státu spotřeby do dvaceti dnů od konce měsíce, ve kterém přiznání k DPH obdržel.

Informace stanovené v čl. 369g odst. 2 směrnice 2006/112/ES zasílá členský stát identifikace rovněž příslušnému orgánu každého dalšího členského státu, z něhož je zboží odesíláno nebo přepravováno, a informace stanovené v čl. 369g odst. 3 směrnice 2006/112/ES příslušnému orgánu každého dotčeného členského státu usazení.

Členské státy, které požadují přiznání k DPH s údaji v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných poslední den zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den.

Článek 47e

Členský stát identifikace neprodleně zašle elektronickými prostředky členskému státu spotřeby informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb příslušným přiznáním k DPH.

Článek 47f

1.   Členský stát identifikace zajistí, aby částka uhrazená osobou povinnou k dani, která využívá některý ze zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES, nebo případně jejím zprostředkovatelem, byla převedena na bankovní účet vedený v eurech, který určil členský stát spotřeby, jemuž platba náleží.

Členské státy, které vyžadují platby v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky na eura pomocí směnných kurzů platných poslední den zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro uvedený den, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, podle kurzu zveřejněného pro nejbližší následující den.

Převod se uskuteční do dvaceti dnů od konce měsíce, ve kterém byla platba obdržena.

2.   Pokud osoba povinná k dani využívající některý ze zvláštních režimů nebo případně její zprostředkovatel neuhradí celou splatnou daň, členský stát identifikace zajistí, aby platby členským státům spotřeby byly převedeny v poměru k dani splatné v jednotlivých členských státech. Členský stát identifikace o tom uvědomí elektronickými prostředky příslušné orgány členských států spotřeby.

Článek 47g

Členské státy oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států čísla bankovních účtů pro příjem plateb podle článku 47f.

Členské státy neprodleně oznámí elektronickými prostředky příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi změny sazby daně uplatňované na dodání zboží a poskytování služeb, na něž se zvláštní režimy vztahují.

Pododdíl 3

Kontrola plnění a osob povinných k dani

Článek 47h

Členské státy při dovozu zboží, u něhož má být DPH přiznána podle zvláštního režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 směrnice 2006/112/ES, ověří elektronicky platnost individuálního identifikačního čísla pro účely DPH přiděleného podle článku 369q uvedené směrnice a sděleného nejpozději při podání dovozního prohlášení.

Článek 47i

1.   K získání záznamů, které jsou v držení osoby povinné k dani nebo zprostředkovatele podle článků 369, 369k a 369x směrnice 2006/112/ES, členský stát spotřeby nejprve zašle elektronickými prostředky žádost členskému státu identifikace.

2.   Pokud členský stát identifikace žádost uvedenou v odstavci 1 obdrží, zašle ji neprodleně elektronickými prostředky osobě povinné k dani nebo jejímu zprostředkovateli.

3.   Členské státy zajistí, aby osoba povinná k dani nebo její zprostředkovatel na vyžádání předložili požadované záznamy elektronickými prostředky členskému státu identifikace. Členské státy souhlasí s tím, že pro předložení záznamů může být použit standardní formulář.

4.   Členský stát identifikace zašle obdržené záznamy neprodleně elektronickými prostředky dožadujícímu členskému státu spotřeby.

5.   Pokud dožadující členský stát spotřeby neobdrží záznamy do třiceti dnů ode dne podání žádosti, může přijmout jakékoli opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, aby tyto záznamy získal.

Článek 47j

1.   Jestliže se členský stát identifikace rozhodne provést na svém území správní šetření týkající se osoby povinné k dani, která využívá některého ze zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES, nebo případně jejího zprostředkovatele, vyrozumí o něm předem příslušné orgány všech ostatních členských států.

První pododstavec se použije pouze v souvislosti se správním šetřením ohledně zvláštních režimů.

2.   Aniž je dotčen čl. 7 odst. 4, jestliže členský stát spotřeby rozhodne, že je nezbytné správní šetření, nejprve konzultuje nutnost takového šetření s členským státem identifikace.

Shodnou-li se na nutnosti správního šetření, uvědomí o tom členský stát identifikace ostatní členské státy.

To členským státům nebrání přijmout jakékoli opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

3.   Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi údaje příslušného orgánu pověřeného koordinací správních šetření v tomto členském státě.

Pododdíl 4

Statistické informace

Článek 47k

Členské státy umožní Komisi získávat informace podle čl. 17 odst. 1 písm. d) a e) přímo ze zpráv generovaných počítačovým systémem podle článku 53 k souhrnným statistickým a diagnostickým účelům. Tyto informace nesmějí obsahovat údaje o jednotlivých osobách povinných k dani.

Pododdíl 5

Svěření prováděcích pravomocí

Článek 47l

Pro účely jednotného uplatňování tohoto nařízení je Komisi svěřena pravomoc přijímat opatření postupem podle čl. 58 odst. 2, kterými stanoví:

a)

technické podrobnosti, včetně jednotné elektronické zprávy, pro poskytování informací podle čl. 47b odst. 1, čl. 47c odst. 1 a čl. 47d odst. 1 a standardní formulář uvedený v čl. 47i odst. 3;

b)

technické podrobnosti, včetně jednotné elektronické zprávy, pro poskytování informací podle čl. 47b odst. 2 a 3, čl. 47c odst. 2 a 3, čl. 47d odst. 2, článku 47e, čl. 47f odst. 2, čl. 47i odst. 1, 2 a 4 a čl. 47j odst. 1, 2 a 4, jakož i technické prostředky pro zasílání těchto informací;

c)

technické podrobnosti pro zasílání informací mezi členskými státy podle článku 47g;

d)

technické podrobnosti pro ověřování informací podle článku 47h prováděné členským státem dovozu;

e)

souhrnné statistické a diagnostické informace, které mají být získávány Komisí podle článku 47k, jakož i technické prostředky pro získávání těchto informací.“

8)

V příloze 1 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

prodej na dálku (článek 33 směrnice 2006/112/ES);“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2017.

Za Radu

předseda

T. TÕNISTE


(1)  Stanovisko ze dne 30. listopadu 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 345 13.10.2017, s. 79.

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).


Top