Help Print this page 

Document 32017R2215

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )

C/2017/8263
  • In force
OJ L 318, 2.12.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2215/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2215

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 (2) byl vytvořen seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Komisi informace, které jsou relevantní v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Podstatné informace sdělily rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů příslušných pro regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) („Výbor pro leteckou bezpečnost“).

(5)

Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Rovníkové Guineje, Nepálu, Nigérie, Svatého Vincence a Grenadin, Thajska, Ukrajiny a Venezuely.Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Afghánistánu, Bolívii, Indii, Indonésii, Iráku, Kazachstánu, Libyi, Moldavsku, Mosambiku a Zambii a informace o odborných konzultacích s Ruskem.

(6)

Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad provozní bezpečností. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby upřednostnily prohlídky na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení od třetích zemí, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad provozní bezpečností vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v těchto třetích zemích.

(7)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve třetích zemích, jichž se týkají opatření nebo sledování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení veškerého nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterální úrovni v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti znovu zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ (SCAN) – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.

(9)

Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a poskytla aktuální statistické údaje, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Letečtí dopravci Unie

(10)

Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie, z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá vynucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost.

(11)

Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.

Letečtí dopravci z Rovníkové Guineje

(12)

Dne 7. června 2017 se zástupci Komise a agentury EASA setkali se zástupci Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial („úřad AAGE“). Účelem této schůzky bylo pokračovat v konzultacích od poslední schůze v roce 2013. Úřad AAGE informoval Komisi a agenturu EASA o opatřeních přijatých ke zlepšení dodržování požadavků ICAO pro systém dohledu nad bezpečností a rovněž vyzdvihl politické úsilí o provádění reforem.

(13)

Během schůzky dne 7. června 2017 úřad AAGE uznal, že v minulosti nebyli letečtí dopravci z Rovníkové Guineje certifikováni v souladu s požadavky organizace ICAO. Z tohoto důvodu zrušil úřad AAGE osvědčení několika leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v dané zemi, a u zbývajících leteckých dopravců přikročil k novému, pětifázovému procesu vydávání osvědčení. Úřad AAGE rovněž poskytl informace o plánování a náboru zaměstnanců, registru letadel, programu vydávání nových osvědčení leteckých dopravců a programu dohledu nad bezpečností.

(14)

Jak bylo poznamenáno při auditu organizace ICAO v únoru 2017, dosáhl úřad AAGE míry účinného provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví ve výši 62,5 % – v porovnání s přibližně 10 % v minulosti.

(15)

Ve dnech 16. až 20. října 2017 se v Rovníkové Guineji uskutečnila návštěva Unie za účelem posouzení situace. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a členských států. Během uvedené návštěvy byla posouzena práce úřadu AAGE, což bylo ověřeno návštěvami u dvou aktivních leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. Bylo zjištěno, že organizační struktura úřadu AAGE, což je nedávno zřízený nezávislý a samostatný úřad pro civilní letectví, který zahájil činnost v oblasti dohledu nad bezpečností v roce 2012, je přiměřená pro úroveň činností v oblasti letectví v Rovníkové Guineji. Bylo rovněž zjištěno, že úřad AAGE obsáhne všechny oblasti civilního letectví a že má vlastní rozpočet a zdroje. Nicméně bylo konstatováno, že aby mohl úřad AAGE vykonávat řádný a účinný bezpečnostní dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji, potřebuje náležitě kvalifikované inspektory, zejména v oblasti letového provozu, a též s ohledem na obchodní leteckou dopravu.

(16)

Návštěva ukázala, že v Rovníkové Guineji byl vytvořen komplexní regulační systém. Úřad AAGE pracuje na aktualizaci předpisů, jež musí odpovídat nejnovějšímu vývoji mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví. Úřad AAGE nicméně do značné míry spoléhá na osvědčení, licence a povolení, jež vydaly ostatní orgány a organizace bez ověření ze strany samotného úřadu AAGE, přičemž takové vlastní ověření je podstatnou součástí úkolů úřadu AAGE co do dohledu nad bezpečností. Tento postup ověřování by tudíž měl být zahrnut do postupů úřadu AAGE a měl by být řádně prováděn.

(17)

Úřad AAGE během návštěvy prokázal, že v současnosti existují pouze dva letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji, totiž CEIBA IntercontinentalCronos Airlines. Osvědčení leteckého provozovatele pro letecké dopravce Punto AzulTango Airways byla zrušena.

(18)

Během návštěvy dopravce CEIBA Intercontinental bylo jako součást unijního posouzení na místě konstatováno, že stále provozuje činnost na základě starého osvědčení leteckého provozovatele a že postoupil toliko do druhé fáze současného pětifázového postupu vydávání osvědčení leteckého provozovatele. Dopravce CEIBA Intercontinental v současnosti prochází řadou změn, v důsledku čehož chybějí aktualizace a schválení zásadních příruček letového provozu a návodů k údržbě i jiné dokumentace. Uvedené příručky a dokumentace dosud nejsou uzpůsobeny provozu a letadlovému parku daného leteckého dopravce. Systém řízení bezpečnosti tohoto dopravce dosud není dokončen a tento letecký dopravce musí ještě začlenit smysluplnou analýzu rizik. Jeho bezpečnostní politiky jsou vypracovány a stanoveny, ale nejsou jasně a široce komunikovány v rámci jeho organizace. Jeho systém jakosti rovněž vyžaduje další rozvoj.

(19)

Návštěva leteckého dopravce Cronos Airlines prokázala, že má povědomí o platných předpisech v Rovníkové Guineji a vyvíjí snahu o provedení uvedených norem pro letectví. Úspěšně absolvoval současný pětifázový postup vydávání osvědčení leteckého provozovatele. Jeho osvědčení leteckého provozovatele bylo prodlouženo v lednu 2017. Bylo však konstatováno, že několik příruček nebylo upraveno pro jeho skutečné operace a že jeho systém jakosti není dokončen. Dále bylo zjištěno, že systém řízení bezpečnosti dopravce Cronos Airlines dosud není dokončen a v současnosti se nachází ve druhé ze čtyř fází provádění systému řízení bezpečnosti. Byly vypracovány a stanoveny bezpečnostní politiky a jsou rovněž jasně a široce komunikovány v rámci organizace. Dopravce vstoupil dobrovolně do programu sledování letových údajů u svého letadlového parku.

(20)

Úřad AAGE a dopravci CEIBA IntercontinentalCronos Airlines přednesli dne 14. listopadu 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005. Během uvedeného ústního jednání zástupce vlády Rovníkové Guineje vyjádřil silné odhodlání své vlády k dalšímu zlepšení bezpečnosti letecké dopravy v Rovníkové Guineji, v zájmu zajištění dobrého vnitrostátního a regionálního propojení. V průběhu ústního jednání poskytl úřad AAGE informace o nápravných opatřeních, která jsou zavedena za účelem řešení připomínek, které byly vzneseny během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace. Časový rámec k provedení těchto nápravných opatření odhaduje úřad AAGE na jeden rok.

(21)

Informace, které během ústního jednání poskytl dopravce CEIBA Intercontinental o plánu nápravných opatření k řešení připomínek, které byly vzneseny během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, neprokázaly, že daný letecký dopravce provedl analýzu hlavních příčin, a naznačily, že byla zavedena pouze okamžitá nápravná opatření bez dlouhodobých preventivních opatření.

(22)

Pokud jde o dopravce Cronos Airlines, ten během ústního jednání poskytl takové informace o nápravných opatřeních v reakci na připomínky vznesené během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace, jež naznačovaly, že provedl analýzu hlavních příčin, okamžitá nápravná opatření, jakož i opatření, jejichž cílem je předcházet opakování zjištěných problémů.

(23)

Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a informací poskytnutých během ústního jednání dne 14. listopadu 2017, se má za to, že i když úřad AAGE dosáhl značného zlepšení systému dohledu nad provozní bezpečností letectví Rovníkové Guineje, přetrvávají v tomto systému významné nedostatky. Usuzuje se, že úřad AAGE dosud není schopen v plném rozsahu plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. To dokládá skutečnost, že letečtí dopravci osvědčení získali a dohled nad bezpečností je vykonáván bez nutných náležitě kvalifikovaných inspektorů a že řadu připomínek vznesených během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace nezjistil sám úřad AAGE během svých činností v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. V současnosti tedy nejsou dostatečné důkazy, které by odůvodňovaly rozhodnutí o zrušení nebo změně zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Rovníkové Guineji. Avšak vzhledem k tomu, že jejich osvědčení leteckého provozovatele bylo zrušeno, měli by dopravci Punto AzulTango Airways být vyřazeni ze seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

(24)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn, a letečtí dopravci Punto AzulTango Airways by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.

Letečtí dopravci z Nepálu

(25)

Dne 5. března 2017 napsal nepálský úřad pro civilní letectví („úřad CAAN“) Komisi dopis, který obsahoval informace o současném stavu systému dohledu nad provozní bezpečností letectví v Nepálu. Po prodloužení osvědčení všech leteckých dopravců v Nepálu v roce 2015 zopakoval úřad CAAN tento úkon v roce 2016 za asistence organizace ICAO s cílem znovu prodloužit platnost osvědčení leteckého provozovatele.

(26)

Dne 13. března 2017 ministerstvo zahraničních věcí Nepálu předložilo zastoupení Unie v Káthmándú v Nepálu doplňkovou dokumentaci, která nastínila pokrok a zahrnovala výňatek ze zprávy kombinovaného akčního týmu ICAO o průběhu pracovní cesty do Nepálu. V oblasti provozu a letové způsobilosti letadel vznesl kombinovaný akční tým ICAO řadu připomínek. Byly tak opakovány připomínky, které byly učiněny během předchozích návštěv, včetně návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v únoru 2014 a mise technické pomoci Unie v říjnu 2015. Na základě těchto informací požádala Komise dne 4. července 2017 úřad CAAN o doplňující informace.

(27)

Organizace ICAO provedla v Nepálu validační misi koordinovanou ICAO ve dnech 4. až 11. července 2017. Na základě výsledků této mise oznámila organizace ICAO dne 27. července 2017, že významný bezpečnostní problém týkající se certifikace leteckých dopravců byl příslušnými orgány Nepálu vyřešen.

(28)

Dne 3. srpna 2017 úřad CAAN poskytl informace požadované Komisí. Poskytl mimo jiné informace o držitelích osvědčení leteckého provozovatele, výsledcích činnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností, letadlech registrovaných v Nepálu, nehodách a vážných incidentech, vynucovacích opatřeních, organizaci, předpisech a činnostech technické pomoci v Nepálu. Úřad CAAN však nepředložil žádná návazná opatření k doporučením ve zveřejněných zprávách o vyšetřování nehod.

(29)

Dne 7. listopadu 2017 úřad CAAN poskytl závěrečnou zprávu o validační misi koordinované ICAO ze 4. až 11. července 2017, jež svědčí o zvýšení míry účinného provádění mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví na 66 %. Tato zpráva však rovněž svědčí o tom, že jsou nutná další zlepšení, pokud jde o kvalifikovaný technický personál a řešení bezpečnostních problémů. Oblast vydávání licencí členům letové posádky nebyla organizací ICAO přezkoumána, neboť tato oblast byla jednou z problémů po návštěvě Unie na místě za účelem posouzení situace v únoru 2014.

(30)

Na základě informací dostupných v současné době se zdá, že ačkoli úřad CAAN dosáhlo určitého stupně pokroku u provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví, je systém dohledu nad provozní bezpečností letectví v Nepálu nadále nedostatečný, což prokazuje rovněž skutečnost, že nebyla provedena účinná opatření v návaznosti na nehody, včetně smrtelných nehod, k nimž došlo v posledních letech, s cílem zabránit jejich opakování.

(31)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Nepálu.

Letečtí dopravci z Nigérie

(32)

Komise s podporou agentury EASA nadále pozorně sleduje výkonnost v provozní bezpečnosti u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Nigérii. Dopisy ze dne 15. května a 20. června 2017 Komise zdůraznila, že je zapotřebí, aby nigerijský úřad pro civilní letectví („úřad NCAA“) bedlivě sledoval veškeré žádosti o oprávnění provozovatele ze třetí země („oprávnění TCO“) podávané u agentury EASA leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Nigérii.

(33)

Dopisem ze dne 30. května 2017 informoval úřad NCAA Komisi, že hodlá provést rozsáhlý audit provozu leteckého dopravce Med-View Airline registrovaného v Nigérii, jakož i o opatřeních, která úřad NCAA přijal vůči dalším nigerijským leteckým dopravcům.

(34)

Dopisem ze dne 10. října 2017 zdůraznila Komise, že tyto činnosti jsou nedostatečné vzhledem k platným požadavkům a k očekávanému nárůstu činností v oblasti letectví v Nigérii. Informovala úřad NCAA, že byly zahájeny konzultace podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(35)

Dne 30. října 2017 se zástupci Komise a agentury EASA setkali s vedoucími představiteli úřadu NCAA k odborné konzultační schůzce. Na této schůzce měl úřad NCAA vysvětlit nápravná a preventivní opatření přijatá úřadem NCAA vůči dopravci Med-View Airline a dalším leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Nigérii. Prezentace úřadu NCAA během této schůzky byla podložena důkazy, které svědčily o určitém zlepšení dohledu nad bezpečností provozu leteckých dopravců, pro něž jsou nigerijské orgány příslušné podle platných mezinárodních právních předpisů.

(36)

Během této schůzky informoval úřad NCAA Komisi a agenturu EASA o opatřeních přijatých s cílem zlepšit soulad s požadavky ICAO u systému dohledu nad provozní bezpečností. Poskytl rovněž informace o auditu provedeném u dopravce Med-View Airline a dalších leteckých dopravců registrovaných v Nigérii, totiž Arik Air, Air PeaceKabo Air, jakož i o počtu zaměstnanců úřadu NCAA, odborné přípravě a kvalifikaci jeho inspektorů a jeho programu dohledu nad bezpečností. Úřad NCAA vytvořil a provádí program sledování letového provozu a letové způsobilosti s cílem zajistit trvalý soulad s předpisy. Nigérie provádí státní program bezpečnosti a hodlá dosáhnout jeho úplného provedení do konce roku 2018.

(37)

Informace, které jsou v současné době k dispozici, včetně informací poskytnutých úřadem NCAA na schůzce dne 30. října 2017, svědčí o tom, že dochází ke zlepšením v systému dohledu nad bezpečností v Nigérii. Je totiž jasné, že taková zlepšení mají i nadále zcela zásadní význam. Tak je tomu zejména u povědomí úřadu NCAA o plánovaných činnostech leteckých dopravců, kteří spadají pod jeho dohled, jakož i u samotného účinného provádění jeho programu dohledu nad bezpečností, včetně správy zjištění. Dne 1. listopadu 2017 požádala Komise v tomto ohledu o dodatečné informace. Komise nadto vyzvala úřad NCAA, aby odrazoval nigerijské letecké dopravce od podávání žádostí o oprávnění TCO agentuře EASA, dokud se zcela nepřesvědčí, že tito provozovatelé splňují platné mezinárodní normy bezpečnosti letectví.

(38)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Nigérie.

(39)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Ruska

(40)

Komise, agentura EASA a příslušné orgány členských států nadále pozorně sledují úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(41)

Zástupci Komise a agentury EASA se dne 20. října 2017 sešli se zástupci ruské Federální agentury pro leteckou dopravu („FATA“). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v období od 6. října 2016 do 5. října 2017 a určit případy, kdy by činnosti v oblasti dohledu nad provozní bezpečností vykonávané agenturou FATA mohly být posíleny.

(42)

Během tohoto jednání Komise podrobněji přezkoumala výsledky prohlídek na odbavovací ploše u čtyř leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. Ačkoli nebyly zjištěny žádné problémy ohledně bezpečnosti, agentura FATA Komisi informovala o svých činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností u těchto leteckých dopravců.

(43)

Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací, které agentura FATA poskytla během odborné konzultační schůzky dne 20. října 2017, se má za to, že agentuře FATA nechybí schopnosti ani ochota k řešení bezpečnostních nedostatků leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. Na základě těchto důvodů učinila Komise závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, dostavili na ústní jednání před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost.

(44)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že v současné fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.

(45)

Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem v letectví ze strany leteckých dopravců z Ruska upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(46)

Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruska opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci ze Svatého Vincence a Grenadin

(47)

Dne 2. února 2017 letecký dopravce Mustique Airways, který získal osvědčení ve Svatém Vincenci a Grenadinách, podal agentuře EASA novou žádost o oprávnění TCO. Toto opětovné podání žádosti následovalo po dřívější žádosti o oprávnění TCO, která byla agenturou EASA zamítnuta z bezpečnostních důvodů. Agentura EASA posoudila tuto novou žádost dopravce v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (6).

(48)

Agentura EASA shledala plány nápravných opatření k řešení zjištění agentury EASA ohledně žádosti dopravce Mustique Airways o oprávnění TCO přijatelnými a rozhodla se pokračovat v posuzování žádosti, dokud nebudou všechna zjištění po vyřešení uzavřena. Dne 11. září 2017 informovala agentura EASA Komisi o uzavření posledního z uvedených zjištění a o skutečnosti, že agentura EASA by tudíž mohla oprávnění vydat, pokud by letecký dopravce byl odstraněn ze seznamu pro leteckou bezpečnost.

(49)

Na základě těchto informací pozvala Komise dopravce Mustique Airways k ústnímu jednání, aby prezentoval zavedená nápravná opatření a poskytl informace o opatřeních, která přijal k zamezení opětovného výskytu bezpečnostních nedostatků zjištěných agenturou EASA během posuzování pro potřeby oprávnění TCO. Dopravce Mustique Airways představil dne 14. listopadu 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost uvedená nápravná opatření. Spočívají ve významných změnách v organizaci a provádění systému řízení bezpečnosti, pro který byly vytvořeny nový webový nástroj a nová politika v oblasti bezpečnosti, jež dopravci Mustique Airways umožní vyřešit základní příčiny nedostatků a předcházet jejich opětovnému výskytu.

(50)

Během ústního jednání poskytl dopravce Mustique Airways rovněž informace o řadě opatření, která přijal k zavedení kultury letecké bezpečnostní v rámci organizace. Tato opatření zahrnují pravidelné bezpečnostní schůzky na úrovni vedení i zaměstnanců a se zaměřením na to, aby dopravce Mustique Airways zvýšil úroveň povědomí svých zaměstnanců o bezpečnosti a zlepšil podávání zpráv o bezpečnostních událostech.

(51)

Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně hodnocení provedeného agenturou EASA a informací poskytnutých během ústního jednání, by měl být učiněn závěr, že dopravce Mustique Airways vyřešil zjištěné bezpečnostní nedostatky a že je schopen řešit bezpečnostní nedostatky, které by mohly nastat.

(52)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 bylo proto rozhodnuto, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby z něj byl odstraněn letecký dopravce Mustique Airways.

(53)

Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Svatém Vincenci a Grenadinách, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(54)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Thajska

(55)

Od 20. do 27. září 2017 provedla organizace ICAO validační misi koordinovanou organizací ICAO v Thajsku za účelem přezkoumání otázek protokolu, které byly základem pro vážné obavy o bezpečnost v Thajsku. Nápravná opatření přijatá thajským úřadem pro civilní letectví („úřad CAAT“) byla shledána dostatečnými k vyřešení významného bezpečnostního problému a míra účinného provádění mezinárodních norem bezpečnosti letectví se zvýšila na přibližně 41 %. Pokračuje však další práce s cílem dále zvýšit tuto míru účinného provádění a úřad CAAT očekává v roce 2018 validační misi koordinovanou organizací ICAO zahrnující všechny oblasti systému dohledu nad bezpečností civilního letectví.

(56)

Úřad CAAT byl přizván k ústnímu jednání dne 13. listopadu 2017, aby Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost poskytl aktuální informace o nápravných opatřeních přijatých za účelem zlepšení situace v bezpečnosti letectví v Thajsku.

(57)

Během ústního jednání poskytl úřad CAAT informace o velikosti a činnostech odvětví civilního letectví v Thajsku a o výsledcích validační mise koordinované organizací ICAO, včetně skutečnosti, že závažný bezpečnostní problém byl vyřešen. Úřad CAAT rovněž informoval o pokroku při provádění plánu udržitelnosti, který zahrnuje práci na strategickém plánu pro blízkou budoucnost, aktualizaci právních a správních předpisů, organizační a personální zabezpečení úřadu, financování činností úřadu a informačních systémů, které úřad CAAT použije na podporu svých činností. Poskytl rovněž informace o svých činnostech v oblasti dohledu týkajících se leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku. Komise vyzvala úřad CAAT, aby pokračoval v provádění své činnosti s cílem zajistit udržitelnost u zlepšení provozní bezpečnosti letectví v Thajsku.

(58)

Dostupné informace ukázaly, že systém dohledu nad provozní bezpečností v Thajsku se zlepšil. Úřad CAAT poskytl zejména důkazy o tom, že bylo pokroku dosaženo v minulém roce. Informace, které jsou v současné době k dispozici o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Thajsku, nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo některých omezení provozování letecké dopravy těmto leteckým dopravcům.

(59)

V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(60)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.

(61)

Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(62)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Ukrajiny

(63)

Dne 19. dubna 2017 požádal letecký dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, s osvědčením vydaným na Ukrajině, agenturu EASA opětovně o oprávnění TCO. Po zamítnutí jeho první žádosti o oprávnění TCO agenturou EASA z bezpečnostních důvodů posoudila agentura EASA tuto novou žádost v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 452/2014.

(64)

Ve dnech 28. až 29. června 2017 provedla agentura EASA v této souvislosti audit na místě v ústředních provozovnách dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“. I když tento audit umožnil uzavřít všechny nedostatky zjištěné při posuzování první žádosti, bylo učiněno pět nových zjištění, zejména v souvislosti s letovou způsobilostí. Dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ následně předložil agentuře EASA plán nápravných opatření v reakci na uvedená zjištění. Na základě tohoto plánu nápravných opatření byla dne 4. října 2017 všechna zjištění uzavřena k plné spokojenosti agentury EASA. Agentura EASA o tom informovala Komisi a též o skutečnosti, že agentura EASA by tudíž mohla oprávnění vydat, pokud by letecký dopravce byl odstraněn ze seznamu pro leteckou bezpečnost.

(65)

Na základě toho byl dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ přizván Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost k ústnímu jednání, které se uskutečnilo dne 13. listopadu 2017. Během ústního jednání poskytl podrobné informace o provádění plánu nápravných opatření, jenž byl vypracován v reakci na nedostatky zjištěné agenturou EASA během auditu na místě v červnu 2017. Rovněž vysvětlil, že v jeho organizaci a postupech byly zavedeny významné změny pro zvýšení jeho schopnosti dodržovat mezinárodní normy v oblasti bezpečnosti letectví. S cílem zajistit udržitelnost těchto opatření a umožnit účinnou kontrolu nad svou činností dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ rovněž provedl restrukturalizaci svého interního systému kontroly kvality.

(66)

Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně hodnocení provedeného agenturou EASA a informací poskytnutých během ústního jednání by měl být učiněn závěr, že dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ vyřešil zjištěné bezpečnostní nedostatky a že je schopen řešit bezpečnostní nedostatky, které by mohly nastat.

(67)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby z něj byl odstraněn letecký dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“.

(68)

Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Ukrajině, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(69)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Venezuely

(70)

Dne 6. března 2017 letecký dopravce Avior Airlines, který získal osvědčení ve Venezuele, požádal agenturu EASA o oprávnění provozovatele ze třetí země („oprávnění TCO“). Agentura EASA posoudila uvedenou žádost dopravce v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 452/2014.

(71)

Agentura EASA při posuzování bezpečnosti dopravce Avior Airlines pro potřeby oprávnění TCO vznesla obavy ohledně toho, že tento dopravce neprokázal soulad s platnými požadavky. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Avior Airlines a že dopravce nesplňuje příslušné požadavky nařízení (EU) č. 452/2014. Dne 4. října 2017 proto agentura EASA žádost dopravce Avior Airlines o oprávnění TCO z bezpečnostních důvodů zamítla.

(72)

Dne 10. října 2017 si Komise vyžádala informace od venezuelského úřadu pro civilní letectví („úřad INAC“) o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Avior Airlines o oprávnění TCO agenturou EASA. Uvedený dopis je podle kritérií stanovených v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 zahájením konzultací s orgány, jež vykonávají regulační dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení ve Venezuele. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní problémy vyplynuvší z posouzení bezpečnosti leteckého dopravce Avior Airlines pro potřeby oprávnění TCO agenturou EASA nebyly vyřešeny, byla úřadu INAC i dopravci Avior Airlines poskytnuta příležitost přednést Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(73)

Dne 13. listopadu 2017 poskytl úřad INAC Komisi informace týkající se činností dohledu prováděných v minulých letech vůči leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení ve Venezuele, jakož i popis dohledu prováděného vůči leteckému dopravci Avior Airlines.

(74)

Během ústního jednání dne 14. listopadu 2017 poskytl úřad INAC Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o své struktuře, funkcích, pravomocech a zdrojích, počtu leteckých událostí a nehod, účinném provádění mezinárodních norem provozní bezpečnosti letectví, statusu v rámci programu posouzení bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy Federálního leteckého úřadu Spojených států (FAA) a počtu a druhu organizací pod svým dohledem. Vysvětlil rovněž svůj postup dohledu a předložil výsledky činnosti dohledu nad provozní bezpečností prováděných vůči dopravci Avior Airlines v průběhu posledních let. Úřad INAC uvedl, že zvýšil počet inspekcí u Avior Airlines, neboť tento letecký dopravce rozšířil svůj letadlový park. To vyústilo ve zjištění značného počtu bezpečnostních nedostatků u dopravce Avior Airlines, zejména v oblasti odborné přípravy personálu, řízení změn a systému kontroly dokumentů.

(75)

Úřad INAC uvedl, že si není vědom nedostatků zjištěných členskými státy u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, při prohlídkách na odbavovací ploše, a vyjádřil úmysl spolupracovat s agenturou EASA na tom, aby mohl zajistit náležitá opatření v návaznosti na tato zjištění.

(76)

Z poskytnutých informací vyplývá, že úřad INAC by měl dále rozvíjet své kontrolní kapacity vůči leteckým dopravcům, pro něž je příslušný.

(77)

Na uvedeném ústním jednání dopravce Avior Airlines informoval Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o nápravných opatřeních přijatých za účelem řešení závažných připomínek, které agentura EASA vznesla v rámci svého posouzení bezpečnosti pro účely oprávnění TCO, týkající se mimo jiné kontroly letové způsobilosti a údržby, implementace a monitorování příkazů k zachování letové způsobilosti a systému řízení bezpečnosti a kvality. Dopravce Avior Airlines však vykazoval jasný nedostatek povědomí a pochopení, pokud jde o závažnost bezpečnostních připomínek, jež agentura EASA vznesla a které identifikovaly členské státy prostřednictvím prohlídek na odbavovací ploše. Kromě toho v opatřeních, která dopravce Avior Airlines přijal, chybí analýza skutečných příčin problému a vhodný plán nápravných opatření, jenž by zabránil opětovnému vzniku totožných či podobných případů nedodržení předpisů, které k formulaci uvedených připomínek vedly.

(78)

Informace, které jsou v současné době k dispozici, na základě posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO ze strany agentury EASA, prohlídek na odbavovací ploše provedených členskými státy, a informace poskytnuté úřadem INAC a dopravcem Avior Airlines ukazují, že existují důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Avior Airlines. Tyto informace rovněž ukazují, že dopravce Avior Airlines není s to tyto bezpečnostní nedostatky řešit, o čemž svědčí mimo jiné nevhodný a nedostatečný plán nápravných opatření, který dopravce předložil v reakci na zjištění agentury EASA, a absence adekvátní reakce na zjištění učiněná během prohlídek na odbavovací ploše provedených členskými státy.

(79)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž má za to, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Avior Airlines.

(80)

Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení ve Venezuele, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(81)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

(82)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(83)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

(1)

příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

(2)

příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Íránská islámská republika

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irák

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigérie

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Islámská republika Afghánistán

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Islámská republika Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islámská republika Afghánistán

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Islámská republika Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islámská republika Afghánistán

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islámská republika Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR GICANGO

009

Není známo

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

Není známo

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

Není známo

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

Není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

Není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

Není známo

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Není známo

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

Není známo

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Není známo

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Demokratická republika Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratická republika Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Není známo

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Není známo

Demokratická republika Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Není známo

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Není známo

Demokratická republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Není známo

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Není známo

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Není známo

Demokratická republika Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Není známo

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

Není známo

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Není známo

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Není známo

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air a Batik Air, včetně

 

 

Indonéská republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

Není známo

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Není známo

Indonéská republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

Není známo

Indonéská republika

AMA

135-054

Není známo

Indonéská republika

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonéská republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Není známo

Indonéská republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Není známo

Indonéská republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Není známo

Indonéská republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

HEVILIFT AVIATION

135-042

Není známo

Indonéská republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Není známo

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonéská republika

INDO STAR AVIATION

135-057

Není známo

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Není známo

Indonéská republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonéská republika

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KOMALA INDONESIA

135-051

Není známo

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

MARTA BUANA ABADI

135-049

Není známo

Indonéská republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Není známo

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

Není známo

Indonéská republika

MY INDO AIRLINES

121-042

Není známo

Indonéská republika

NAM AIR

121-058

Není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonéská republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Není známo

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Není známo

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURYA AIR

135-046

Není známo

Indonéská republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonéská republika

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Není známo

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

Není známo

Indonéská republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)

15

EAA

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kyrgyzská republika

HELI SKY

47

HAC

Kyrgyzská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kyrgyzská republika

S GROUP INTENATIONAL (dříve S GROUP AVIATION)

45

IND

Kyrgyzská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kyrgyzská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kyrgyzská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Nepálská federativní demokratická republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálská federativní demokratická republika

FISHTAIL AIR

017/2001

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

GOMA AIR

064/2010

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

MAKALU AIR

057 A/2009

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálská federativní demokratická republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálská federativní demokratická republika

SIMRIK AIR

034/2000

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálská federativní demokratická republika

SITA AIR

033/2000

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

TARA AIR

053/2009

Není známo

Nepálská federativní demokratická republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálská federativní demokratická republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Není známo

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Není známo

Není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Není známo

Není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Súdánská republika

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Súdánská republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Súdánská republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Súdánská republika

ELDINDER AVIATION

8

DND

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

17

Není známo

Súdánská republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Súdánská republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Súdánská republika

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Súdánská republika

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Súdánská republika

SUN AIR

51

SNR

Súdánská republika

TARCO AIR

56

TRQ

Súdánská republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení

Stát zápisu do rejstříku

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou: letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, letadel typu Boeing B777-300 a letadel typu B777-300ER.

Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku B777-300ER, jak je uvedeno v AOC.

Angolská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP.

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.

Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG a ZS-AFG.

Gabonská republika; Jihoafrická republika

IRAN AIR

FS100

IRA

Íránská islámská republika

Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747

Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC

Íránská islámská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korejská lidově demokratická republika

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204.

Celý letadlový park s výjimkou: P-632 a P-633.

Korejská lidově demokratická republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat pro svou současnou úroveň provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.


Top