EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1951

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1951 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko. )

OJ L 284, 31.10.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implicitně zrušeno 32021R0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1951/oj

31.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1951

ze dne 25. října 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu do roku 2020

(Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spolehlivé, relevantní údaje vycházející ze včasných a veřejně dostupných evropských statistik, které mohou být využity pro tvorbu politik, jsou zcela nezbytné pro měření pokroku a hodnocení účinnosti politik a programů Unie, zejména v kontextu strategie Evropa 2020 stanovené ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 2020“) a agendy Komise pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu.

(2)

Evropské statistiky by měly být založeny na komplexním přístupu na úrovni Unie, který poskytuje přesné údaje usnadňující další integrační procesy v Unii.

(3)

Dostupnost spolehlivých a komplexních evropských statistik je důležitým veřejným statkem prospěšným pro rozhodující činitele, výzkumné pracovníky a veřejnost.

(4)

Pro udržitelnost a legitimitu hospodářské a měnové unie je obzvláště důležitá správná rovnováha mezi hospodářskými a sociálními cíli evropského semestru. Proto nyní v evropském semestru získaly na důležitosti sociální cíle a cíle v oblasti zaměstnanosti, přičemž se jak zprávy o jednotlivých zemích, tak doporučení pro jednotlivé země hodnotící sociální výzvy a výzvy v oblasti zaměstnanosti a podporující politické reformy opírají o osvědčené postupy. V tomto ohledu mají sociální statistiky zásadní význam.

(5)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (3) (ES) č. 223/2009 má evropský statistický program (dále jen „program“) poskytovat rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření vysoce kvalitní evropské statistiky a stanovit hlavní oblasti a cíle plánovaných akcí na dobu odpovídající období víceletého finančního rámce. Program by měl být prováděn prostřednictvím jednotlivých statistických opatření v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 223/2009. Z programu by měly vycházet roční pracovní programy.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 (4) se vztahuje pouze na období od roku 2013 do roku 2017, zatímco stávající víceletý finanční rámec trvá do roku 2020. Uvedené nařízení by proto mělo být bezodkladně změněno, aby byl program prodloužen do roku 2020 a vyplnil statistické mezery tam, kde je to naléhavě třeba.

(7)

V rámci agendy Komise na zlepšování právní úpravy by politiky Unie měly být ve stále větší míře koncipovány a monitorovány na základě důvěryhodných údajů, které se opírají o spolehlivý statistický základ. Evropské statistice náleží v této souvislosti mimořádná úloha a může přinést skutečnou změnu, zejména v oblastech politiky, které k tomu, aby mohly být úspěšné, vyžadují analytickou hodnotu založenou na spolehlivých údajích a schopnost reagovat.

(8)

Vysoce kvalitní statistika má tedy zásadní význam pro dosažení lepších výsledků a přispívá k lepší Evropě. Proto by mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem podpořit investice do oficiální statistiky na evropské úrovni i na úrovni členských států. Program by měl také poskytnout pokyny v prioritních oblastech politiky i při budování kapacit a probíhajícím vytyčování nových priorit. Mimoto je s cílem zajistit harmonizovaný přístup k dosahování cílů tohoto nařízení třeba posílit spolupráci s mezinárodními organizacemi.

(9)

Měla by být přijata opatření k řešení mezer ve statistikách tam, kde je to nejnaléhavější, ke zvýšení včasnosti a na podporu politických priorit a koordinace hospodářské politiky v rámci evropského semestru. Komise (Eurostat) by v úzké spolupráci s národními statistickými úřady měla rovněž poskytnout nové projekce obyvatelstva, též s ohledem na migrační toky, s cílem umožnit aktualizaci analýzy sociálních, ekonomických a rozpočtových důsledků stárnutí populace a hospodářských nerovností.

(10)

Ukazatele by měly být zveřejňovány včas, aby tak podpořily efektivní politické rozhodování. V souladu s článkem 12 nařízení (ES) 223/2009 by Komise (Eurostat) měla veřejně informovat o včasnosti, včetně poskytování relevantních informací o případech nedostatečné včasnosti, což je jedním z aspektů kvality statistik.

(11)

Rovněž by měly být za použití stávajících údajů rozvíjeny experimentální účty ekosystémů a statistiky v oblasti změny klimatu, včetně těch, které jsou důležité pro přizpůsobení se změně klimatu a z hlediska ekologických „stop“. Evropská energetická unie a rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, jejichž cílem je učinit hospodářský a energetický systém Unie konkurenceschopnějším, účinnějším, bezpečnějším a udržitelnějším, budou vyžadovat nové statistiky týkající se spotřeby energie, energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, energetické závislosti a bezpečnosti dodávek, jakož i nové statistiky týkající se oběhového hospodářství.

(12)

Vysoce kvalitní statistiky vyvíjené, vypracovávané a šířené v rámci programu, zejména statistiky v oblasti inovace, výzkumu a vývoje, sociální statistiky, environmentální statistiky i statistiky v oblasti energetiky a dopravy, by měly umožnit monitorování hlavních i dílčích cílů Agendy Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, které mají být stanoveny na úrovni Unie a členských států, a tím přispět k dosahování těchto hlavních a dílčích cílů.

(13)

Je třeba dosáhnout pokroku při zlepšování kvalitativních a kvantitativních informací, které přispívají k úplnosti národních účtů, a umožnit tak lepší odhady daňové mezery a vyhýbání se daňové povinnosti.

(14)

Prodloužení programu je příležitostí, již je třeba využít k provedení úprav a zohlednění nové orientace, zejména v souladu s vizí evropského statistického systému (ESS) 2020, k doplnění stávajících cílů, probíhajícího stanovování priorit a dosažení dostupnosti údajů v situaci, kdy Unie čelí výrazným výzvám z hlediskahospodářského rozvoje a sociální soudržnosti. Mělo by zajistit pokračování spolupráce mezi Komisí (Eurostatem) a národními statistickými úřady a pravidelné dialogy s Evropským statistickým poradním výborem zřízeným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 234/2008/ES (5). Mělo by rovněž zajistit koordinaci mezi ESS a Evropským systémem centrálních bank. Komise (Eurostat) by měla sledovat, zda členské státy dodržují Kodex evropské statistiky (dále jen „Kodex“).

(15)

Zejména je důležité provádět měření v ohniscích vysoké nezaměstnanosti, včetně nezaměstnanosti mladých lidí v přeshraničních regionech.

(16)

Přiměřené zvýšení rozpočtu určeného na statistiku na úrovni Unie by mělo tyto změny programu a probíhající snahy o zvýšení účinnosti ESS podpořit tím, že poskytne významnou přidanou hodnotu a výsledky, pokud jde o zlepšení kvality údajů, prostřednictvím rozsáhlých projektů, strukturálního pákového efektu a úspor z rozsahu, jež mohou zlepšit statistické systémy členských států.

(17)

Toto nařízení stanoví finanční krytí na prodloužení evropského statistického programu tak, aby zahrnoval i období let 2018 až 2020, které má pro Evropský parlament a Radu během ročního rozpočtového procesu představovat hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (6).

(18)

Komise (Eurostat) by při prodloužení programu měla věnovat zvláštní pozornost následkům vystoupení členského státu z Unie.

(19)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž prodloužení programu tak, aby zahrnoval období let 2018 až 2020, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a dopadů tohoto opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(20)

V souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 byla předloha návrhu na prodloužení programu tak, aby zahrnoval období let 2018 až 2020, předložena k předchozímu posouzení Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC), Evropskému statistickému poradnímu výboru a Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance zřízenému rozhodnutím Rady 2006/856/ES (7).

(21)

Nařízení (EU) č. 99/2013 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 99/2013 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Program se prodlužuje i na období let 2018 až 2020.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Rozsah

Toto nařízení stanoví programový rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, hlavní oblasti a cíle akcí plánovaných na období let 2013 až 2020, v souladu s články 13 a 14 nařízení (ES) č. 223/2009.“

3)

V čl. 7 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční krytí na provádění tohoto programu v letech 2018 až 2020 činí 218,1 milionů EUR, které připadají na programové období let 2014 až 2020.“

4)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Roční pracovní programy

Komise k provádění programu přijímá roční pracovní programy, které splňují požadavky článku 17 nařízení (ES) č. 223/2009 a které stanoví sledované cíle a očekávané výsledky, v souladu s obecnými a specifickými cíli uvedenými v čl. 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení. Komise zajistí, aby byl kladen náležitý důraz na opatření zaměřená na podporu dodržování Kodexu. Každý roční pracovní program se pro informaci sdělí Evropskému parlamentu.“

5)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Komise přijme vhodná opatření k zajištění toho, aby při provádění činností financovaných podle tohoto nařízení byly finanční zájmy Unie chráněny uplatněním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání, účinnými kontrolami, a jsou-li zjištěny nesrovnalosti, zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a případně účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními a finančními sankcemi.

2.   Komise nebo její představitelé a Účetní dvůr mají pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří v rámci tohoto programu obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (*1) a v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (*2) s cílem zjistit, zda v souvislosti s grantovou dohodou nebo rozhodnutím o grantu nebo smlouvou financovanou v rámci programu nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, dohody o spolupráci se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu vyplývající z provádění tohoto nařízení musí obsahovat ustanovení výslovně zmocňující Komisi, Účetní dvůr a OLAF k provádění takových auditů a vyšetřování, v souladu s jejich příslušnou pravomocí.

5.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, pokud je provádění akce zajišťováno externě nebo dále delegováno, a to zcela nebo zčásti, nebo pokud vyžaduje zadání veřejné zakázky nebo udělení finanční podpory třetí straně, smlouva, grantová dohoda nebo rozhodnutí o grantu zahrnuje závazek zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele nebo příjemce uložit zapojené třetí straně výslovnou akceptaci uvedených pravomocí Komise, Účetního dvora a úřadu OLAF.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1)."

(*2)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).“"

6)

Článek 15 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Komise (Eurostat) do 31. prosince 2019 předloží Výboru pro ESS zprávu o pokroku v provádění programu. Tato zpráva podrobně uvede názor Komise (Eurostatu)na vyhlídky programu v rámci víceletého finančního rámce, počínaje rokem 2021. Uvedená zpráva se rovněž předloží Evropskému parlamentu a Radě.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do 31. prosince 2021 Komise po konzultaci s Výborem pro ESS a s Evropským statistickým poradním výborem předloží Evropskému parlamentu a Radě závěrečnou hodnotící zprávu o provádění programu. Zpráva vyhodnotí především:

a)

výsledky, které přinesla změna priorit, a posouzení nákladů na statistické produkty,

b)

opatření přijatá ESS ke snížení prováděcích a výrobních nákladů pro členské státy a k omezení celkové zátěže vyplývající ze statistických projektů a oblastí, na něž se program vztahuje,

c)

pokrok při zlepšování přístupu k oficiální statistice a při zvyšování její uživatelské přívětivosti, včetně poskytování údajů na internetové stránce Eurostatu, a

d)

pokrok při zlepšování dostupnosti údajů, a to včetně údajů o činnostech sociální ekonomiky a o ukazatelích strategie Evropa 2020.“

7)

Příloha nařízení (EU) č. 99/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. října 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 53.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2017.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 12).

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 234/2008/ES ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský statistický poradní výbor a zrušuje rozhodnutí Rady 91/116/EHS (Úř. věst. L 73, 15.3.2008, s. 13).

(6)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)  Rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 99/2013 se mění takto:

1)

Název přílohy se nahrazuje tímto:

„Statistická infrastruktura a cíle evropského statistického programu na období let 2013 až 2020“.

2)

Úvod se mění takto:

a)

první a druhý odstavec se nahrazují tímto:

„Provádění politik Unie vyžaduje vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistické informace o hospodářské, sociální, územní a environmentální situaci v Unii a jejích složkách na celostátní a regionální úrovni. Evropská statistika je rovněž nezbytná pro Unii, jelikož široké veřejnosti i evropským občanům umožňuje chápat demokratický proces a debaty týkající se současného stavu a budoucnosti Unie a zapojit se do nich.

Program poskytuje legislativní rámec pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky v období let 2013–2020.“;

b)

čtvrtý odstavec se nahrazuje tímto:

„Statistika vyvíjená, vypracovávaná a šířená v rámci programu přispívá k provádění politik Unie, uvedených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a ve strategii Evropa 2020, a příslušných stěžejních iniciativ, jakož i dalších politik stanovených ve strategických prioritách Komise.“

3)

V Cílech se cíl 1 nahrazuje tímto:

„—

cíl 1: poskytovat včas a hospodárným způsobem bez zbytečného překrývání činností statistické informace na podporu rozvoje, monitorování a hodnocení politik Unie s náležitým zohledněním priorit, při zachování rovnováhy mezi oblastmi hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí a při uspokojování potřeb širokého okruhu uživatelů evropské statistiky, včetně dalších řídících pracovníků, výzkumných pracovníků, podniků a evropských občanů obecně,“.

4)

Část I. Statistické výstupy se mění takto:

a)

v bodě 1.1 Strategie Evropa 2020 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Schválením strategie Evropa 2020 byla do značné míry zformována strategická agenda pro politiky Unie a vnitrostátní politiky v nadcházejících letech. V rámci této agendy je stanovena řada cílů a iniciativ, pro něž musí ESS poskytnout statistické ukazatele v řadě oblastí, jako například pro zlepšování podmínek pro inovaci, výzkum a vývoj, podporu kvalitních pracovních míst, podporu rovného zacházení se ženami a muži, plnění cílů Unie v oblasti změny klimatu a energetiky, účinnost zdrojů, zvyšování úrovně vzdělávání, včetně omezení předčasného ukončování školní docházky, zvyšování celoživotního odborného vzdělávání a mobility ve vzdělávání, zdravé a aktivní stárnutí, podporu sociálního začleňování a snižování chudoby. Statistiky rozčleněné podle pohlaví jsou případně potřebné, aby bylo možné pochopit genderově podmíněné diskriminační jevy při věnování zvláštní pozornosti násilí založenému na pohlaví.“;

b)

cíl 1.1.1 se mění 1 takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Poskytovat kvalitní statistické informace pro monitorování provádění strategie Evropa 2020, které musí být pro evropský semestr k dispozici včas. Nové ukazatele musí v co nejvyšší míře vycházet z dostupných statistických údajů.“;

ii)

čtvrtá odrážka druhého odstavce se nahrazuje tímto:

„—

ukazatelů zaměstnanosti rozlišujících mezi částečným a plným úvazkem a smlouvami na dobu určitou a neurčitou, jakož i ukazatelů nezaměstnanosti, které berou v potaz osoby účastnící se aktivačních politik, jako je odborné vzdělávání. Tyto ukazatele by rovněž měly zahrnovat údaje o rozdílech mezi ženami a muži.“;

c)

v cíli 1.2.1 se druhá odrážka druhého odstavce nahrazuje tímto:

„—

statistickým vstupem pro posílený Pakt o stabilitě a růstu, který se bude zvláště zaměřovat na vypracovávání a poskytování vysoce kvalitních statistik o schodku veřejných financí a veřejném dluhu,

poskytováním statistických vstupů pro účinné sledování ekonomické nerovnosti,“;

d)

cíl 1.3.1 se mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Posílit ukazatele a dostupné statistické informace o hospodářské globalizaci a globálních hodnotových řetězcích pro rozhodující činitele v Unii a pro veřejnost. Tyto informace by měly napomáhat lepšímu pochopení hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů globalizace.“;

ii)

ve druhém odstavci se třetí odrážka nahrazuje tímto:

„—

poskytováním údajů, které umožní analýzu pozitivních a negativních dopadů na trh Unie, a zvláště na trh práce Unie,

analýzou globálních hodnotových řetězců, případně za využití odpovídajících input/output tabulek, a statistikou zahraničního obchodu a podniků včetně propojení mikrodat; koordinací výstupů této analýzy s mezinárodními iniciativami v zájmu Unie, a“;

e)

bod 2. Účetní rámce se nahrazuje tímto:

„2.   Účetní rámce

Sdělení Komise ze dne 20. srpna 2009 nazvané „Překročit HDP: Měření pokroku v měnícím se světě“ (dále jen „Překročit HDP“) a zveřejnění Stiglitz-Sen-Fitoussiho zprávy o měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku poskytly nový impulz hlavním výzvám pro ESS, konkrétně otázce, jak dosáhnout lepších statistik týkajících se průřezových záležitostí a integrovanějších statistik pro popis složitých sociálních, environmentálních a ekonomických jevů přesahujících tradiční měření hospodářské produkce. Práce na provádění akčního plánu „Překročit HDP“ v rámci ESS se zaměřuje na tři prioritní oblasti: statistiky pro sektor domácností a statistiky měřící distribuci příjmů, spotřeby a bohatství; měření kvality života vícerozměrným způsobem a měření udržitelnosti životního prostředí. Dalším podnětem jsou nové celosvětové cíle udržitelného rozvoje přijaté v roce 2015. Evropský systém národních a regionálních účtů (dále jen „ESA“) nabízí integrovaný a soudržný rámec pro všechny ekonomické statistiky, který by měl být doplněn dalšími ukazateli, aby byly pro účely tvorby politik a rozhodování poskytovány ucelenější informace. Plné provedení ESA 2010 bude podpořeno pravidelným posuzováním kvality a souladu s ohledem na postupné skončení platnosti odchylek do roku 2020, což povede k dalšímu zlepšení včasnosti a dostupnosti ukazatelů.“;

f)

bod 2.1 Hospodářská a sociální výkonnost se nahrazuje tímto:

„2.1   Hospodářská a sociální výkonnost

Hospodářská krize posílila potřebu mít k dispozici soubor vysoce kvalitních makroekonomických ukazatelů, aby bylo možné lépe pochopit a analyzovat hospodářské výkyvy a lépe pochopit a analyzovat vývoj ekonomických nerovností a důsledky pro společnost, a tím usnadnit rozhodovací proces. Vzhledem ke stále globalizovanější produkci je nezbytné vypracovat soudržný rámec, který usnadní výklad a integraci statistik z různých oblastí.“;

g)

v cíli 2.1.1 se druhý odstavec mění takto:

i)

druhá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

vytvořením ukazatelů v oblasti distribuce příjmů, spotřeby a bohatství mezi domácnostmi a sesouhlasením souhrnných ukazatelů národních účtů s údaji z průzkumů domácností nebo s administrativními údaji,“;

ii)

čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

posílením propojení s národními účty v oblasti sociální ochrany, péče o zdraví a vzdělávání,

vytvořením rámce pro měření kvality života s cílem posílit perspektivu domácností v národních účtech,

vývojem ukazatelů souvisejících s akčním plánem Překročit HDP měřících udržitelnost životního prostředí a vnějších vlivů z hlediska národních účtů,“;

iii)

za pátou odrážku se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

dalším vývojem včasných sociálních ukazatelů včetně pokročilých metod krátkodobých předpovědí („now-casting“) a bleskových odhadů,

podporou mezinárodního sdílení makroekonomických údajů s cílem snížit zatížení tvůrců údajů a zlepšit dostupnost srovnatelných a soudržných údajů pro uživatele,

vytvořením a zdokonalením souhrnných ukazatelů příjmů a aspektů nerovnosti distribuce bohatství,

měřením a analýzou nerovnosti mezi ženami a muži, zejména s ohledem na rozdíly v odměňování,“;

h)

v cíli 2.1.2 se poslední odrážka druhého odstavce nahrazuje tímto:

„—

dostupností a rozšířením harmonizované statistiky týkající se cen bydlení za všechny členské státy.“;

i)

v cíli 2.2.1 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Cíle bude dosaženo:

dalším vývojem soudržného systému environmentálních účtů jako „satelitních účtů“ k národním účtům, který poskytuje informace o emisích do ovzduší, spotřebě energie, tocích přírodních zdrojů, obchodu se surovinami, environmentálním zdanění a výdajích na ochranu životního prostředí, případně včetně zeleného růstu / zelených veřejných zakázek,

dalším vývojem experimentálních účtů ekosystémů, který by umožnil využívání stávajících dat, včetně těch z nich, které sestavily orgány, instituce a jiné subjekty Unie v rámci iniciativy týkající se integrace údajů v dlouhodobém horizontu,

další prací na vývoji usilující o lepší využívání stávajících sběrů údajů pro účely statistiky týkající se změny klimatu, a

dalším vývojem ukazatelů k měření environmentálních stop na základě stávajících dat.“;

j)

cíl 3.1.1 se mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Zvýšit účinnost a efektivitu procesů produkce statistik. V souladu s agendou na zlepšování právní úpravy je třeba zjednodušit stávající právní předpisy týkající se pilíře statistiky podniků. V této souvislosti by měly být náležitě vzaty v úvahu omezené zdroje, jež jsou tvůrcům k dispozici, a celkové zatížení respondentů v souladu s programem Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Poskytovat vysoce kvalitní statistiky o hlavních oblastech, v nichž jsou podniky středem zájmu, například statistiky podniků, krátkodobé ukazatele, statistiky týkající se investic podniků do lidského kapitálu a dovedností, mezinárodních transakcí, globalizace, monitorování vnitřního trhu, výzkumu a vývoje a inovací a cestovního ruchu. Je třeba věnovat zvláštní pozornost dostupnosti údajů v odvětvích průmyslu a služeb s vysokou přidanou hodnotou, zejména v zelené a digitální ekonomice, v ekonomice sdílení, ve zdravotnictví, vzdělávání a v sociálních ekonomikách.“;

ii)

první odrážka druhého odstavce se nahrazuje tímto:

„—

opětovným použitím údajů, které jsou dostupné ve statistickém systému nebo ve společnosti, zavedení společného právního základu pro statistiku podniků a vytvořením společných infrastruktur a nástrojů,“;

k)

cíl 3.2.1 se mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Poskytovat statistiky o hlavních oblastech sociální politiky, v nichž je občan středem zájmu, jako například o: životní pohodě; udržitelnosti; sociální soudržnosti; chudobě; nerovnostech; demografických výzvách, zejména stárnutí populace, vylidňování, rozptýlení obyvatelstva a migraci, trhu práce; vzdělávání a odborné přípravě včetně vzdělávání dětí, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a mobility mladých lidí ve vzdělávání; kultuře, fyzických aktivitách; kvalitě života; bezpečnosti; zdraví; zdravotním postižení; spotřebě; volném pohybu a vnitřním trhu; mobilitě mladých lidí; technologických inovacích a volbách nových životních stylů. Tyto statistiky jsou ve vhodných případech rozčleněny podle pohlaví u skupin, kterým tvůrci sociálních politik věnují zvláštní pozornost. Priority se stanovují v souladu s článkem 6. V souladu s agendou na zlepšování právní úpravy je třeba zjednodušit stávající právní předpisy týkající se pilíře sociální statistiky v souladu s programem na zlepšování právní úpravy. V této souvislosti by měly být náležitě vzaty v úvahu omezené zdroje, jež jsou tvůrcům k dispozici, a celkové zatížení respondentů v souladu s programem REFIT.“;

ii)

čtvrtá odrážka druhého odstavce se nahrazuje tímto:

„—

poskytováním statistik o nerovnosti příjmů s ukazateli, jako je Gini index, a vývojem horních decilů distribuce příjmů, které se stanou srovnatelným vnitrostátním hlavním ukazatelem, jakož i údajů o nerovnostech v přístupu k základnímu zboží a službám,“;

iii)

sedmá odrážka druhého odstavce se nahrazuje tímto:

„—

provedením akcí v pracovním programu zaměřených na začlenění statistik o migraci s ohledem na nové výzvy, a zejména na mezinárodní vývoj,

poskytováním projekcí obyvatelstva a jejich každoročních aktualizací,

vývojem komplexních ukazatelů o situaci migrantů v Unii,

další spoluprací ve věci situace uprchlíků se specializovanými agenturami a organizacemi,

ve spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie působícími v této oblasti vývojem metodiky pro dobrovolné zjišťování násilí založeného na pohlaví,

zavedením společného právního základu pro sociální statistiky a vývoj společné infrastruktury a společných nástrojů,“;

l)

v bodě 3.3 Geoprostorové, environmentální, zemědělské a další odvětvové statistiky se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Zemědělství zůstane důležitou oblastí politiky Unie. Společná zemědělská politika zdůrazňuje potřebu životaschopné produkce potravin, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a vyváženého územního rozvoje, jež jsou hlavními cíli této politiky. Důraz bude kladen na oblasti týkající se životního prostředí, biologické rozmanitosti a ekosystémů, hospodářství, lidského zdraví a bezpečnosti a na sociální oblast.“;

m)

cíl 3.3.1 se mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Prostřednictvím pružnějšího a rozsáhlejšího využívání prostorových informací v kombinaci se sociálními, územními, hospodářskými a environmentálními statistickými informacemi podporovat tvorbu politiky založenou na faktech.“;

ii)

v druhém odstavci se doplňují se nové odrážky, které znějí:

„—

zavedením statistik o využití půdy a půdním pokryvu,

koordinací statistických údajů o regionech, městech a územních typologiích.“;

n)

cíl 3.3.3 se mění takto:

i)

za první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„V souladu s prioritou Komise „evropská energetická unie“ a v nejvyšší možné míře na základě stávajících údajů bude kladen zvláštní důraz na statistiky týkající se spotřeby energie, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetické závislosti, aspektů energetické chudoby a bezpečnosti dodávek a oběhového hospodářství. Dále je zapotřebí, aby energetická statistika podporovala rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, jehož cílem je dosáhnout konkurenceschopnějšího, bezpečnějšího a udržitelnějšího hospodářství a energetického systému Unie.“;

ii)

ve druhém odstavci se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

energetické závislosti a bezpečnosti dodávek energie.“;

o)

cíl 3.3.4 se mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Poskytovat statistiky v oblasti zemědělství, rybolovu a lesnictví pro vývoj a monitorování společné zemědělské a společné rybářské politiky, které odrážejí hlavní strategické cíle Unie týkající se udržitelnosti, jakož i rozvoje venkova, prováděním standardních činností týkajících se vývoje, vypracovávání a šíření statistiky. V souladu s agendou na zlepšování právní úpravy je třeba zjednodušit stávající právní předpisy týkající se pilíře zemědělské statistiky. V této souvislosti by měly být náležitě vzaty v úvahu omezené zdroje, jež jsou tvůrcům k dispozici, a celkové zatížení respondentů v souladu s programem REFIT.“;

ii)

v druhém odstavci se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

přípravou a provedením zemědělského sčítání, které je naplánováno na rok 2020,

zavedením společného právního základu pro statistiky související se zemědělstvím a vývoj společné infrastruktury a společných nástrojů.“

5)

Část II. Metody vypracování evropské statistiky se mění takto:

a)

úvodní odstavec se nahrazuje tímto:

„ESS v současnosti čelí řadě výzev. Rostou očekávání co do rozsahu, kvality a srovnatelnosti evropské statistiky. S globalizací vznikla složitá realita, kterou je třeba podchytit oficiální statistikou a která nastoluje výzvy v oblasti metodiky. Stále větší dostupnost údajů od soukromých a veřejných poskytovatelů nabízí potenciál ke zlepšení včasnosti a relevance oficiální statistiky a ke snížení zatížení respondentů. Aby byl Evropský statistický systém, který současně disponuje jen omezenými zdroji, s to těmto výzvám čelit, bude postupně zavádět strategické cíle stanovené ve vizi ESS 2020, přičemž bude vycházet z celostního přístupu s cílem dosáhnout zlepšení kvality a zvýšení efektivity, tedy:

proaktivně vést pravidelný dialog s uživateli za účelem hlubšího pochopení jejich potřeb při vědomí toho, že různé skupiny uživatelů mají různé potřeby, jež musí být správně uspokojovány,

poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby a uplatňovat kvalitativní přístup k řízení, organizaci a správě ESS,

statistické produkty a služby zakládat jak na tradičním zjišťování, tak na dalších zdrojích včetně administrativních údajů, geoprostorových údajů a, kde je to možné, dat velkého objemu,

získat přístup k novým zdrojům údajů, vytvořit metody a nalézt vhodné technologie s cílem umožnit využití těchto zdrojů údajů k vytváření evropské statistiky spolehlivým způsobem,

zvýšit efektivitu tvorby statistiky díky dalšímu zintenzivnění sdílení poznatků, zkušeností a metodik, ale i sdílením nástrojů, údajů, služeb a zdrojů ve vhodných a řádně odůvodněných případech. Spolupráce bude založena na dohodnutých standardech a společných prvcích technologické a statistické infrastruktury,

uskutečňovat komunikační strategii šíření evropské statistiky, která bude dostatečně pružná, aby se mohla přizpůsobit nově vznikajícím technologiím, poskytne vodítko ve světě datové revoluce a poslouží jako spolehlivý pilíř demokracie.“;

b)

v cíli 1.1 se první odrážka třetího odstavce nahrazuje tímto:

„—

zavedením nových integrovaných a účinných mechanismů zajištění kvality vhodných pro daný účel, založených na Kodexu a na rámci pro zajišťování kvality ESS,

posouzením souladu s Kodexem,“;

c)

cíl 4.1 se mění takto:

i)

před první odstavec se vkládá nový odstavec, který zní:

„Evropští občané by měli mít možnost snadno a bez překážek čerpat z evropských statistik, které jim umožní tyto údaje použít za účelem vzdělávání a rozhodování. Tento cíl bude prováděn prostřednictvím posilování uživatelské přívětivosti evropské statistiky a usnadňování přístupu k údajům. Zvláštní pozornost by měla být věnována snadnému získávání a konvertibilitě statistických údajů pro praktické využití, a to i prostřednictvím grafů a map. Z evropské statistiky by mělo mít prospěch více občanů, čímž by se účinně přispělo k rozsáhlejšímu šíření statistických informací ve společnosti.“;

ii)

do pátého odstavce se doplňuje odrážka, která zní:

„—

vymezením současných a budoucích požadavků na údaje, což umožní poskytovat víceúčelové produkty a služby uzpůsobené potřebám koncových uživatelů.“;

d)

v cíli 5.1 se za třetí odrážku čtvrtého odstavce vkládá odrážka, která zní:

„—

analýzou potřeb nových dovedností souvisejících s datovou vědou a jejich začleněním do programů odborné přípravy,“.

6)

V části III. Partnerství se v cíli 1.4 za čtvrtou odrážku druhého odstavce vkládají nové odrážky, které znějí:

„—

zvyšováním povědomí evropských občanů o důležitosti oficiální statistiky a poskytování této statistiky všem zúčastněným stranám tím, že dne 20. října bude každoročně slaven Evropský den statistiky,

šířením relevantních statistických údajů na podporu evropské politiky sousedství a příslušných dohod o přidružení,

prosazováním evropských hodnot a iniciativ, jako jsou Kodex, rámec pro zajišťování kvality ESS a přístup vůči třetím zemím a regionům vycházející ze standardizace a harmonizace,“.


Top