Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1565

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1565 ze dne 13. září 2017 o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

OJ L 242, 20.9.2017, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1565/oj

20.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/14


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1565

ze dne 13. září 2017

o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 212 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vztahy mezi Evropskou unií (dále jen „Unie“) a Moldavskou republikou se nadále rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství a Východního partnerství. Moldavská republika přistoupila k Východnímu partnerství v roce 2009 a poté následovala jednání o dohodě o přidružení mezi Unií a Moldavskou republikou. Tato dohoda (2) (dále jen „dohoda o přidružení“), která zahrnuje postupné zavádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (dále jen „DCFTA“), byla podepsána dne 27. června 2014 a vstoupila v platnost dne 1. července 2016.

(2)

Hospodářství Moldavské republiky je výrazně ovlivněno politickou nestabilitou z období mezi volbami v listopadu 2014 a lednu 2016, jakož i skandálem s bankovními podvody, slabou hospodářskou činností v regionu a zákazy dovozu, které vydalo Rusko. Tato situace vedla v průběhu loňského roku ke vzniku recese, rostoucímu obchodnímu schodku a výraznému poklesu devizových rezerv.

(3)

Po jmenování nové vlády a nového guvernéra Národní banky Moldavska na začátku roku 2016 prokázaly moldavské orgány opětovné odhodlání pokročit s nezbytnými politickými reformami a řešit problémy země se správou finančního sektoru a v oblasti správy veřejných financí.

(4)

Aby se toto nové odhodlání k reformám podpořilo, byl v návaznosti na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. února 2016 mezi Unií a Moldavskou republikou dohodnut plán pro prioritní reformy. Moldavská republika při provádění tohoto plánu značně pokročila.

(5)

V souvislosti s politickou transformací a hospodářskými problémy se orgány Moldavské republiky a Mezinárodní měnový fond (MMF) v červenci 2016 dohodly na tříleté rozšířené úvěrové facilitě a rozšířené finanční facilitě (ECF/EFF) v hodnotě 178,7 milionu USD. Toto ujednání schválila správní rada MMF dne 7. listopadu 2016. Očekává se, že v rámci tohoto programu MMF orgány Moldavské republiky dosáhnou rychlého zlepšení v oblasti správy a dohledu ve finančním sektoru, aby se posílily politiky zajišťující makroekonomickou a finanční stabilitu a podpořil se udržitelný růst podporující začlenění.

(6)

Vzhledem k zhoršující se hospodářské situaci a výhledu požádala Moldavská republika v srpnu 2015 Unii o doplňující makrofinanční pomoc a tuto žádost zopakovala v březnu 2016.

(7)

Orientační příspěvek Unie pro Moldavskou republiku v rámci evropského nástroje sousedství činí 610–746 milionů EUR, včetně rozpočtové podpory a technické pomoci. Nicméně úhrady rozpočtové podpory ze strany Unie byly pozastaveny na počátku roku 2015 a jejich obnovení je podmíněno tím, že bude schválen nový program MMF a budou splněny veškeré podmínky rozpočtové podpory.

(8)

Vzhledem k tomu, že Moldavská republika je země, na kterou se vztahuje evropská politika sousedství, měla by být považována za způsobilou pro získání makrofinanční pomoci Unie.

(9)

Makrofinanční pomoc Unie by měla být výjimečným finančním nástrojem, který platební bilanci podpoří formou, jež není účelově vázaná a jejímž cílem je řešit potřeby příjemce, pokud jde o bezprostřední zajištění vnějšího financování, a měla by podpořit provádění programu politik, jehož součástí jsou důrazná okamžitá opatření zaměřená na ozdravení a opatření strukturálních reforem, která mají v krátkodobém výhledu zlepšit situaci platební bilance.

(10)

Vzhledem k tomu, že v platební bilanci Moldavské republiky přetrvává výrazný zbytkový deficit vnějšího financování přesahující výši prostředků poskytnutých MMF a jinými multilaterálními institucemi, je poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice ze strany Unie za stávajících výjimečných okolností považováno za vhodnou reakci na žádost Moldavské republiky o podporu hospodářské stabilizace ve spojení s programem MMF. Makrofinanční pomoc Unie by podpořila hospodářskou stabilizaci Moldavské republiky a její program strukturálních reforem a doplnila by zdroje, které jsou k dispozici v rámci finančního ujednání s MMF.

(11)

Cílem makrofinanční pomoci Unie by mělo být podpořit obnovení udržitelného stavu vnějšího financování Moldavské republiky a tím přispět k větší politické a makroekonomické stabilitě této země, posílení správy ekonomických záležitostí a finanční správy, včetně důkladného a na výsledky orientovaného vyšetřování bankovních podvodů, řádné správy v oblasti energetiky a politické nezávislosti soudnictví.

(12)

Makrofinanční pomoc Unie by měla probíhat zároveň s vyplácením úhrad operací rozpočtové podpory v rámci evropského nástroje sousedství.

(13)

Stanovení výše makrofinanční pomoci Unie vychází z úplného kvantitativního posouzení zbývajících potřeb vnějšího financování Moldavské republiky a zohledňuje její schopnost financovat se z vlastních zdrojů, a to zejména z mezinárodních rezerv, které má k dispozici. Makrofinanční pomoc Unie by měla doplňovat programy a zdroje poskytnuté MMF a Světovou bankou. Při určování výše pomoci jsou zohledněny rovněž očekávané finanční příspěvky od multilaterálních dárců a nutnost zajistit spravedlivé rozložení zátěže mezi Unii a ostatní dárce, jakož i dosavadní použití jiných unijních nástrojů vnějšího financování v Moldavské republice a přidaná hodnota celkového zapojení Unie.

(14)

S ohledem na zbývající potřeby vnějšího financování Moldavské republiky, na úroveň jejího hospodářského rozvoje posuzovanou podle příjmů na obyvatele a míry chudoby, na její schopnost financovat se z vlastních zdrojů, a to zejména z mezinárodních rezerv, které má k dispozici, a na její schopnost splácet posouzenou na základě analýzy udržitelnosti dluhu by část pomoci měla být poskytnuta ve formě grantů.

(15)

Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i obsahové stránce v souladu s hlavními zásadami a cíli jednotlivých oblastí vnější činnosti, s opatřeními, které byly přijaty ve vztahu k těmto oblastem a s dalšími příslušnými politikami Unie.

(16)

Makrofinanční pomoc Unie by měla podporovat vnější politiku Unie vůči Moldavské republice. Útvary Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) by v průběhu poskytování makrofinanční pomoci měly úzce spolupracovat v zájmu koordinace vnější politiky Unie a zajištění její ucelenosti.

(17)

Makrofinanční pomoc Unie by měla posilovat oddanost Moldavské republiky hodnotám sdíleným s Unií, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných, odpovědné, transparentní a meritokratické státní služby, nezávislého soudnictví, dodržování lidských práv, svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků, udržitelného rozvoje a snižování chudoby, jakož i její oddanost zásadám otevřeného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech.

(18)

Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie a uvolnění každé ze tří výplat této pomoci by mělo být podmíněno tím, že Moldavská republika bude respektovat účinné demokratické mechanismy – včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran – a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie by měly navíc posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí, zajistit účinný boj proti korupci a praní peněz, posílit řízení finančního a bankovního sektoru v Moldavské republice a dohled nad ním, zlepšit správu odvětví energetiky a měly by prosazovat strukturální reformy zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, na vytváření pracovních příležitostí, příznivé podnikatelské prostředí a fiskální konsolidaci. Makrofinanční pomoc Unie Moldavské republice by měla rovněž zahrnovat opatření na provádění dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA). Pro zajištění řádného posouzení konkrétních cílů je třeba zavést tato opatření ověřitelným a měřitelným způsobem. Komise a ESVČ by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat. Pokud nebudou příslušné podmínky splněny a cíle dosaženy nebo pokud budou zásady dohody o přidružení obecně opomíjeny, měla by Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie pozastavit nebo zrušit.

(19)

V zájmu zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s makrofinanční pomocí Unie by Moldavská republika měla zavést vhodná opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se pomoci. Moldavská republika by měla pravidelně informovat Komisi o provádění makrofinanční pomoci na základě plného zveřejňování a přísného dodržování finančních pravidel Unie. Kromě toho je třeba stanovit, že Komise bude provádět kontroly a Evropský účetní dvůr audity.

(20)

Uvolněním makrofinanční pomoci Unie nejsou dotčeny pravomoci Evropského parlamentu a Rady (jako rozpočtového orgánu).

(21)

Částky makrofinanční pomoci poskytnuté formou grantů a částky složené pro účely záruky potřebné pro poskytnutí makrofinanční pomoci formou úvěrů by měly být v souladu s rozpočtovými prostředky stanovenými ve víceletém finančním rámci.

(22)

Makrofinanční pomoc Unie by měla být řízena Komisí. Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o vývoji souvisejícím s makrofinanční pomocí a poskytovat jim příslušné dokumenty, aby mohly provádění tohoto rozhodnutí sledovat.

(23)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto rozhodnutí by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3).

(24)

Na makrofinanční pomoc Unie by se měly vztahovat podmínky, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. Tyto podmínky by měly být spojeny s uvolněním každé ze tří výplat. V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění a z důvodu účinnosti by Komise měla být zmocněna k vyjednání těchto podmínek s orgány Moldavské republiky pod dohledem výboru složeného ze zástupců členských států v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by se měl poradní postup obecně použít ve všech případech, kromě případů stanovených v uvedeném nařízení. Vzhledem k potenciálně významnému dopadu pomoci ve výši více než 90 milionů EUR je vhodné použít na operace přesahující tuto prahovou hodnotu přezkumný postup. Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, kterou Unie Moldavské republice poskytuje, by měl být pro přijetí memoranda o porozumění nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení pomoci použit přezkumný postup,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Unie poskytne Moldavské republice makrofinanční pomoc (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) v maximální výši 100 milionů EUR s cílem podpořit hospodářskou stabilizaci Moldavské republiky a její obsáhlý program reforem. Z této maximální částky bude až 60 milionů EUR poskytnuto ve formě úvěrů a až 40 milionů EUR ve formě grantů. Uvolnění makrofinanční pomoci Unie je podmíněno schválením rozpočtu Unie na příslušný rok Evropským parlamentem a Radou. Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Moldavské republiky v oblasti platební bilance uvedených v programu MMF.

2.   Za účelem financování úvěrové části makrofinanční pomoci Unie je Komise zmocněna vypůjčit si jménem Unie nezbytné finanční prostředky na kapitálových trzích nebo od finančních institucí a dále je půjčit Moldavské republice. Úvěry mají průměrnou dobu splatnosti nejvýše 15 let.

3.   Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Moldavskou republikou a se zásadami a cíli stanovenými v dohodě o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jak bylo dohodnuto v rámci evropské politiky sousedství.

Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o vývoji v oblasti makrofinanční pomoci Unie, včetně jejího vyplácení, a předkládá těmto orgánům včas příslušné dokumenty.

4.   Makrofinanční pomoc Unie je k dispozici po dobu dvou a půl let od prvního dne po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 3 odst. 1 v platnost.

5.   V případě, že se během období vyplácení makrofinanční pomoci Unie potřeby financování Moldavské republiky oproti původním předpokladům podstatně sníží, Komise poskytovanou pomoc omezí nebo její poskytování pozastaví či zruší v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 2

1.   Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Moldavská republika respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručuje dodržování lidských práv.

2.   Komise a ESVČ sledují plnění této nezbytné podmínky stanovené v odstavci 1 po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci Unie.

3.   Odstavce 1 a 2 tohoto článku se použijí v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU (4).

Článek 3

1.   Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s orgány Moldavské republiky jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky pro makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude zahrnovat časový rámec pro jejich plnění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Moldavskou republikou za podpory MMF.

2.   Cílem podmínek uvedených v odstavci 1 musí být zejména posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů řízení veřejných financí v Moldavské republice, mimo jiné při využívání makrofinanční pomoci Unie. Při navrhování opatření hospodářské politiky musí být náležitě zohledněn také pokrok v oblasti vzájemného otevírání trhů, rozvoj spravedlivého obchodu založeného na pravidlech a další priority v rámci vnější politiky Unie. Komise pravidelně sleduje pokrok při plnění těchto cílů.

3.   Podrobné finanční podmínky makrofinanční pomoci Unie se stanoví ve smlouvě o úvěru a v grantové dohodě uzavřené mezi Komisí a orgány Moldavské republiky.

4.   Komise pravidelně ověřuje, zda jsou nadále splňovány podmínky uvedené v čl. 4 odst. 3, včetně toho, zda je hospodářská politika Moldavské republiky v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Evropským parlamentem a Radou.

Článek 4

1.   Za podmínek stanovených v odstavci 3 poskytne Komise makrofinanční pomoc Unie ve třech výplatách, přičemž každá výplata sestává z úvěrové a grantové části. Výše každé výplaty bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.   Je-li to potřeba, jsou ve vztahu k částkám makrofinanční pomoci Unie poskytnuté formou úvěrů složeny částky pro účely záruky v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (5).

3.   Komise rozhodne o uvolnění výplat, pokud budou splněny všechny následující podmínky:

a)

nezbytná podmínka stanovená v článku 2;

b)

průběžné uspokojivé výsledky při provádění programu politik, který zahrnuje důrazná opatření zaměřená na ozdravení a strukturální reformy a podporovaná úvěrovou dohodou s MMF, která nemá preventivní charakter, a

c)

uspokojivé splnění podmínek v oblasti hospodářské politiky a finančních podmínek dohodnutých v memorandu o porozumění.

4.   K uvolnění druhé výplaty nedojde v zásadě dříve než po třech měsících od uvolnění první výplaty. K uvolnění třetí výplaty nedojde v zásadě dříve než po třech měsících od uvolnění druhé výplaty.

5.   Nejsou-li plněny podmínky uvedené v odstavci 3, Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie pozastaví nebo zruší. V těchto případech Komise informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

6.   Makrofinanční pomoc Unie bude vyplacena národní bance Moldavské republiky. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení zbývajících rozpočtových finančních potřeb, mohou být finanční prostředky Unie převedeny ministerstvu financí Moldavské republiky jako konečnému příjemci.

Článek 5

1.   Výpůjční a úvěrové operace týkající se úvěrové části makrofinanční pomoci Unie se provádějí v eurech se stejným dnem připsání a Unie se na jejich základě nesmí týkat změna splatnosti, ani nesmí být v jejich důsledku vystavena žádnému riziku směnných kurzů nebo úrokových sazeb ani žádnému jinému obchodnímu riziku.

2.   Umožní-li to okolnosti, může Komise na žádost Moldavské republiky přijmout potřebná opatření s cílem zajistit, aby do podmínek úvěru byla zahrnuta doložka o předčasném splacení a aby byla spojena s odpovídající doložkou v podmínkách výpůjčních operací.

3.   Umožní-li okolnosti zlepšení úrokové sazby úvěru, může se Komise na žádost Moldavské republiky rozhodnout zcela nebo částečně refinancovat svůj původní úvěr nebo restrukturalizovat odpovídající finanční podmínky. Refinanční nebo restrukturalizační operace se uskuteční v souladu s odstavci 1 a 4 a nesmějí vést k prodloužení splatnosti dotyčného úvěru ani zvýšení částky nesplacené jistiny ke dni refinancování nebo restrukturalizace.

4.   Veškeré náklady vzniklé Unii v souvislosti s výpůjčními a úvěrovými operacemi podle tohoto rozhodnutí hradí Moldavská republika.

5.   Komise informuje Evropský parlament a Radu o vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3.

Článek 6

1.   Makrofinanční pomoc Unie se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (6) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (7).

2.   Provádění makrofinanční pomoci Unie podléhá přímému řízení.

3.   Smlouva o úvěru a grantová dohoda, které budou dojednány s orgány Moldavské republiky, musí zahrnovat ustanovení, jež:

a)

zajistí, aby Moldavská republika pravidelně kontrolovala, že bylo financování z rozpočtu Unie použito řádně, přijímala vhodná opatření pro předcházení nesrovnalostem a podvodům a v případě potřeby podnikla právní kroky s cílem vymoci veškeré finanční prostředky poskytnuté podle tohoto rozhodnutí, které byly získány neoprávněně;

b)

zajistí ochranu finančních zájmů Unie, a to zejména stanovením zvláštních opatření v oblasti prevence a potírání podvodů, korupce a jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících se makrofinanční pomoci Unie, v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (8) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (9) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (10);

c)

výslovně zmocňují Komisi, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo její zástupce k provádění kontrol, včetně kontrol a inspekcí na místě;

d)

výslovně povolí Komisi a Účetnímu dvoru provádět audity v průběhu období dostupnosti makrofinanční pomoci Unie a po jeho skončení, včetně auditů na základě dokladů a auditů na místě, například operačních hodnocení;

e)

zajistí, aby měla Unie nárok na předčasné splacení úvěru nebo plné splacení grantu, pokud se prokáže, že Moldavská republika se v souvislosti s řízením makrofinanční pomoci Unie dopustila jakéhokoli podvodu, korupce nebo jakéhokoli jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie.

4.   Před provedením makrofinanční pomoci Unie posoudí Komise prostřednictvím operačního hodnocení řádnost finančních opatření, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly Moldavské republiky, které mají pro tuto pomoc význam.

Článek 7

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

1.   Komise každý rok do 30. června předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce, včetně vyhodnocení tohoto provádění. Tato zpráva:

a)

vyhodnotí, jakého pokroku bylo při provádění makrofinanční pomoci Unie dosaženo;

b)

zhodnotí hospodářskou situaci a hospodářské vyhlídky Moldavské republiky, jakož i pokrok dosažený při provádění opatření hospodářské politiky uvedených v čl. 3 odst. 1;

c)

uvede souvislost mezi podmínkami hospodářské politiky stanovenými v memorandu o porozumění, průběžnými výsledky Moldavské republiky v hospodářské a rozpočtové oblasti a rozhodnutími Komise o uvolnění splátek makrofinanční pomoci Unie.

2.   Do dvou let od uplynutí doby dostupnosti makrofinanční pomoci Unie podle čl. 1 odst. 4 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post, v níž vyhodnotí výsledky a účinnost dokončené makrofinanční pomoci Unie a míru, do jaké přispěla k dosažení cílů této pomoci.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 13. září 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2017.

(2)  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

(5)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 10).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).


Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

S ohledem na iniciativy spojené se změnami volebního systému v Moldavské republice, Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv. Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této předběžné podmínky během celé doby poskytování makrofinanční pomoci a budou tedy věnovat nejvyšší pozornost tomu, jak orgány Moldavské republiky zohledňují doporučení příslušných mezinárodních partnerů (zejména Benátské komise a OBSE/ODIHR).


Top