Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0999

Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/3908

OJ L 150, 14.6.2017, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/999/oj

14.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 150/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/999

ze dne 13. června 2017,

kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na články 58 a 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka 1-brompropan (propylbromid) splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2), a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(2)

Látka diisopentyl-ftalát splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(3)

Látka kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C6-C8) estery, rozvětvené, bohaté na C7 splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(4)

Látka kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C7-C11) estery, (nerozvětvené i rozvětvené) splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(5)

Látka dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(6)

Látka bis(2-methoxyethyl)-ftalát splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(7)

Látka dipentyl-ftalát splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(8)

Látka N-pentyl-isopentyl-ftalát splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení.

(9)

Látka anthracenový olej, obsahuje-li určité procento benzo[a]pyrenu, splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní látka (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. a) uvedeného nařízení. Uvedená látka je rovněž perzistentní, bioakumulativní a toxická a také vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií uvedených v příloze XIII nařízení (ES) č. 1907/2006, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV uvedeného nařízení stanovená v čl. 57 písm. d) a e) uvedeného nařízení.

(10)

Látka dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní splňuje kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní látka (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. a) uvedeného nařízení. Uvedená látka je rovněž perzistentní, bioakumulativní a toxická a také vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií uvedených v příloze XIII nařízení (ES) č. 1907/2006, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV uvedeného nařízení stanovená v čl. 57 písm. d) a e) uvedeného nařízení.

(11)

Látky skupiny 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (zahrnující přesně definované látky a látky neznámého či proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologický materiál (dále jen „látky UVCB“), polymery nebo homology) jsou látky, které při degradaci projevují vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti, pro které existují vědecké důkazy o pravděpodobných vážných účincích na životní prostředí. Tyto účinky tudíž vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 1907/2006, a splňují proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV uvedeného nařízení stanovená v čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení.

(12)

Látky skupiny 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (včetně látek s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci) jsou látky, které při degradaci projevují vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti, pro které existují vědecké důkazy o pravděpodobných vážných účincích na životní prostředí. Tyto účinky tudíž vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 1907/2006, a splňují proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV uvedeného nařízení stanovená v čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení.

(13)

Uvedené látky byly identifikovány a zahrnuty do seznamu látek v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006. Dále mají být podle doporučení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) vydaných dne 6. února 2014 (3) a dne 1. července 2015 (4) v souladu s článkem 58 nařízení (ES) č. 1907/2006 přednostně zahrnuty do přílohy XIV uvedeného nařízení. Prostřednictvím řady reakcí zúčastněných stran na páté doporučení agentury a prostřednictvím veřejné konzultace pořádané souběžně s veřejnou konzultací k návrhu šestého doporučení obdržela Komise informace o socioekonomických dopadech. Nehledě na tyto informace je však vhodné uvedené látky zahrnout do uvedené přílohy.

(14)

Data uvedená v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě ii) nařízení (ES) č. 1907/2006 je vhodné stanovit v souladu s doporučeními agentury ze dne 6. února 2014 a 1. července 2015. Zmíněná data byla určena na základě odhadované doby potřebné pro vypracování žádosti o povolení s přihlédnutím k dostupným informacím o jednotlivých látkách a k informacím obdrženým v průběhu veřejné konzultace uskutečněné v souladu s čl. 58 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006. Pro tento účel by rovněž měla být zohledněna schopnost agentury zpracovat žádosti ve lhůtě stanovené v nařízení (ES) č. 1907/2006, jak je stanoveno v čl. 58 odst. 3 uvedeného nařízení.

(15)

U žádné z látek uvedených v příloze tohoto nařízení nebyl shledán důvod, aby datum podle čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006 bylo stanoveno později než 18 měsíců po datu podle čl. 58 odst. 1 písm. c) bodu ii) zmíněného nařízení.

(16)

Ustanovení čl. 58 odst. 1 písm. e) ve spojení s čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví možnost osvobození použití nebo kategorií použití v těch případech, kdy zvláštní právní předpisy Unie stanoví minimální požadavky týkající se ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí, jež zajistí náležité kontrolování rizik. Podle informací, které jsou v současné době k dispozici, není vhodné stanovit osvobození na základě uvedených ustanovení.

(17)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, není vhodné stanovit výjimky pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy.

(18)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, není vhodné stanovit doby přezkumů pro určitá použití. V souladu s čl. 60 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 se doby přezkumů stanoví v jednotlivých případech s přihlédnutím mimo jiné k rizikům spojeným s používáním látky, k socioekonomickým přínosům jejího používání a k analýze předložených alternativ či jiných náhradních plánů pro použití, pro které se vyžaduje povolení. V případech, kdy neexistuje vhodná alternativa, se rizika spojená s používáním omezí přiměřenými a účinnými opatřeními k řízení rizik, a očekává-li se, že přínosy jejího používání budou vysoké, což by mohl být případ použití při výrobě léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, mohly by být doby přezkumů dlouhé.

(19)

Aby nedocházelo k předčasnému zastarávání výrobků, které se po datu zániku uvedeném v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 přestaly vyrábět, je třeba, aby některé látky (samotné nebo ve směsích) zahrnuté do uvedené přílohy byly k dispozici pro výrobu náhradních dílů za účelem opravy takových výrobků, pokud takové výrobky nemohou bez takových náhradních dílů fungovat, jak bylo zamýšleno, a pokud některé látky zahrnuté do přílohy XIV (samotné nebo ve směsích) jsou nezbytné k opravě takových výrobků. Proto by žádosti o povolení použití látek zahrnutých do přílohy XIV k výrobě takových náhradních dílů a k opravě takových výrobků měly být zjednodušeny. Platnost přechodných ustanovení použitelných pro látky dotčené těmito použitími by měla být prodloužena, aby mohla být přijata prováděcí opatření k zavedení takových zjednodušených žádostí o povolení.

(20)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(21)

Látka N,N-dimethylformamid (DMF) splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka toxická pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňuje proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení. Byla rovněž identifikována a zahrnuta do seznamu látek v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a má být podle doporučení agentury ze dne 6. února 2014 v souladu s článkem 58 uvedeného nařízení přednostně zahrnuta do přílohy XIV uvedeného nařízení. Látka DMF má podobné vnitřní vlastnosti jako N,N-dimethylacetamid (DMAC) a N-methyl-2-pyrrolidon (NMP), přičemž všechny tři látky lze pro některá jejich hlavní použití považovat za potenciální alternativy. Látka NMP je předmětem probíhajícího řízení o omezení v souladu s článkem 69 nařízení (ES) č. 1907/2006. Vzhledem k podobnostem těchto tří látek z hlediska jak vnitřních vlastností, tak průmyslového použití a proto, aby byl dodržen jednotný regulační přístup, považuje Komise za vhodné rozhodnutí o zahrnutí DMF do přílohy XIV odložit, stejně jako tomu bylo v případě DMAC, kdy Komise zvažovala doporučení agentury ze dne 17. ledna 2013.

(22)

Látka diazen-1,2-dikarboxamid (C,C′-azodi(formamid)) (ADCA) splňuje kritéria pro klasifikaci jako látka se senzibilizujícími účinky na dýchací cesty kategorie 1 (Resp. Sens. 1). S přihlédnutím k veškerým dostupným informacím o vnitřních vlastnostech látky ADCA a o jejích nepříznivých účincích dospěla agentura k závěru, že látku ADCA lze považovat za látku, pro niž existují vědecké důkazy o možných vážných účincích na lidské zdraví, které vzbuzují stejné obavy jako účinky jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až e) nařízení (ES) č. 1907/2006, a že tato látka proto splňuje kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV uvedeného nařízení stanovená v čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení. Látka ADCA byla rovněž identifikována a zahrnuta do seznamu látek v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a má být podle doporučení agentury ze dne 6. února 2014 v souladu s článkem 58 uvedeného nařízení přednostně zahrnuta do přílohy XIV uvedeného nařízení. Látka ADCA má velmi různorodá využití v dlouhé řadě výrobních odvětví, proto se očekává, že žádosti o povolení budou velmi komplexní. Poněvadž zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení pokrývajících velký počet použití jsou dosud omezené, je vhodné rozhodnutí o zahrnutí látky ADCA do přílohy XIV prozatím odložit.

(23)

Některá hlinito-křemičitanová vysokotavná keramická vlákna (Al-RCF) a zirkonio-hlinito-křemičitanová vysokotavná keramická vlákna (Zr-RCF) splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní látky (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňují proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. a) uvedeného nařízení. Byla rovněž identifikována a zahrnuta do seznamu látek v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a mají být podle doporučení agentury ze dne 6. února 2014 v souladu s článkem 58 uvedeného nařízení přednostně zahrnuta do přílohy XIV uvedeného nařízení. Tato vlákna se vyrábějí v několika málo průmyslových provozech a obvykle jsou během téhož výrobního procesu přímo přeměněna do výrobků, které se poté používají v celé řadě průmyslových zařízení k izolaci před vysokými teplotami, což může eventuálně vést k významné expozici pracovníků. Používání výrobků vyrobených z těchto vláken však nepodléhá povolení podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Aby Komise mohla rozhodnout o nejvhodnějším regulačním přístupu, povazuje za vhodné rozhodnutí o zahrnutí vláken Al-RCF a Zr-RCF do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 prozatím odložit.

(24)

Látky kyselina boritá, tetraboritan disodný (bezvodý), dibortrioxid a tetraboritan disodný monohydrát splňují kritéria pro klasifikaci jako látky toxické pro reprodukci (kategorie 1B) podle nařízení (ES) č. 1272/2008, a splňují proto kritéria pro zahrnutí do přílohy XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 stanovená v čl. 57 písm. c) uvedeného nařízení. Byly rovněž identifikovány a zahrnuty do seznamu látek v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 a mají být podle doporučení agentury ze dne 1. července 2015 v souladu s článkem 58 uvedeného nařízení přednostně zahrnuty do přílohy XIV uvedeného nařízení. Tyto látky mají navíc velmi různorodá využití v dlouhé řadě výrobních odvětví, proto se očekává, že žádosti o povolení budou velmi komplexní. Poněvadž zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení pokrývajících velký počet použití jsou dosud omezené, je vhodné rozhodnutí o zahrnutí těchto látek do přílohy XIV prozatím odložit.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1.

Doplňují se nové položky, které znějí:

 

 

 

Přechodná ustanovení

 

 

Položka č.

Látka

Vnitřní vlastnost(i) uvedené v článku 57

Nejzazší datum podání žádosti (1)

Datum zániku (2)

Osvobozené (kategorie) použití

Období přezkumu

„32.

1-brompropan (propylbromid)

Číslo ES

:

203-445-0

Číslo CAS

:

106-94-5

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

33.

diisopentyl-ftalát

Číslo ES

:

210-088-4

Číslo CAS

:

605-50-5

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

34.

kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C6-C8) estery, rozvětvené, bohaté na C7

Číslo ES

:

276-158-1

Číslo CAS

:

71888-89-6

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

35.

kyselina 1,2-benzendikarboxylová dialkyl- (alkyly C7-C11) estery, (nerozvětvené i rozvětvené)

Číslo ES

:

271-084-6

Číslo CAS

:

68515-42-4

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

36.

dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený)

Číslo ES

:

284-032-2

Číslo CAS

:

84777-06-0

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

37.

bis(2-methoxyethyl)-ftalát

Číslo ES

:

204-212-6

Číslo CAS

:

117-82-8

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

38.

dipentyl-ftalát

Číslo ES

:

205-017-9

Číslo CAS

:

131-18-0

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

39.

N-pentyl-isopentyl-ftalát

Číslo ES

:

Číslo CAS

:

776297-69-9

Toxický pro reprodukci

(kategorie 1B)

4. ledna 2019

4. července 2020

40.

anthracenový olej

Číslo ES

:

292-602-7

Číslo CAS

:

90640-80-5

Karcinogenní

(kategorie 1B)***, PBT, vPvB

4. dubna 2019

4. října 2020

41.

dehtová smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní

Číslo ES

:

266-028-2

Číslo CAS

:

65996-93-2

Karcinogenní

(kategorie 1B), PBT, vPvB

4. dubna 2019

4. října 2020

42.

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

[zahrnující přesně definované látky a látky UVCB, polymery a homology]

Číslo ES

:

Číslo CAS

:

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) – životní prostředí)

4. července 2019

4. ledna 2021

43.

4-nonylphenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný

[látky s lineárním a/nebo rozvětveným alkylovým řetězcem s počtem 9 uhlíků kovaletně vázaných s fenolem na pozici 4, ethoxylovaný zahrnující látky UVCB a látky přesně definované, polymery a homology, které obsahují jakýkoli z individuálních isomerů a/nebo jejich kombinaci]

Číslo ES

:

Číslo CAS

:

Vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti (čl. 57 písm. f) – životní prostředí)

4. července 2019

4. ledna 2021

—“

2.

Znak „(*)“ se vkládá za datum uvedené ve sloupci „Nejzazší datum podání žádosti“ u látek s tímto číslem položky: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31.

3.

Znak „(**)“ se vkládá za datum uvedené ve sloupci „Datum zániku“ u látek s tímto číslem položky: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31.

4.

Za tabulku se vkládají tyto poznámky:

„(*)

1. září 2019 pro použití látky při výrobě náhradních dílů k opravě výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku uvedeným v položce pro tuto látku, pokud byla tato látka používána k výrobě uvedených výrobků a pokud uvedené výrobky nemohou bez uvedeného náhradního dílu fungovat, jak bylo zamýšleno, a pro použití látky (samotné nebo ve směsi) pro opravu uvedených výrobků, pokud tato látka samotná nebo ve směsi byla používána k výrobě uvedených výrobků a uvedené výrobky nelze opravit jinak než s použitím této látky.

(**)

1. března 2021 pro použití látky při výrobě náhradních dílů k opravě výrobků, jejichž výroba byla nebo bude ukončena před datem zániku uvedeným v položce pro tuto látku, pokud byla tato látka používána k výrobě uvedených výrobků a pokud uvedené výrobky nemohou bez uvedených náhradních dílů fungovat, jak bylo zamýšleno, a pro použití látky (samotné nebo ve směsi) pro opravu uvedených výrobků, pokud tato látka samotná nebo ve směsi byla používána k výrobě uvedených výrobků a uvedené výrobky nelze opravit jinak než s použitím této látky.

(***)

Nesplňuje kritéria pro označení jako karcinogen, pokud obsahuje < 0,005 % (hmot.) benzo[a]pyrenu (číslo EINECS: 200-028-5).“


(1)  Datum uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě ii).

(2)  Datum uvedené v čl. 58 odst. 1 písm. c) bodě i).


Top