Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0748

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/748 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (Text s významem pro EHP. )

C/2016/8395

OJ L 113, 29.4.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/748/oj

29.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/748

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Průměrnou hodnotu hmotnosti používanou pro účely výpočtu specifických emisí CO2 každého nového lehkého užitkového vozidla je nutno každé tři roky upravit, a tím zohlednit veškeré změny v průměrné hmotnosti nových vozidel registrovaných v Unii.

(2)

Ze sledování hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel v provozním stavu, jež byla registrována v kalendářních letech 2013, 2014 a 2015, je zjevné, že se průměrná hmotnost zvýšila, a proto by měl být změněn údaj M0 uvedený v bodě 1 písm. b) přílohy I nařízení (EU) č. 510/2011.

(3)

Nová hodnota by měla být stanovena tak, že se zohlední pouze ty hodnoty, které byli dotčení výrobci vozidla s to ověřit, a že se současně z výpočtu vyloučí jednak hodnoty zjevně nesprávné, tj. hodnoty nižší než 500 kg, jednak hodnoty týkající se vozidel, která nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 včetně vozidel s referenční hmotností vyšší než 2 840 kg. Nová hodnota navíc vychází z váženého průměru, který zohledňuje počet nových registrací v každém jednotlivém referenčním roce.

(4)

Z uvedených důvodů by měla být hodnota M0, která má být uplatňována od roku 2018, zvýšena z 1 706,0 kg o 60,4 kg na 1 766,4 kg,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bod 1 písm. b) přílohy I nařízení (EU) č. 510/2011 se nahrazuje tímto:

„Od roku 2018:

Specifické emise CO2 = 175 + a × (M – M0),

kde:

M

=

hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,093“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.


Top