Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0386

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/386 ze dne 6. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP. )

C/2017/1426

OJ L 59, 7.3.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/386/oj

7.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 59/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/386

ze dne 6. března 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro jednotné nebe,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 (2) stanoví požadavky na systémy, které přispívají k poskytování přehledových informací, jejich složky a související postupy v zájmu zajištění harmonizace výkonnosti, interoperability a účinnosti těchto systémů v rámci Evropské sítě uspořádání letového provozu a pro účely civilně-vojenské koordinace.

(2)

Aby mohli letadla vybavit novými nebo modernizovanými schopnostmi, potřebují mít provozovatelé v termínech uvedených v čl. 5 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011 nezbytné specifikace vybavení. Příslušné certifikační specifikace, které vypracovala Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“), jsou však do jisté míry v rozporu s požadavky prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011; měly by proto být zkoordinovány a uvedeny do souladu s uvedenými požadavky. V důsledku toho nemohli všichni provozovatelé vybavit svá nová letadla do 8. června 2016 novou funkcí ADS-B OUT a mód S „Enhanced“.

(3)

Zúčastněné strany kromě toho informovaly, že palubní složky přehledových systémů v současnosti nejsou vždy v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1207/2011. To se týká obzvláště dříve zavedených odpovídačů módu S „Elementary“, které zřejmě nejsou v souladu s nejnovějším standardem (ED-73E) stanoveným v příslušných certifikačních specifikacích agentury. Odpovídače módu S „Elementary“, které nejsou v souladu, bude třeba modernizací uvést do souladu. S ohledem na požadavek vybavit letadla rovněž funkcemi ADS-B a mód S „Enhanced“ by z důvodu nákladové efektivity měla být nutná jedna modernizace palubních složek zahrnující všechny tři funkce.

(4)

Data, do nichž mají provozovatelé splnit příslušné požadavky na interoperabilitu prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, by proto měla být změněna, aby získali dostatečně dlouhou dodatečnou lhůtu. Vzhledem k dalšímu prodlení při certifikaci a dostupnosti požadovaného vybavení, které má vliv na bezproblémové dovybavení stávajícího letadlového parku, již není vhodné rozlišovat v tomto ohledu mezi letadly na základě data jejich individuálního osvědčení letové způsobilosti.

(5)

Aby splnily své povinnosti, pokud jde o ochranu spektra, stanovené v článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, musí členské státy zajistit, aby poskytovatelé letových navigačních služeb měli nezbytné měřicí nástroje a způsoby prokazování shody s cílem zabránit vzniku škodlivého rušení z pozemních přehledových systémů. Vzhledem k tomu, že uvedené způsoby prokazování shody a nástroje nejsou snadno dostupné a že lhůty, v nichž mají provozovatelé splnit příslušné požadavky na interoperabilitu, jsou nyní pozměněny, by měly být pozměněny rovněž lhůty, v nichž mají členské státy splnit příslušné požadavky na ochranu spektra stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 1207/2011, aby členské státy získaly dostatečně dlouhou dodatečnou lhůtu na splnění svých povinností.

(6)

V zájmu soudržnosti by se na provozovatele státních letadel měl vztahovat podobný odklad dat provedení, jako na provozovatele jiných letadel. Lhůty, v nichž mají členské státy zajistit, aby státní letadla splnila příslušné požadavky prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, by proto měly být rovněž pozměněny. Data týkající se výjimek ohledně některých kategorií letadel stanovených v uvedeném prováděcím nařízení by měla být rovněž upravena, aby byl zachován praktický účinek uvedených pravidel, a odkazy na přílohu II uvedeného nařízení by měly být aktualizovány.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011 se mění takto:

(1)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 4 se zrušuje;

b)

odstavce 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

„5.   Provozovatelé zajistí, aby nejpozději do 7. června 2020:

a)

letadla provozovaná při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají schopnosti stanovené v části A přílohy II;

b)

letadla s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozovaná při letech uvedených v čl. 2 odst. 2, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části B uvedené přílohy;

c)

letadla s pevnými křídly s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozovaná při letech uvedených v čl. 2 odst. 2, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části C uvedené přílohy.

6.   Provozovatelé zajistí, aby letadla vybavená v souladu s odstavcem 5 s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů byla provozována s anténním systémem umožňujícím výběr, jak stanoví bod 3.1.2.10.4 přílohy 10 svazku IV Chicagské úmluvy (4. vydání), včetně všech změn až do č. 85.

7.   Členské státy mohou uložit požadavky na vybavení v souladu s odst. 5 písm. b) všem letadlům provozovaným při letech uvedených v čl. 2 odst. 2 v oblastech, kde jsou přehledové služby pomocí přehledových dat uvedených v části B přílohy II zajišťovány poskytovateli letových navigačních služeb.“;

(2)

v čl. 6 odst. 1 a 3 se datum „5. února 2015“ nahrazuje datem „2. ledna 2020“;

(3)

v článku 8 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

„1.   Členské státy nejpozději do 7. června 2020 zajistí, aby státní letadla provozovaná v souladu s čl. 2 odst. 2 byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají schopnosti stanovené v části A přílohy II.

2.   Členské státy nejpozději do 7. června 2020 zajistí, aby státní letadla přepravního typu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, jež jsou provozována v souladu s čl. 2 odst. 2, byla vybavena odpovídači sekundárního přehledového radaru, které mají kromě schopností stanovených v části A přílohy II navíc schopnosti stanovené v části B a části C uvedené přílohy.

3.   Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 1. ledna 2019 seznam státních letadel, která nelze vybavit odpovídači sekundárního přehledového radaru, jež jsou v souladu s požadavky stanovenými v části A přílohy II, spolu s důvody jejich nevybavení.

Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 1. ledna 2019 seznam státních letadel přepravního typu s maximální certifikovanou vzletovou hmotností převyšující 5 700 kg nebo se schopností maximální cestovní pravé vzdušné rychlosti větší než 250 uzlů, která nelze vybavit odpovídači sekundárního přehledového radaru, jež jsou v souladu s požadavky stanovenými v části B a části C přílohy II, spolu s důvody jejich nevybavení.

Důvodem nevybavení mohou být:

a)

závažné technické důvody;

b)

státní letadla provozovaná v souladu s čl. 2 odst. 2, která budou vyřazena z provozu nejpozději do 1. ledna 2024;

c)

omezení spojená se zadáváním zakázek.“;

(4)

článek 14 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „8. června 2016“ nahrazují slovy „7. června 2020“;

b)

v odstavci 3 se slova „1. července 2017“ nahrazují slovy „1. ledna 2019“;

(5)

příloha II se mění takto:

a)

nadpis části A se nahrazuje tímto:

„Část A: Schopnosti odpovídače sekundárního přehledového radaru podle čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 5 písm. a), čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1 a 3“;

b)

nadpis části B se nahrazuje tímto:

„Část B: Schopnosti odpovídače sekundárního přehledového radaru podle čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 5 písm. b), čl. 5 odst. 7, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 a 3“;

c)

nadpis části C se nahrazuje tímto:

„Část C: Schopnost odpovídače sekundárního přehledového radaru s ohledem na další přehledová data podle čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 5 písm. c), čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 305, 23.11.2011, s. 35).


Top