Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0330

Nařízení Rady (EU) 2017/330 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

OJ L 50, 28.2.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Implicitně zrušeno 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/330/oj

28.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/330

ze dne 27. února 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2016/849, kterým se mimo jiné zrušilo a nahradilo rozhodnutí 2013/183/SZBP (3). Dne 30. listopadu 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2321 (2016), která stanoví nová opatření vůči Korejské lidově demokratické republice. Mezi ně patří zákaz vývozu pro měď, nikl, stříbro, zinek, sochy, vrtulníky a plavidla, zpřísnění zákazů v odvětví dopravy a nová omezení v bankovním odvětví.

(2)

Dne 27. února 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/345 (4), kterým se tato opatření uvádějí v účinnost.

(3)

Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový bod, který zní:

„15.

„diplomatickými misemi“ konzulární úřady a jejich členové ve smyslu Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 včetně misí Severní Koreje akreditovaných u mezinárodních organizací, jež mají sídlo v členských státech, a jejich členů.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příloha I zahrnuje všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (*1).

Příloha Ia zahrnuje další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Příloha Ib zahrnuje některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.

Příloha Ie zahrnuje letecké pohonné hmoty uvedené v odst. 1 písm. b).

Příloha Ig zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které byly určeny a označeny jako citlivé zboží podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) a podle bodů 4 a 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).

(*1)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).“;"

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět ze Severní Koreje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v příloze Ic nebo uhlí, železo a železnou rudu uvedené v příloze Id, ať již pocházejí ze Severní Koreje či nikoli;

b)

přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět ze Severní Koreje měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v příloze Ih, ať již pocházejí ze Severní Koreje či nikoli;

c)

dovážet, nakupovat nebo převádět ze Severní Koreje ropné produkty uvedené v příloze If, ať již pocházejí ze Severní Koreje či nikoli;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) a c).

Příloha Ic zahrnuje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v prvním pododstavci písm. a).

Příloha Id zahrnuje uhlí, železo a železnou rudu uvedené v prvním pododstavci písm. a).

Příloha If zahrnuje ropné produkty uvedené v pvním pododstavci písm. c).

Příloha Ih zahrnuje měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v prvním pododstavci písm. b).“;

c)

odstavec 5 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

transakce se železem a železnou rudou, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy a nesouvisí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket Severní Koreje nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením;“,

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„c)

transakce s uhlím, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

i)

tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket Severní Koreje nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) či č. 2321 (2016),

ii)

na těchto transakcích se nepodílejí osoby nebo subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket Severní Koreje nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) či č. 2321 (2016), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze IV nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo subjektů, které jsou jimi přímo či nepřímo vlastněny či ovládány, nebo osob či subjektů napomáhajících vyhnutí se sankcím, a

iii)

Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že byl dosažen souhrnný roční limit.“

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4c

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět ze Severní Koreje sochy uvedené v příloze IIIa, ať již pocházejí ze Severní Koreje či nikoli.

2.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, dovoz, nákup nebo převod povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

Příloha IIIa zahrnuje sochy uvedené v odstavci 1.

Článek 4d

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do Severní Koreje vrtulníky a plavidla uvedené v příloze IIIb.

2.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, takový prodej, dodávku, převod nebo vývoz povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

3.   Příloha IIIb zahrnuje vrtulníky a plavidla uvedené v odstavci 1.

Článek 4e

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo pronajímat nebo jinak zpřístupňovat nemovitosti osobám, subjektům nebo orgánům vlády Severní Koreje pro jiný účel než diplomatické nebo konzulární činnosti podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963;

b)

pronajímat si nemovitosti od osob, subjektů či orgánů vlády Severní Koreje, nebo

c)

podílet se na jakékoli činnosti související s využíváním nemovitostí, které vlastní, pronajímají nebo jsou jinak oprávněny využívat osoby, subjekty či orgány vlády Severní Koreje, s výjimkou poskytování zboží a služeb, které:

i)

jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí nebo konzulárních úřadů podle Vídeňské úmluvy z roku 1961 a Vídeňské úmluvy z roku 1963 a

ii)

nemohou být použity přímo či nepřímo k vytváření příjmu nebo zisku pro vládu Severní Koreje.

2.   Pro účely tohoto článku se „nemovitostí“ rozumějí pozemky, budovy a jejich části nacházející se mimo území Severní Koreje.“

4)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Náklad, včetně osobních zavazadel a odbavených zavazadel, nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech ve smyslu článků 243 až 249 nařízení (EU) č. 952/2013, podléhá kontrole s cílem zajistit, aby neobsahoval předměty zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením, pokud:

a)

pochází ze Severní Koreje;

b)

je určen pro Severní Koreu;

c)

byl zprostředkován Severní Koreou nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem či na jejich pokyn nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

d)

byl zprostředkován osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamu v příloze IV, nebo

e)

se přepravuje lodí plující pod vlajkou Severní Koreje nebo letadlem registrovaným v Severní Koreji nebo lodí či letadlem bez státní příslušnosti.“

5)

V čl. 5a odst. 1d se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zrušit všechny bankovní účty u úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 5c odst. 2;“.

6)

V článku 5a se zrušuje odstavec 1e.

7)

V článku 5a se odstavec 1f nahrazuje tímto:

„1f.   Odchylně od odst. 1d písm. a) a c) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit pokračování činnosti v případě některých zastoupení, dceřiných společností nebo bankovních účtů, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo účty jsou nezbytné pro poskytování humanitárních činností, nebo činností diplomatických misí v Severní Koreji nebo činností Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo pro jakékoli jiné účely v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016).“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5aa

1.   Úvěrovým a finančním institucím, na něž se vztahuje článek 16, se zakazuje otevírat bankovní účty pro severokorejské diplomatické mise či konzulární úřady a jejich severokorejské členy.

2.   Úvěrové a finanční instituce, na něž se vztahuje článek 16, nejpozději dne 11. dubna 2017 zruší veškeré bankovní účty, jejichž majiteli jsou nebo které ovládají severokorejské diplomatické mise či konzulární úřady a jejich severokorejští členové.

3.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit otevření jednoho bankovního účtu pro každou diplomatickou misi, konzulární úřad a člena, pokud jsou tato mise, úřad nebo člen v daném členském státě akreditováni.

4.   Odchylně od odstavce 2 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit, aby určitý bankovní účet zůstal nadále otevřen, pokud příslušný členský stát rozhodl, že daná mise, úřad nebo člen jsou v daném členském státě akreditováni a nejsou v daném členském státě majiteli žádného jiného bankovního účtu. V případě, že je severokorejská diplomatická mise, konzulární úřad nebo jejich severokorejský člen majitelem více než jednoho bankovního účtu v daném členském státě, může tato mise, úřad nebo člen uvést, který bankovní účet má být zachován.

5.   S výhradou příslušných pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději dne 13. března 2017 jména a identifikační údaje všech severokorejských členů diplomatické mise a konzulárního úřadu akreditovaných pro daný členský stát a do jednoho týdne je informují o následných změnách tohoto seznamu. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavců 3 a 4. Příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, může informovat úvěrové a finanční instituce v daném členském státě o totožnosti kterékoli severokorejského člena diplomatické mise nebo konzulárního úřadu akreditovaného pro tento nebo jiný členský stát.“

9)

V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Zmrazují se veškerá plavidla uvedená v příloze IVa a finanční prostředky a hospodářské zdroje jimi držené, pokud tak Výbor pro sankce rozhodne. Příloha IVa zahrnuje plavidla, která označil Výbor pro sankce podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

10)

Článek 9b se nahrazuje tímto:

„Článek 9b

1.   Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční podporu obchodu se Severní Koreou, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění, fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, finanční podporu obchodu se Severní Koreou povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 2.“

11)

Článek 11a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

které je uvedeno v příloze IVa, pokud tak Výbor pro sankce rozhodne.“;

b)

odstavce 2 až 6 se nahrazují tímto:

„2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

v nouzových situacích;

b)

v případě, že se plavidlo vrací do svého přístavu původu;

c)

v případě plavidla připlouvajícího do přístavu za účelem kontroly, pokud jde o plavidlo, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) až e).

3.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 1 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje odst. 1 písm. a) až e), pokud:

a)

Výbor pro sankce předem rozhodl, že to je nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), nebo

b)

příslušný členský stát předem rozhodl, že to je nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.

4.   Odchylně od zákazu uvedeného v odst. 1 písm. f) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit plavidlu vstup do přístavu, pokud takový pokyn vydal Výbor pro sankce.

5.   Veškerým letadlům provozovaným severokorejskými dopravci nebo pocházejícím ze Severní Koreje se zakazuje vzlétat z území Unie, přistávat na něm nebo přes ně přelétat.

6.   Odstavec 5 se nepoužije:

a)

v případě, že letadlo přistává za účelem kontroly;

b)

v případě nouzového přistání.

7.   Odchylně od odstavce 5 může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit, aby letadlo vzlétlo z území Unie, přistálo na něm nebo nad ním přelétlo, pokud uvedený příslušný orgán předem rozhodl, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.“

12)

Článek 11b se nahrazuje tímto:

„Článek 11b

1.   Zakazuje se:

a)

pronajímat nebo najímat plavidla nebo letadla nebo poskytovat členy posádky Severní Koreji, osobám nebo subjektům uvedeným v příloze IV, jakýmkoli dalším subjektům ze Severní Koreji, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, které napomáhaly při porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), nebo jakýmkoli osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn jakékoli takové osoby či subjektu a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

b)

nakupovat služby členů posádky plavidel nebo letadel ze Severní Koreje;

c)

vlastnit, pronajímat, provozovat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou Severní Koreje nebo jim poskytovat služby v oblasti klasifikace plavidel nebo související služby;

d)

registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které vlastní, ovládá nebo provozuje Severní Korea nebo státní příslušníci Severní Koreje nebo které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016);

e)

poskytovat pojišťovací nebo zajišťovací služby plavidlům vlastněným, ovládaným nebo provozovaným Severní Koreou.

2.   Odchylně od zákazu uvedeného v odst. 1 písm. a) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit pronájem, nájem či poskytnutí členů posádky, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

3.   Odchylně od zákazů uvedených v odst. 1 písm. b) a c) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit vlastnit, pronajímat a provozovat plavidla plující pod vlajkou Severní Koreje nebo těmto plavidlům poskytovat služby v oblasti klasifikace plavidel nebo související služby nebo registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které vlastní, ovládá nebo provozuje Severní Korea nebo státní příslušníci Severní Koreje, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

4.   Odchylně od zákazu uvedeného v odst. 1 písm. e) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit poskytování pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení předem stanovil, že toto plavidlo provozuje činnosti výlučně pro účely obživy, které nebudou využity severokorejskými osobami nebo subjekty k vytváření příjmů, nebo výlučně pro humanitární účely.

5.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2, 3 a 4.“

13)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11c

Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2070 (2016) nebo č. 2321 (2016) může příslušný orgán členského státu, na nějž odkazují internetové stránky uvedené v příloze II, povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v Severní Koreji ve prospěch civilního obyvatelstva v Severní Koreji podle odstavce 46 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

14)

V čl. 13 odst. 1 se písmena c), d) a g) nahrazují tímto:

„c)

měnit přílohy III, IIIa a IIIb za účelem upřesnění či úpravy seznamu zboží v souladu s veškerými definicemi nebo pokyny, které mohou být vyhlášeny buď Výborem pro sankce, nebo Radou bezpečnosti OSN, a doplňovat referenční čísla z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87, je-li to nezbytné nebo vhodné;“

„d)

měnit přílohy IV a IVa na základě rozhodnutí buď Výboru pro sankce, nebo Rady bezpečnosti OSN;“;

„g)

měnit přílohy Ig a Ih na základě rozhodnutí buď Výboru pro sankce, nebo Rady bezpečnosti OSN, a doplňovat referenční čísla z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.“

Článek 2

Přílohy I, II, III a IV tohoto nařízení se doplňují do nařízení (ES) č. 329/2007 jako přílohy Ih, IIIa, IIIb a IVa.

Článek 3

V příloze Ig se slova:

„Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené jako citlivé zboží podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270.“

nahrazují slovy:

„Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určeny a označeny podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) a podle bodů 4 a 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2017.

Za Radu

předseda

K. MIZZI


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/345 ze dne 27. února 2017, kterým se mění rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 59 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA Ih

Měď, nikl, stříbro a zinek podle čl. 2 odst. 4 písm. b)“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IIIa

Sochy podle čl. 4c odst. 1“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IIIb

Vrtulníky a plavidla podle čl. 4d odst. 1“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA IVa

Plavidla, která označil Výbor pro sankce podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016)“


Top