Help Print this page 

Document 32017R0001

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (Text s významem pro EHP. )

C/2016/8611
  • In force
OJ L 1, 4.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1

ze dne 3. ledna 2017

o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (1), a zejména na čl. 49 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo lepší uplatňování kódového systému nezbytného k identifikaci plavidel podle směrnice 2013/53/EU, usnadnila spolupráce mezi členskými státy a zvýšila transparentnost, je nezbytné stanovit minimální pravidla týkající se postupu přidělování a správy jedinečného kódu výrobce.

(2)

Je vhodné stanovit, že každý členský stát je odpovědný za určení vnitrostátního orgánu nebo vnitrostátního subjektu, který přiděluje jedinečný kód výrobce a který bude hlavním kontaktním místem pro přidělování a správu kódů výrobců.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru směrnice o rekreačních plavidlech zřízeného podle čl. 50 odst. 1 směrnice 2013/53/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro identifikaci plavidel, zejména pravidla pro přidělování a správu kódů výrobců.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„vnitrostátním subjektem“ subjekt jmenovaný vnitrostátním orgánem každého členského státu pro přidělování jedinečného kódu výrobce;

b)

„zemí, v níž je výrobce usazen“ země, v níž má výrobce sídlo, pokud jde o právnickou osobu, nebo adresu trvalého bydliště, pokud jde o osobu fyzickou;

c)

„vnitrostátním rejstříkem“ rejstřík každého členského státu, do kterého se zaznamenává jedinečný kód výrobce těch výrobců, kteří jsou usazeni na území daného členského státu;

d)

„rejstříkem třetí země“ rejstřík na platformě pro spolupráci provozované Komisí, do kterého se zaznamenává jedinečný kód výrobce těch výrobců, kteří jsou usazeni ve třetích zemích;

e)

„rejstříkem členských států“ kompilace vnitrostátních rejstříků na platformě pro spolupráci provozované Komisí;

f)

„rejstříkem oznámených subjektů“ rejstřík na platformě pro spolupráci provozované Komisí, do kterého se zaznamenává identifikační kód posouzení po zhotovení;

KAPITOLA 2

SLOŽENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PLAVIDLA

Článek 3

Identifikační číslo plavidla

1.   Identifikační číslo plavidla (WIN) sestává z následujících prvků v následujícím pořadí:

a)

kód země výrobce, který uvádí, kde je výrobce usazen;

b)

jedinečný kód výrobce přidělený vnitrostátním orgánem členského státu; stejná kombinace znaků použitá k vytvoření jedinečného kódu výrobce vygenerovaná vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátním subjektem jednoho členského státu však může být vygenerována také vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátním subjektem jiného členského státu, přičemž distinktivním prvkem je kód země výrobce;

c)

jedinečné číslo série, které výrobce přidělil za účelem identifikace plavidla a použil pouze jednou; stejnou kombinaci znaků však může použit také jiný výrobce, přičemž distinktivním prvkem je kombinace s jedinečným kódem výrobce a kódem země výrobce;

d)

měsíc a rok výroby;

e)

rok modelu, který odpovídá roku, kdy by mělo být příslušné plavidlo uvedeno na trh.

2.   Složení WIN musí být v souladu s druhým odstavcem bodu 2.1 přílohy I směrnice 2013/53/EU.

KAPITOLA 3

PŘIDĚLOVÁNÍ A SPRÁVA JEDINEČNÉHO KÓDU VÝROBCE

Článek 4

Přidělení jedinečného kódu výrobce

1.   Jedinečný kód výrobce přiděluje vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt členského státu na základě žádosti výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce v souladu s články 6 nebo 7.

2.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt členského státu vygeneruje a přidělí každý jedinečný kód výrobce pouze jednou. Každý výrobce má pro celý trh Unie pouze jeden jedinečný kód.

Článek 5

Vnitrostátní orgán přidělující jedinečný kód výrobce

1.   Každý členský stát musí určit vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt odpovědný za přidělování jedinečného kódu výrobce.

2.   Každý členský stát musí Komisi sdělit, který vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt je oprávněný přidělovat jedinečný kód výrobce.

Článek 6

Postup pro přidělování jedinečného kódu výrobce v případě výrobců usazených v členském státě Unie

1.   Výrobce musí před uvedením plavidla na trh Unie předložit vnitrostátnímu orgánu nebo vnitrostátnímu subjektu členského státu, v němž je usazen, žádost o přidělení jedinečného kódu výrobce, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

2.   K žádosti uvedené v odstavci 1 musí být přiložena kopie dokumentu, který prokazuje, že je výrobce usazen v příslušném členském státě, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

3.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt žádost ověří a následně přidělí jedinečný kód výrobce v souladu s článkem 4.

4.   Každý členský stát zajistí, aby byl jedinečný kód výrobce zaznamenán v jeho vnitrostátním rejstříku. Tento údaj musí být přístupný všem členským státům v rejstříku členských států.

Článek 7

Postup pro přidělování jedinečného kódu výrobce v případě výrobců usazených ve třetí zemi

1.   Výrobce usazený ve třetí zemi nebo jeho zplnomocněný zástupce musí před uvedením plavidla na trh Unie předložit vnitrostátnímu orgánu nebo vnitrostátnímu subjektu členského státu, na jehož území hodlá výrobce uvést toto plavidlo na trh, žádost o přidělení jedinečného kódu výrobce, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný. Uvedená žádost se předkládá pouze v jednom členském státě.

2.   K žádosti uvedené v odstavci 1 musí být přiložena kopie dokumentu, který prokazuje, že je výrobce usazen v příslušné třetí zemi, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

3.   Při přijetí žádosti od výrobce musí vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt příslušného členského státu ověřit v rejstříku třetích zemí dostupnost kombinace kódů, aby se zaručilo, že jde o první žádost, kterou výrobce v některém z členských států podal.

4.   Po ověření uvedeném v odstavci 3 vloží vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt příslušného členského státu jméno a adresu dotčeného výrobce do rejstříku třetích zemí, čímž se dá najevo, že příslušný členský stát zahájil přidělování jedinečného kódu výrobce.

5.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt žádost ověří a následně přidělí výrobci jedinečný kód výrobce v souladu s článkem 4. Výrobci usazenému ve třetí zemi přidělí vnitrostátní orgán jediného členského státu vždy jen jeden jedinečný kód výrobce.

6.   V případě přidělení jedinečného kódu výrobce výrobci usazenému ve třetí zemi musí vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt kód zaregistrovat v rejstříku třetích zemí.

Článek 8

Postup v případě posouzení po zhotovení

1.   V případě posouzení po zhotovení popsaném v článcích 19 a 23 směrnice 2013/53/EU, kdy oznámený subjekt musí na vlastní odpovědnost opatřit plavidlo identifikačním kódem, je jedinečný kód výrobce uveden prostřednictvím identifikačního kódu posouzení po zhotovení a musí být přidělen členským státem, v němž je oznámený subjekt usazen.

2.   Pokud oznámené subjekty přidělí identifikační kód posouzení po zhotovení, musí kód zaregistrovat v rejstříku oznámených subjektů.

Článek 9

Poplatky

Členské státy mohou stanovit pravidla upravující poplatky, které se vztahují na přidělení jedinečného kódu výrobce.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 90.


Top