Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2258

Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2258/oj

16.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2016/2258

ze dne 6. prosince 2016,

kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 113 a 115 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2014/107/EU (3), kterou se mění směrnice 2011/16/EU (4) platí od 1. ledna 2016 pro 27 členských států a od 1. ledna 2017 pro Rakousko. Zavádí globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti v rámci Unie, jehož prostřednictvím zajišťuje, aby informace o majitelích finančních účtů byly oznámeny členskému státu, jehož je majitel účtu rezident.

(2)

Směrnice 2011/16/EU stanoví, že je-li majitel účtu zprostředkující strukturou, musí finanční instituce tuto strukturu prozkoumat a identifikovat a oznámit její skutečné vlastníky. Tento důležitý prvek se při uplatňování směrnice opírá o informace pro boj proti praní peněz získané na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (5) za účelem identifikace skutečných vlastníků.

(3)

Za účelem zajištění účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených ve směrnici 2011/16/EU ze strany finančních institucí musí mít daňové orgány přístup k informacím pro boj proti praní peněz. Bez tohoto přístupu by nemohly monitorovat, potvrzovat ani kontrolovat, zda finanční instituce řádně uplatňují směrnici 2011/16/EU tím, že správně identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.

(4)

Směrnice 2011/16/EU zahrnuje i jiné výměny informací a formulářů pro účely správní spolupráce mezi členskými státy. Přístup k informacím pro boj proti praní peněz, které jsou drženy subjekty podle směrnice (EU) 2015/849, v rámci správní spolupráce v oblasti daní by zajistilo, aby daňové orgány měly lepší předpoklady k plnění svých povinností podle směrnice 2011/16/EU a k účinnějšímu boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům.

(5)

Je proto nutné zajistit, aby daňové orgány měly přístup k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16/EU a bylo tak zabezpečeno fungování všech formulářů pro správní spolupráci zavedených zmíněnou směrnicí.

(6)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie. Aniž je dotčen ústavní pořádek dotyčného členského státu, jestliže tato směrnice vyžaduje, aby byl přístup daňových orgánů k osobním údajům zajištěn ze zákona, není k tomu nutně zapotřebí akt parlamentu. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva by však takový zákon měl být jasný a přesný a jeho uplatňování by mělo být pro osoby, jichž se týká, jasné a předvídatelné.

(7)

Jelikož cíle této směrnice, totiž efektivní správní spolupráce mezi členskými státy a jejího účinného monitorování za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Finanční instituce již začaly provádět postupy náležité péče podle směrnice 2011/16/EU, pokud jde o zákazníky, a první výměny informací by měly být dokončeny do září 2017. Aby bylo zajištěno, že účinné monitorování uplatňování uvedené směrnice nebude opožděno, měla by proto tato pozměňující směrnice vstoupit v platnost a být provedena co nejdříve, nejpozději však do 1. ledna 2018.

(9)

Směrnice 2011/16/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 22 směrnice 2011/16/EU se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Pro účely provádění a vymáhání právních předpisů členských států, jimiž se provádí tato směrnice, a pro zajištění fungování správní spolupráce, již tato směrnice zavádí, poskytnou členské státy daňovým orgánům ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím uvedeným v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*1).

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2017. Jejich znění neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. prosince 2016.

Za Radu

předseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Stanovisko ze dne 22. října 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 19. října 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


Top