Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2032

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

OJ L 317, 23.11.2016, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; Implicitně zrušeno 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2032/oj

23.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/105


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2032

ze dne 26. října 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 91/2003 o statistice železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (2) stanoví společný rámec pro tvorbu, předávání, hodnocení a šíření srovnatelných statistik železniční dopravy v Unii.

(2)

Statistické údaje o železniční přepravě zboží a cestujících jsou nezbytné pro to, aby Komise mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku, jakož i dopravní prvky týkající se regionálních politik a politik transevropských sítí.

(3)

Statistické údaje o bezpečnosti železniční dopravy jsou nezbytné rovněž pro to, aby Komise mohla připravovat a sledovat činnosti Unie v oblasti bezpečnosti dopravy. Agentura Evropské unie pro železnice shromažďuje údaje o nehodách podle přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (3), pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách.

(4)

Je důležité, aby nedocházelo ke zdvojování činností a optimalizovalo se využívání existujících informací, které lze využít pro statistické účely. Za tímto účelem a s cílem poskytovat občanům Unie a dalším zainteresovaným stranám snadno dostupné a užitečné informace o bezpečnosti železniční dopravy a interoperabilitě železničního systému, včetně železniční infrastruktury, by mezi útvary Komise a příslušnými subjekty, a to i na mezinárodní úrovni, měly být uzavřeny dohody o spolupráci při statistických činnostech.

(5)

Většina členských států předávajících Komisi (Eurostatu) údaje o cestujících podle nařízení (ES) č. 91/2003 pravidelně předávala shodné údaje v předběžných i konečných datových souborech.

(6)

Při tvorbě evropských statistik by měla být dosažena rovnováha mezi potřebami uživatelů a zatížením respondentů.

(7)

V rámci své pracovní a operační skupiny pro statistiku železniční dopravy provedl Eurostat technickou analýzu stávajících údajů o statistice železniční dopravy shromažďovaných podle závazných právních aktů Unie a politiky šíření s cílem co možná nejvíce zjednodušit různé činnosti nutné pro tvorbu statistik při současném zajištění toho, že konečné výsledky budou i nadále v souladu se současnými i budoucími potřebami uživatelů.

(8)

Ve zprávě Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení (ES) č. 91/2003 se Komise odvolává na skutečnost, že v dlouhodobém horizontu pravděpodobně dojde ke zmenšení objemu údajů shromažďovaných na základě uvedeného nařízení nebo k jejich zjednodušení a že její snahou je zkrátit lhůtu pro předávání ročních údajů o cestujících po železnici. Komise by měla i nadále v pravidelných intervalech předkládat zprávy o provádění uvedeného nařízení.

(9)

Nařízení (ES) č. 91/2003 svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení. V důsledku vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) v platnost je třeba uvést pravomoci svěřené Komisi v uvedeném nařízení do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU.

(10)

Aby se zohlednil nový vývoj v členských státech a zároveň v celé Unii pokračovalo harmonizované shromažďování údajů o železniční dopravě a byla zachována vysoká kvalita údajů předávaných členskými státy, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde změny nařízení (ES) č. 91/2003 za účelem přizpůsobení technických definic a zajištění dodatečných technických definic. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (4). Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematický přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(11)

Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy či pro respondenty.

(12)

Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění nařízení (ES) č. 91/2003 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků a o opatřeních k šíření těchto výsledků ze strany Komise (Eurostatu). Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (5).

(13)

Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém.

(14)

Nařízení (ES) č. 91/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 91/2003 se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují body 24 až 30;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny tohoto článku s cílem přizpůsobit technické definice uvedené v odst. 1 bodech 8 až 10 a 21 až 23 a stanovit dodatečné technické definice v případě, kdy je třeba zohlednit nejnovější vývoj, v jehož důsledku je nezbytné definovat určitou úroveň technických podrobností v zájmu zajištění harmonizace statistik.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy a respondenty. Komise kromě toho statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní s využitím případné odpovídající analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (*).

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87. 31.3.2009. s. 164).“"

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), d) a h);

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Podle příloh A a C členské státy předávají údaje za provozovatele:

a)

jejichž celkový objem přepravy zboží je alespoň 200 000 000 tunokilometrů nebo alespoň 500 000 tun;

b)

jejichž celkový objem přepravy cestujících je alespoň 100 000 000 osobokilometrů.

Pro provozovatele, jejichž objemy přepravy jsou nižší než prahové hodnoty uvedené v písmenech a) a b), je vykazování podle příloh A a C nepovinné.“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Podle přílohy L předávají členské státy celkové údaje za provozovatele, jejichž objemy přepravy jsou nižší, než jsou prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, pokud tyto údaje nejsou předávány podle příloh A a C, jak je blíže uvedeno v příloze L.“

3)

V čl. 5 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

administrativní údaje včetně údajů shromážděných regulačními orgány, zejména údaje ze železničního nákladního listu, pokud je k dispozici.“

4)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Šíření

Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách A, C, E, F, G a L šíří Komise (Eurostat).

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví opatření k šíření výsledků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“

5)

Článek 8 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„3.   Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

4.   Komise přijme prováděcí akty, kterými určí podrobnosti, strukturu, periodicitu a srovnatelné prvky standardních zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl.“

6)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Zpráva o provádění

Komise po konzultaci s Výborem pro Evropský statistický systém předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 a poté každé čtyři roky zprávu o provádění tohoto nařízení a o dalším vývoji.

V této zprávě Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy týkající se kvality předávaných údajů, metod shromažďování údajů a informací o potenciálních zlepšeních a potřebách uživatelů.

Ve zprávě se zejména:

a)

posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na jejich vypracování.

b)

posoudí kvalita předávaných údajů, použité metody shromažďování údajů a kvalita vypracovaných statistik.“

7)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem 13. prosince 2016. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (**).

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

(**)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

8)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (***).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(***)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

9)

Článek 12 se zrušuje.

10)

Přílohy B, D, H a I se zrušují.

11)

Znění přílohy C se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení.

12)

Doplňuje se nová příloha L, která je obsažena v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 26. října 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. LESAY


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 18. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA C

ROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH – PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující:

v počtu cestujících

v osobokilometrech

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy:

ve vlakových kilometrech

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka C3: Přepravení cestující podle druhu dopravy

Tabulka C4: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu

Tabulka C5: Dopravní výkon vlaků osobní dopravy

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2016

Poznámky:

1.

Druhy přepravy se rozlišují takto:

vnitrostátní

mezinárodní.

2.

U tabulek C3 a C4 uvádí členské státy údaje včetně informací o prodeji jízdenek mimo vykazující zemi. Tyto informace se dají získat přímo od vnitrostátních orgánů jiných zemí nebo prostřednictvím mezinárodního clearingového vyúčtování jízdného“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA L

Tabulka L.1

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

tunách celkem

v tunokilometrech celkem

Dopravní výkon nákladních vlaků ve:

vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě zboží nepřesáhne 200 milionů tunokilometrů a nepřesáhne 500 tisíc tun a kteří se nevykazují podle přílohy A (podrobné vykazování).


Tabulka L.2

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

počtu cestujících celkem

osobokilometrech celkem

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě cestujících nepřesáhne 100 milionů osobokilometrů a kteří se nevykazují podle přílohy C (podrobné vykazování)“


Top