EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1433

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1433 ze dne 26. srpna 2016 o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2016/5413

Úř. věst. L 232, 27.8.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1433/oj

27.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 232/13


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1433

ze dne 26. srpna 2016

o uznání režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 7c odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a zejména na čl. 18 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 7b a 7c a příloha IV směrnice 98/70/ES a články 17 a 18 a příloha V směrnice 2009/28/ES stanoví podobná kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny a podobné postupy ověřování souladu s těmito kritérii.

(2)

Pokud se mají biopaliva a biokapaliny zohlednit pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES, musí členské státy uložit hospodářským subjektům povinnost prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 směrnice 2009/28/ES.

(3)

Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy stanovující normy pro výrobu produktů z biomasy obsahují přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a/nebo prokazují, že dodávky biopaliv nebo biokapalin splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 a/nebo že žádné materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny tak, aby se na dodávku nebo její část vztahovala příloha IX. Pokud hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, nesmí členský stát od dodavatele vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.

(4)

Komisi byla dne 25. července 2016 předložena žádost o uznání toho, že režim „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“, zaregistrovaný na adrese 11, rue de Monceau, 75008 Paris, Francie, prokazuje, že dodávky biopaliv splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES. Režim se vztahuje na širokou škálu vstupních surovin, včetně odpadů a zbytků, a zahrnuje sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci. Dokumenty v rámci uznaného režimu by měly být zpřístupněny v rámci platformy pro transparentnost vytvořené podle směrnice 2009/28/ES.

(5)

Při posuzování režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ bylo zjištěno, že režim v odpovídající míře zahrnuje kritéria udržitelnosti podle směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES a rovněž uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnocení režimu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ vyplynulo, že splňuje příslušné normy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a že rovněž splňuje metodické požadavky přílohy IV směrnice 98/70/ES a přílohy V směrnice 2009/28/ES.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv a biokapalin,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Režim „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (dále jen „režim“), jenž byl Komisi předložen k uznání dne 25. července 2016, prokazuje, že dodávky biopaliv a biokapalin vyrobených v souladu s normami pro výrobu biopaliv a biokapalin stanovenými v režimu splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES.

Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let po vstupu v platnost. Pokud se obsah režimu předloženého Komisi k uznání dne 25. července 2016 změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a stanoví, zda režim stále odpovídajícím způsobem pokrývá kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.

Článek 3

Komise může rozhodnout, že toto rozhodnutí zruší mimo jiné za následujících okolností:

a)

pokud se jednoznačně prokáže, že v režimu nebyly provedeny prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, nebo pokud dojde k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků;

b)

pokud režim nepředloží Komisi výroční zprávy v souladu s čl. 7c odst. 6 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 6 směrnice 2009/28/ES;

c)

pokud režim neprovede normy pro nezávislý audit upřesněné v prováděcích aktech zmíněných v čl. 7c odst. 5 třetím pododstavci směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 5 třetím pododstavci směrnice 2009/28/ES nebo zlepšení jiných prvků režimu považovaná za rozhodující pro to, aby byl režim i nadále uznán.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top