EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1313

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu (Text s významem pro EHP)

C/2016/4896

OJ L 208, 2.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1313/oj

2.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1313

ze dne 1. srpna 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 první možnost uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka byla zařazena do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) směrnicí Komise 2001/99/ES (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky glyfosátu, jak je stanovena v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí šest měsíců ode dne, kdy Komise obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, nebo 31. prosince 2017, podle toho, které datum nastane dříve.

(4)

Dne 30. října 2015 (5) předal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) Komisi své vyjádření týkající se toxikologického posouzení ethoxylovaného aminu loje (č. CAS 61791-26-2), látky často používané jako formulační přísady v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát. Dospěl k závěru, že ve srovnání s glyfosátem byla u všech sledovaných vlastností zaznamenána významná toxicita ethoxylovaného aminu loje. Byly zdůrazněny další obavy, pokud jde o potenciál ethoxylovaného aminu loje mít při použití v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát negativní účinky na zdraví lidí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že pravděpodobným vysvětlením lékařských údajů zjištěných u lidí v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin obsahujícími glyfosát je skutečnost, že toxicita je převážně způsobena složkou přípravku ethoxylovaný amin loje.

(5)

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (6) ve spojení s článkem 55 nařízení (ES) č. 1107/2009 by členské státy měly podporovat rozvoj a uplatňování integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila jejich závislost na používání pesticidů. Protože přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát se široce používají pro nezemědělské aplikace, členské státy by měly zajistit, aby používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících glyfosát bylo minimalizováno nebo zakázáno v oblastech, jako jsou veřejné parky a zahrady, sportoviště, rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště a oblasti v těsné blízkosti zdravotnických zařízení.

(6)

Přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát se používají rovněž pro předsklizňové aplikace. V určitých situacích jsou předsklizňová použití pro regulaci nebo prevenci nežádoucího růstu plevele v souladu se správnou zemědělskou praxí. Nicméně se zdá, že přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát se rovněž používají za účelem kontroly času sklizně nebo optimalizace mlácení, ačkoli tato použití nejsou případně považována za správnou zemědělskou praxi. Taková použití tedy nejsou případně v souladu s ustanoveními článku 55 nařízení (ES) č. 1107/2009. Členské státy by proto měly při povolování přípravků na ochranu rostlin věnovat zvláštní pozornost souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

(7)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložili své připomínky.

(8)

Na základě současných vědeckých a technických poznatků je vhodné změnit podmínky použití této účinné látky, zejména vyloučením formulační přísady ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2) z používání v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

V souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být vytvořen seznam formulačních přísad nepřijatelných jako součást přípravků na ochranu rostlin. Komise, úřad a členské státy již zahájily práci vedoucí k vytvoření uvedeného seznamu. Při provádění této práce bude Komise věnovat zvláštní pozornost potenciálně škodlivým formulačním přísadám používaným v přípravcích na ochranu rostlin a obsahujícím glyfosát. Seznam nepřijatelných formulačních přísad bude vytvořen v budoucnu v samostatném aktu v souladu s procedurálními požadavky uvedenými v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V položce 25 týkající se glyfosátu v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se v sedmém sloupci „Zvláštní ustanovení“ text nahrazuje tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, pozměněné Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 27. června 2016. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,

musí věnovat zvláštní pozornost rizikům plynoucím z používání v určitých oblastech uvedených v čl. 12 písm. a) směrnice 2009/128/ES,

musí věnovat zvláštní pozornost souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát neobsahovaly formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Směrnice Komise 2001/99/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek glyfosát a thifensulfuron-methyl (Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4303. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).


Top